קביעת מועד בו נישום חדל להיות תושב ישראל

להלן "החלטת מיסוי" 22/07, בכל הנוגע לאופן קביעת תושבות היחיד, אשר התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי של רשות המיסים, בתחום המיסוי הבינלאומי. להרחבה ביחס לאופן קביעת תושבות לצורכי מס, ראו מדריך תושבות לצורכי מס, כולל המלצות לתכנון מס.

העובדות

1. המבקש הינו אזרח ישראלי (להלן: "היחיד").

2. היחיד עבד כמנהל שכיר בחברה תושבת ישראל, עד לתאריך ספטמבר 2003

3. בחודש ספטמבר 2003 עזב היחיד את ישראל והחל לעבוד בחו"ל. אשתו של היחיד טיפלה במימוש הנכסים והצטרפה אליו במהלך שנת 2004

4. בעקבות עזיבתו את ישראל, מכר היחיד שתי דירות מתוך ארבע שהיו ברשותו. בשתי הדירות שנותרו בישראל מתגוררים ילדיו הבגירים.

5. ערב עזיבתו את ישראל היה היחיד פעיל בשני גופים ציבוריים. עם עזיבתו את ישראל הודיע היחיד לשני הגופים הציבוריים על התפטרותו מהם.

6. ימי השהייה של היחיד בישראל הם:

7. לפי המידע שברשותו של היחיד ימי השהייה של אשתו בישראל הם כדלקמן:

שנת 2004 - כ- 126 יום

שנת 2005 - כ- 58 יום

שנת 2006 - כ- 150 יום

בשנת 2006 שהו היחיד ואשתו שהייה זמנית בישראל עקב הולדת נכדם.

8. היחיד עבר להתגורר באופן קבוע במדינת אמנה (להלן: "מדינת האמנה"), וזמן קצר לאחר הגעתו רכש שם דירת קבע בבעלותו. בביקוריו בישראל שהה בבית ילדיו.

9. בשנים 2003-2005 שימש היחיד כמנכ"ל ונשיא של חברה תושבת חוץ (להלן: "החברה הזרה") שאין לא כל זיקה לישראל.

10. בתקופת עבודתו בחברה הזרה, קיבל היחיד שכר ושילם מס במדינת האמנה. כמו כן, היחיד הינו תושב מדינת האמנה לצורכי מס, והוא הגיש דוחות מס לשלטונות המס שם, לשנות המס 2004 ו- 2005.

11. ליחיד רישיון עבודה במדינת האמנה ואשרת שהייה בה החל משנת 2004 . לאחר פרישתו מעבודה בחברה הזרה, החל היחיד לעסוק ביזמויות שונות בחו"ל (בעיקר נדל"ן) עבור תאגידים שונים.

12. היחיד ממשיך לשלם דמי ביטוח לאומי בישראל בעת שהותו בחו"ל על מנת שלא לאבד את זכויותיו שנצברו במשך השנים הקודמות בהם שהה בישראל.

ימי שהייה בישראל

26 יום בשנת 2004

53 יום בשנת 2005

134 יום בשנת 2006

13. לבני הזוג חשבון בנק משותף בישראל, המשמש לתשלום הוצאות שונות ובעיקר סיוע לילדיהם.

14. היחיד לא השקיע בישראל כל השקעות שהן מאז עזב את המדינה.

15. היחיד מתכוון בעתיד הקרוב ביותר להרחיב את תחומי פעילותו אף לשוקי ההון הסחירים והבלתי סחירים בארץ ובחו"ל.

16. הפעילות הכלכלית של היחיד מתנהלת בעיקר באמצעות חברות תושבות מדינת האמנה הנשלטות ומנוהלות על ידו.

פרטי הבקשה

היחיד מבקש לקבוע את המועד בו חדל להיות תושב ישראל, לעניין האמנה למניעת כפל מס בין ישראל למדינת האמנה.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. היחיד ייחשב לתושב מדינת האמנה, לעניין האמנה למניעת כפל מס בין המדינות החל מיום 1/1/2005 , כל עוד ימי שהייתו במדינת האמנה יעלו על ימי שהייתו בישראל.

2. יודגש, כי היחיד ימשיך להיחשב תושב ישראל לפי הוראות פקודת מס הכנסה. ברם, היחיד יהיה רשאי לפנות לרשות המיסים (להלן: "הרשות") ולבקש שלא להיחשב לתושב ישראל לעניין הפקודה, והרשות תדון בבקשה ותחליט בהתאם לנסיבות הפנייה.

3. הובהר, כי אין בהסכם זה משום הסכמה של הרשות או של פקיד השומה כי היחיד יהיה זכאי להטבות מכוח סעיפים 14 (ג) או 97 (ב)( 2) לפקודה, בחזרתו להתגורר בישראל או לכל הטבה אחרת לה זכאי כיום או יהיה זכאי בעתיד תושב חוזר כמשמעותו בסעיף 14 לפקודה. מוסכם, כי הזכאות ליהנות מהטבות כאמור תבחן בנפרד והיא מותנית בכך שהיחיד יחדל להיות תושב ישראל על פי הוראות הדין הפנימי.

4. החלטה זו תהיה בתוקף רק בשנות המס בהן ייקבע כי "מרכז האינטרסים החיוניים" של היחיד הוא במדינת האמנה וכל עוד ימי שהייתו בה עולים על ימי שהייתו בישראל בכל שנת מס.

5. כמו כן, החלטה זו תהיה בתוקף רק בשנות מס בהן תאשר רשות המס של מדינת האמנה את מעמד היחיד כתושב לצורכי מס.

להרחבה ביחס להיבטי המיסוי של תושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס)

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים