מע"מ בשירות לתושב חוץ בקשר להנפקת אג"ח

חברה זרה|הנפקה|בורסה|שיעור אפס|תושב חוץ|רשיון שימוש

להלן החלטת מיסוי 4/11, בעניין החבות במע"מ בשל מתן שירותים לתושב חוץ בקשר להנפקת אג"ח בבורסה בישראל, אשר התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי של רשות המיסים.

העובדות:

1. חברה זרה (להלן - החברה הזרה) מקיימת פעילות בתחום הנדל"ן המניב בחו"ל.

2. החברה הזרה הנפיקה אג"ח בבורסה לני"ע בישראל לצורך מימון עסקיה בחו"ל. פרט להנפקת אג"ח כאמור, אין לחברה הזרה כל זיקה לישראל. בעל המניות היחיד בחברה הזרה הינו תושב חוץ וכך גם כל נושאי המשרה בחברה זו.

3. בגין הליך ההנפקה החברה הזרה קיבלה שירותים מנותני שירותים ישראליים (עו"ד, יועצים, רואי חשבון וכיו"ב, להלן - היועצים).

הבקשה:

אישורנו כי בגין השירותים שקיבלה החברה הזרה מהיועצים בישראל לצורך הנפקת האג"ח חל מע"מ בשיעור אפס עפ"י סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ.

עמדתנו:

1. סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ קובע, כי יחול מס בשיעור אפס על שירות לתושב חוץ, ובלבד שהתקיימו התנאים להלן:

א. השירות ניתן ו ל"תושב חוץ" כהגדרתו בס' 30(ג) לחוק מע"מ, קרי: "תושב חוץ כהגדרתו בסעיף 1 כשהוא נמצא מחוץ לישראל ואין לו עסקים או פעילות בישראל". בסעיף 1 לחוק מע"מ נקבע כי תושב חוץ הוא:

"... (2) לגבי חבר בני אדם - חבר בני אדם שנרשם או התאגד רק מחוץ לישראל."

ב. השירות לא ניתן, נוסף על תושב החוץ, גם לתושב ישראל בישראל, לשותפות שרוב הזכויות בה הן של שותפים תושבי ישראל או לחברה שלעניין פקודת מס הכנסה רואים אותה כתושבת ישראל, אלא אם תמורת השירות מהווה חלק מערך טובין שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133ט לפקודת המכס.

ג. מתקיימים התנאים הקבועים בתקנה 12 לתקנות מע"מ, קרי בספרי החשבונות של העוסק נרשמו מחיר העיסקה, לרבות דרך התשלום והמטבע שבו שולמה, וכמו כן בידי העוסק הסכם או מסמך אחר בכתב המאשר את פרטי העסקה.

ד. השירות לא ניתן לגבי נכס המצוי בישראל, כאמור בתקנה 12א(א) לתקנות מע"מ, אלא אם תמורת השירות מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133ט לפקודת המכס.

לאור כל המקובץ לעיל, החבות במע"מ בשל מתן השירותים לחברה הזרה הינה כדלקמן:

2. השירותים שנתנו היועצים לחברה הזרה בקשר להנפקת אג"ח בבורסה לני"ע בת"א יהיו חייבים במס בשיעור אפס עפ"י סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ, בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן:

א. החברה הזרה הינה בגדר "תושב חוץ" כהגדרתו בסעיף 30(ג) לחוק מע"מ.

ב. קיום התנאים הקבועים בתקנות 12 ו-12א לתקנות מע"מ, לרבות קיומו של הסכם בכתב בין היועצים והחברה הזרה המאשר את פרטי העסקה ורישום בספרי החשבונות של היועצים של מחיר העסקה, דרך התשלום וסוג המטבע שבו שולמה.

3. יובהר, כי רישום האג"ח שהנפיקה החברה הזרה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב לא ייחשב כ"רישום" של החברה הזרה בישראל לעניין הגדרת "תושב חוץ" שבסעיף 1 לחוק מע"מ.

4. יודגש, כי האישור לא יחול במקרה בו היועצים ניהלו משא ומתן בשם החברה הזרה עם גורמים ישראלים בישראל גם קודם להנפקה (גורמים מוסדיים וכו') לשם רכישת האג"ח במסגרת ההנפקה או בכל נושא אחר והשירותים הנ"ל יחובו במע"מ בשיעור מלא שכן במקרה זה השירותים ניתנים הן לחברה הזרה והן לגורמים הישראלים בישראל.

5. כמו כן, אישור זה אינו חל על שירותים שתקבל החברה הזרה לאחר ההנפקה בקשר עם האג"ח, אלא רק על השירותים שקיבלה עד למועד ההנפקה. שכן, לאחר ההנפקה השירותים יינתנו הן לחברה הזרה והן למחזיקי האג"ח בישראל.

להחלטות מיסוי נוספות, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

מומלץ להסתמך אך ורק על הנוסח הרשמי של ההחלטה, ולאחר קבלת ייעוץ משפטי

2all - בניית אתרי אינטרנט