אמנת המס בין ישראל לאוקראינה  

הכנסה|אמנה|מסים|תושב|פטור|מדינה|אדם

להלן נוסח אמנת המס ישראל לוייטנאם כולל הפנייה למקורות נוספים. 

ראו גם: תכנון מס להשקעות באוקראינה 

להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס) 


כללי

אמנת המס ישראל לאוקראינה או בשמה המלא: " אמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת אוקראינה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה ועל הון", נחתמה ביום 26.11.03, ונכנסה לתוקף ביום 1.1.2007.
 

נוסח האמנה 

    

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL AND THE GOVERNMENT OF UKRAINE FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

אמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת אוקראינה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה ועל הון

 

 

 

The Government of the State of Israel and the Government of Ukraine,

ממשלת מדינת ישראל וממשלת אוקראינה,

 

 

DESIRING to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital,

ברצותן לעשות אמנה בדבר מניעת מסי כפל ולמניעת התחמקות ממסים על הכנסה ועל הון,

 

 

HAVE AGREED as follows:

הסכימו לאמור:

 

 

Article 1

סעיף 1

Persons covered

בני אדם נדונים

 

 

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

אמנה זו תחול על בני אדם שהם תושבי אחת המדינות המתקשרות  או שתיהן.

 

 

Article 2

סעיף 2

Taxes covered

המסים הנידונים

 

 

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

1. אמנה זו תחול על מסים על הכנסה ועל הון המוטלים מטעם מדינה מתקשרת או יחידות משנה מדיניות או רשויות מקומיות שלה, ללא התחשבות בדרכי הטלתם.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

2. יראו כמסים על הכנסה ועל הון את כל המסים המוטלים על סך כל ההכנסה, על סך כל ההון, או על חלקים מההכנסה או מההון, לרבות מסים על רווחים מהעברת מטלטלין או מקרקעין, מסים על הסכומים הכוללים של השכר או המשכורות שמשלמים מיזמים, וכן מסים על עליית ערך של נכסים.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

3.  המסים הקיימים שעליהם תחול אמנה זו הם בעיקר:

 

 

a) in Israel:

א)         בישראל:

 

 

(i) the income tax and company tax (including tax on capital gains);

(i)   מס הכנסה ומס חברות (לרבות מס על רווחי הון);

 

 

(ii) the tax imposed upon gains from the alienation of Immovable property according to the Immovable Property Taxation Law;

(ii) המס המוטל על רווחים מהעברת מקרקעין לפי חוק מס שבח מקרקעין;

 

 

(hereinafter referred to as "Israeli tax").

(להלן: "מס ישראלי").

 

 

b) in Ukraine:

ב)         באוקראינה:

 

 

(i) the tax on profits of enterprises;

(i)    המס על רווחי מיזמים

 

 

(ii) the individual income tax;

(ii)  מס ההכנסה על יחידים;

 

 

(hereinafter referred to as "Ukrainian tax");

(להלן "מס אוקראיני")

 

 

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

4.         אמנה זו תחול גם על מסים זהים או דומים בעיקרם שיוטלו לאחר תאריך חתימת אמנה זו, בנוסף למסים הקיימים או במקומם. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על שינויים משמעותיים שחלו בדיני המסים שלהן.

 

 

5. The Convention shall not apply to income subject to tax by either Contracting State on wagering, gambling, on lottery winnings.

5.         האמנה לא תחול על הכנסה הנתונה למס באחת המדינות המתקשרות מהתערבויות, הימורים, או זכיות בהגרלות.

 

 

Article 3

סעיף 3

General definitions

הגדרות כלליות

 

 

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

1.         למטרות אמנה זו, אלא אם כן משתמע אחרת מן ההקשר:

 

 

a)  (i)   the term "Israel" means the State of Israel and

when used in a geographical sense comprises the territory in which the Government of the State of Israel levy taxation and the part of the seabed and subsoil under the sea over which the State of Israel has sovereign rights in accordance with International Law; and including the area, which in accordance with International Law and the Law of the State of Israel, Israel is entitled to exercise its rights regarding exploration and exploitation of natural resources which are found under the, sea.

(א)  (i) המונח "ישראל" פירושו מדינת ישראל, ובמשמעותו

הגיאוגרפית, הוא כולל את השטח שעליו מטילה ממשלת מדינת ישראל מיסוי והחלק מקרקע הים ומתת-הקרקע שמתחת לים שעליהם יש למדינת ישראל זכויות ריבוניות בהתאם למשפט הבינלאומי; ולרבות האזור אשר בו, בהתאם למשפט הבינלאומי ולדיני מדינת ישראל, ישראל זכאית לממש את זכויותיה ביחס לחיפוש וניצול משאבים טבעיים הנמצאים מתחת לים;

 

 

(ii) the term "Ukraine" means, when' used in geographical sense., the territory of Ukraine, its continental shelf and its exclusive (maritime) economic zone, including any area outside the territorial sea of Ukraine which in accordance' with international law has been or may hereafter be designated, as an area within which the rights of Ukraine with respect to the, seabed and subsoil and their natural resources may be exercised.

(ii) המונח "אוקראינה" פירושו, במשמעותו הגיאוגרפית, שטח אוקראינה, המדף היבשתי  שלה והאזור הכלכלי (הימי) הבלעדי) שלה, כולל כל אזור מחוץ לים הטריטוריאלי של אוקראינה אשר בהתאם למשפט הימי יועד או עשוי להיות מיועד בעתיד כאזור שבו ניתן לממש את זכויות אוקראינה ביחס לקרקע הים ולתת-הקרקע ולמשאבים הטבעיים שלהם.

 

 

(b)the term "person" ~includes an individual, a company and any other body of persons;

(ב)   המונח "אדם" כולל יחיד, חברה וכל חבר בני אדם אחר;

 

 

(c) the term "legal person" means a company, any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(ג)    המונח "יישות משפטית" פירושו חברה, כל תאגיד או כל גוף הנחשבים כתאגיד לצורכי מס;

 

 

(d)the terms "enterprise or a Contracting State and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(ד)   המונחים "מיזם של מדינה מתקשרת" ו"מיזם של המדינה המתקשרת האחרת" פירושם, בהתאמה, מיזם המנוהל בידי תושב של מדינה מתקשרת ומיזם המנוהל בידי תושב של המדינה המתקשרת האחרת;

 

 

(e)the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;           .

(ה)   המונח "תעבורה בינלאומית" פירושו כל הובלה בספינה או בכלי טיס המופעלים בידי מיזם שמקום ניהול העסקים שלו הוא במדינה מתקשרת, למעט הובלה כאמור היא אך ורק בין מקומות שבתוך המדינה המתקשרת האחרת.

 

 

(f)  the term "competent authority" means:

(ו)    המונח  "רשות מוסמכת" פירושו:

 

 

(i) in the case of Israel, the Minister of Finance or his authorised representative; and

(i)    במקרה של ישראל, שר האוצר או נציגו המוסמך;

 

 

(ii) in the case of Ukraine, the State Tax Administration of Ukraine or its authorised  representative;

(ii)  במקרה של אוקראינה, מינהל המיסוי הממלכתי של אוקראינה או נציגו המוסמך;

 

 

(g) the term "national" means:

(ז)        המונח "אזרח" פירושו:

 

 

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;

(i)    כל יחיד שהוא בעל אזרחות של מדינה מתקשרת;

 

 

(ii) any legal person, partnership and association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.

(ii)  כל יישות משפטית, שותפות והתאגדות שמעמדם ככאלה נובע מהחוקים התקפים במדינה מתקשרת.

 

 

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

2.         מבחינת יישום הוראות אמנה זו בכל עת ע"י מדינה מתקשרת, כל מונח שלא הוגדר בה יפורש בהתאם למשמעות שניתנת לו באותה עת לפי דיני אותה מדינה החלים על המסים הכלולים באמנה, אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר, ותינתן עדיפות לפרשנות הניתנת לאותם מונחים בדיני המס של אותה מדינה לעומת הפרשנות הניתנת להם לפי חוקים אחרים של אותה מדינה.

 

 

Article 4

סעיף 4

Resident

תושב

 

                                                                              

 1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of registration or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.

1.         למטרות אמנה זו, המונח "תושב מדינה מתקשרת" פירושו כל אדם אשר לפי דיני אותה מדינה חייב בה במס מטעמי מקום מגוריו, מקום מושבו, מקום הניהול, מקום הרישום שלו או כל מבחן אחר כיוצא באלה, וכולל גם את המדינה וכל יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה. אולם מונח זה אינו כולל אדם החייב במס באותה מדינה רק לגבי הכנסה ממקורות שבאותה מדינה או לגבי הון הנמצא בה.

 

                                                                  

 1. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both contracting States, then his status shall be determined as follows:

2.         מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ייקבע מעמדו כלהלן:

 

 

(a)he shall be deemed to be a resident only' of the State in which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him;

(א)יראוהו כתושב המדינה המתקשרת שיחסיו האישיים והכלכליים עמה הדוקים יותר (מרכז האינטרסים החיוניים); אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, או אם אין לו בית קבע אף לא באחת משתי המדינות המתקשרות, יראוהו רק כתושב המדינה המתקשרת שבה עומד לרשותו בית קבע;

 

 

(b)if he has a permanent home available to him in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

(ב)אם עומד לרשותו בית קבע  בשתי המדינות או אף לא באחת מהן, יראוהו רק כתושב המדינה שבה הוא נוהג לגור;

 

 

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be resident only of the State of which he is a national;

(ג)  אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות או אף לא באחת מהן, יראוהו רק כתושב המדינה שהוא אזרחה;

 

 

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

(ד) אם הוא אזרח של שתי המדינות המתקשרות או אף לא של אחת מהן, הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יישבו את השאלה בהסכמה הדדית.

 

                                      

3.  Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a  resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the *state in which its place of effective management is situated.

3.         מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 אדם שאינו יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, יראוהו רק כתושב המדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי שלו.

­

להרחבה בנושא תושבות, ראו: מדריך לתושבות לענייני מס.

Article 5

סעיף 5

Permanent establishment

מוסד קבע

 

                                                                           

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

1.         למטרות אמנה זו, המונח "מוסד קבע" פירושו מקום עסקים קבוע שבאמצעותו מתנהלים עסקי המיזם, כולם או חלקם.

 

                            

2. The term "permanent establishment" includes especially;

2.         המונח "מוסד קבע" כולל במיוחד:

 

                                                                              

(a)a place of management;

(א)מקום הנהלה;

(b)a branch

(ב)סניף;

(c) an office;

(ג)  משרד;

(d)a factory;

(ד) בית חרושת;

(e)a workshop;

(ה)              בית מלאכה

(f)  a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of exploration or extraction of natural resources, and

(ו)   מכרה, באר נפט או באר גז, מחצבה או כל מקום אחר לחיפוש או להפקה של משאבים טבעיים; ; וכן

(g)a warehouse or other structure used as a sales outlet.

(ז)  מחסן או מבנה אחר המשמש כנקודת מכירה.

 

 

3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than twelve months.

3.         אתר בנייה או פרויקט בנייה או התקנה מהווים מוסד קבע  רק אם הם נמשכים יותר משנים עשר חודשים.

 

 

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

4.         על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, המונח "מוסד קבע" ייראה כאילו אינו כולל:

 

 

(a)the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(א)שימוש במתקנים אך ורק לצורכי אחסנה, תצוגה או מסירה של טובין או של סחורה השייכים למיזם;                             

 

 

(b)the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;

(ב)החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לצורכי אחסון או תצוגה;

 

 

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(ג)  החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לשם עיבודם בידי מיזם אחר;                                     

 

 

(d)the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing oods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

(ד) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם רכישת טובין או סחורה, או לשם איסוף מידע, עבור המיזם;                                                   

 

 

(e)the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

(ה)              החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק למטרות ביצוע, עבור המיזם, של כל פעילות אחרת שטיבה הכנה או עזר;

 

 

(f)  the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

(ו)   החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לצורך צירוף כלשהו של פעילויות המאוזכרות בתת-ס"ק (א) עד (ה), ובלבד שהפעילות הכוללת של מקום העסקים הקבוע הנובעת מצירוף זה טיבה הכנה או עזר.

 

 

5. Notwithstanding the .provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions, of that paragraph.

5.         על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, מקום שאדם - שאינו סוכן בעל מעמד עצמאי שס"ק 6 חל עליו - פועל בשם מיזם, ויש לו סמכות במדינה מתקשרת לחתום על חוזים בשם המיזם והוא משתמש בה בקביעות, יראו את המיזם כאילו יש לו מוסד קבע במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה ביחס לכל הפעילויות שאותו אדם מקבל על עצמו מטעם המיזם, אלא אם פעילויות האדם האמור מוגבלות לאלה המאוזכרות בס"ק 4, אשר אילו בוצעו ממקום עסקים קבוע לא היו הופכות את מקום העסקים הקבוע הזה למוסד קבע לפי הוראות אותו ס"ק.

 

 

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

6.         מיזם לא ייראה כבעל מוסד קבע במדינה מתקשרת רק מפני שהוא מנהל עסקים באותה מדינה באמצעות מתווך, עמיל כללי או כל סוכן אחר בעל מעמד בלתי תלוי, ובלבד שבני אדם אלה פועלים במהלך הרגיל של עסקיהם.

 

 

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting "State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

7.         העובדה שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת שולטת בחברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת או נשלטת על ידיה, או שהיא מנהלת עסקים באותה מדינה אחרת (אם באמצעות מוסד קבע ואם בדרך אחרת), לא יהיה בה, כשלעצמה, כדי להקנות לחברה אחת מעמד של מוסד קבע של האחרת.

­

להרחבה בנושא "מוסד קבע", ראו: "מוסד קבע" באמנות המס.

Article 6

סעיף 6

Income from immovable property

הכנסה ממקרקעין

 

                                                                       

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

1 .        הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין (לרבות הכנסה מחקלאות או ייעור) הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

 

 

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

2.         למונח "מקרקעין" תהיה המשמעות שיש לו לפי דיני המדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין הנדונים. בכל מקרה, יכלול המונח נכסים הנלווים אל מקרקעין, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות וייעור, זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין, זכות ההנאה מפירות מקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד עיבוד, או הזכות לעבד, מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים; ספינות וכלי טיס לא ייראו כמקרקעין.

 

                                                      

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

3.         הוראות ס"ק 1 יחולו על הכנסה המופקת משימוש ישיר במקרקעין, מהשכרתם או משימוש במקרקעין בכל דרך אחרת.

 

                                                                               

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.           

4.         הוראות ס"ק 1 ו-3 יחולו גם על הכנסה ממקרקעין של מיזם ועל הכנסה ועל הון ממקרקעין המשמשים לביצוע שירותים אישיים בידי עצמאי.

 ­

 

Article 7

סעיף 7

Business profits

רווחי עסקים

 

                    

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.         

 1. רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, אלא אם המיזם מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם. אם המיזם מנהל עסקים כאמור לעיל, ניתן לחייב במס במדינה המתקשרת האחרת את רווחי העסקים של המיזם, אולם רק אותו חלק מהם שניתן לייחסו לאותו מוסד קבע.

 

 

2. Subject to the provisions of paragraph 3; where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

 1. בכפוף להוראות ס"ק 3, מקום שמיזם של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ייחסו בכל אחת מהמדינות המתקשרות לאותו מוסד קבע את הרווחים שהיו צפויים לו אילו היה זה מיזם נבדל ונפרד העוסק בפעילויות זהות או דומות, בתנאים זהים אודומים, ומקיים קשרים באופן בלתי תלוי לחלוטין עם המיזם שהוא מוסד קבע שלו.

 

 

3.  In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so .incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. .

 1. בקביעת רווחי מוסד קבע, יותר ניכויין של ההוצאות שהוצאו למטרות מוסד הקבע, לרבות הוצאות הנהלה ומינהל כללי שהוצאו כך, בין  במדינה שבה נמצא מוסד הקבע ובין במקום אחר.

 

 

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

 1. במידה שהיה נהוג במדינה מתקשרת לקבוע את רווחי העסקים שיש לייחסם למוסד קבע על בסיס של ייחוס כלל רווחי העסקים של המיזם לחלקיו השונים, לא ימנע האמור בס"ק 2 מאותה מדינה מתקשרת לקבוע את רווחי העסקים החייבים מס לפי שיטת הייחוס שנהוגה בה; ואולם, יש לאמץ שיטת ייחוס כזאת שתביא לתוצאות התואמות את העקרונות שנקבעו בסעיף זה.

 

 

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

 1. לא ייוחסו רווחי עסקים למוסד קבע מטעם זה בלבד שאותו מוסד קבע קנה טובין או סחורה בשביל המיזם.

 

 

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

 1. לעניין הס"ק הקודמים, ייקבע ייחוס רווחי העסקים למוסד קבע בהתאם לאותה שיטה מדי שנה בשנה, אלא אם יש סיבה טובה ומספקת לנהוג אחרת.

­

 

7.         Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

 1. מקום שהרווחים כוללים פריטי הכנסה הנידונים בנפרד בסעיפים אחרים של אמנה זו, כי אז לא יגרעו הוראות סעיף זה מהוראות אותם סעיפים.

 

 

Article 8

סעיף 8

Shipping and air transport

ספנות והובלה ואווירית

 

                           

1.         Profits derived by a resident of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

1.         רווחים שמפיק  תושב מדינה מתקשרת מהפעלת ספינות או כלי טיס בתעבורה בינלאומית יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

 

 

2. For the purpose of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic inc1ude:

2.         למטרות סעיף זה, הרווחים מהפעלת ספינות או כלי טיס בתעבורה בינלאומית כוללים:

 

 

(a) income from the rental on a bare boat basis of ships or aircraft; and

(א)הכנסה מהשכרה על בסיס ספינה ריקה של ספינות או כלי טיס; וכן

 

 

(b) profits from the use, maintenance or rental of containers

 

(ב)רווחים מהשימוש, התחזוקה או ההשכרה של מכולות (כולל נגררים וציוד קשור להובלת מכולות) המשמשות להובלת טובין או סחורה;

 

 

 

מקום שהשכרות כאמור או שימוש, תחזוקה או השכרה כאמור, לפי המקרה, נלווים להפעלת הספינות וכלי הטיס בתעבורה בינלאומית.

 

 

3. Where profits within paragraph 1 of this Article are derived by a resident of a Contracting State from participation in a pool, a joint business and an international operating agency the profits attributable to that resident shall be taxable only in the Contracting State of which he is a resident.

3.         מקום שרווחים שבמסגרת ס"ק 1 לסעיף זה נצמחים ע"י תושב מדינת מתקשרת מהשתתפות בקרן משותפת, בעסק משותף ובסוכנות הפעלה בין-לאומית, הרווחים המיוחסים לאותו תושב יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שבה הוא תושב.

 

 

Article 9

סעיף 9

Associated enterprises

מיזמים משולבים

 

                                                               

1. Where

1.         מקום

 

                                                                              

(a)an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(א)שמיזם של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בניהול, בשליטה או בהון של מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או                               

 

 

(b)the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

(ב)שאותם בני אדם משתתפים, במישרין או בעקיפין, בניהול, בשליטה או בהון של מיזם של מדינה מתקשרת ושל מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, ובכל אחד מהמקרים נקבעו או הוטלו ביחסים המסחריים או הכספיים בין שני המיזמים, תנאים שונים מאלה שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי תלויים, הרי כל הרווחים שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המיזמים ובשל אותם תנאים לא נצמחו, מותר לכלול אותם ברווחי אותו מיזם ולהטיל עליהם מס בהתאם.

 

           

2. Where a Contracting State' includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other .State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.           

2.         מקום שמדינה מתקשרת  כולל ברווי מיזם של אותה מדינה - וממסה בהתאם - רווחים שעליהם חויב מיזם של המדינה המתקשרת האחרת במס באותה מדינה מתקשרת, והרווחים שנכללו כך הם רווחים שהיו נצמחים למיזם של המדינה הנזכרת ראשונה לו היו התנאים בין שני המזימים זהים לאלה שהיו נקבעים בין מיזמים עצמאיים, כי אז אותה מדינה אחרת תבצע התאמה נאותה בסכום המס שהוטל בה על רווחים אלה. בקביעת התאמה כאמור, תהיה התחשבות נאותה בהוראות האחרות של אמנה זו, והרשויות המוסמכת של המדינות המתקשרות תיוועצנה זו בזו לפי הצורך.

 

 

Article 10

סעיף 10

Dividends

דיבידנדים

 

 

1.         Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

1.         דיבידנדים ששילמה חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

 

 

2.  However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting state, the tax so charged shall not exceed:

2.         אף על פי כן ניתן לחייב במס דיבידנדים כאלה גם במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב החברה המשלמת, ולפי דיני אותה מדינה, אולם אם כן בעל הזכות שביושר לדיבידנדים הוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, המס שיוטל כך לא יעלה על:

 

 

a) 5% per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 25% per cent of the capital of the company paying the dividends;    

(‏א) 5 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים אם בעל הזכות שביושר הוא חברה (שאיננה שותפות) המחזיקה במישרין לפחות ב-25 אחוזים מהון החברה המשלמת את הדיבידנדים;

 

 

b) 10% per cent of the gross amount of the dividends, notwithstanding the provisions of sub-paragraph a), if the beneficial owner is a company which holds directly at least 10% per cent of the capital of the company paying the dividends where that latter company is a resident of Israel and the dividends are paid out of profits which are subject to tax in Israel at a rate which is lower than the normal rate of Israeli company tax;

(‏ב) 10 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים, על אף הוראות תת-ס"ק א', אם בעל הזכות שביושר הוא חברה המחזיקה במישרין לפחות ב- 10 אחוזים מהונה של החברה המשלמת את הדיבידנדים, מקום שהחברה האחרונה היא תושבת ישראל והדיבידנדים משתלמים מתוך רווחים הכפופים למס בישראל בשיעור נמוך יותר מהשיעור הרגיל של מס החברות הישראלי;

 

 

c) 15% per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

(‏ג)  15 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים בכל המקרים האחרים.

 

 

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יישבו בהסכמה הדדית את אופן החלת מגבלות אלה.

 

 

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.           

ס"ק זה לא ישפיע על מיסוי החברה ביחס לרווחים שמהם משתלמים הדיבידנדים.

 

 

3.         The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt­ claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

3.         המונח "דיבידנדים" בסעיף זה פירושו הכנסה ממניות, ממניות "הנאה" או מזכויות “הנאה", מניות במכרות, מניות מייסדים או זכויות אחרות - אשר אינן תביעות חוב - המשתתפות ברווחים, וכן הכנסה מזכויות אחרות בתאגיד הכפופות לאותו דין לעניין מסים כהכנסה ממניות, לפי חוקי המדינה שבה נמצא מושבה של החברה המבצעת את החלוקה.

 

 

4.         The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

4.         הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה המשלמת את הדיבידנדים, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא שם, וזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7.

 

 

5.         Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's' undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

5.         מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מפיקה רווחים או הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת, לא תטיל מדינה מתקשרת אחרת זו מס על הדיבידנדים המשתלמים בידי החברה, אלא במידה שאותם דיבידנדים משתלמים לתושב של אותה מדינה מתקשרת אחרת או במידה שזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי למוסד קבע או לבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה מתקשרת אחרת, ולא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה במס על רווחים בלתי מחולקים של חברות, גם אם הדיבידנדים המשתלמים או הרווחים הבלתי מחולקים מורכבים, כולם או חלקם, מרווחים או מהכנסה שמקורם במדינה אחרת כאמור.

­

 

Article 11

סעיף 11

Interest

ריבית

 

 

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 1. ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

 

 

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed:

 1. אולם ניתן לחייב ריבית כאמור במס במדינה המתקשרת שבה היא נצמחת ובהתאם לדיני אותה מדינה, אך אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לריבית, המס שיוטל כך לא יעלה על:

 

 

(a)5% per cent of the gross amount of the interest in the case of interest arising in a Contracting State and paid on any loan of whatever kind granted by a bank of the other Contracting State; and   '

(א)5 אחוזים מהסכום ברוטו של הריבית במקרה של ריבית הנצמחת במדינה מתקשרת והמשתלמת על כל הלוואה מכל סוג שנתן בנק של המדינה המתקשרת האחרת; וכן

 

 

(b)10% per cent of the gross amount of the interest in all other cases.

(ב)10 אחוזים מהסכום ברוטו של הריבית בכל המקרים האחרים.

 

 

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות תיישבנה בהסכמה הדדית את אופן ההחלה של הגבלות אלה.

 

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if it is paid in relation to any loan granted by the Government of the other Contracting State, including its political subdivisions and local authorities, the Central Bank of the other Contracting State or any financial instrumentality of that Government as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting States.

3.  על אף הוראות ס"ק 2, ריבית הנצמחת במדינה מתקשרת תהיה פטורה ממס באותה מדינה אם היא משתלמת בזיקה להלוואה כלשהי שניתנה ע"י ממשלת המדינה המתקשרת האחרת, כולל יחידות משנה מדיניות ורשויות מקומיות שלה, הבנק המרכזי של המדינה המתקשרת האחרת או כל מוסד פיננסי אחר של אותה ממשלה כפי שיסכימו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות.

 

 

4. The tern1 "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, Whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

4.         המונח "ריבית" בסעיף זה פירושו הכנסה מתביעות חוב מכל סוג, בין שהן מובטחות במשכנתא ובין אם לאו, בין שהן נושאות זכות להשתתף ברווחי החייב ובין אם לאו, ובמיוחד הכנסה מבטוחות ממשלתיות והכנסה משטרי חוב או מאיגרות חוב, לרבות פרמיות ופרסים הקשורים בבטוחות, שטרי חוב או איגרות חוב אלה. קנסות המוטלים בשל איחור בתשלום לא יראו אותם כריבית לעניין סעיף זה.

 

 

5. The provisions of paragraphs I and 2 shall not apply if the beneficial owner of the Interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5.         הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לריבית, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נצמחת הריבית, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא שם, ותביעת החוב שבזיקה אליה משתלמת הריבית קשורה באופן ממשי למוסד קבע כאמור. במקרה כאמור יחולו הוראות סעיף 7.

 

 

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6.         יראו ריבית כאילו מקורה במדינה מתקשרת, כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה, יחידת משנה מדינית, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש למשלם הריבית - בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו - מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות אשר בקשר אליו נוצרה ההתחייבות בשלה משתלמת הריבית, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל הריבית, יראו את הריבית כאילו מקורה במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

 

 

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount-which would have' been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions' of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

7.         מקום שמטעמי יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, עולה סכום הריבית, בשים לב אל תביעת החוב שעליה הוא שולם, על הסכום שהמשלם והמקבל היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בהוראותיה האחרות של אמנה זו.

 

 

Article l2

סעיף 12

Royalties

תמלוגים

 

 

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 1. תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

 

 

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 10% per cent of the gross amount of the royalties.

 1. אולם, ניתן לחייב תמלוגים כאלה במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורם ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אך אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לתמלוגים, המס המוטל כך לא יעלה על 5 אחוזים מן הסכום ברוטו של התמלוגים.

 

 

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות תיישבנה בהסכמה הדדית את אופן החלתה של הגבלה זו.

 

 

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including software, cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula 'or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

 1. המונח "תמלוגים" בסעיף זה פירושו תשלומים מכל סוג המתקבלים בעד השימוש, או בעד הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית, לרבות סרטי קולנוע, כל פטנט, סימן מסחר, מדגם או דוגמה, תכנית, נוסחה או תהליך סודיים, או בעד השימוש, או הזכות לשימוש, בציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי, או בעד ידע תעשייתי, מסחרי או מדעי.

 

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 1. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לתמלוגים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקורם של התמלוגים באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא שם, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמים התמלוגים קשורים בצורה ממשית באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או 14, הכול לפי העניין.

 

 

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 1. יראו תמלוגים כאילו מקורם במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה, יחידת משנה מדינית, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש למשלם התמלוגים - בין אם הוא תושב אחת המדינות המתקשרות ובין אם לאו - מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות המתקשרות, אשר בקשר אליהם נוצרה ההתחייבות לשלם את התמלוגים, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל התמלוגים, יראו את התמלוגים כאילו מקורם במדינה מתקשרת שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

 

 

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 1. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, עולה סכום התמלוגים, בהתייחס לשימוש, לזכות או לידיעות שבעדם הם משתלמים, על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מן המדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בשאר הוראותיה של אמנה זו.

 

 

Article 13

סעיף 13

Capital gains

רווחי הון

 

 

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

1.         רווחים שהפיק תושב של מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין, המאוזכרים בסעיף 6, הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

 

 

2. Gains from the alienation of shares or other participation rights in a company, the assets of which consist, directly or indirectly, mainly of immovable property situated in one of the Contracting States, may be taxed in that State.

2.         רווחים מהעברת מניות או זכויות אחרות בחברה אשר נכסיה כוללים, במישרין או בעקיפין, בעיקר מקרקעין הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן למסותם באותה מדינה.

 

 

3. Gains, derived by a resident of a Contracting State from the sale, exchange or other. disposition, directly or indirectly, of shares in cl company which is a resident of the other Contracting State, may be taxed il1 that other State, but only if the resident of the first­ mentioned State owned either directly or indirectly at any time within the 12 months period preceding such sale, exchange or other disposition, shares giving the right to 10 per cent or more of the voting power in the company. However, the tax so charged shall not exceed 25 per cent of the net amount of the gains mentioned in this paragraph.

3.         רווחים שמפיק תושב של מדינה מתקשרת ממכירה, מחילופין או מסילוק בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, של מניות בחברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת, אבל רק אם אותו תושב של המדינה הנזכרת ראשונה היה הבעלים, במישרין או בעקיפין, בכל עת בתקופת שנים עשר החודשים שקדמה למכירה, לחילופין או לסילוק בדרך אחרת כאמור, של מניות המעניקות את הזכות ל10- אחוזים או יותר מכוח ההצבעה בחברה. ואולם, המס המוטל כך לא יעלה על 25 אחוז מהסכום נטו של הרווחים הנזכרים בס"ק זה.

 

 

For the purposes of this paragraph, indirect ownership shall be deemed to include, but not be limited to, ownership by a related person.

למטרות סעיף זה, בעלות עקיפה תיראה ככוללת, בלי להגביל, בעלות ע"י אדם קשור.

 

 

4. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base. available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other Contracting State.

4.         רווחים מהעברת מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע אשר יש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או מהעברת מטלטלין הקשורים לבסיס קבוע העומד לרשותו של תושב מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לשם ביצוע שירותים אישיים כעצמאי, לרבות רווחים כאמור מהעברת אותו מוסד קבע (לבדו או יחד עם כל המיזם) או אותו בסיס קבוע כאמור, ניתן לחייבם במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

 

 

5. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that Contracting State.

5.         רווחים מהעברת אוניות או כלי טיס המופעלים בתעבורה הבינלאומית ע"י מיזם של צד מתקשר או מטלטלין השייכים להפעלתם של אותם אוניות או כלי טיס, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה מתקשרת.

­

 

6. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident, if that resident is the beneficial owner of the property on which the capital gains derived.

6.         רווחים שמפיק תושב מדינה מתקשרת מהעברת כל נכס, זולת אלה הנזכרים בס"ק 1, 2, 3, ו4-, יהיו חייבים במס רק במדינה שהמעביר הוא תושבה, אם אותו תושב הוא הבעלים שביושר של הרכוש שממנו נצמחים רווחי ההון.

 

 

Article 14

סעיף 14

Independent personal services

שירותים אישיים של עצמאי

 

 

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

1.         הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת משירותים מקצועיים או מפעילויות אחרות בעלות אופי עצמאי, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה, אלא אם כן יש לו במדינה המתקשרת האחרת בסיס קבוע העומד לרשותו בקביעות לצורך ביצוע פעילויותיו. אם יש לו בסיס קבוע כאמור, ניתן לחייב במס את ההכנסה באותה מדינה אחרת, אך רק את אותו חלק ממנה שניתן לייחסו לאותו בסיס קבוע.

 

 

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

2.         המונח "שירותים מקצועיים" כולל, במיוחד, פעילויות עצמאיות בשטחי המדע, הספרות, האמנות, החינוך וההוראה, וכן פעילויות עצמאיות של רופאים, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים, רופאי שיניים  ורואי חשבון.

            ­

 

Article 15

סעיף 15

Dependent personal services

שירותים אישיים של עובד

 

 

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so' exercised, such remuneration as is derived there from may be taxed in that other State.

1.         בכפוף להוראות סעיפים 16, 18, ו-19, משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר שמקבל תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה, אלא אם העבודה מבוצעת במדינה המתקשרת האחרת. בוצעה העבודה כאמור, ניתן לחייב במס את הגמול שנתקבל תמורתה באותה מדינה אחרת.

 

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if: 

2.         על אף הוראות ס"ק 1, גמול שמקבל תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבו במס רק במדינה הנזכרת ראשונה אם:

 

 

(a)the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the calendar year concerned, and

(א)המקבל שוהה במדינה האחרת לתקופה או לתקופות שאינן עולות ביחד על 183 ימים בשנת הלוח שבה מדובר; וכן

 

 

(b)the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a: resident of the other State, and

(ב)הגמול משולם על ידי או מטעם מעביד שאינו תושב המדינה האחרת;

 

 

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

(ג)  בנטל תשלום הגמול לא נושא מוסד קבע או בסיס קבוע שיש למעביד במדינה האחרת.

 

 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, or aboard a boat, may be taxed in the Contracting State of which the enterprise operating the ship, boat or aircraft is a resident.

3.         על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, גמול הנצמח ביחס לעבודה שבוצעה באוניה או בכלי טיס המופעלים בתעבורה בין-לאומית, או על אוניה, ניתן לחייבו במס במדינה המתקשרת שהמיזם המפעיל את הספינה, האוניה או כלי הטיס הוא תושבה.

 

 

Article 16

סעיף 16

Directors' fees

שכר חברי הנהלה

 

                                                                        

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

שכר חברי הנהלה ותשלומים דומים אחרים שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר מועצת המנהלים או כל מועצה של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

 ­

 

Article 17

סעיף 17

Artistes and sportsmen

אמנים וספורטאים

 

 

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television . artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

 1. על אף הוראות סעיפים 14 ו-15, הכנסה שהפיק תושב מדינה מתקשרת כבדרן, כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, או כמוסיקאי, או כספורטאי, מפעילויותיו האישיות בתור שכזה, שבוצעו במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

 

 

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised. This paragraph shall not apply if it is established that neither the entertainer nor the sportsman himself, nor persons related thereto control, directly or indirectly, such person.     

 1. מקום שהכנסה ביחס לפעילויות אישיות שבוצעו בידי בדרן או ספורטאי בתור שכזה נצמחה לא לאותו בדרן או ספורטאי עצמו אלא לאדם אחר, ניתן לחייב הכנסה זו במס, על אף הוראות סעיפים 7, 14 ו-15, במדינה המתקשרת שבה מבוצעות פעילויותיו של הבדרן או הספורטאי. ס"ק זה לא יחול אם נקבע שלא האמן או הספורטאי עצמו, ולא אנשים הקשורים אליו, שולטים במישרין או בעקיפין באדם האמור.

 

 

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the visit to a Contracting State of the entertainer or the sportsman is directly or indirectly supported, substantially from public funds of the other Contracting State or political sub-division or local authority thereof.

 1. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם ביקורו של האמן או הספורטאי במדינה מתקשרת נתמך במידה מהותית, במישרין או בעקיפין, על ידי קרנות הציבור של המדינה המתקשרת האחרת, או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה.

­

 

Article 18

סעיף 18

Pensions

קיצבאות

 

 

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

בכפוף להוראות סעיף (2) 19, קצבאות וגמול דומה אחר המשולמים לתושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה בעבר, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

­

 

Article 19

סעיף 19

Government service

שירות ממשלתי

 

         

1.  (a)  Salaries, wages and other similar remuneration,

other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

1.         (א)  משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר, למעט קצבה,

ששולמו בידי מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה מתקשרת.

 

 

     (b) However, such salaries, wages and other similar

remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

(ב) ואולם, ניתן לחייב במס משכורות, שכר עבודה

וגמול דומה אחר כאמור רק במדינה המתקשרת האחרת אם השירותים ניתנים באותה מדינה והיחיד הוא תושב אותה מדינה, והוא:                                            

 

 

(i) is a national of that State; or

(i)    אזרח של אותה מדינה; או                        

 

 

(ii) did not become a resident of that State solely

for the purpose of rendering the services.

(ii)  לא היה לתושב של אותה מדינה אך ורק לשם מתן השירותים.        

 

 

2.  (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a

Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

2.         (א)       כל קצבה המשולמת בידי מדינה מתקשרת או יחידת-

משנה מדינית או רשות מקומית, או מתוך קרנות שנוצרו על ידן, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה מתקשרת או יחידת-משנה מדינית או רשות מקומית, תהיה חייבת במס רק באותה מדינה.

 

 

(b) However, such 'pension shall be taxable only in the

other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

(ב)   ואולם ניתן יהיה לחייב במס קצבה כזו רק במדינה

המתקשרת האחרת אם היחיד הוא תושב ואזרח של אותה מדינה.                 

 

                                                                                

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to such salaries, wages and other similar remuneration and to pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

3.         הוראות סעיפים 15, 16, ו-18 יחולו על משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר ועל קצבאות, בעד שירותים שניתנו בקשר עם עסק המתנהל בידי מדינה מתקשרת או יחידת-משנה מדינית או רשות מקומית שלה.        

 

 

Article 20

סעיף 20

Students

סטודנטים

 

 

Payments which a student or business apprentice .who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present m the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

תשלומים שסטודנט או חניך בעסק, שהינו או היה מיד לפני ביקורו במדינה מתקשרת תושב של המדינה המתקשרת האחרת, והוא שוהה במדינה הנזכרת ראשונה רק למטרות חינוכו או הכשרתו, מקבל למטרות קיומו, חינוכו או הכשרתו לא יהיו חייבים במס באותה מדינה, בתנאי שהתשלומים האמורים נצמחו ממקורות שמחוץ לאותה מדינה.

 

 

Article 21

סעיף 21

Other income

הכנסה אחרת

 

 

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in  the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

1.         פריטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת, באשר הם נצמחים, אשר לא טופלו בסעיפים הקודמים של אמנה זו, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

 

 

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the Income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

2.         הוראות ס"ק 1 לא יחולו על הכנסה שאינה הכנסה ממקרקעין כהגדרתה בסעיף 6 (2), אם מקבל ההכנסה האמורה, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה מתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא בה, או מבצע שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא בה, והזכות או הרכוש שביחס אליהם משולמת ההכנסה קשורים בפועל לאותו מוסד קבע או בסיס קבע. במקרה זה יחולו הוראות סעיף 7 או 14, לפי המקרה.

­

 

Article 22

סעיף 22

Capital

הון

 

 

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

 1. הון המיוצג ע"י מקרקעין הנזכרים בסעיף 6, שהנם בבעלותו של תושב מדינה מתקשרת והנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבו במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

 

 

2. Capital represented by movable property forming part .of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.

 1. הון המיוצג ע"י מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או ע"י מטלטלין השייכים לבסיס קבוע העומד לרשות תושב של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לצורך ביצוע שירותים אישיים של עצמאי, ניתן לחייבו במס באותה מדינה אחרת.

 

 

3. Capital represented by ships and aircraft operated by an enterprise of a Contracting State in international traffic or by boats engaged in inland waterways transport, and by movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft and boats, shall be taxable only in that Contracting State.

 1. הון המיוצג ע"י ספינות וכלי טיס המופעלים בתעבורה בין-לאומית, וע"י מטלטלין השייכים להפעלת ספינות, כלי טיס וסירות כאמור, יהיה חייב במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי של המיזם.

 

 

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

 1. כל הרכיבים האחרים של הון של תושב מדינה מתקשרת יהיו חייבים מס רק באותה מדינה.

 

 

Article 23

סעיף 23

Elimination of double taxation

ביטול מסי כפל

 

 

Where a resident of a Contracting State derives income from the other Contracting State or owns capital in the other Contracting State, which in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in that other State, then the amount of tax paid in that other State shall be allowed as a credit against the tax payable in the first-mentioned Contracting State. The amount of the credit, however, shall not exceed the amount of tax levied on such income l by the first-mentioned Contracting State in accordance with its laws and regulations.

מקום שתושב מדינה מתקשרת מפיק הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת או הוא בעלי הון במדינה המתקשרת האחרת, אשר בהתאם להוראות אמנה זו ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת,  כי אז סכום המס המשולם באותה מדינה אחרת יותר כזיכוי כנגד המס שיש לשלם במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה. אולם סכום הזיכוי  לא יעלה על סכום המס המוטל על הכנסה כאמור ע\,י המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה בהתאם לחוקיה ותקנותיה.

 

 

Article 24

סעיף 24

Non-discrimination

אי-אפליה

 

                       

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article I, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

1.         אזרחיה של מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת לכל מס או לכל דרישה הקשורה במיסוי, השונים או מכבידים יותר מהמסים ומהדרישות הקשורות בהם, שאזרחי אותה מדינה מתקשרת אחרת כפופים להם, או עלולים להיות כפופים להם באותן נסיבות, בעיקר בזיקה לתושבות. על אף הוראות סעיף 1, הוראה זו תחול גם על בני אדם שאינם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.

 

  

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same "activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, relieves and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

2.         המס על מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל באותה מדינה אחרת בצורה פחות נוחה מהמס המוטל על מיזמים של אותה מדינה אחרת העוסקים באותן פעילויות. הוראה זו לא תתפרש כמחייבת מדינה מתקשרת להעניק לתושבי המדינה המתקשרת האחרת הטבות אישיות, הקלות או הנחות כלשהן למטרות מס, שהיא מעניקה לתושביה-שלה מסיבות של מעמד אזרחי או חובות משפחה.

 

 

3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

 3.        למעט מקום שחלות הוראות סעיף 9, סעיף 11 (7) או סעיף 12 (6), ריבית, תמלוגים, ותשלומים אחרים שמשלם מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, יהיו, לעניין קביעת הרווחים החייבים במס של מיזם כאמור, ניתנים לניכוי לפי אותם תנאים כאילו שולמו לתושב של המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה. באופן דומה, כל חוב של מיזם של מדינה מתקשרת, לעניין קביעת הרווחים החייבים במס של אותו מיזם, יהיה בר ניכוי לפי אותם התנאים כאילו נזקף לזכות תושב המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה

 

                                                                             

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

4.         מיזם של מדינה מתקשרת, שהבעלות או השליטה על הונו נתונים באופן מלא או חלקי, במישרין או בעקיפין, בידי תושב אחד או יותר של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיה כפוף במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה לכל מס או לכל דרישה הקשורה במיסוי השונים או מכבידים יותר מהמיסוי ומהדרישות הקשורות בו שמיזמים דומים אחרים של המדינה הנזכרת ראשונה כפופים או עשויים להיות כפופים להם.

 

 

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

5.         על אף הוראות ס"ק 2, הוראות סעיף זה יחולו על מסים מכל סוג ותיאור.

            ­

 

Article 25

סעיף 25

Mutual agreement procedure

נוהל הסכמה הדדית

 

 

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State "of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

1.         מקום שאדם סבור שהפעולות של אחת המדינות המתקשרות, או שתיהן, גורמות או עתידות לגרום לו חיוב במס שלא בהתאם לאמנה זו, רשאי הוא, בלי שים לב לתרופות הנתונות לו לפי דיניהן הפנימיים של מדינות אלה, להגיש את עניינו בפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא תושבה, או אם המקרה בא בגדר סעיף 24 (1), של המדינה המתקשרת שהוא אזרחה. יש להביא את העניין בתוך שלוש שנים מההודעה הראשונה על הפעולה שתוצאתה הייתה מיסוי שלא בהתאם להוראות האמנה.

 

 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not "itself able to arrive at a satisfactory solution," to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the' avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement " reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

2.         הרשות המוסמכת, אם ההתנגדות נראית לה מוצדקת, ואם אין באפשרותה להגיע לפתרון מספק בעצמה, תשתדל ליישב את העניין בהסכמה הדדית עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, במגמה למנוע מיסוי שלא בהתאם לאמנה. כל הסכם  שיושג ייושם על אף כל מגבלת זמן שבדין הפנימי של המדינות המתקשרות.

 

 

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising "as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

3.         הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או ספק בדבר פרשנותה או החלתה של האמנה. הן רשאיות גם להיוועץ יחדיו לשם מניעת מסי כפל במקרים שלגביהם אין הוראה באמנה זו.

 

 

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

4.         הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות להתקשר במישרין זו עם זו כדי להגיע לידי הסכם כאמור בס"ק הקודמים. מקום שנראה כי מן הראוי לקיים חילופי דעות בעל פה על מנת להגיע להסכם, יתקיימו חילופין כאמור באמצעות ועדה המורכבת מנציגי הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות.

 

 

Article 26

סעיף 26

Exchange of information

חילופי מידע

 

                                                                           

1. The competent authorities of the Contracting State shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation there under is not contrary to the Convention, in particular, to prevent fraud or fiscal evasion. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or determination of appeals in relation to, taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information, only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

1.         הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן מידע ככל שיהיה דרוש לביצוע הוראותיה של אמנה זו או של החוקים הפנימיים של המדינות המתקשרות הדנים במסים שאמנה זו דנה בהם, במידה שהחיוב במס לפיהם אינו מנוגד לאמנה. חילופי המידע אינם מוגבלים ע"י סעיף 1. כל מידע שקיבלה מדינה מתקשרת, יראו אותו כסודי באותה מידה כמידע שהושג לפי דיניה הפנימיים של אותה מדינה,  ויגלו אותו רק לבני אדם או לרשויות (לרבות בתי משפט וגופים מינהליים) המעורבים בשומתם או בגבייתם של המסים הנדונים באמנה זו, באכיפתם, בהעמדה לדין בשלהם או בהכרעה בערעורים בקשר אליהם. בני האדם או הרשויות האמורים ישתמשו במידע רק למטרות האמורות.

 

 

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on one of the Contracting State the obligation ­

2.         בשום מקרה אין לפרש את הוראות ס"ק 1 כמטילות חובה על אחת המדינות מתקשרות:

 

 

(a) To carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

(א)לנקוט באמצעים מינהליים המנוגדים לחוקים או לנוהג המינהלי של אותה מדינה מתקשרת או של המדינה המתקשרת האחרת;             

 

 

(b) To supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(ב)לספק מידע שאינו בר השגה לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של  המינהל באותה מדינה מתקשרת או במדינה המתקשרת האחרת;                 

 

 

(c) To supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would 1?e contrary to public policy.

(ג)  לספק מידע העשוי לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי או מקצועי, או תהליך מסחרי, או מידע, אשר גילויים עשוי לעמוד בסתירה למדיניות הציבורית.

 

 

Article 27

סעיף 27

Members of diplomatic missions and consular posts

חברי משלחות דיפלומטיות ונציגויות קונסולריות

 

                                     

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions and consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

אין באמנה זו דבר שיפגע בזכויות הפיסקליות של חברי משלחות דיפלומטיות ונציגויות קונסולריות לפי הכללים הכלליים של משפט הבינלאומי או לפי הוראות שבהסכמים מיוחדים.                              

