ניכוי הוצאות – מבוא

סעיף 17|הוצאה|הכנסה|מס

ד"ר אבי נוב, עו"ד

נישומים, יחידים או חברות, יכולים לנכות הוצאות מהכנסתם החייבת וכך להקטין את תשלומי המסים שלהם. ההוצאה תהיה מוכרת על ידי רשות המסים, אם היא תעמוד במגבלות השונות על ניכוי ההוצאות שנקבעו בדיני המס, כמפורט להלן.

בעיקרון, מס משולם על הריווח בלבד, שהוא סך ההכנסות בניכוי ההוצאות בשנת המס. ככל שנקטין את ההכנסה החייבת, כך נקטין את חבות המס ונגדיל את הנטו. עם זאת, לא כל ההוצאות מוכרות לצרכי מס. בקליפת האגוז, הוצאות בייצור הכנסה מותרות בניכוי למעט אם הניכוי נאסר בדיני המס.

סעיף 17 לפקודה

פקודת מס הכנסהמתירה לנכות הוצאות שהוציא אדם לצורך ייצור הכנסתו. הכלל הבסיסי להתרת הוצאות בניכוי מצוי בסעיף 17 לפקודת מס הכנסה הקובע כי "לשם בירור הכנסתו החייבת של אדם ינוכו... יציאות והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס ולשם כך בלבד".

מקריאת סעיף 17 לפקודת מס הכנסה עולה כי ישנם שני תנאים מצטברים שיש לעמוד בהם על מנת שניתן יהיה לנכות את ההוצאה:

  • תנאי ראשון - ההוצאה יצאה לצורך ייצור הכנסה ולשם כך בלבד.
  • תנאי שני - ההוצאה יצאה בשנת המס שבה נדרשה.

בהמשך הסעיף נקבעו רשימת הוצאות אשר ניכוין מותר. סעיפים אחרים, כמו סעיפים 30-32 לפקודה, מסייגים את זכות הניכוי במקרים מיוחדים.

נטל ההוכחה

הנטל לשכנע כי ההוצאה שניכויה נדרש עומדת בתנאים האמורים מוטל על שכמי הנישום. לעניין זה, ראו: רע"א 3646/98 כ.ו.ע. לבניין בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף, פ"ד נז(4) 891 (2003); ע"א 4125/90 ענבר נ' פקיד השומה גוש דן, פ"ד מח(2) 383, 392 (1994); ע"א 1124/03 גני עופר בניה והשקעות בע"מ נ' פקיד שומה ת"א 1, פ"ד נט(5) 313 (2005); ע"א 6743/03 תחנת שירותי רכב רוממה חיפה בע"מ נ' פקיד שומה חיפה.

יצוין כי בפס"ד הידרולה [עמ"ה 1068/00 הידרולה בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב יפו 1] קבע בית המשפט כי נטל ההוכחה לעניין התרת הוצאות בניכוי, מוטל מלכתחילה על הנישום, וזאת באמצעות הצגת מסמכים ותיעוד רלוונטיים, שרק מהם ניתן ללמוד על ביצועה של ההוצאה, על היקפה, ואולי גם על יעודה. יחד עם זאת, במצבים חריגים בהם קיימות נסיבות ייחודיות, יש מקום להצדיק התרת ההוצאות הנדרשות בניכוי, ובלבד שאלה הוכחו בראיות אחרות. לעניין זה ראו גם את קביעת ביהמ"ש העליון בפס"ד חברה בע"מ [ע"א 3568/08 חברה בע"מ נ' פקיד שומה נתניה].

הוצאה לצורך ייצור הכנסה

בהתאם לתנאי הראשון בסעיף 17 לפקודת מס הכנסה, הוצאה תהיה מוכרת לצרכי מס רק אם היא יצאה לצורך ייצור הכנסה. הוצאה לצורך ייצור הכנסה היא הוצאה עסקית לצורך הפקת הכנסה החייבת במס הכנסה.

מההגדרה האמורה עולה כי אם ההוצאה היא אינה עסקית אלא פרטית, היא לא תוכר כהוצאה לצורכי מס. כך לדוגמא, אם אדם נסע לטיול בחו"ל הוא לא יוכל לנכות את הוצאות הטיול. מאידך, אם אדם נסע לצורך מתן שירות בתחום מקצועו בחו"ל, הוא יוכל לנכות את ההוצאה. בתנאים מסוימים, ניתן יהיה להכיר בהוצאות נסיעה להשתלמות בחו"ל, גם אם יש בנסיעה מרכיב פרטי.

לעניין זה, ראו: ע"א 3515/97 פקיד שומה באר שבע נ' בית מרקחת "אילן" בע"מ, פ"ד נו(5) 311, 315 (2002); ע"א 6557/01 פז-גז חברה לשיווק בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים, פ"ד סא(3) 413 (2006)).

הוצאה מעורבת

הוצאה מעורבת היא הוצאה שיש בם מרכיב עסקי וגם מרכיב פרטי. לדוגמא, שכיר בבנק הרוכש מנוי לעיתון יומי. ברור שיש גם מרכיב פרטי בעיתון. בהתאם להוראות סעיף 17, ההוצאה צריכה כולה לשמש לייצור הכנסה ולשם כך בלבד. לפיכך, הוצאה מעורבת (עסקי ופרטי) עשויה שלא להיות מוכרת. עם זאת, הוצאה שעיקרה עסקי-פירותי ומיעוטה פרטי, תותר בניכוי לרבות החלק הפרטי.

הוצאה פירותית והוצאה הונית

בהתאם לתנאי השני בסעיף 17 לפקודת מס הכנסה, הוצאה תהיה מוכרת לצרכי מס רק אם היא יצאה בשנת המס שבה נדרשה. המשמעות של תנאי זה היא שהוצאה תוכר לצורכי מס באופן מיידי רק אם היא הוצאה בשנת המס שבה הופקה ההכנסה. הוצאה זאת מכונה "הוצאה פירותית". בהתאם לתנאי זה, אם מדובר בהוצאות אשר בגינן יופקו הכנסות במספר שנות מס, הן לא יוכרו כולן.

לצורך קבלת החלטה האם הוצאה מסוימת ניתנת לניכוי מיידי בשנת המס, יש לבחון האם ההוצאה היא פירותית (הכנסה שוטפת) או הונית. פסקי דין רבים עוסקים באבחנה הזאת. בעיקרון, הוצאה פירותית, היא הוצאה אשר מטרתה הפעלה שוטפת ושגרתית של העסק. מאידך, הוצאה הונית, היא הוצאה אשר מטרתה השבחה והשקעה בעסק עצמו כדי ליצור הכנסות לאורך מספר שנים.

למרות האבחנה כאמור בין הוצאה פירותית להוצאה הונית, לא תמיד קיימת תשובה חד משמעית בעניין זה. סוגיה זאת אינה פשוטה והעסיקה ומעסיקה רבות את כל העוסקים בדיני המסים. לפיכך, נישומים רבים מסתמכים על חוות דעת משפטית בעניין זה.

להרחבה בנושא ניכוי הוצאות, ראו: יסודות בדיני מיסים
 
ראו גם: ניכוי הוצאות בגין אתר אינטרנט

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

2all - בניית אתרי אינטרנט