חברה משלח יד זרה בדוחות 2014

בעל מניות|תושב ישראל|רשות המסים|זיכוי|מס זר|דיבידנד רעיוני

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

מאי 2015 

רשות המסים פרסמה לאחרונה את הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 3/2015 רשות המסים, בנושא ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2014. הוראת הביצוע נועדה לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2014, בין היתר בהתאם לשינויי החקיקה במסגרת הוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א‑1961 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות. התקציר להלן עוסק בחברת משלח יד זרה (חמי"ז).

שימו לב לתיקוני החקיקה החדשים ביחס לחמי"זשינויי החקיקה בנושא חנ"ז וחמי"ז - 2014

כללי

בתיקון 198 לפקודת מס הכנסה בוטל ההסדר הקיים של חברת משלח יד זרה (חמי"ז) בסעיף 5(5) לפקודה ונקבע הסדר חדש בסעיף 75ב1 לפקודה, פרוט והרחבה יפורסמו בחוזר מקצועי שייוחד לנושא. להלן עיקרי השינוי:

א.    בסעיף 75ב1(ד) ‑ נקבע כי בעל מניות תושב ישראל שהוא בעל שליטה בחמי"ז שיש לה רווחים ממשלח יד מיוחד יראו אותו כאילו קיבל דיבידנד את חלקו היחסי באותם רווחים, ויחול עליו שיעור המס הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה (מס חברות). כלומר המיסוי הוא על בעל השליטה ולא על החברה כפי שהיה לפני התיקון.

ב.    לעניין קיזוז הפסדים כמשמעותו בסעיף 28 לפקודה ‑ יראו את הדיבידנד כהכנסה ממשלח יד.

ג.    בעל מניות שאינו בעל שליטה יחולו הוראות הסעיף רק במועד התשלום בפועל.

ד.    סעיף 75ב1(ה) ‑ קובע כי יינתן זיכוי בגין מס חברות זר אשר שולם בפועל ע"י החברה כשהוא מוכפל בשיעור הזכויות של בעל המניות תושב ישראל ברווחים ממשלח יד מיוחד. סכום הזיכוי לא יעלה על המס שבעל המניות חייב בו בישראל על הכנסתו החייבת על פי סעיף זה.

ה.   לפי סעיף 75ב1(ו)(1) ‑ מסכום הדיבידנד ששולם בפועל לבעל המניות יופחת מס ששולם בפועל על ידי בעל המניות לפי סעיף זה (לאחר שהופחת ממנו הזיכוי מהמס הזר). הדיבידנד לאחר ההפחתה יהיה חייב במס בהתאם לפקודה (מס על דיבידנד).

ו.     סעיף 75ב1(ו)(2) קובע כי מדיבידנד ששולם בפועל ליחיד או לחברה משפחתית ו/או חברת בית או חברה להחזקת נכסי נאמנות יופחת מס ששולם בפועל ע"י בעל המניות לפי סעיף זה (לאחר ההפחתה ממס חברות זר). הדיבידנד לאחר ההפחתה יהיה חייב במס בהתאם לסעיף 125ב ויחולו הוראות סעיף 204 לפקודה, ובלבד ששיעור המס שישולם לא יעלה על השיעור המירבי הקבוע בסעיף 121 לפקודה ובתוספת המס בסעיף 121ב לפקודה.

התחולה של התיקון מיום 1 בינואר 2014 והוא יחול על הכנסה שהופקה או נצמחה ביום האמור ואילך.

עקרונות מיסוי ודיווח על הכנסות בידי יחיד בעל שליטה בחמי"ז באמצעות טופס 1301‑ דוח שנתי ליחיד וטופס 1324 נספח ד ‑ דיווח על הכנסות מחו"ל ליחיד. קיימים שני אירועי מס (יכול שיתרחשו באותה שנת מס):

אירוע המס הראשון ‑ דיבידנד רעיוני: מיסוי בעל המניות בהכנסות מדיבידנד רעיוני הנובעים מרווחיה של החמי"ז ממשלח יד מיוחד.

אירוע המס השני ‑ דיבידנד בפועל: מיסוי בעל המניות על ההכנסות שהתקבלו בפועל מחמי"ז. 

אירוע המס הראשון ‑ דיבידנד רעיוני

סעיף 75ב1(ד)(1) קובע כי יש לחייב את בעל המניות על רווחי משלח היד המיוחד של החמי"ז כהכנסות מדיבידנד רעיוני.

שיעור המס ‑ מס חברות 126(א) (הן יחיד והן חברה).

זיכוי בשל מיסי כפל ‑ בגובה מס החברות הזר ששילמה החמי"ז עד גובה התקרה הקבועה בסעיף 75ב1(ה). יובהר כי אין עודף זיכוי בגין מסים אלה.

יישום ודיווח

בנספח ד' ‑ שדה 463 ‑ רישום גובה ההכנסות מחמי"ז חייבות במס חברות לאחר ניכויים וקיזוזי הפסדים.

בטופס 1301 ‑ שדה חדש 174 ‑ רישום גובה ההכנסות מחמי"ז חייבות במס חברות לאחר ניכויים וקיזוזי הפסדים בישראל. יש להקפיד על רישום גובה ההכנסה בברוטו לפני מיסים בחו"ל.

בנספח ד' ‑ שדה 410 ‑ רישום מס החברות הזר ששולם על ידי החמי"ז (מההכנסה הרשומה בשדה 463) לצורך מתן זיכוי בשל מיסי כפל. לא יינתן עודף זיכוי.

אירוע המס שני ‑ קבלת דיבידנד בפועל בידי יחיד:

סעיף 75ב1(ו)(2) קובע כי יש לחייב את בעל המניות במס על דיבידנד שקיבל בפועל מהחמי"ז

גובה ההכנסהגובה הדיבידנד שחולק בפועל בניכוי מיסים ששולמו בפועל על ידי היחיד בישראל על הכנסה זו.

שיעור המסמס על דיבידנד לפי סעיף 125ב לפקודה.

זיכוי בשל מיסי כפלבגובה מס החברות הזר שנוכה במקור בחו"ל עד גובה התקרה הקבועה בסעיף 204.

תקרת המס שתשולם :

סך המס שישולם על ההכנסה ממשלח יד מיוחד (הסכום שנרשם בשדה 463 ובשדה 174), בשני אירועי המס יחד לא יעלה על שיעור המס הקבוע בסעיף 121 וב‑121ב

חישוב של התקרה ודרישת הנחה יבוצע ידנית תוך הצגת כל המסמכים הנוגעים לכך. מתן ההנחה או הזיכוי יינתנו באופן מאולץ בשדה 038.

יישום ודיווח:

בנספח ד' ‑ שדה 464 ‑ רישום גובה ההכנסות מדיבידנד שהתקבלו בפועל מהחמי"ז ומקורם ברווחי משלח יד.

בנספח ד' ‑ שדה 478 ‑ רישום גובה המס ששולם בישראל על חלק הדיבידנד שנרשם בעבר כדיבידנד רעיוני. יש לצרף אסמכתאות מתאימות ונייר עבודה מפורט.

בנספח ד' ‑ שדה 465 ‑ גובה הדיבידנד ששולם בפועל בניכוי מס חברות ששולם על ידי היחיד בפועל בישראל = דיבידנד נטו. שדה זה יכלול את הדיבידנד נטו גם בניכוי הפסדים וניכויים אחרים שהותרו בישראל ! (לכן לא בהכרח יהיה שווה ל: 464‑478). הסכום בשדה זה יצורף גם בשדה 055 בטופס 1301.

הערה ‑ מס חברות ששולם בפועל אינו כולל הפסדים שקוזזו.

בנספח ד' ‑ שדה 418 ‑ גובה המס הזר שנוכה במקור על הדיבידנד ששולם בפועל.

המס יזוכה בהתאם לכללים הקבועים בסעיף 204. יבוצע תחשיב זיכוי כסל אחד. כלומר לא יראו בעודף מס הזר כמס שיכול לזכות הכנסות אחרות מחו"ל ולהיפך.

לחוזרי מס נוספים בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

יש להסתמך אך ורק על הפרסום הרשמי של הוראת הביצוע על ידי רשות המסים, ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

טואול - בניית אתרים