מיזם לפיתוח, לייצור, לשיווק בחו"ל - החלטת מיסוי בנושא פטור השתתפות

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2009

להלן "החלטת מיסוי" 105/06, הנוגעת ל"פטור השתתפות" לחברת החזקות ישראלית אשר התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי של רשות המיסים. ההחלטה עוסקת בהקמת קרן ליזמות נדל"ן והשקעות בנדל"ן בחו"ל.

להרחבה בעניין מיסוי חברות אחזקה, ראו: מדריך למיסוי חברות אחזקה, כולל המלצות לתכנון מס.

העובדות

1. חברה שהתאגדה בישראל מעוניינת לפעול כ"חברת החזקות ישראלית" כמשמעות המונח בסעיף 67ג(א) לפקודה (להלן:"החברה" או "חברת החזקות הישראלית").

2. החברה מתעתדת לרכז את ההחזקה בקבוצת חברות אשר תפעיל מיזם חדש לפיתוח, לייצור, לשיווק ולמכירת מכונות.

3. החברה תקים מספר חברות תושבות חוץ שתנוהלנה במדינות בהן הן פועלות. החברות תתאגדנה ותחשבנה תושבות מדינה גומלת ותעסוקנה בפעילות עסקית (להלן: "החברות המוחזקות").

4. החברה תחזיק בחברות המוחזקות בשיעור העולה על 10% מהון המניות, לרבות בזכות לרווחים.

5. השליטה והניהול על עסקי החברה תתקיים בישראל בלבד, באופן בו החלטות עסקיות, אדמיניסטרטיביות, ניהוליות ואסטרטגיות בנוגע לחברה תתקבלנה בישראל. כמו כן, חברי הדירקטוריון יתכנסו לישיבות בישראל (ולא במדינה אחרת), משרדיה הבלעדיים של החברה ימוקמו בישראל ומהם תתבצע כל הפעילות האדמיניסטרטיבית של החברה, לרבות ביקורת חשבונות והכנת דוחות כספיים ולרבות אישורם על ידי דירקטוריון החברה. הדוחות יוכנו ויבוקרו בישראל על ידי רו"ח ישראלי. ייעוץ משפטי וכלכלי לקבוצה יסופק בישראל על ידי נותני שירות ישראליים, מלבד שירותים ספציפיים, על פי הצורך, במדינות רלוונטיות. ככל שישולמו דמי ניהול על ידי החברה, הם ישולמו לגורמים תושבי ישראל.

6. הדירקטורים בחברה יהיו תושבי חוץ. מובהר כאמור, כי הדירקטורים יתכנסו לישיבות בישראל. עם זאת, ייתכן שמקצת החלטות הדירקטוריון תתקבלנה באמצעות שימוש באמצעי תקשורת ומבלי שצריך להתכנס פיזית. מובהר, כי החלטות שיתקבלו בדרך זו תהיינה חריגות ומועטות, הן מבחינת תדירותן והן מבחינת חשיבותן. מובהר, כי בדרך זו לא תידונה ולא תתקבלנה החלטות הנוגעות למדיניות הניהול העסקית או האסטרטגית של החברה, אלא החלטות בעלות אופי טכני בלבד. מוסכם, כי מועצת המנהלים לא תאציל מסמכויותיה, כולן או חלקן, לגורם או לאורגן אחר של החברה.

7. בכל ישיבות הדירקטוריון אשר תתקיימנה כאמור בישראל, ישתתפו מרבית הדירקטורים. לכל דירקטור זכות שווה בהצבעה המהווה קול אחד.

8. ככל שהחברה תפיק הכנסות מדמי ניהול, יהיו הכנסות אלו מהחברות המוחזקות.
 
 
פרטי הבקשה
 
לקבוע את מעמדה של החברה כ"תושבת החזקות ישראלית" ואת מעמדתן של החברות המוחזקות על ידה כ"חברות מוחזקות" לעניין סעיפים 67ב-67יא לפקודה. כמו כן, לקבוע את השלכות המס הנובעת מכך.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. בהתקיים העובדות שפורטו לעיל, תחשב החברה כמי שהשליטה על עסקיה וניהולה מופעלים בישראל בלבד.

2. החברה והחברות המוחזקות תחשבנה כ"חברת החזקות ישראלית" או כ"חברה מוחזקת", בהתאמה, כל עוד יתקיימו התנאים שנקבעו ב סעיפים 67ג(א) או 67ד לפקודה, לפי העניין.

3. חברת ההחזקות הישראלית לא תחשב כ"בעל שליטה" לעניין סעיף 75ב לפקודה (חברה נשלטת זרה), ככל שהדבר נוגע להחזקתה בחברה המוחזקת הזרה או בחברות הקשורות.

4. הכנסות דמי ניהול, דמי הצלחה ו/או דמי ייעוץ וכיוצא באלה, שתפיק חברת ההחזקות הישראלית, תחשבנה כהכנסות מעסק שהופקו בישראל ואשר יש להטיל עליהן מס בהתאם להוראות סעיף 2(1) לפקודה.

5. חברת ההחזקות הישראלית תחויב לנכות מס במקור בשל "דיבידנד רעיוני" המיוחס לבעלי מניות תושבי ישראל, כאמור בסעיף 67ז לפקודה.

6. לא יינתן לחברת ההחזקות הישראלית זיכוי בשל מסי חוץ בשל הכנסותיה הפטורות ממס.

7. הכנסת בעלי מניות תושבי חוץ ממכירת מניותיהם בחברת ההחזקות הישראלית תחשב כרווח הון שהופק בישראל, ויחולו בעניינם הוראות הפקודה ו-האמנות למניעת כפל המס שבין ישראל למדינת תושבתם. מובהר כי רווח ההון לא יחשב כרווח שהופק ב-מוסד קבע של תושב החוץ בישראל, לעניין סעיף 97(ב3) לפקודה, בשל החזקתו בחברת ההחזקות ובשל כך בלבד.

8. הוטלו על החברה חובות דיווח, ובכלל זה חובה לצרף לדו"ח השנתי את הדוחות הכספיים של החברות המוחזקות.
 

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים