ניכוי הוצאות בגין אתר אינטרנט

אתר אינטרנט|הוצאה|רשות המסים|סעיף 17

ד"ר אבי נוב, עו"ד*

ההוצאות הכרוכות בהקמת אתר אינטרנט ותחזוקתו, עשויות להיות מותרות בניכוי לצורכי מס בתנאים שונים. בטור זה, אסקור את ההוצאות השונות הכרוכות בכך, ואפשרויות ניכוי ההוצאות לצורכי מס.

אלו הוצאות מותרות בניכוי?

כפי שהסברתי בטור קודם, אשר עסק בעקרונות הבסיסיים בניכוי הוצאות, סעיף 17 לפקודת מס הכנסהמתיר לנכות הוצאות שונות שהוציא אדם לצורך ייצור הכנסתו בשנת המס.

לצורך קבלת החלטה האם הוצאה מסוימת הכרוכה בהקמה ותחזוקת אתר אינטרנט ניתנת לניכוי מיידי בשנת המס בהתאם לסעיף 17 האמור, יש לבחון האם ההוצאה היא פירותית המותרת בניכוי מיידי בשנת המס. הוצאה פירותית, היא הוצאה אשר מטרתה הפעלה שוטפת ושגרתית של העסק, להבדיל מהשקעה הונית לטווח ארוך בעסק.

עלויות הקמת אתר אינטרנט

הקמה ראשונית של אתר אינטרנט מגדילה את ציבור הלקוחות הפוטנציאליים של הנישום.

לעמדת רשות המסים, מדובר בהוצאות לרכישת יתרון מתמיד ולפיכך הן ייחשבו כהוצאות הוניות אשר לא יותרו בניכוי שוטף.

למרות עמדה נוקשה זאת, רשות המסים מאפשרת בתנאים מסוימים לנכות כהוצאה עד 33% מהוצאות הקמה בכל שנה במשך שלוש שנים.

כמו כן, ככל שמדובר באתר תדמיתי או אתר תמיכה, ניתן יהיה לטעון כי ההוצאה תהיה מותרת לניכוי באופן מלא בשנת המס. טענה זאת תתבסס על כך שמדובר למעשה בהוצאה פירותית המותרת לניכוי בשנת המס.

רכישת שם מתחם (Domain Name)

לגישת רשות המסים, לא ניתן לנכות את הוצאות הרישום או הרכישה של שם מתחם, שכן מדובר בהוצאה הונית. כמו כן, רשות המסים סבורה כי מאחר ונכס זה אינו נכלל ברשימת הנכסים ברי הפחת לא ניתן לדרוש ניכוי פחת בגין שם מתחם. אולם, לדעתי גישה זאת בעייתית וניתן לחלוק עליה. להרחבה בעניין זה, ראו: הוראות דיני המס ביחס לפחת וכן מדריך ניכוי פחת על קניין רוחני.

בדרך כלל, רכישת שם מתחם היא הוצאה זניחה בעסק, ולכן עמדת רשות המסים בעניין זה אינה משנה הרבה. אם מדובר בהוצאה ניכרת, ניתן למצוא דרך חוקית לנכות את הפחת בגין ההוצאה הזאת.

עלויות תפעול שוטף של אתר אינטרנט

הוצאות לתפעול אתר אינטרנט כוללות , בין היתר, תשלומים לחברת התקשורת בעד השימוש בקווי התקשורת, תשלומים לספק שירותי האינטרנט בעד הגישה לרשת, תשלומים לתמיכה שוטפת בחומרת המחשב הקשורה לאתר (תיקוני תקלות), תשלומים לביצוע העדכונים השוטפים (גרפיקה, מלל וכד') ועוד.

בעיקרון, עלויות תפעול שוטף של אתר הינן הוצאות שוטפות אשר תותרנה בניכוי מיידי בשנת המס. כך גם ביחס להוצאות לשדרוג האתר.

עלויות פרסום

לבעלי אתרים יש הוצאות פרסום ביחס לאתר האינטרנט עצמו, לדוגמא בעיתונות ובאתרים אחרים. פרסום האתר דומה במהותו לכל פרסום אחר, ולגישת רשות המסים יש להבחין בין הוצאות אשר יותרו בניכוי בהתאם לסעיף 17 לפקודה כאמור, לבין הוצאות הוניות שלא יותרו בניכוי מיידי. בהתאם לגישה מחמירה זאת, הוצאה לפרסום עסק חדש לא תותר בניכוי וכך יהא הדין לגבי מבצע פרסום בעסק קיים שנועד להשיג מוניטין חדשים.

ראו גם: מדריך למיסוי מסחר אלקטרוני, כולל המלצות לתכנון מס

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

2all - בניית אתרי אינטרנט