הודו: תיקון פקודת מס הכנסה 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 
ספטמבר 2010
 
ביוני 2010 ממשלת הודו פרסמה נייר עמדה לתיקון פקודת מס הכנסה ההודית הקיימת מאז שנת 1961. התיקון כולל שינויים מהותיים לחוקי המס הישיר בהודו. מטרת השינויים הוא לייעל את מערכת המס בהודו באמצעות ביטול עיוותים ויצירת הוראות מס אחידות. השינויים עשויים להשפיע על תכנון המס של ישראלים המשקיעים בהודו דרך מאוריציוס. להלן אפרט את השינויים החשובים:


תושבות התאגיד

נייר העמדה מציע, כי התושבות של חברה זרה תיקבע לפי מבחן "מיקום הניהול האפקטיבי", בדומה לקביעה באמנת המודל של ארגון ה-OECD. כך שאם הניהול האפקטיבי של חברה זרה מתבצע מהודו, היא תיחשב כתושבת הודו לצורכי מס.

מיקום הניהול האפקטיבי יוגדר כאחת משתי חלופות:

· מיקום קבלת ההחלטות של חברי הדירקטוריון או ההנהלה הבכירה של החברה;

· במידה והדירקטוריון מאשר רק החלטות מסחריות ואסטרטגיות שהתקבלו ע"י ההנהלה הבכירה של החברה, יבחן מיקום קבלת ההחלטות בידי ההנהלה הבכירה (ולא בהתאם למקום אישורן בידי הדירקטוריון).


משטר ה-CFC (חברה נשלטת זרה)

נייר העמדה קובע הוראות חדשות לעניין משטר ה-CFC (בדומה למשטר החנ"ז הישראלי), המעניקות לרשויות המס בהודו זכות למסות את הכנסותיה הפסיביות של חברה זרה הנשלטת, במישרין או בעקיפין, בידי תושבי הודו, במידה שלא חולקו כדיבידנד לבעלי המניות, "כאילו" חולקו לבעלי מניות בהודו ("מיסוי רעיוני").

רווח הון

בהתאם לנייר העמדה, רווחי הון ייחשבו כהכנסה "ממקור רגיל" לגבי כל הנישומים וככזו, ההכנסה תמוסה בהתאם לשיעור המס החל על אותו הנישום. כמו כן, תתאפשר הפחתה מיוחדת לעניין מניות רשומות למסחר ולגבי יחידות השתתפות בקרנות נאמנות המוחזקות מעל שנה.

כפל מס

בהתאם לנייר העמדה לנישום תשמר הזכות לבחור בין החלת הוראות המס המקומיות ובין החלת הוראות אמנת המס הרלוונטית. ככל שיתוקן החוק בעניין זה, ניתן יהיה להמשיך להשקיע בהודו דרך קפריסין ומאוריציוס (ראו להלן).
 
הוראה אנטי-תכנונית כללית (GAAR)
 
בהתאם לנייר העמדה, תחוקק הוראה אנטי-תכנונית כללית (GAAR), אשר יאפשר לרשויות המס להתעלם מעסקאות במקרים מסוימים. ההערכה היא כי הודו מעוניינת שההוראה תגבר על אמנות המס.

השלכות על ישראלים

ישראלים רבים הקימו בשנים אחרונות מבנה אחזקות, במסגרת תכנון מס, שבו חברה תושבת קפריסין בשליטתם, מחזיקה בחברה תושבת הודו המבצעת את ההשקעות. היתרון במבנה אחזקות זה הוא שמכירת המניות בחברה ההודית הייתה פטורה ממס הן בהודו והן בקפריסין. תכנון מס דומה נעשה באמצעות חברה תושבת מאוריציוס. אלא שלאחרונה, הרשויות בהודו הודיעו על הכוונה לתקן את אמנת המס עם קפריסין, וכן את אמנת המס שלהם עם מאוריציוס, באופן שיאפשר להודו למסות את העסקה במקרה המתואר לעיל. ככל שלא יתוקנו האמנות, הרי שתיקון החקיקה לא ימנע את תכנון המס כאמור. מטעמי זהירות, מומלץ לשקול השקעות בהודו באמצעות חברה תושבת סינגפור. 
 
תכנון מס כאמור מחייב התייחסות למספר פרמטרים נוספים במיסוי הבינלאומי. להרחבה, ראו: השקעה בחו"ל במס מופחת: תכנוני מס

לעדכונים שוטפים בנושא שינויים במסים במדינות שונות בעולם, ראו: עדכוני מיסוי בינלאומי

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון


טואול - בניית אתרים