ניכוי השקעה כהוצאה

חברת מטרה|ניכוי|עלות ההשקעה

 
ד"ר אבי נוב, עו"ד

מאי 2012

מי שמשקיע את כספו בחברת סטרט-אפ, ייתכן והוא יהיה זכאי לנכות כהוצאה את עלות ההשקעה כנגד הכנסות אחרות שיש לו. ההטבה ניתנת למשקיעים בחברות המאופיינות בכך שעיקר פעילותן היא פעילות מו"פ, ובתנאים המפורטים להלן.

חוק האנג'לים

סעיף 20 לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012, קבע דין מיוחד המאפשר, בתנאים מסוימים, לנכות את עלות ההשקעה בחברות סטרט-אפ ישראליות כהוצאה רגילה, כנגד כל מקור הכנסה, עד לסכום של 5 מיליון שקלים לכל חברה. ההוראה הזאת חלה לגבי השקעות שבוצעו ב"חברות מטרה" החל משנת המס 2011 ועד לתום שנת המס 2015.

התנאים לקבלת ההטבות

כדי שניתן יהיה לנכות את עלות ההשקעה כהוצאה רגילה יש להשקיע בחברת סטארט-אפ כזאת המסווגת בחוק כאמור כ"חברת מטרה". ההגדרה של "חברת מטרה" בחוק היא - חברה שהתאגדה בישראל ושהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל, שהתקיימו לגביה ולגבי ההשקעה המזכה בה כל אלה:

(1) במהלך כל תקופת ההטבה לא רשום נייר ערך כלשהו שלה למסחר בבורסה;

(2) 75 אחוזים לפחות מסכום ההשקעה של היחיד בה, אשר בשלו הוקצו לו מניות בחברה, משמשים להוצאות מחקר ופיתוח, לא יאוחר מתום תקופת ההטבה;

(3) 75 אחוזים לפחות מהוצאות המחקר והפיתוח שהוציאה החברה במהלך תקופת ההטבה הוצאו בישראל;

(4) הן בשנה שבה שולם סכום ההשקעה המזכה והן בשנה שלאחריה, לא עלו הכנסותיה של החברה על 50 אחוזים מסכום הוצאות מחקר ופיתוח;

(5) במהלך כל תקופת ההטבה הוצאות המחקר והפיתוח הוצאו לשם קידומו או פיתוחו של מפעל שבבעלות החברה;

(6) עד לשנת המס שבה התקיים התנאי האמור בפסקה (2), בכל אחת משנות המס במהלך תקופת ההטבה, לרבות שנת המס שבה התקיים התנאי האמור, הוצאות המחקר והפיתוח מהוות 70 אחוזים לפחות, מכלל הוצאות החברה;

"קרוב" - מי שמנוי בפסקאות (1) ו-(2) בהגדרה "קרוב" שבסעיף 88 לפקודה;

"תקופת ההטבה" - שלוש שנות מס החל בשנת המס שבה סכום ההשקעה המזכה שולם לחברת המטרה.

הטבת מס כפולה לתושב חוץ

ההוראה המאפשרת ניכוי עלות ההשקעה כהוצאה, חלה גם על תושב חוץ. למעשה תושב החוץ נהנה מהטבה כפולה ביחס להשקעותיו בהיי-טק הישראלי. בנוסף לניכוי ההשקעה כהוצאה, תושב חוץ פטור ממס במכירת מניות של חברה ישראלית מכוח סעיף 97(ב3) לפקודה.

להרחבה בנושא מיסוי משקיעים זרים, ראו: מדריך למיסוי תושבי חוץ ומשקיעים זרים

תכנון מס לתושב חוץ

ההוראה המאפשרת ניכוי עלות ההשקעה כהוצאה יכולה לשמש באסטרטגיה של תכנון מס עבור תושב חוץ. נניח כי תושב חוץ רוכש נדל"ן בישראל, ולאחר מספר שנים הוא מוכר את הנדל"ן בריווח של 5 מליון שקלים. מדובר בריווח הון החייב במס בישראל. תושב החוץ במקרה זה יכול להשקיע סכום של 5 מיליון שקלים בחברת סטארט-אפ בהתאם לחוק האנג'לים הנזכר, ולמעשה יהיה זכאי לנכות כהוצאה את סכום ההשקעה כנגד ריווח ההון ממכירת הנדל"ן. בדוגמא זאת, תושב החוץ לא ישלם מס רווחי הון ממכירת הנדל"ן. בנוסף לכך, הוא יוכל למכור את המניות בחברת הסטארט-אפ בפטור ממס רווחי הון בישראל.

להרחבה בעניין התרת השקעה במניות כהוצאה זה, ראו: הטבות מס להשקעה בחברת הייטק.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים