השלכות מיסוי בין לאומי של הסכמים בין-חברתיים

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2010

במאמר זה אדון בהשלכות מיסוי בינלאומי הנובעות מהסכמים בין-חברתיים, מלבד ההשלכות הנוגעות ל"מחירי העברה". להרחבה בנושא מחירי העברה, ראו: המדריך למחירי העברה.

נניח כי חברה ישראלית התקשרה עם חברה-בת שלה, תושבת מדינה אחרת, למתן שירותי ניהול. במקרה זה, החברה הישראלית אמורה לשלם לחברה זרה שבשליטתה, דמי ניהול. ברור כי ההסכם הבין חברתי כפוף לחקיקה בעניין "מחירי העברה", אך במאמר זה אדון בהשלכות מס נוספות, כמפורט להלן.

 
הכנסה בישראל
הכנסה המופקת או נצמחת בישראל על ידי תושב חוץ חייבת במס בישראל. לפיכך, אם יקבע על ידי רשויות המס בישראל כי במקרה דנן, הכנסת החברה הזרה משירותי ניהול הופקה או נצמחה בישראל, הרי שקיימת חשיפה לחיובה של הכנסה זו במס בישראל בהתאם לשיעורי המס החלים כיום בישראל (25%).
 
 
ניכוי מס במקור
בהתאם לסעיף 170 לפקודה, כל המשלם לאדם שאינו תושב ישראל, כל הכנסה החייבת במס בישראל לפי הפקודה, חייב לנכות מאותה הכנסה, בעת תשלומה, מס במקור בשיעור של 25%. ניכוי המס במקור הינו רק שלב טכני לגביית המס בגין הכנסה החייבת במס בישראל. לפיכך, יש לבחון האם ההכנסה חייבת במס בישראל.
 
להרחבה בנושא זה, ראו: ניכוי מס במקור לתושב חוץ.
 
 
מוסד קבע
"מוסד קבע" פירושו מקום עסקים קבוע שבאמצעותו מתנהלים עסקי המיזם, באופן מלא או חלקי, ובמיוחד יכלול "מוסד קבע": מקום הנהלה, סניף, משרד וכו'. לחברה הזרה עשויה להיות, במקרים מסוימים, חשיפה למס ישראלי וזאת לאור ההוראה הרלוונטית באמנות המס לעניין מוסד קבע.   

להרחבה ביחס להיבטי המיסוי של מוסד קבע, ראו: מוסד קבע - מדריך לתכנון מס.

ראו גם: "מוסד קבע" באמנות המס.  
 
 
סיווג שונה של הכנסה
רשות המיסים עשויה לסווג אחרת את ההסכם לתשלום דמי ניהול. לדוגמא, בהתאם לסעיף 4א. לפקודה יראו את מקום הפקת או צמיחת ההכנסה שמקורה בדיבידנד במקום מושבו של חבר בני האדם משלם הדיבידנד.
 
לפיכך, אם יסווגו התשלומים המשולמים על פי הסכם בין-חברתי כדיבידנד, הרי שקיימת חשיפה לניכוי מס במקור בישראל בשיעור של 25%, והכול בכפוף לשיעורי מס נמוכים יותר במידה וקיימת אמנת מס רלוונטית.
 

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

logo בניית אתרים