 

    

Article 28

סעיף 28

Entry into force

כניסה לתוקף

 

 

1. Each Contracting State shall notify to the other, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Convention. The Convention shall enter into force on the date of the later of those notifications.

1.         כל מדינה מתקשרת תודיע לאחרת, בצינורות הדיפלומטיים, על השלמת ההליכים הנדרשים על פי הדין שלה לכניסתה של אמנה זו לתוקף. האמנה תיכנס לתוקף בתאריך קבלתה של המאוחרת מבין הודעות אלה.

 

.

2. The provisions of the Convention shall have effect:

2.         להוראות אמנה זו יהיה תוקף:

 

 

(a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1 January            next following the date upon which the Convention enters into force;

(א)בזיקה למסים המנוכים במקור, על סכומים הנצמחים ב-1 בינואר שאחרי התאריך שבו נכנסה האמנה לתוקף, או אחרי יום זה;

 

 

(b) in respect of other taxes on income or on capital, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1 January next following the date upon which the Convention enters into force.

(ב)בזיקה למסים אחרים על הכנסה או על הון, על מסים שאפשר לחייב בהם בכל תקופת מס המתחילה ב-1 בינואר שאחרי התאריך שבו נכנסה האמנה לתוקף, או אחרי יום זה.

 

 

Article 29

סעיף 29

Termination

סיום

 

 

1. This Convention shall remain, in force until terminated by one of the Contracting' States. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channel, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of fi've years from the date of entry into force of the Convention.

אמנה זו תישאר בתוקף עד שמדינה מתקשרת  אחת תביא אותה לידי סיום. כל מדינה מתקשרת רשאית להביא את האמנה לידי סיום, בצינורות הדיפלומטיים, ע"י מתן הודעה על סיום שישה חודשים לפחות לפני תום כל שנת לוח המתחילה אחרי תום חמש שנים מתאריך כניסתה של האמנה לתוקף.

 

 

2.  In such event, the Convention shall cease to have effect:

2.         במקרה כאמור, תחדל האמנה להיות בת-פועל:

 

 

(a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1 January in the calendar year next following that in which such notice is given;

(א)בזיקה למסים המנוכים במקור, על סכומים הנצמחים החל מהיום הראשון בחודש ינואר בשנת הלוח שאחרי השנה שבה ניתנה הודעה כאמור;

 

 

(b) in respect of other taxes on income or on capital; to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1 January in the calendar year next following that in which such notice is given.

(ב)בזיקה למסים אחרים על הכנסה או על הון, על מסים שאפשר לחייב בהם בכל תקופת מס המתחילה ב1- בינואר שאחרי התאריך שבו נכנסה האמנה לתוקף, או אחרי יום זה.

 

 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Convention.

ולראיה החתומים מטה, שהוסמכו לכך כדין,  חתמו על אמנה זו.

 

 

Done in duplicate at Jerusalem this 26th of November 2003, which corresponds to the 1st day of Kislev 5764, in the Hebrew, Ukrainian and English languages, all texts being equally authentic. In case there is any divergence of interpretation between the Hebrew and the Ukrainian texts, the English text shall prevail.

נעשה בשני עותקים בירושלים ביום א' בכסלו תשס"ד, שהוא יום 26 בנובמבר 2003, בשפות עברית, אוקראינית ואנגלית, ולכל הנוסחים דין מקור שווה. במקרה של הבדלי פרשנות, יכריע הנוסח האנגלי.

 

 

 

For the Government of the State of Israel:

For the Government of Ukraine:

בשם ממשלת אוקראינה:

בשם ממשלת מדינת ישראל:

 

 

 

 


 

PROTOCOL

פרוטוקול

 

 

At the signing of the Convention between the Government of the State of Israel and the Government of Ukraine for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital (hereinafter referred to as "the Convention"), the undersigned have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the Convention:

בעת החתימה על האמנה בין ממשלת מדינת ישראל וממשלת אוקראינה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מסים על הכנסה ועל הון (להלן: "האמנה"), החתומים מטה הסכימו על ההוראות הבאות אשר יהוו חלק בלתי נפרד מהאמנה:

 

 

1. Ad Article 3

1.         לסעיף 3

 

 

The term "law" in paragraph 2 of Article 3 includes rules, regulations, administrative directives and court decisions of the Contracting States.

המונח "חוק" בסעיף 3 (2) כולל כללים, תקנות, הנחיות מינהליות והחלטות של בית משפט של המדינות המתקשרות.

 

 

2. Tax relief

2.         הקלת מס

 

 

Relief provided in this Convention to a resident of a Contacting State by the tax authorities of the other Contracting State, shall be conditioned upon the presentation of a certificate of residence and declaration of the relevant income, signed by the tax authorities of the first Contracting State.

הקלה הניתנת באמנה זו לתושב של מדינה מתקשרת על ידי רשויות המס של המדינה המתקשרת האחרת, תהיה מותנית בהצגת תעודת תושב ובהצהרה בדבר ההכנסה הרלוונטית, החתומה על ידי רשויות המס של המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה.

 

 

3. Entitlement to treaty benefits

3.         זכאות להטבות לפי האמנה           

 

 

1. The Contracting States declare that their domestic rules and procedures with respect to the abuses of law (including tax treaties) may be applied to the treatment of such abuses notwithstanding the provisions of any Treaty or Convention for the avoidance of double taxation.

המדינות המתקשרות מצהירות, כי את הכללים והנהלים הפנימיים שלהן ביחס לניצול לרעה של החוק (כולל אמנות מס) ניתן להחיל על הטיפול בניצול לרעה כאמור על אף הוראותיה של כל אמנה בדבר מניעת כפל מס.

 

 

4. Beneficial owner

4.         הבעלים שביושר

 

 

It is understood that the benefits under this Convention, shall not be granted to a person which is not the beneficial owner of the item of income derived from the other Contracting State.

מובן כי ההטבות לפי אמנה זו לא יוענקו לאדם שאינו הבעלים ביושר של פריטי ההכנסה המופקים מהמדינה המתקשרת האחרת.

 

 

Done in duplicate at Jerusalem this 26th of November 2003, which corresponds to the 1st day of Kislev 5764, in the Hebrew, Ukrainian and English languages, all texts being equally authentic. In case there is any divergence of interpretation between the Hebrew and the Ukrainian texts, the English text shall prevail.

נעשה בשני עותקים בירושלים ביום א' בכסלו תשס"ד, שהוא יום 26 בנובמבר 2003, בשפות עברית, אוקראינית ואנגלית, ולכל הנוסחים דין מקור שווה. במקרה של הבדלי פרשנות, יכריע הנוסח האנגלי.

 

 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של האמנה 

ד"ר אבי נוב, עו"ד

logo בניית אתרים