קביעת תושבות ומיסוי אופציות

להלן "החלטת מיסוי" 27/07, בכל הנוגע לאופן קביעת תושבות היחיד ומיסוי אופציות, אשר התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי של רשות המיסים, בתחום המיסוי הבינלאומי. להרחבה ביחס לאופן קביעת תושבות לצורכי מס, ראו מדריך תושבות לצורכי מס, כולל המלצות לתכנון מס.

העובדות

1. המבקש עזב ה את ישראל ועבר לגור בארה"ב בשנת המס 1997

2. היחיד הועסק כשכיר בחברה תשובת ארצות הברית ( להלן: "החברה האמריקאית")

3. היחיד נחשב כתושב ארה"ב לצורכי מס בארה"ב.

4. במסגרת ההעסקה בארה"ב הוקצו ליחיד אופציות לרכישת מניות החברה מסוג מסלול הכנסת עבודה ע"פ הדין האמריקאי. לאופציות נקבעה תקופת הבשלה.

5. בשנת המס 2006 חזר היחיד לישראל והחל לעבוד בחברה תושבת ישראל, שהיא חברת בת של החברה האמריקאית.

פרטי הבקשה

קביעת מועד תחילת התושבות לעניין הפקודה והסדר מס בנוגע לאופציות שהתקבלו בארצות הברית ומומשו בישראל.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. נקבע מועד ממנו יחשב המבקש לעולה חדש (להלן : "המועד הקובע") ממועד זה יחולו עליו ההקלות שבסעיף 14 (ג) ובסעיף 97 לפקודה.

2. הרווח מהאופציות כשהוא מוכפל במספר הימים שמיום החזרה של היחיד לישראל, או מיום הקצאת של האופציה, כמאוחר, ועד לתום תקופת ההבשלה של האופציה שמכוחה ניתנו המניות לנישום ומחולק במספר הימים שמיום ההקצאה ועד תום תקופת ההבשלה של האופציה יהיה חייב במס בישראל (להלן "סכום הרווח החייב").

3. בגין סכום הרווח החייב לא יינתן כל פטור, לרבות פטור מכוח סעיפים 14 ו/או 97 (ב) לפקודה, לא יינתן כל זיכוי, לרבות זיכוי בגין מסי חוץ כמשמעותו בחלק י' פרק שלישי לפקודה ולא יינתן כל ניכוי, למעט ניכוי הוצאות מכירה, וניכויים המותרים בהתאם לסעיף 17 לפקודה.

4. יתרת סכום הרווח בגין האופציה תהה תהיה פטורה ממס בישראל.

5. מימש הנישום אופציה למניות ולא מכר את המניות בדרך של Same Day Sale יראו את הנישום כמי שרכש את המניות בבורסת הנסד"ק בהיותו תושב ישראל, כשמחירן המקורי הינו שווי המניות.
 

להרחבה ביחס להיבטי המיסוי של תושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס)

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים