תיקון 223 לפקודת מס הכנסה לעניין תושבות

מסים|מרכז חיים|סעיף 131|תושבות יחיד|נישום|רשות המסים

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ספטמבר 2016

תיקון 223 לפקודת מס הכנסה קובע כי החל משנת המס 2016, תושב ישראלי אשר עובר למדינה אחרת יהיה חייב להגיש דיווח לרשות המסים, בתנאים מסוימים כמפורט בהמשך,  ולהסביר מדוע לדעתו הוא אינו חייב במס בישראל. מדובר בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 223), התשע"ו-2016 (להלן - תיקון 223 לפקודת מס הכנסה לעניין תושבות) אשר פורסם בתאריך 7 באפריל 2016. בהתאם לתיקון 223 לפקודת מס הכנסה לעניין תושבות אם יחיד טוען שאינו תושב ישראל אך חלה עליו "חזקת הימים", יהיה חייב בהגשת דיווח מפורט, בו יציין את העובדות עליהן מבוססת טענתו כי אינו תושב ישראל, ואליו יצרף את המסמכים התומכים בטענתו  (סעיף 131(א)(5ה) לפקודת מס הכנסה).

סוגיית מקום התושבות של יחיד הינה מורכבת, ונבחנת על פי עובדות וראיות. קביעת התושבות מבוססת על מבחן מהותי ומבחן טכני, כפי שנקבע בהגדרת "תושב ישראל" בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה. ככלל, מי שאינו נחשב כתושב ישראל, יכול להיחשב כתושב חוץ. המבחן המהותי מבוסס על "מרכז החיים" של הנישום הכולל, בין היתר, את מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו, מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע מקום העסקתו הקבוע, מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו ומקום פעילותו בארגונים, באיגודים או במוסדות שונים. המבחן הטכני או בשמו המקצועי - "חזקת הימים", קובע שכל עוד נישום שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר, או לחילופין שהה בישראל לפחות 30 ימים בשנת המס וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר, חזקה עליו שמרכז חייו בישראל, אלא אם יוכח אחרת. המשמעות היא שאת היחיד יוכיח כי מרכז חייו על פי המבחן המהותי אינו בישראל, הרי שלא יחשב לתושב רק בשל העובדה שחזקת הימים מתקיימת לגביו.

להרחבה בנושא תושבות, ראו: מדריך לתושבות לענייני מס

נוסח התיקון לחוק

תיקון 223 לפקודת מס הכנסה לעניין תושבות התקבל בכנסת ביום כ' באדר ב' התשע"ו (30 במרס 2016). הצעת החוק ודברי הסבר לתיקון 223 לפקודת מס הכנסה לעניין תושבות פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1003, מיום ג' בשבט התשע"ו (13 בינואר 2016), עמ' 393.

סעיף (5ה) החדש בהתאם לתיקון 223 לפקודת מס הכנסה לעניין תושבות, קובע: "יחיד שמתקיימת בו החזקה הקבועה בפסקה (א)(2) להגדרה ""תושב ישראל" או "תושב"", שבסעיף 1, והחזקה נסתרת לטענת היחיד כאמור בפסקה (א)(3) לאותה הגדרה – דוח המפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתו בלבד, שאליו יצרף את המסמכים התומכים בטענתו, אם ישנם כאלה, אולם אין בהוראות פסקת משנה זו כדי לגרוע מחובת הדיווח החלה על יחיד לפי סעיף קטן (א)(4), אם היתה לו הכנסה חייבת בשנת המס;

הוראות פסקה זו לא יחולו על אלה:

                    (א)      בן זוגו וילדיו של יחיד כאמור;

                    (ב)      יחיד שמתקיים לגביו האמור בסיפה של פסקה (א)(4) להגדרה ""תושב ישראל" או "תושב"", שבסעיף 1;

                    (ג)      עובד זר כהגדרתו בסעיף 48א";

השפעת תיקון 223 לפקודת מס הכנסה

תיקון 223 לפקודת מס הכנסה לעניין תושבות ישפיע באופן מהותי על חבות המס של ישראלים שעברו לחו"ל והפסיקו לדווח בישראל מתוך אמונה שהם אינם תושבי ישראל לצרכי מסים. הדיווח החדש בהתאם לתיקון 223 לפקודת מס הכנסה נועד לאפשר לרשות המסים לבחון את העמדה שנקטו אותם ישראלים לעניין ניתוק התושבות, זאת באמצעות חיובם בדיווח מיוחד לרבות הגשת מסמכים רלוונטיים והעובדות הנדרשות. צפוי כי רשות המסים תפרסם טופס מיוחד למטרת דיווח זה.

הגשת הדיווח המיוחד כאמור אינה פוטרת את היחיד מהגשת דוח מס שנתי כתושב חוץ בהתאם להוראות סעיף 131(א)(4) לפקודה, זאת במידה והיתה לו הכנסה חייבת בשנת המס אשר הופקה או נצמחה בישראל, ממנה לא נוכה מלוא המס, לאור סעיף 5 לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין-וחשבון), התשמ"ח-1988.

הרציונל של תיקון 223 לפקודת מס הכנסה

בהתאם לתיקון 223 לפקודת מס הכנסה לעניין תושבות, תושב ישראלי שעבר לגור מחוץ לישראל ויימנע מהגשת דוחות מס ו/או מתשלום מס בישראל על הכנסותיו המופקות מחוץ לישראל בטענה כי הוא תושב חוץ, יהיה חייב, בתנאים מסוימים, להגיש דוח מפורט המגובה בעובדות, הסברים, מסמכים והוכחות לרשות המסים בישראל שיוכיחו את טענתו. תיקון 223 לפקודת מס הכנסה נועד למנוע מצב שהתקיים בעבר ובו תושבי ישראל שביצעו רילוקיישן חלקי, החזיקו בעמדה לפיה הם אינם תושבי ישראל ובהתאם לא הגישו דיווחים לרשות המסים בישראל.

נציין כי תיקון 223 לפקודת מס הכנסה לעניין תושבות חל על ישראלים ששוהים מחוץ לישראל בשנת 2016. למעשה, תיקון 223 לפקודת מס הכנסה לעניין תושבות עשוי לחול גם על ישראלים שעברו למדינה אחרת לפני שנת 2016, במידה והם מקיימים בשנת 2016 או בכל שנה לאחר מכן את אחת החלופות כאמור לעיל. ישראלי שחלות עליו אחת החלופות האמרות, חייב להגיש מידי שנה דו"ח לרשות המסים. הימנעות מהגשת דוח כאמור עלולה להוות עבירה פלילית.

פרקטיקה

מי שרוצה שהוראות תיקון 223 לפקודת מס הכנסה לעניין תושבות לא יחולו עליו, חייב לוודא שבכל שנה הוא לא יהיה מעל 183 ימים בישראל, וכמו כן, שלא היה בישראל מעל 30 ימים בשנה מסוימת אם באותה שנה ובשנתיים שקדמו לה במצטבר הוא שהה מעל 425 ימים. שימו לב לכך שרשות המסים סופרת את הימים בצורה אחרת ממה שחשבתם. אם לדוגמא, הייתה לכם טיסה מישראל לחו"ל בשעה 14:00 בצהריים, הרי שיום זה נספר כאילו הייתם יום מלא בישראל. לעמדת רשות המסים, אין חצאי ימים. אם הגעתם לישראל והחתמתם את הדרכון בשעה 23:45, הרי שגם יום זה ייספר לכם בישראל.

אם בכל זאת חלה עליכם הגזירה לפי תיקון 223 לפקודת מס הכנסה לעניין תושבות ואתם מחויבים בדיווח, הרי שיש להתכונן היטב למקרה שבו רשות המסים תבחן את מעמדכם כתושבים לענייני מסים. במקרה כזה, יש לחזק את הזיקות למדינה מחוץ לישראל בה אתם גרים ובמקביל ולנתק את הזיקות מישראל. בכל מקרה יש להיערך בהקדם האפשרי ולקבל ייעוץ משפטי בסוגיית מעמדכם כתושבי חוץ לענייני מסים זאת לפני שאתם מגישים את הדוח, לרבות קבלת חוות דעת משפטית מנומקת לעניין מעמדכם כתושבי חוץ.  

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

 

 

 

 

 

 

טואול - בניית אתרים