סמכות שר האוצר לעניין קביעת תושבות

תושב ישראל|יחיד|עובד|מדינת ישראל

ד"ר אבי נוב, עו"ד

אוקטובר 2012

בפסקה (4) להגדרת המונח תושב בחקיקת המס לעניין תושבות היחיד, הוענקה סמכות לשר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת לקבוע תנאים לפיהם יראו יחיד שאינו תושב ישראל) לפי ההגדרה כתושב (בתנאי שהוא עובד של אחד הגופים המפורטים בסעיף וכן הוקנתה סמכות לשר האוצר לקבוע תנאים לפיהם יראו יחיד שהוא תושב ישראל כאמור, כמי שאינו תושב ישראל, כמפורט להלן.

להרחבה בנושא תושבות, ראו: מדריך לתושבות לענייני מס.

הסמכות להוסיף למעגל האנשים שיחשבו תושבי ישראל ניתן לשר האוצר במקרים בהם מתקיים ביחיד אחד התנאים שלהן:

“(א) הוא עובד מדינת ישראל;

(ב) הוא עובד רשות מקומית בישראל;

(ג) הוא עובד הסוכנות היהודית בארץ ישראל;

(ד) הוא עובד הקרן הקיימת לישראל, קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל;

(ה) הוא עובד חברה ממשלתית;

(ו) הוא עובד רשות ממלכתית או תאגיד שהוקם לפי חוק”

שר האוצר השתמש בסמכותו האמורה וקבע את תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל), התשס"ו-2006, אשר פורסמו בק"ת תשס"ו מס' 6475 מיום 10.4.2006 עמ' 708.

להלן נוסח התקנות

בתוקף סמכותי לפי פסקה (א)(4) בהגדרה "תושב ישראל" או "תושב", שבסעיף 1 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"ספורטאי חוץ" ו"עיתונאי חוץ" – כהגדרתם בסעיף 75א לפקודה;

"עולה חדש" – עולה כהגדרתו בסעיף 35(ד) לפקודה;

"שירות צבאי" – למעט שירות בצבא הקבע.

2. יראו כתושב ישראל יחיד שאינו תושב ישראל כאמור בפסקה (א)(4) להגדרה "תושב ישראל" או "תושב" שבסעיף 1 לפקודה (להלן – ההגדרה), בכל אחד מאלה:

(1) אם הוא עובד מדינת ישראל – אם יחסי עובד מעביד בינו לבין מדינת ישראל החלו כאשר היה אותו יחיד תושב ישראל;

(2) אם הוא עובד של מעביד אחר המפורט בפסקה (א)(4) להגדרה – אם יחסי עובד מעביד בינו לבין אותו מעביד החלט כאשר היה היחיד תושב ישראל, ובלבד שלא חלפו חמש שנים מיום שהחל היחיד לעבוד אצל אותו מעביד מחוץ לישראל, והכל אלא אם כן הוכיח אחרת להנחת דעתו של פקיד השומה.

3. יראו יחיד שאינו עולה חדש ושרואים אותו כתושב ישראל כאמור בפסקה (א)(1) ו-(2) להגדרה, כתושב חוץ, אם בחמש שנות המס הקודמות לשנת המס היה תושב חוץ והוא אחד מאלה:

(1) נציג דיפלומטי או פקיד קונסולרי בשירות סדיר ובתפקיד רשמי של מדינה זרה וכן בן זוגו וילדיו של כל אחד מהם, המתגוררים עמו;

(2) חייל בצבא מדינה זרה או בשירות האומות המאוחדות;

(3) יחיד שהגיע לישראל לשם שירות בצבא הגנה לישראל – עד לסיום שירותו הצבאי, אם ביקש שלא להיחשב תושב ישראל;

(4) סטודנט הלומד בהיקף של חצי תכנית לימודים לפחות – בשלוש השנים הראשונות לשהייתו, בישראל, אם ביקש שלא להיחשב תושב ישראל;

(5) מורה, מרצה או איש מחקר השוהה בישראל במוסד להשכלה גבוהה או במוסד הוראה אחר ומשמש בתפקיד בעבור אותו מוסד – בשלוש השנים הראשונות לשנייתו בישראל;

(6) איש דת הממלא תפקיד דתי במוסד דת בישראל על פי הזמנת אותו מוסד – בשלוש השנים הראשונות לשהייתו בישראל;

(7) חולה המאושפז בבית חולים או במוסד שיקומי שהגיע לישראל לצורך אשפוז או שחלה בעת שהותו בישראל ואשר אילולא תקופת אשפוזו לא היו חלות לגביו הוראות פסקת משנה (א)(2) בהגדרה;

(8) עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ – בחמש השנים הראשונות לשהותם בישראל.

תחילה

4. תחילתן של תקנות אלה ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006).

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים