הוראות זיכוי במקרים מיוחדים

 

סעיף 207|זיכוי עקיף|פקודה|מסים|מס זר|הכנסה|כפל מס

 
להלן הפרק השישי בפרשנות רשות המסים לעניין זיכוי מסי חוץ. הפרק השישי עוסק בהוראות זיכוי במקרים מיוחדים. לדף הראשי, ראו: פרשנות רשות המסים - זיכוי מיסי חוץ.
ראו גם: מדריך מיסוי בינלאומי: זיכוי ממס
 
סעיפים 207 ו-207א לפקודה כוללים הוראות לזיכוי בגין מסי חוץ במקרים מיוחדים בהם מחולקים דיבידנדים עליהם שולם מס בחו"ל. סעיף 207 לפקודה לא השתנה בתיקון 132 לפקודה. הסעיף מעניק זכות לקבלת זיכוי עקיף במקרים בהם אמנת מס אינה מאפשרת זאת. כיום, תיקון 132 מעניק ממילא זיכוי עקיף לפי בקשת החברה.
 
סעיף 207א לפקודה נועד לתת מענה למצב בו לא מתאפשר מתן זיכוי למי שמקבל דיבידנד מחברה שניכתה במקור מס זר מהדיבידנד. מצב כזה עשוי להיווצר אם החברה מחלקת הדיבידנד נחשבת לתושבת ישראל, היות שהשליטה והניהול על עסקיה מבוצעים מישראל. דיבידנד שתחלק חברה כאמור ייחשב כהכנסה ממקור ישראלי לפי סעיף 4א לפקודה. זיכוי ניתן רק להכנסה שהופקה בחו"ל ועל כן, לכאורה, לא יינתן זיכוי בגין המס הזר.
 
בכדי לאפשר זיכוי בגין מס זר ששולם על דיבידנד שקיבל יחיד, קובע סעיף 207א(ב) לפקודה במפורש, כי בגין מס זר שנוכה במקור מהדיבידנד בחו"ל זכאי היחיד לזיכוי כנגד המס הישראלי על אותו דיבידנד. זאת למרות, שכאמור, מקור הדיבידנד - בישראל. על זיכוי כאמור יחולו הוראות חלק י' פרק שלישי לפקודה (כגון: התיקרה, עודף זיכוי).
 
לגבי דיבידנד שמקבל חבר-בני-אדם לא יינתן זיכוי כפי שניתן ליחיד. זאת, משום שהחברה הישראלית מקבלת הדיבידנד לא תשלם בפועל מס בישראל בהתאם לסעיף 126 לפקודה, כמוסבר להלן: בהגדרת "תושב ישראל" לגבי חבר-בני-אדם בסעיף 1 לפקודה, בפסקה (2), נאמר כי חבר-בני-אדם שהשליטה על עסקיו וניהולם מופעלים בישראל הוא תושב ישראל.
 
בנוסף, לפי סעיף 5(5)(ב) לפקודה רואים חברת משלח-יד זרה כאילו השליטה על עסקיה וניהולם מופעלים מישראל (לעניין הכנסה לפי אותה פסקה ודיבידנד המחולק ממנה).
 
חבר-בני-אדם הנחשב תושב ישראל רק בשל היות עסקיו נשלטים ומנוהלים בישראל ("החבר האחר" - כפי שהוא מוגדר בסעיף), חייב במס חברות בישראל. על דיבידנד אותו מחלק "החבר האחר" לא ישולם מס:
 
א. דיבידנד שחולק מהכנסות שמקום הפקתן בישראל
על דיבידנד כאמור לא יחול חיוב במס בהתאם להוראות סעיף 126(ב) לפקודה.
 
ב. דיבידנד שחולק מהכנסות שמקום הפקתן מחוץ לישראל
ככלל, על דיבידנד כאמור יחול חיוב במס בשיעור 25% לפי סעיף 126(ג) לפקודה. במקביל, החבר מקבל הדיבידנד יהיה זכאי לזיכוי בגין מס החברות הישראלי שבו חויב "החבר האחר" בהתאם להוראות סעיף 126(ד) לפקודה. התוצאה תהיה, שלא ישולם מס על הדיבידנד על ידי מקבל הדיבידנד.
 
בנסיבות אלו, לפי הוראות סעיף 207א לפקודה ניתן לחברה מחלקת הדיבידנד ("החבר האחר") זיכוי בגין המס הזר אשר נוכה במקור מהדיבידנד. הזיכוי ניתן כנגד מס החברות החל בישראל על "החבר האחר".
 
זהו מצב חריג בו ניתן זיכוי בגין מס שחל על חבר-בני-אדם אחד (החברה מקבלת הדיבידנד ממנה נוכה מס במקור) כנגד הכנסה אחרת של חברה אחרת (הכנסות של החבר האחר).
 
סכום הזיכוי כאמור לא יעלה על מס החברות החל על החבר האחר באותה שנת מס. עודף זיכוי שלא נוצל, ניתן יהיה לנצלו בחמש השנים הבאות, בזו אחר זו, כנגד מס החברות שיוטל על החבר האחר באותן שנים.
 
לחוזרי מס נוספים בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים
 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
ד"ר אבי נוב, עו"ד
2all - בניית אתרי אינטרנט