ניכוי מס במקור בחלוקת דיבידנד בבורסה מחוץ לישראל 

מניות|חברה|נאמן|בורסה|דיבידנד|פקיד שומה|חו"ל 

ד"ר אבי נוב, עו"ד  

פברואר 2015 

החטיבה המקצועית ברשות המסים פרסמה לאחרונה את החלטת מיסוי 3697/14, בתחום שוק ההון, ביחס לניכוי מס במקור בחלוקת דיבידנד למניות נסחרות בבורסה מחוץ לישראל. החלטת המיסוי להלן אמנם מהווה הקלה משמעותית עבור משקיעים זרים, אך מצד שני מדובר עדיין בנטל בירוקראטי. להלן עיקרי החלטת המיסוי כולל הפנייה למקורות נוספים. ראו גם: מדריך ניכוי מס במקור בהעברת כסף לתושב חוץ. 

העובדות

1. חברה תושבת ישראל אשר התאגדה בישראל (להלן: "החברה") הנפיקה ורשמה את מניות החברה למסחר במסגרת בורסה לניירות ערך מחוץ לישראל (להלן: "הבורסה בחו"ל"). מניות החברה נסחרות ממועד הרישום בבורסה בחו"ל. 

2. מניות החברה מוחזקות על ידי כלל בעלי המניות החברה (להלן: "בעלי המניות") בדרכים הבאות: 

2.1.  מניות החברה, המוחזקות על ידי בעלי מניות מייסדים רשומות ישירות במרשם בעלי המניות של החברה ולא באמצעות חברה לרישומים. 

2.2. מניות החברה, המוחזקות באמצעות נאמן לרישום ניירות ערך הנסחרים בבורסה בחו"ל (להלן: "רשם המניות") והרשומות למסחר בבורסה בחו"ל (להלן: "המניות בבורסה בחו"ל"). 

3. החברה מזהה בעלי מניות מהותיים בחברה בהתאם לכללי הרגולציה לרישום מניות בבורסה בחו"ל ולדרישות רגולטוריות בישראל. 

4. החברה תכריז על חלוקת סכום דיבידנד (להלן: "יום ההכרזה", "הדיבידנד המחולק", בהתאמה) לבעלי מניות החברה ביום הקובע (להלן: "היום הקובע"). מועד תשלום הדיבידנד המחולק בפועל נקבע למועד מאוחר מהיום הקובע (להלן: "יום התשלום"). 

5. בעלי המניות בבורסה בחו"ל (להלן: "בעלי מניות בבורסה בחו"ל") מחזיקים את המניות בבורסה בחו"ל באמצעות רשם המניות. ככלל, אין באפשרות החברה לקבל באופן ישיר את זהות בעלי מניות בבורסה בחו"ל, ביום הקובע או ביום התשלום בכדי לסווגם לצורכי ניכוי מס במקור בהתאם לשיעור המס החל עליהם. 

6. הדיבידנד המחולק לאחר ניכוי המס ישולם לרשם המניות. רשם המניות, יעביר את תשלום יתרת הדיבידנד לברוקרים המחזיקים במניות החברה בבורסה בחו"ל ומהם תועבר יתרת הדיבידנד לחשבון הבנק של בעלי המניות בבורסה בחו"ל. 

7. לצורך ניכוי המס במקור והעברתו לרשות המסים בישראל מינתה החברה חברה לנאמנות תושבת ישראל (להלן: "הנאמן לצורכי מס״). 

הבקשה

הסדר ניכוי מס במקור בגין תשלום הדיבידנד המחולק. 

החלטת המיסוי

1. החברה תנכה מס במקור ביום תשלום הדיבידנד המחולק לבעלי מניות החברה בהתאם לקבוע בתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס"ו- 2005 (להלן: "תקנות ניכוי מדיבידנד"), והכול בכפוף להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א- 1691 (להלן:"הפקודה") והוראות אישור זה. 

2. ככלל, לגבי הדיבידנד המחולק המשולם לבעלי המניות בבורסה בחו"ל, החברה תנכה מס במקורבהתאם לתקנה 5(ב) לתקנות ניכוי מדיבידנד (להלן: "ניכוי מדיבידנד בורסת חו"ל") ושיעורי הניכוי הקבועים בה. 

3. יתרת הדיבידנד המחולק לאחר ניכוי מדיבידנד בורסת חו"ל יועבר לרשם המניות אשר ישלם באמצעות הברוקרים לבעלי המניות בבורסה בחו"ל. 

4. החברה תעביר את סכום המס שנוכה מדיבידנד בורסת חו"ל כאמור בסעיף 5, לנאמן לצורכי מס. 

5. הנאמן לצורכי מס יבצע את ניכוי המס במקור והעברת הדיווח המתחייב לגבי הדיבידנד המחולק לבעלי המניות בבורסה בחו"ל, בהתאם להוראות אישור זה כמפורט להלן. 

6. בעל מניות בבורסה בחו"ל שהינו תושב מדינת אמנה, כהגדרתה בסעיף 169 לפקודת מס הכנסה (להלן: "מדינה גומלת"), ושהוא בעל הזכות שביושר לדיבידנד המחולק יוכל להגיש בקשה לשינוי שיעור ניכוי מדיבידנד בורסת בחו"ל (להלן: "המבקש", "הבקשה", בהתאמה). הבקשה תוגש לנאמן לצורכי מס בפרק הזמן שבין יום התשלום ועד ליום הקבוע בתקנות ניכוי מדיבידנד שבו יש להעביר את ניכוי מדיבידנד בורסת חו"ל לפקיד השומה (להלן: "תקופת שינוי הניכוי"). להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס) 

7. המבקש יצרף אל הבקשה את המסמכים הבאים: 

7.1. דף חשבון בנק אליו אמור להיות משולם הדיבידנד, מעודכן ליום הקובע בו מפורטים: פרטי הבנק, הסניף, מספר חשבון, שם בעל החשבון וכמות המניות הרשומות בבורסה בחו"ל המוחזקות בחשבון הבנק. 

7.2. דף חשבון הבנק כאמור בסעיף 7.1 מעודכן ליום התשלום בו מפורטים: פרטי הבנק, הסניף, מספר חשבון, שם בעל החשבון וסכום הדיבידנד המחולק שהתקבל. 

7.3. העתק תעודה מזהה של המבקש כמפורט להלן: 

7.3.1. אם המבקש הוא יחיד: צילום ברור של דרכון או תעודת זהות של המדינה הגומלת. 

7.3.2. אם המבקשת היא חברה: העתק תעודת התאגדות של החברה במדינה הגומלת. 

7.4. אישור כי המבקש הינו תושב המדינה הגומלת לצורך אמנה חתום על ידי רשויות המס של המדינה הגומלת. 

7.5. המבקש יצהיר על גבי טופס המפורט בהחלטת המיסוי, כדלהלן: 

7.5.1. תצהירים לגבי היות המבקש תושב חוץ

7.5.2. המבקש הוא בעל הזכות שביושר לדיבידנד ולתשואות מההשקעה במניות. 

7.5.3. השקעת המבקש במניות החברה אינה באמצעות מפעל הקבע שלו בישראל. 

7.6. חברה תושבת מדינה גומלת תצרף את מרשם בעלי מניות בחברה המעודכן ליום הקובע ותצרף הצהרה של למעלה מ- 75% מבעלי המניות של החברה במישרין, שהינם יחידים תושבי אותה מדינה גומלת בה תושבת החברה. 

8. הנאמן לצורכי מס יקבל לידיו את המסמכים הנדרשים, הצהרות כמפורט לעיל וכל מסמך שנדרש להנחת דעתו כי בעל המניות בבורסה בחו"ל הינו תושב מדינה גומלת. מסמכים כאמור, יישמרו על ידי הנאמן לצורכי מס לאורך התקופה בה יש לשמור את מסמכי הנהלת החשבונות של הנאמן לצורכי מס לשנת המס בה שולם הדיבידנד, ואלה יוגשו לפקיד השומה ו/או לפקיד השומה ניכויים, על פי דרישה. 

9. הנאמן לצורכי מס לאחר שקיבל את כל המסמכים וההצהרות כאמור לעיל יחזיר את ההפרש שבין הניכוי מדיבידנד בורסת חו"ל לבין הניכוי בהתאם לשיעורי המס במדינה הגומלת כפי שפורטו בהחלטת המיסוי (להלן: "עודף הניכוי") והכל בתקופת שינוי הניכוי. עודף הניכוי ישולם לחשבון הבנק של תושב המדינה הגומלת כאמור בסעיף 7.2, אליו שולם הדיבידנד לעיל בלבד. 

10. החברה והנאמן לצורכי מס ידווחו על המס המתחייב בהתאם להוראות אישור זה בגין הדיבידנד המחולק ויעבירו את סכום המס האמור לפקיד השומה ניכויים במועדים הקבועים בתקנות ניכוי מדיבידנד. 

11. הנאמן יפרסם את הוראות ניכוי המס במקור על פי אישור זה ביום ההכרזה על חלוקת הדיבידנד. 

12. יודגש כי החברה והנאמן לצורכי מס יישאו יחד במלוא האחריות לביצוע ניכוי המס במקור לפי אישור זה והעברתו לפקיד השומה ניכויים. 

13. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

ראו גם: מדריך ניכוי מס במקור בהעברת כסף לתושב חוץ

להחלטות מיסוי של רשות המסים בנושאים שונים, ראו: החלטות מיסוי של רשות המסים

לחוזרי מס בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד 

טואול - בניית אתרים