אמנת מס ישראל-לטביה

מסי כפל|הכנסה|הון|מסים|אמנה|לטביה|ישראל

 
האמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של לטביה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה ועל הון, מצוטטת כאן בעברית ובאנגלית. להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס). ראו גם: מדריך אמנות מס(Tax Treaties) 
                  

עברית

אנגלית

אמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של לטביה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה ועל הון

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

 

 

ממשלת מדינת ישראל וממשלת הרפובליקה של לטביה,

The Government of the State of Israel and the Government of the Republic of Latvia,

 

 

ברצותן לעשות אמנה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה ועל הון,

DESIRING to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital,

 

 

הסכימו לאמור:

HAVE AGREED as follows:

 

 

סעיף 1

Article 1

בני אדם נדונים

Persons covered

 

 

אמנה זו תחול על בני אדם שהם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

 

 

סעיף 2

Article 2

המסים הנידונים

Taxes covered

 

 

1.  אמנה זו תחול על מסים על הכנסה ועל הון המוטלים מטעם מדינה מתקשרת או יחידות משנה מדיניות או רשויות מקומיות שלה, ללא התחשבות בדרכי הטלתם.

This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2.  יראו כמסים על הכנסה ועל הון את כל המסים המוטלים על סך כל ההכנסה, על סך כל ההון, או על חלקים מההכנסה או מההון, לרבות מסים על רווחים מהעברת מטלטלין או מקרקעין, מסים על הסכומים הכוללים של השכר או המשכורות שמשלמים מיזמים, וכן מסים על עליית ערך של נכסים.

There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3.         המסים הקיימים שעליהם תחול האמנה הם בעיקר:

The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

(א)               בלטביה:

a)  in Latvia:

 

 

(i)                 מס ההכנסה על מיזמים(uznemumu ienakuma nodoklis);

 (i)        the enterprise income tax (uznemumu ienakuma nodoklis);

(ii)               מס ההכנסה האישי (iedzivotaju ienakuma nodoklis);

(ii) the personal income tax (iedzivotaju ienakuma nodoklis);

(iii)             המס על מקרקעין (nekustama ipasuma nodoklis);

(iii) the immovable property tax (nekustama ipasuma nodoklis);

(להלן "מס לטבי");

(hereinafter referred to as “Latvian tax”);

 

 

ב)         בישראל:

b)         in Israel:

(i)   מס הכנסה ומס חברות (לרבות מס על רווחי הון);

(i) the income tax and company tax (including tax on capital gains);

(ii) המס המוטל על רווחים מהעברת מקרקעין לפי חוק מיסוי מקרקעין;

(ii)        the tax imposed on gains from the alienation of real property according to the Real Estate Taxation Law;

 

 

(להלן: "מס ישראלי").

(hereinafter referred to as "Israeli tax").

 

 

4.         אמנה זו תחול גם על מסים זהים או דומים בעיקרם שיוטלו לאחר תאריך חתימת אמנה זו, בנוסף למסים הקיימים או במקומם. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על שינויים משמעותיים שנעשו בדיני המסים שלהן.

The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

סעיף 3

Article 3

הגדרות כלליות

General definitions

 

 

1.         למטרות אמנה זו, אלא אם כן משתמע אחרת מן ההקשר:

1.  For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

 

 

א)  (i)    המונח "לטביה" פירושו הרפובליקה של לטביה, ובמשמעותו הגיאוגרפית, שטח הרפובליקה של לטביה וכל שטח אחר הצמוד לים הטריטוריאלי של הרפובליקה של לטביה אשר בתוכו לפי חוקי הרפובליקה של לטביה ובהתאם למשפט הבינלאומי, ניתן לממש את זכויותיה של לטביה ביחס לקרקע הים ולתת-הקרקע ולמשאבים הטבעיים שלהם;

 a)  (i)  the term "Latvia" means the Republic of Latvia

and, when used in the geographical sense, means the territory of the Republic of Latvia and any other area adjacent to the territorial waters of the Republic of Latvia within which under the laws of Latvia and in accordance with international law, the rights of Latvia may be exercised with respect to the sea bed and its sub-soil and their natural resources;

 

 

(ii) המונח "ישראל" פירושו מדינת ישראל, ובמשמעותו

 הגיאוגרפית, הוא כולל את השטח שעליו יש לממשלת מדינת ישראל זכויות מיסוי, כולל הים הטריטוריאלי שלה, וכן האזורים הימיים הצמודים לגבול החיצוני של הים הטריטוריאלי, כולל קרקע הים ותת-הקרקע שעליהם מדינת ישראל, בהתאם למשפט הבינלאומי ולדיני מדינת ישראל, מממשת את הזכויות הריבוניות שלה או זכויות אחרות וסמכות שיפוט;

(ii) the term "Israel" means the State of Israel and

when used in a geographical sense comprises the territory in which the Government of the State of Israel has taxation rights, including its territorial sea, as well as those maritime areas adjacent to the outer limit of the territorial sea, including seabed and subsoil thereof over which the State of Israel, in accordance with international law and the laws of the State of Israel, exercises its sovereign or other rights and jurisdiction.

 

 

ב)  המונחים "מדינה מתקשרת" ו"המדינה המתקשרת האחרת" פירושם ישראל או לטביה, לפי ההקשר;

b) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Israel or Latvia, as the context requires.

 

 

ג)  המונח "אדם" כולל יחיד, חברה וכל חבר בני אדם אחר;

c) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

 

 

ד)  המונח "חברה" פירושו כל תאגיד או כל גוף הנחשבים כתאגיד לצרכי מס;

d) the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

 

 

ה)  המונחים "מיזם של מדינה מתקשרת" ו"מיזם של המדינה המתקשרת האחרת" פירושם, בהתאמה, מיזם המנוהל בידי תושב של מדינה מתקשרת ומיזם המנוהל בידי תושב של המדינה המתקשרת האחרת;

e) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enter­prise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

 

 

ו) המונח "תעבורה בינלאומית" פירושו כל הובלה בספינה או בכלי טיס המופעלים בידי מיזם של מדינה מתקשרת, למעט כאשר הספינה או כלי הטיס מופעלים אך ורק בין מקומות שבתוך המדינה המתקשרת האחרת;

f) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

 

 

ז)  המונח "רשות מוסמכת" פירושו:

g) the term "competent authority" means:

 

 

(i)                 בלטביה, משרד האוצר או נציגו המוסמך;

(i)  in Latvia, the Ministry of Finance or its authorised representative;

(ii)               בישראל, שר האוצר או נציגו המוסמך;

(ii) in Israel, the Minister of Finance or his authorised representative;

 

 

(ח)       המונח "אזרח" פירושו:

h)        the term "national" means:

 

 

(i)   כל יחיד שהוא בעל אזרחות של מדינה מתקשרת;

(i)  any individual possessing the nationality of a Contracting State;

(ii) כל יישות משפטית, שותפות או התאגדות שמעמדם ככאלה נובע מהחוקים התקפים במדינה מתקשרת.

(ii) any legalperson, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.

 

 

2.         מבחינת יישום הוראות אמנה זו בכל עת ע"י מדינה מתקשרת, כל מונח שלא הוגדר בה, יפורש בהתאם למשמעות שניתנת לו באותה עת לפי חוקי אותה מדינה החלים על המסים עליהם האמנה חלה, אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר, ותינתן עדיפות לפרשנות הניתנת לאותם מונחים בחוקי המס של אותה מדינה לעומת הפרשנות הניתנת להם לפי חוקים אחרים של אותה מדינה.

  As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

 

סעיף 4

Article 4

תושב

Resident

                                                                              

 

1.         למטרות אמנה זו, המונח "תושב מדינה מתקשרת" פירושו כל אדם, אשר לפי דיני אותה מדינה נתון בה למס מכוח מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו, מקום רישומו או כל מבחן אחר מסוג דומה, וכולל גם את המדינה וכל רשות מקומית שלה. אולם מונח זה אינו כולל אדם הנתון למס באותה מדינה רק לגבי הכנסה ממקורות שבאותה מדינה או לגבי הון הנמצא בה.

 For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.

                                                                  

 

2.         מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ייקבע מעמדו כלהלן:

 Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

 

 

א)   יראוהו רק כתושב המדינה שבה עומד לרשותו בית קבע; אם עומד לרשותו בית קבע בשתי המדינות, יראוהו רק כתושב המדינה שבה שיחסיו האישיים והכלכליים עמה הדוקים יותר (מרכז האינטרסים החיוניים);

 a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

 

 

ב)   אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, או אם לא עומד לרשותו בית קבע אף לא באחת מהמדינות, יראוהו רק כתושב המדינה שבה הוא נוהג לגור;

b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

 

 

ג)    אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות או אף לא באחת מהן, יראוהו רק כתושב המדינה שהוא אזרחה;

c)  if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

 

 

ד)   אם הוא אזרח של שתי המדינות המתקשרות או אף לא של אחת מהן, הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יישבו את השאלה בהסכמה הדדית.

d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

                                      

 

3.         מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 אדם שאינו יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ישתדלו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ליישב את השאלה בהסכמה הדדית. בהעדר הסכמה כזאת, למטרות האמנה, לא יהיה האדם זכאי לתבוע הטבות כלשהן לפי הוראות אמנה זו.

 Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States may settle the question by mutual agreement. In the absence of such agreement, for the purposes of the Convention, the person shall not be entitled to claim any benefits provided by this Convention.

 

 

סעיף 5

Article 5

מוסד קבע

Permanent establishment

                                                                          

 

1.         למטרות אמנה זו, המונח "מוסד קבע" פירושו מקום עסקים קבוע שבאמצעותו מתנהלים עסקי מיזם, כולם או חלקם.

1.  For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

                             

 

2.         המונח "מוסד קבע" כולל במיוחד:

2.  The term "permanent establishment" includes especially:

                                                                              

 

א)                 מקום הנהלה;

a)         a place of management;

ב)                 סניף;

b)         a branch;

ג)                   משרד;

c)         an office;

ד)                  בית חרושת;

d)         a factory;

ה)                 בית מלאכה; וכן

e)         a workshop, and

ו)                    מכרה, באר נפט או באר גז, מחצבה או כל מקום אחר לחיפוש או להפקה של משאבים טבעיים.

f)          a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

 

 

3.         א)         אתר בנייה או פרויקט בנייה או התקנה או פעילות פיקוח הקשורה אליהם מהווים מוסד קבע רק אם הם נמשכים לתקופה של יותר מ-12 חודשים.

3,  a) A building site or construction, assembly or

installation project or a supervisory activity connected therewith constitutes a permanent establishment only if it lasts more than 12 months;

 

 

ב)   פעילויות המתבצעות בים אצל צד מתקשר בקשר לחקר או לניצול של קרקע הים ותת-הקרקע ומשאביהם הטבעיים הנמצאים באותה מדינה, אם פעילויות כאמור מתבצעות לתקופה או לתקופות שאורכן המצטבר עולה על 30 ימים בכל תקופה של 12 חודשים.

b) Activities carried on offshore in a

Contracting State in connection with the exploration or exploitation of the sea bed and sub-soil and their natural resources situated in that State shall be deemed to be carried on through a permanent establishment situated in that State, if such activities are carried on for a period or periods exceeding in the aggregate 30 days in any twelve-month period.

 

 

4.         על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, המונח "מוסד קבע" יראוהו כאילו אינו כולל:

Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

 

 

א)   שימוש במתקנים אך ורק לצורכי אחסנה או תצוגה של טובין או של סחורה השייכים למיזם;                             

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

 

 

ב)   החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לצורכי אחסון, תצוגה או מסירה;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

 

 

ג)    החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לשם עיבודם על ידי מיזם אחר;                                    

c)  the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

 

 

ד)   החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם רכישת טובין או סחורה, או לשם איסוף מידע, עבור המיזם;                                                   

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

 

 

ה)  החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק למטרות ביצוע, עבור המיזם, כל פעילות אחרת שטיבה הכנה או עזר;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

 

 

ו)     החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לצורך צירוף כלשהו של פעילויות המאוזכרות בתת-ס"ק א) עד ה), ובלבד שהפעילות הכוללת של מקום העסקים הקבוע הנובעת מצירוף זה טיבה הכנה או עזר.

  f)        the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs  a) to  e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

 

 

5.         על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, מקום שאדם - שאינו סוכן בעל מעמד עצמאי שס"ק 6 חל עליו - פועל בשם מיזם, ויש לו סמכות במדינה מתקשרת לחתום על חוזים בשם המיזם והוא משתמש בה בקביעות, יראו את המיזם כאילו יש לו מוסד קבע במדינה זו ביחס לכל הפעילויות שאותו אדם מקבל על עצמו מטעם המיזם, אלא אם פעילויות האדם האמור מוגבלות לאלה המאוזכרות בס"ק 4, אשר אילו בוצעו ממקום עסקים קבוע לא היו הופכות את מקום העסקים הקבוע הזה למוסד קבע לפי הוראות אותו ס"ק.

. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person ‑ other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies ‑ is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

 

 

6.         מיזם לא ייראה כבעל מוסד קבע במדינה מתקשרת רק מפני שהוא מנהל עסקים באותה מדינה באמצעות מתווך, עמיל כללי או כל סוכן אחר בעל מעמד בלתי תלוי, ובלבד שבני אדם אלה פועלים במהלך הרגיל של עסקיהם.

  An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

 

 

7.         העובדה שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת שולטת בחברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת או נשלטת על ידיה, או שהיא מנהלת עסקים באותה מדינה אחרת (אם באמצעות מוסד קבע ואם בדרך אחרת), לא יהיה בה, כשלעצמה, כדי להקנות לחברה אחת מעמד של מוסד קבע של האחרת.

.  The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

 

 

סעיף 6

Article 6

הכנסה ממקרקעין

Income from immovable property

                                                                       

 

1.         הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין (לרבות הכנסה מחקלאות או ייעור) הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

  Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

 

2.         למונח "מקרקעין" תהיה המשמעות שיש לו לפי דיני המדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין הנדונים. המונח יכלול, בכל מקרה, נכסים הנלווים אל מקרקעין, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות ובייעור, זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין, זכות ההנאה מפירות מקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד עיבוד, או הזכות לעבד, מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים, זכויות על נכסים שיופקו מחקר או ניצול קרקע הים ותת-הקרקע ומשאבי הטבע שלהם; ספינות, אוניות וכלי טיס לא ייראו כמקרקעין.

  The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equip­ment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, any option or similar right to acquire immovable property, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources, rights to assets to be produced by the exploration or exploitation of the sea bed and sub-soil and their natural resources, including rights to interests in or to the benefit of such assets; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

                                                       

 

3.         הוראות ס"ק 1 יחולו על הכנסה המופקת משימוש ישיר במקרקעין, מהשכרתם או משימוש במקרקעין בכל דרך אחרת.

  The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property. 

                                                                              

 

4.         הוראות ס"ק 1 ו-3 יחולו גם על הכנסה ממקרקעין של מיזם ועל הכנסה ממקרקעין המשמשים לביצוע שירותים אישיים בידי עצמאי.

  The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

 

 

סעיף 7

Article 7

רווחי עסקים

Business profits

                    

 

1.         רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, אלא אם המיזם מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם. אם המיזם מנהל עסקים כאמור לעיל, ניתן לחייב במס במדינה האחרת את רווחי העסקים של המיזם, אולם רק אותו חלק מהם שניתן לייחסו לאותו מוסד קבע.

 The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

 

 

2.         בכפוף להוראות ס"ק 3, מקום שמיזם של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ייחסו בכל מדינה מתקשרת לאותו מוסד קבע את הרווחים שהיו צפויים לו אילו היה זה מיזם נבדל ונפרד העוסק בפעילויות זהות או דומות, בתנאים זהים או דומים, ומקיים קשרים באופן בלתי תלוי לחלוטין עם המיזם שהוא מוסד קבע שלו.

Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

 

 

3.         בקביעת רווחי מוסד קבע, יותר ניכוין של ההוצאות שהוצאו למטרות מוסד הקבע, לרבות הוצאות הנהלה ומינהל כללי שהוצאו כך, בין במדינה שבה נמצא מוסד הקבע ובין במקום אחר.

  In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. 

 

 

4.         במידה שהיה נהוג במדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים שיש לייחסם למוסד קבע על בסיס של ייחוס כלל רווחי המיזם לחלקיו השונים, לא ימנע האמור בס"ק 2 מאותה מדינה מתקשרת לקבוע את רווחי החייבים במס לפי שיטת הייחוס שנהוגה בה; ואולם, יש לאמץ שיטת ייחוס כזאת שתביא לתוצאות התואמות את העקרונות שנקבעו בסעיף זה.

  Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establish­ment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

 

 

5.         לא ייוחסו רווחים למוסד קבע מטעם זה בלבד שאותו מוסד קבע קנה טובין או סחורה בשביל המיזם.

  No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

 

 

6.         לעניין הס"ק הקודמים, ייחוס הרווחים למוסד הקבע ייקבע בהתאם לאותה שיטה מדי שנה בשנה, אלא אם כן ישנה סיבה טובה ומספקת לנהוג אחרת.

  For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

 

 

7.         מקום שנכללים ברווחים פריטי הכנסה הנידונים בנפרד בסעיפים אחרים של אמנה זו, כי אז לא יגרעו הוראות סעיף זה מהוראות אותם סעיפים.

  Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

 

 

סעיף 8

Article 8

ספנות והובלה ואווירית

Shipping and air transport

                           

 

1.         רווחים שמפיק תושב מדינה מתקשרת מהפעלת ספינות או כלי טיס בתעבורה בינלאומית יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

Profits of an enterprise of a Contracting Statefrom the operation of ships or aircraft in inter­national traffic shall be taxable only in that State.

2.         הוראות ס"ק 1 יחולו גם על רווחים מהשתתפות בקרן משותפת, בעסק משותף ובסוכנות הפעלה בין-לאומית.

The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an inter­national operating agency.

סעיף 9

Article 9

מיזמים משולבים

Associated enterprises

                                                               

 

1.         מקום:

1. Where

                                                                              

 

א)   שמיזם של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בניהול, בשליטה או בהון של מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או                               

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enter­prise of the other Contracting State, or

 

 

ב)   שאותם בני אדם משתתפים, במישרין או בעקיפין, בניהול, בשליטה או בהון של מיזם של מדינה מתקשרת ושל מיזם של המדינה המתקשרת האחרת,

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

           

 

ובכל אחד מהמקרים נקבעו או הוטלו ביחסים המסחריים או הכספיים בין שני המיזמים, תנאים שונים מאלה שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי תלויים, הרי כל הרווחים שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המיזמים ובשל אותם תנאים לא נצמחו, מותר לכלול אותם ברווחי אותו מיזם ולהטיל עליהם מס בהתאם.

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enter­prises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 

 

2.         מקום שמדינה מתקשרת כוללת ברווחי מיזם של אותה מדינה - ומטילה עליהם מס בהתאם - רווחים שעליהם חויב מיזם של המדינה המתקשרת האחרת במס באותה מדינה מתקשרת אחרת, והרווחים שנכללו כך הם רווחים שהיו נצמחים למיזם של המדינה הנזכרת ראשונה לו היו התנאים בין שני המיזמים זהים לאלה שהיו נקבעים בין מיזמים עצמאיים, כי אז אותה מדינה אחרת תבצע התאמה נאותה בסכום המס שהוטל בה על רווחים אלה. בקביעת התאמה כאמור, תהיה התחשבות נאותה בהוראות האחרות של אמנה זו, והרשויות המוסמכת של המדינות המתקשרות תיוועצנה זו בזו לפי הצורך.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

 

 

סעיף 10

Article 10

דיבידנדים

Dividends

 

 

1.         דיבידנדים ששילמה חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2.         אף על פי כן ניתן לחייב במס דיבידנדים כאלה גם במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב החברה המשלמת, ולפי דיני אותה מדינה, אולם, אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, המס שיוטל כך לא יעלה על:

However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the  beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

א)   5 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים אם בעל הזכות שביושר הוא חברה (שאיננה שותפות) המחזיקה במישרין לפחות ב-10 אחוזים מהון החברה המשלמת את הדיבידנדים;

a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends;    

 

 

ב)   10 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים, על אף הוראות תת-ס"ק א), אם בעל הזכות שביושר הוא חברה המחזיקה במישרין לפחות ב-10 אחוזים מהונה של החברה המשלמת את הדיבידנדים, מקום שהחברה האחרונה היא תושבת ישראל והדיבידנדים משתלמים מתוך רווחים הכפופים למס בישראל בשיעור נמוך יותר מהשיעור הרגיל של מס החברות הישראלי;

 

b) 10 per cent of the gross amount of the dividends, notwithstanding the provisions of sub-paragraph  a), if the beneficial owner is a company which holds directly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends where the dividends are paid out of profits which by virtue of provisions in the Israeli Law of Encouragement of Investments in Israel are exempt from tax or subject to tax at a rate that is lower than the normal rate of Israeli company tax;

 

 

ג)    15 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים בכל המקרים האחרים.

c)  15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

 

 

ס"ק זה לא ישפיע על מיסוי החברה ביחס לרווחים מהם משתלמים הדיבידנדים.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

 

 

3.         המונח "דיבידנדים" בסעיף זה פירושו הכנסה ממניות, ממניות "הנאה" או מזכויות "הנאה", מניות במכרות, מניות מייסדים או זכויות אחרות - אשר אינן תביעות חוב - המשתתפות ברווחים, וכן הכנסה מזכויות אחרות בתאגיד הכפופות לאותו דין לעניין מסים כהכנסה ממניות, לפי חוקי המדינה שבה נמצא מושבה של החברה המבצעת את החלוקה.

The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4.         הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה המשלמת את הדיבידנדים, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא שם, וזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.

The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5.         מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מפיקה רווחים או הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת, לא תטיל מדינה מתקשרת אחרת זו מס כלשהו על הדיבידנדים המשתלמים בידי החברה, אלא במידה שאותם דיבידנדים משתלמים לתושב של אותה מדינה אחרת או במידה שזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי למוסד קבע או לבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה אחרת, ולא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה במס על רווחים בלתי מחולקים, גם אם הדיבידנדים המשתלמים או הרווחים הבלתי מחולקים מורכבים, כולם או חלקם - מרווחים או מהכנסה שמקורם במדינה אחרת כאמור.

Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed basesituated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

סעיף 11

Article 11

ריבית

Interest

 

 

1.         ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

1.         Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

 

2.         אף על פי כן, ניתן לחייב ריבית כאמור במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורה ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אולם אם בעל הזכות שביושר לריבית הוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, המס המוטל כך לא יעלה על:

2.         However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

 

 

א)   5 אחוזים מהסכום ברוטו של הריבית במקרה של ריבית הנצמחת במדינה מתקשרת והמשתלמת על כל הלוואה מכל סוג שנתן בנק של המדינה המתקשרת האחרת; וכן

a)  5 per cent of the gross amount of the interest arising in a Contracting State and paid on any loan of whatever kind granted by a bank of the other Contracting State;

 

 

ב)   10 אחוזים מהסכום ברוטו של הריבית בכל המקרים האחרים.

b)  10 per cent of the gross amount of the interest in all other cases. 

 

 

3.         על אף הוראות ס"ק 1 ו-2,

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2,

 

 

א)   ריבית הנצמחת בלטביה תהיה חייבת במס רק בישראל אם הריבית משתלמת על או ביחס אל הלוואה, תביעת-חוב או אשראי המובטחים או מבוטחים ע"י:

a) interest arising in Latvia shall be taxable only in Israel if the interest is paid to or in respect of a loan, debt-claim or credit that is guaranteed or insured by:

 

 

(i)   ממשלת מדינת ישראל או רשות מקומית שלה;

(i) the Government of the State of Israel or a local authority thereof; or

(ii) הבנק המרכזי של ישראל; או

(ii)   the Central Bank of Israel; or

(iii)    כל מוסד לביטוח או למימון של עסקאות סחר בינלאומיות שהבעלות המלאה או העיקרית עליו בידי ממשלת מדינת ישראל;

(iii)  any institution for insurance or financing of international trade transactions which is wholly owned by the State of Israel;

 

 

ב)  ריבית הנצמחת בישראל תהיה חייבת במס רק בלטביה אם הריבית משתלמת על או ביחס אל הלוואה, תביעת-חוב או אשראי המובטחים או מבוטחים ע"י:

b) interest arising in Israel shall be taxable only in Latvia if the interest is paid to or in respect of a loan, debt-claim or credit that is guaranteed or insured by:

 

 

(i)   ממשלת לטביה או רשות מקומית שלה;

(i) the Government of Latvia or a local authority thereof; or

(ii) הבנק של לטביה; או

(ii)   the Bank of Latvia; or

(iii)    כל מוסד לביטוח או למימון של עסקאות סחר בינלאומיות שהבעלות המלאה או העיקרית עליו בידי ממשלת הרפובליקה של לטביה;

(iii)  any institution for insurance or financing of international trade transactions which is wholly owned by the Republic of Latvia;

 

 

ג)    ריבית הנצמחת במדינה מתקשרת תהיה חייבת במס רק במדינה המתקשרת האחרת אם המקבל הוא תושב אותה מדינה אחרת, והמקבל האמור הוא מיזם של אותה מדינה אחרת והוא בעל הזכות שביושר על הריבית, והריבית משתלמת ביחס להתחייבות הנובעת ממכירה באשראי ע"י אותו מיזם, של סחורה כלשהי או ציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי כלשהו למיזם של המדינה הנזכרת ראשונה, ותקופת האשראי האמור איננה עולה על שישה חודשים, למעט מקום שהמכירה או ההתחייבות הן בין אנשים קשורים.

c)  interest arising in a Contracting State shall be taxable only in the other Contracting State if the recipient is a resident of that other State, and such recipient is an enterprise of that other State and is the beneficial owner of the interest, and the interest is paid with respect to indebtedness arising on the sale on credit, by that enterprise, of any merchandise or industrial, commercial or scientific equipment to an enterprise of the first-mentioned State, except where the sale or indebtedness is between related persons.

 

 

4.         המונח "ריבית" בסעיף זה פירושו הכנסה מתביעות חוב מכל סוג, בין שהן מובטחות במשכנתא ובין אם לאו, בין שהן נושאות זכות להשתתף ברווחי החייב ובין אם לאו, ובמיוחד הכנסה מבטוחות ממשלתיות והכנסה משטרי חוב או מאיגרות חוב, לרבות פרמיות ופרסים הקשורים בבטוחות, שטרי חוב או איגרות חוב אלה. המונח "ריבית" לא יכלול כל הכנסה המטופלת כדיבידנד בהתאם להוראות סעיף 10. קנסות המוטלים בשל איחור בתשלום לא יראו אותם כריבית לעניין סעיף זה.

4.         The term "interest" as used in this Article means income from debt‑claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. The term "interest" shall not include any income which is treated as a dividend under the provisions of Article 10.Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

 

 

5.         הוראות ס"ק 1 , 2 ו-3 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לריבית, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נצמחת הריבית, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא שם, ותביעת החוב שבזיקה אליה משתלמת הריבית קשורה באופן ממשי למוסד קבע כאמור. במקרה כאמור יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.

5.         The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

 

6.         יראו ריבית כאילו מקורה במדינה מתקשרת, כאשר המשלם הוא תושב של אותה מדינה. אולם מקום שיש למשלם הריבית, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות אשר בקשר אליו נוצרה ההתחייבות בשלה משתלמת הריבית, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל הריבית, יראו את הריבית כאילו מקורה במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

6.         Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated.  

 

 

7.         מקום שמטעמי יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, עולה סכום הריבית, בהתייחס לתביעת החוב שעליה הוא שולם, על הסכום שהמשלם והמקבל היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בהוראותיה האחרות של אמנה זו.

7.         Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt‑claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last‑mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

 

סעיף 12

Article 12

תמלוגים

Royalties

 

 

1.         תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2.         אולם, ניתן לחייב תמלוגים כאלה במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורם ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אך אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לתמלוגים, המס המוטל כך לא יעלה על 5 אחוזים מהסכום ברוטו של התמלוגים.

However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties.

3.         המונח "תמלוגים" בסעיף זה פירושו תשלומים מכל סוג המתקבלים בעד השימוש, או הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית, לרבות סרטי קולנוע, כל פטנט, סימן מסחר, מדגם או דוגמה, תכנית, נוסחה או תהליך סודיים, או בעד השימוש, או הזכות לשימוש, בציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי, או  עבור מידע הנוגע לניסיון תעשייתי, מסחרי או מדעי.

3.         The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment,or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

 

 

4.         הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לתמלוגים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקורם של התמלוגים באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא שם, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמים התמלוגים קשורים בצורה ממשית באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או 14, הכול לפי העניין.

4.         The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

 

5.         יראו תמלוגים כאילו מקורם במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא תושב של אותה מדינה. אולם, מקום שיש למשלם התמלוגים, בין אם הוא תושב אחת המדינות המתקשרות ובין אם לאו, מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות המתקשרות, אשר בקשר אליהם נוצרה ההתחייבות לשלם את התמלוגים, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל התמלוגים, יראו את התמלוגים כאילו מקורם במדינה מתקשרת שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

 

6.         מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, עולה סכום התמלוגים, בהתייחס לשימוש, לזכות או למידע שבעדם הם משתלמים, על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מן המדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בהוראותיה האחרות של אמנה זו.

6.         Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last‑mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

 

סעיף 13

Article 13

רווחי הון

Capital gains

 

 

1.         רווחים שהפיק תושב של מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין, המאוזכרים בסעיף 6, הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן למסותם באותה מדינה אחרת.

1.         Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

 

2.         רווחים שמפיק תושב של מדינה מתקשרת מהעברת מניות או זכויות דומות שיותר מ-50 אחוזים מערכן נצמחים במישרין או בעקיפין ממקרקעין הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן למסותם באותה מדינה אחרת.

2.         Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or of a comparable interest of any kind deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

 

3.         רווחים מהעברת מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע אשר יש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או מהעברת מטלטלין הקשורים לבסיס קבוע העומד לרשותו של תושב מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לשם ביצוע שירותים אישיים כעצמאי, לרבות רווחים כאמור מהעברת אותו מוסד קבע (לבדו או יחד עם כל המיזם) או אותו בסיס קבוע כאמור, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

3.         Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in the that other State.

 

 

4.         רווחים שמפיק מיזם של מדינה מתקשרת המפעיל אוניות או כלי טיס מהעברת אוניות או כלי טיס המופעלים בתעבורה הבינלאומית, או מטלטלין השייכים להפעלת אותם אוניות או כלי טיס, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

4.         Gains derived by an enterprise of a Contracting State operating ships or aircraft in international traffic from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

 

 

5.         רווחים מהעברת כל נכס, זולת אלה הנזכרים בס"ק 1, 2, 3 ו-4, יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שהמעביר הוא תושבה, אם אותו תושב הוא הבעלים שביושר של רווחי ההון האמורים.

5.   Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident, if that resident is the beneficial owner of such capital gains.

 

 

סעיף 14

Article 14

שירותים אישיים של עצמאי

Independent Personal Services

 

 

1.         הכנסה שמפיק יחיד שהוא תושב מדינה מתקשרת משירותים מקצועיים או מפעילויות אחרות בעלות אופי עצמאי, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה, אלא אם כן יש לו במדינה המתקשרת האחרת בסיס קבוע העומד לרשותו בקביעות לצורך ביצוע פעילויותיו. אם יש לו בסיס קבוע כאמור, ניתן לחייב במס את ההכנסה באותה מדינה אחרת, אך רק את אותו חלק ממנה שניתן לייחסו לאותו בסיס קבוע. למטרה זו, מקום שיחיד שהוא תושב מדינה מתקשרת שוהה במדינה האחרת תקופה או תקופות העולות יחד על 183 ימים בכל תקופה של 12 חודשים המתחילה או מסתיימת בשנת הכספים שבה מדובר, יראו אותו כאילו עומד לרשותו בקביעות בסיב קבוע באותה מדינה אחרת וההכנסה הנצמחת מפעילויותיו הנ"ל המבוצעות באותה מדינה אחרת תיוחס לאותו בסיס קבוע.

1.         Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other State but only so much of it as is attributable to that fixed base. For this purpose, where an individual who is a resident of a Contracting State stays in the other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, he shall be deemed to have a fixed base regularly available to him in that other State and the income that is derived from his activities referred to above that are performed in that other State shall be attributable to that fixed base.

 

 

2.         המונח "שירותים מקצועיים" כולל, במיוחד, פעילויות עצמאיות בשטחי המדע, הספרות, האמנות, החינוך או ההוראה, וכן פעילויות עצמאיות של רופאים, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים, רופאי שיניים ורואי חשבון.

2.         The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

 

 

סעיף 15

Article 15

הכנסה מתעסוקה

Income from employment

 

 

1.         בכפוף להוראות סעיפים 16, 18, ו- 19, משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר שמקבל תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה, אלא אם העבודה מבוצעת במדינה המתקשרת האחרת. בוצעה העבודה כאמור, ניתן לחייב במס את הגמול שנתקבל תמורתה באותה מדינה אחרת.

1.         Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

 

 

3.         על אף הוראות ס"ק 1, גמול שמקבל תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת, יהיה חייב במס רק במדינה הנזכרת ראשונה אם:

2.         Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first‑mentioned State if:

 

 

א)   המקבל שוהה במדינה האחרת לתקופה או לתקופות שאינן עולות ביחד על 183 ימים בכל תקופה של שנים עשר חודשים המתחילה או מסתיימת בשנת הכספים שבה מדובר; וכן

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

 

 

ב)   הגמול משולם על ידי או מטעם מעביד שאינו תושב המדינה האחרת; וכן

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

 

 

ג)    בנטל תשלום הגמול לא נושא מוסד קבע או בסיס קבוע שיש למעביד במדינה האחרת.

c)  the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed basewhich the employer has in the other State.

 

 

3.         על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, גמול הנצמח ביחס לעבודה שבוצעה באוניה או בכלי טיס המופעלים בתעבורה בין-לאומית ע"י מיזם של מדינה מתקשרת, ניתן לחייבו במס באותה מדינה.

3.         Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

 

 

סעיף 16

Article 16

שכר חברי הנהלה

Directors' fees

                                                                        

 

שכר חברי הנהלה ותשלומים דומים אחרים שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר מועצת המנהלים או כל מועצה של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or any other similar organof a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

 

סעיף 17

Article 17

אמנים וספורטאים

Artistes and sportsmen

 

 

1.         על אף הוראות סעיפים 14 ו-15, הכנסה שהפיק תושב מדינה מתקשרת כבדרן, כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, או כמוסיקאי, או כספורטאי, מפעילויותיו האישיות בתור שכזה, שבוצעו במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

1.         Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15,income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

 

 

1.         מקום שהכנסה ביחס לפעילויות אישיות שבוצעו בידי בדרן או ספורטאי בתור שכזה נצמחה לא לאותו בדרן או ספורטאי עצמו אלא לאדם אחר, ניתן לחייב הכנסה זו במס, על אף הוראות סעיפים 7, 14 ו-15, במדינה המתקשרת שבה מבוצעות פעילויותיו של הבדרן או הספורטאי.

2.         Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15,be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised. 

 

 

3.         הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו על הכנסה שנצמחה מפעילויות שבוצעו במדינה מתקשרת ע"י בדרן או ספורטאי אם ביקורו של האמן או הספורטאי במדינה מתקשרת נתמך במידה מהותית, במישרין או בעקיפין, על ידי קרנות ציבוריות של אחת המדינות המתקשרות או שתיהן. במקרה האמור, ההכנסה תהיה חייבת במס בהתאם להוראות סעיף 14 או 15, הכול לפי העניין.

3.         The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from activities exercised in a Contracting State by an entertainer or sportsman if the visit to that State is wholly or mainly supported by public funds of one or both of the Contracting States. In such a case, the income shall be taxable in accordance with the provisions of Article 14 or 15, as the case may be.       

 

 

סעיף 18

Article 18

קיצבאות

Pensions

 

 

1.         בכפוף להוראות ס"ק 2 לסעיף 18, קצבאות וגמול דומה אחר המשולמים לתושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה בעבר, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 18, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

 

 

2.         על אף הוראות ס"ק 1, ובכפוף להוראות ס"ק 2 לסעיף 19, קיצבאות ששולמו ותשלומים אחרים שנעשו, מעת לעת או בסכום חד-פעמי, בכפוף  לחקיקה לביטוח סוציאלי של מדינה מתקשרת, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1of this Article and paragraph 2 of Article19,pensions and other remuneration paid under the social security legislation of a Contracting State shall be taxable only in that State.

 

 

סעיף 19

Article 19

שירות ממשלתי

Government service

      

 

1.         א)         משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר, למעט קצבה,

ששולמו בידי מדינה מתקשרת או רשות מקומית שלה, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה מתקשרת או רשות מקומית, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

1.         a)         Salaries, wages and other similar remuneration,

other than a pension, paid by a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or authority shall be taxable only in that State.

 

 

ב)    ואולם, ניתן לחייב במס משכורות, שכר עבודה וגמול דומה

 אחר כאמור רק במדינה המתקשרת האחרת אם השירותים ניתנים באותה מדינה והיחיד הוא תושב אותה מדינה, והוא:                                            

            b)         However, such salaries, wages and other similar

remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

 

 

(i)   אזרח של אותה מדינה; או                        

(i)           is a national of that State; or

(ii) לא היה לתושב של אותה מדינה אך ורק לשם מתן השירותים.        

(ii)          did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

 

 

2.         א)         כל קצבה המשולמת בידי מדינה מתקשרת או רשות מקומית

שלה, או מתוך קרנות שנוצרו על ידן, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה מתקשרת או רשות מקומית, תהיה חייבת במס רק באותה מדינה.

2.         a)         Any pension paid by, or out of funds created by,

a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or authority shall be taxable only in that State.

 

 

ב)    ואולם ניתן יהיה לחייב במס קצבה כזו רק במדינה המתקשרת

 האחרת אם היחיד הוא תושב ואזרח של אותה מדינה.                 

b)    However, such pension shall be taxable only

in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

                                                                               

 

3.         הוראות סעיפים 15, 16, 17 ו-18 יחולו על משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר ועל קצבאות, בעד שירותים שניתנו בקשר עם עסק המתנהל בידי מדינה מתקשרת או רשות מקומית שלה.        

3.         The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to such salaries, wages, other similar remuneration and to pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a local authority thereof.

 

 

סעיף 20

Article 20

סטודנטים

Students

 

 

תשלומים שסטודנט או חניך בעסקים, שהינו או היה מיד לפני ביקורו במדינה מתקשרת תושב של המדינה המתקשרת האחרת, והוא שוהה במדינה הנזכרת ראשונה רק למטרות חינוכו או הכשרתו, מקבל למטרות קיומו, חינוכו או הכשרתו לא יהיו חייבים במס באותה מדינה, בתנאי שהתשלומים האמורים נצמחו ממקורות שמחוץ לאותה מדינה.

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first‑mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

 

 

סעיף 21

Article 21

הכנסה אחרת

Other income

 

 

1.         פריטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת, באשר הם נצמחים, אשר לא טופלו בסעיפים הקודמים של אמנה זו, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

1.         Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

 

 

2.         הוראות ס"ק 1 לא יחולו על הכנסה שאינה הכנסה ממקרקעין כהגדרתה בס"ק 2 לסעיף 6, אם מקבל ההכנסה האמורה, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה מתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא בה, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא בה, והזכות או הרכוש שביחס אליהם משולמת ההכנסה קשורים בפועל לאותו מוסד קבע או בסיס קבע. במקרה זה יחולו הוראות סעיף 7 או 14, הכול לפי העניין.

2.         The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

 

סעיף 22

Article 22

הון

Capital

 

 

1.         הון המיוצג ע"י מקרקעין הנזכרים בסעיף 6, שהנם בבעלותו של תושב מדינה מתקשרת והנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבו במס באותה מדינה אחרת.

1.         Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

 

 

2.         הון המיוצג ע"י מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או ע"י מטלטלין השייכים לבסיס קבוע העומד לרשות תושב של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לצורך ביצוע שירותים אישיים של עצמאי, ניתן לחייבו במס באותה מדינה אחרת.

2.         Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enter­prise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.

 

 

3.         הון המיוצג ע"י ספינות וכלי טיס המופעלים בתעבורה בין-לאומית ע"י מיזם של מדינה מתקשרת וע"י מטלטלין השייכים להפעלת ספינות וכלי טיס כאמור, ניתן לחייבו במס רק באותה מדינה המתקשרת.

3.         Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State and by movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in that State.   

 

 

4.         כל הרכיבים האחרים של הון של תושב מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

4.         All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

 

 

סעיף 23

Article 23

ביטול מסי כפל

Elimination of double taxation

 

 

1.         בלטביה, יבוטלו מסי כפל כלהלן:
 

1.         In Latvia, double taxation shall be eliminated as follows:

ב)   מקום שתושב של לטביה מפיק הכנסה או הוא בעלי הון אשר, בהתאם להוראות אמנה זו, ניתן לחייב במס בישראל, אלא אם כן  יש בדין הפנימי שלה הוראות בדבר יחס נוח יותר, לטביה תתיר:

a) Where a resident of Latvia derives income or owns capital which, in accordance with this Convention, may be taxed in Israel, unless a more favourable treatment is provided in its domestic law, Latvia shall allow:

 

 

(i)   כניכוי מהמס על ההכנסה של אותו תושב סכום השווה למס ההכנסה ששולם עליה בישראל;

(i) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid thereon in Israel;

(ii) כניכוי מהמס על ההון של אותו תושב, סכום השווה למס ההון ששולם עליו בישראל.

(ii)        as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid thereon in Israel.

 

 

אולם בכל מקרה, ניכוי כאמור לא יעלה על אותו חלק ממס ההכנסה או מס ההון בלטביה, כפי שחושב לפני מתן הניכוי, אשר ניתן לייחס להכנסה, לפי המקרה, להכנסה או להון  שניתן לחייב במס בישראל.

Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax in Latvia, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Israel.

 

 

 

b)         For the purposes of sub-paragraph a), where a company that is a resident of Latvia receives a dividend from a company that is a resident of Israel in which it owns at least 10 per cent of its shares having full voting rights, the tax paid in Israel shall include not only the tax paid on the dividend, but also the appropriate portion of the tax paid on the underlying profits of the company out of which the dividend was paid.

 

 

2.         בישראליבוטלו מסי כפל כלהלן:

2.         In Israel double taxation shall be eliminated as follows:

 

 

א)  מקום שתושב ישראל מפיק הכנסה או הוא בעל הון אשר, בהתאם להוראות הסכם זה, ניתן לחייב במס בלטביה, תתיר ישראל (בכפוף לדיני ישראל בנוגע להתרת זיכוי על מסי חוץ, אשר לא ישפיעו על העיקרון הכללי הכלול בס"ק זה) כניכוי מהמס על הכנסתו או על הונו של אותו תושב, סכום השווה למס ההכנסה או למס ההון, בהתאמה, ששולם עליה בלטביה.

a) Where a resident of Israel derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Latvia, Israel shall (subject to the laws of Israel regarding the allowance of a credit of foreign taxes, which shall not affect the general principle contained in this paragraph) allow as a deduction from the tax on the income or on the capital of that resident, an amount equal to the income tax or the capital tax, respectively, paid in Latvia.

 

 

ב)   מקום שהכנסה כאמור היא דיבידנד שמשלמת חברה שהיא תושבת לטביה לחברה שהיא תושבת ישראל ובבעלותה לא פחות מ-25 אחוז מהון המניות של החברה המשלמת את הדיבידנד, הניכוי לא יביא בחשבון את המס הלטבי שאותה חברה חייבת לשלם ביחס להכנסתה.

b) Where such income is a dividend paid by a company which is a resident of Latvia to a company which is a resident of Israel and which owns not less than 25 per cent of the share capital of the company paying the dividend, the credit shall take into account tax paid by that company in respect of its income out of which the dividends were distributed.

 

 

אולם בכל מקרה, ניכוי כאמור לא יעלה על אותו חלק ממס ההכנסה או מס ההון, כפי שחושב לפני מתן הניכוי, אשר ניתן לייחס להכנסה, לפי המקרה, להכנסה או להון  שניתן לחייב במס בלטביה.

Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Latvia.

 

 

3.         מקום שבהתאם להוראה כלשהי של האמנה, הכנסה הנצמחת או הון שבבעלות תושב של מדינה מתקשרת פטורים ממס באותה מדינה, המדינה האמורה רשאית בכל זאת, בחישוב סכום המס על יתרת ההכנסה או יתרת ההון של התושב האמור, להביא בחשבון את ההכנסה הפטורה או ההון הפטור.

3. Where in accordance with any provision of the Convention income derived or capital owned by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account the exempted income or capital.

 

 

סעיף 24

Article 24

אי-אפליה

Non-discrimination

                      

 

1          אזרחיה של מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת לכל מס או לכל דרישה הקשורה במיסים, השונים או מכבידים יותר מהמסים ומהדרישות הקשורות בהם, שאזרחי אותה מדינה מתקשרת אחרת כפופים להם, או עלולים להיות כפופים להם באותן נסיבות, בעיקר בזיקה לתושבות. על אף הוראות סעיף 1, הוראה זו תחול גם על בני אדם שאינם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.

1.         Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article l, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

  

 

2.         המס על מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל באותה מדינה אחרת בצורה פחות נוחה מהמס המוטל על מיזמים של אותה מדינה אחרת העוסקים באותן פעילויות. הוראה זו לא תתפרש כמחייבת מדינה מתקשרת להעניק לתושבי המדינה המתקשרת האחרת הטבות אישיות, הקלות  והנחות כלשהן למטרות מס, מסיבות של מעמד אזרחי או חובות משפחה, שהיא מעניקה לתושביה-שלה.

2.         The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favorably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

 

 

3.         למעט מקום שחלות הוראות ס"ק 1 לסעיף 9, ס"ק 7 לסעיף 11 או ס"ק 6 לסעיף 12, ריבית, תמלוגים, ותשלומים אחרים שמשלם מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, יהיו, לעניין קביעת הרווחים החייבים במס של מיזם כאמור, ניתנים לניכוי לפי אותם תנאים כאילו שולמו לתושב של המדינה הנזכרת ראשונה. באופן דומה, כל חוב של מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, לעניין קביעת ההון החייב במס של אותו מיזם, יהיה בר ניכוי לפי אותם התנאים כאילו הובטח בחוזה לתושב המדינה הנזכרת ראשונה.

3.         Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first‑mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first‑mentioned State.

                                                                            

 

4.         מיזמים של מדינה מתקשרת, שהבעלות או השליטה על הונם נתונה באופן מלא או חלקי, במישרין או בעקיפין, בידי תושב אחד או יותר של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיה כפוף במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה לכל מס או לכל דרישה הקשורה במיסים, השונים או מכבידים יותר מהמיסים ומהדרישות הקשורות בהם שמיזמים דומים אחרים של המדינה הנזכרת ראשונה כפופים או עשויים להיות כפופים להם.

4.         Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first‑mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burden­some than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first‑mentioned State are or may be subjected.

 

 

5.         על אף הוראות סעיף 2, הוראות סעיף זה יחולו על מסים מכל סוג ותיאור.

5.         The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

 

 

סעיף 25

Article 25

נוהל הסכמה הדדית

Mutual agreement procedure

 

 

1.         מקום שאדם סבור שהפעולות של אחת המדינות המתקשרות, או שתיהן, גורמות או עתידות לגרום לו חיוב במס שלא בהתאם לאמנה זו, הוא רשאי, בלי שים לב לתרופות הנתונות לו לפי דיניהן הפנימיים של מדינות אלה, להביא את עניינו בפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא תושבה או, אם המקרה בא בגדר ס"ק 1 לסעיף 24, של המדינה המתקשרת שהוא אזרחה. יש להביא את העניין בתוך שלוש שנים מההודעה הראשונה על הפעולה שהביאה לידי חיוב במס שלא בהתאם להוראות האמנה.

1.         Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

 

 

2.         הרשות המוסמכת תשתדל, אם ההתנגדות נראית לה מוצדקת, ואם אין באפשרותה להגיע לפתרון מספק בעצמה, ליישב את העניין בהסכמה הדדית עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, במגמה למנוע חיוב במס שלא בהתאם לאמנה. כל הסכם  שיושג ייושם על אף כל מגבלת זמן שבדין הפנימי של המדינות המתקשרות.

2.         The competent authority shall endeavor, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

 

 

3.         הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או ספק בדבר פרשנותה או החלתה של האמנה. הן רשאיות גם להיוועץ יחדיו לשם מניעת מסי כפל במקרים שלגביהם אין הוראה באמנה זו.

3.         The competent authorities of the Contracting States shall endeavor to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

 

 

4.         הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות להתקשר במישרין זו עם זו, כולל באמצעות ועדה משותפת המורכבת מעצמן או מנציגיהן, למטרות השגת הסכם כמשמעותו בס"ק הקודמים.

4.         The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives,for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. 

 

 

סעיף 26

Article 26

חילופי מידע

Exchange of information

                                                                           

 

1.         הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן מידע ככל שיהיה דרוש לביצוע הוראותיה של אמנה זו או של החוקים הפנימיים שעניינם במסים מכל סוג ותיאור המוטלים המדינות המתקשרות, או הרשויות המקומיות שלהן, במידה שהחיוב במס לפיהם אינו מנוגד לאמנה. חילופי המידע אינם מוגבלים ע"י סעיפים 1 ו-2. כל מידע שקיבלה מדינה מתקשרת, יראו אותו כסודי, באותו אופן כמו מידע שהתקבל לפי הדינים הפנימיים של אותה מדינה, ויגלו אותו רק לבני אדם או לרשויות (לרבות בתי משפט וגופים מינהליים) המעורבים בשומתם או בגבייתם של המסים הנדונים באמנה זו, באכיפתם, בהעמדה לדין בשלהם או בהכרעה בערעורים בקשר אליהם. בני האדם או הרשויות האמורים ישתמשו במידע רק למטרות האמורות. הם יהיו רשאים לחשוף את המידע בהליכי בימ"ש ציבורי או בהחלטות שיפוטיות.

1.         The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Conventioninsofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxescovered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

 

 

2.         בשום מקרה אין לפרש את הוראות ס"ק 1 כמטילות על מדינה מתקשרת את החובה:

2.         In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

 

 

א)   לנקוט באמצעים מינהליים המנוגדים לחוקים או לנוהג המינהלי של אותה מדינה מתקשרת או של המדינה המתקשרת האחרת;             

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and the administrative  practice of that or of the other Contracting State;

 

 

ב)   לספק מידע שאינו בר השגה לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של המינהל באותה מדינה מתקשרת או במדינה המתקשרת האחרת;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

 

 

ג)    לספק מידע העשוי לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי או מקצועי, או תהליך מסחרי, או מידע, אשר גילויים עשוי לעמוד בסתירה לתקנת הציבור (הסדר הציבורי).

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

 

 

סעיף 27

Article 27

חברי משלחות דיפלומטיות ונציגויות קונסולריות

Members of diplomatic missions and consular posts

                                     

 

אין באמנה זו דבר שיפגע בזכויות הפיסקליות של חברי משלחות דיפלומטיות או נציגויות קונסולריות לפי הכללים הכלליים של משפט הבינלאומי או לפי הוראות שבהסכמים מיוחדים.                             

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions and consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

    

 

סעיף 28

Article 28

כניסה לתוקף

Entry into force

 

 

1.         ממשלות המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו בכתב, בצינורות הדיפלומטיים, כי ההליכים הנדרשים על פי הדין שלהן לכניסתה של אמנה זו לתוקף מולאו.

1.         The Governments of the Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, that the procedures required by their law for the entry into force of this Convention have been satisfied.

 

 

2.         האמנה תיכנס לתוקף בתאריך קבלתה של המאוחרת מבין ההודעות הנזכרות בס"ק 1  ולהוראותיה יהיה תוקף בשתי המדינות המתקשרות:

2.         The Convention shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect in both Contracting States:

 

 

א)   בזיקה למסים המנוכים במקור, על הכנסה הנצמחת ביום הראשון של חודש ינואר של שנת הלוח שאחרי השנה שבה נכנסה האמנה לתוקף, או אחרי יום זה;

a)         in respect of taxes withheld at source, on income derived on or afterthe first day of January of the calendar year following the year in which this Convention enters into force;

 

 

ב)   בזיקה למסים אחרים, על מסים שאפשר לחייב בהם בכל שנת כספים ביום הראשון של חודש ינואר של שנת הלוח שאחרי השנה שבה נכנסה האמנה לתוקף, או אחרי יום זה.

b)         in respect of other taxes, for taxes chargeable for any fiscal year beginning on or after the first day of January of the calendar year following the year in which this Convention enters into force.

 

 

סעיף 29

Article 29

סיום

Termination

 

 

אמנה זו תישאר בתוקף עד שאחת המדינות המתקשרות תביא אותה לידי סיום. כל מדינה מתקשרת רשאית להביא את האמנה לידי סיום, בצינורות הדיפלומטיים, ע"י מתן הודעה על סיום בכתב שישה חודשים לפחות לפני תום כל שנת לוח. במקרה כאמור, תחדל האמנה להיות בת תוקף בשתי המדינות המתקשרות:

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination in writing at least six months before the end of any calendar year. In such event, the Convention shall cease to have effect in both Contracting States:

 

 

א)   בזיקה למסים המנוכים במקור, ביום הראשון של חודש ינואר של שנת הלוח שאחרי השנה שבה נמסרה ההודעה, או אחרי יום זה.

a) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after the first day of January of the calendar year following the year in which the notice has been given;

 

 

ב)   בזיקה למסים אחרים, על מסים שאפשר לחייב בהם בכל שנת כספים המתחילה ביום הראשון של חודש ינואר של שנת הלוח שאחרי השנה שבה נמסרה ההודעה, או אחרי יום זה.

b) in respect of other taxes, for taxes chargeable for any fiscal year beginning on or after the first day of January of the calendar year following the year in which the notice has been given.

 

 

ולראיה החתומים מטה, שהוסמכו לכך כדין, חתמו על אמנה זו.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Convention.

 

 

נעשה בשני עותקים ב _________ ביום _________ב _________ לפי הלוח העברי, שהוא __________, ______________ , בשפות עברית, לטבית ואנגלית, ולכל הנוסחים דין מקור שווה. במקרה של הבדלי פרשנות, יכריע הנוסח האנגלי.

Done in duplicateat…………......... this .......day of ………….......... 2006 which corresponds to the _________ day of ___________ 5766, of the Hebrew Calendar, in the Hebrew, Latvian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

בשם ממשלת מדינת ישראל

בשם ממשלת הרפובליקה של לטביה

For the Government of                                         the Republic of Latvia:

For the Government of  the State of Israel:

 

 

 

 

 

 

פרוטוקול

PROTOCOL

 

 

בעת החתימה על האמנה בין ממשלת הרפובליקה של לטביה לבין ממשלת מדינת ישראל בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מסים על הכנסה ועל הון, החתומים מטה הסכימו על ההוראות הבאות אשר יהוו חלק בלתי נפרד מהאמנה:

At the signing of the Convention between the Government of the State of Israel and the Government of the Republic of Latvia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Convention:

 

 

1.         לסעיף 2, ס"ק 2

1. Ad Article 2 paragraph 2

 

 

מובן כי מסים על הסכום הכולל של שכר או משכורות שמשלמים מיזמים ייראו אף הם כמסים על הכנסה, אולם היטלי ביטוח לאומי או כל היטל דומה אחר לא ייראו כמסים על הכנסה.

It is understood that taxes on total amounts of wages or salaries paid by enterprises shall also be regarded as taxes on income, but social security charges or any other similar charges shall not be regarded as taxes on income.

 

 

2.         לסעיף 3, ס"ק 2

2. Ad Article 3 paragraph 2

 

 

ביחס לישראל, המונח "דין" בס"ק 2 לסעיף 3 כולל כללים, תקנות, הנחיות מינהליות והחלטות בתי משפט של מדינת ישראל.

With respect to Israel, the term "law" in paragraph 2 of Article 3 includes rules, regulations, administrative directives and court decisions of the State of Israel.

 

 

3.         לסעיף 4 ס"ק 3

3. Ad Article 4 paragraph 3

 

 

א)   מקום שאדם שאינו יחיד הוא תושב שתי המדינות המתקשרות והרשויות המוסמכות מנסות ליישב את השאלה בהסכמה הדדית, הן תתחשבנה בגורמים כגון מקום הניהול הממשי, המקום בו הוא מאוגד או מוקם בצורה אחרת, וכל גורם אחר הנודע בדבר.

a) Where a person other than an individual is a resident of both Contracting States and the competent authorities are trying to settle the question by mutual agreement, they shall have regard to such factors as the place of effective management, the place where it was incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors.

 

 

ב)   מובן כי הוראות ס"ק 3 חלות כל עוד אין משתמשים באמת המידה של מקום הניהול הממשי לקביעת מקום המושב לפי החקיקה הפנימית של לטביה. במקרה של יישום אמת מידה כאמור יודיעו הרשויות המוסמכות של לטביה לרשויות המוסמכות של ישראל ברגע שאמת מידה כאמור תיושם, וההוראות הבאות תהיינה בנות החלה במקום הוראות ס"ק 3 מתאריך מוקדם ככל האפשר שיקבעו שתי המדינות המתקשרות:

b) It is understood that the provisions of paragraph 3 are applicable as long as the place of effective management criterion for the determination of residence is not used under the domestic legislation of Latvia. In the case of implementation of such criterion the competent authority of Latvia shall inform the competent authority of Israel as soon as such criteria is implemented, and the following provisions shall be applicable instead of the provisions of paragraph 3 from the earliest possible date as determined by the competent authorities of both Contracting States:

 

 

"3.       מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 אדם שאינו יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות,כי אז יראוהו כתושב המדינה שבה נמצא מקום הניהול הממשי שלו."

“3.        Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.”

 

 

4.         לסעיף 5 ס"ק 6

4. Ad Article 5 paragraph 6

 

 

מובן כי כאשר פעילויותיו של סוכן כאמור מוקדשות במלואן או כמעט במלואן לטובת המיזם, לא יראוהו כסוכן בעל מעמד עצמאי כמשמעותו בס"ק זה.

It is understood that when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

 

 

5.         לסעיף 6 ס"ק 3 וסעיף 13 ס"ק 1

5. Ad Article 6 paragraph 3 and Article 13 paragraph 1

 

 

מובן כי את כל ההכנסה והרווחים מהעברת מקרקעין הנזכרים בסעיף 6 ונמצאים במדינה מתקשרת ניתן לחייב במס באותה מדינה בהתאם להוראות סעיף 13.

It is understood that all income and gains from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in a Contracting State may be taxed in that State in accordance with the provisions of Article 13.

 

 

6.

6. Ad Article 7 paragraph 3

 

 

מובן כי הוראות ס"ק זה אינן חלות על הוצאות שלא היו מוכרות כניכויים אם מוסד הקבע היה מיזם נפרד של המדינה המתקשרת שבה הוא שוכן.

It is understood that the provisions of this paragraph do not apply to expenses which would not be deductible if the permanent establishment were a separate enterprise of the Contracting State in which is located.

 

 

7.         לסעיף 11 ס"ק 3

7. Ad Article 11 paragraph 3

 

 

 

It is understood that ASHR'A the Israel Export Insurance Corp. Ltd. is the institution referred to in sub-paragraph a) (iii).

 

 

8.         לסעיף 12 ס"ק 3

8. Ad Article 12 paragraph 3

 

 

מובן כי כל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית כוללת זכויות יוצרים על סרטים או קלטות ואמצעים אחרים להעתקת תמונה או קול לשידור ברדיו או בטלוויזיה.

It is understood that any copyright of literary, artistic or scientific work encompasses copyright of films or tapes and other means of image or sound reproduction for radio or television broad-casting.

 

 

9.         לסעיף 16

9. Ad Article 16

 

 

מובן כי סעיף 16 לא יחול על גמול כלשהו ששולם לחבר של הנהלה או גוף כלשהם הנזכרים בסעיף זה ביחס לביצוע כל תפקיד שאינו תפקידו כחבר הנהלה כאמור.

It is understood that Article 16 shall not apply to any remuneration paid to a member of any board or organ referred to in this Article in connection with his performance of any function other than his function as a member of such body or organ.

 

 

10.       הקלה במס

10.  Tax relief

 

 

הקלה לפי הוראות אמנה זו לתושב מדינה מתקשרת ע"י רשויות המס של המדינה המתקשרת האחרת תהיה מותנית בהצגת תעודת תושב המציינת את ההכנסה הנוגעת בדבר, חתומה ע"י רשויות המס של המדינה המתקשרת הראשונה.

Relief provided in this Convention to a resident of a Contacting State by the tax authorities of the other Contracting State, shall be conditioned upon the presentation of a certificate of residence indicating the relevant income, signed by the tax authorities of the first Contracting State.

 

 

11.       מניעת השתמטות או התחמקות ממס

11.  Prevention of tax evasion or tax avoidance

 

 

אמנה זו לא תמנע ממדינה מתקשרת להחיל את הדין הפנימי שלה על מניעת השתמטות או התחמקות ממס.

This Convention shall not prevent a Contracting State from applying its domestic law on the prevention of tax evasion or tax avoidance.

 

 

נעשה בשני עותקים ב _________ ביום _________ב _________ לפי הלוח העברי, שהוא __________, ______________ , בשפות עברית, לטבית ואנגלית, ולכל הנוסחים דין מקור שווה. במקרה של הבדלי פרשנות, יכריע הנוסח האנגלי.

Done in duplicateat…………......... this .......day of ………….......... 2006 which corresponds to the _________ day of ___________ 5766, of the Hebrew Calendar, in the Hebrew, Latvian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

בשם ממשלת מדינת ישראל

בשם ממשלת הרפובליקה של לטביה

For the Government of                                         the Republic of Latvia:

For the Government of  the State of Israel:

 

 

 

 

 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

 

טואול - בניית אתרים