הוראות כלליות במיסוי נאמנויות

נאמן|יוצר|נהנה|פקודה|נאמן|תושב ישראל|תושב חוץ|מסים

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

להלן הוראות כלליות בפקודה במיסוי נאמנויות. יש להסתמך אך ורק על הפרסום הרשמי של פקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות, ובכל מקרה אין לראות באמור להלן כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי.
להוראות חקיקה נוספות בפקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות, ראו: הוראות פקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות

חובת הגשת הודעה בידי נאמן

תיקון מס' 165, תחילה: 1.1.06.

התיקון יחול גם על נאמנויות שהוקמו לפני 1.1.06.

סעיף 75טז2.

(א)     נאמן בנאמנות יגיש הודעה למנהל, בטופס שקבע המנהל, בעניינים אלה:

(1)      כינונה של נאמנות לפי צוואה - בתוך 90 ימים ממועד התקיימות הוראות הצוואה בדבר כינון הנאמנות;

(2)      שינוי סוג של נאמנות קיימת - עד יום 30 באפריל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה שונה סוג הנאמנות, ואולם אם חלה על הנאמן חובה להגיש דוח לפי סעיף 131(א)(5ב) לגבי אותה נאמנות - במועד הגשת הדוח; הוראות פסקה זו לא יחולו על שינוי סוג של נאמנות לנאמנות תושבי ישראל משום שיוצר אחד בה או נהנה אחד בה, לפי העניין, היה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק כאמור בסעיף 14(א), ובלבד שבעת שהיה לתושב ישראל כאמור יש לנאמן בנאמנות רק נכס מחוץ לישראל או הכנסה מנכס מחוץ לישראל;

נוסף בתיקון מס' 168, תחילה: 1.1.07.

(3)      סיום של נאמנות תושבי ישראל, סיום של נאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת ישראל לפי סעיף 75יב(ג)(1) או סיום של נאמנות שהיו לה נכסים בישראל בעת סיומה - עד יום 30 באפריל של שנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימה הנאמנות, ואולם אם חלה על הנאמן או על היוצר חובה להגיש דוח לפי סעיף 131(א)(5ב) לגבי אותה נאמנות - במועד הגשת הדוח; הודעה כאמור תכלול את פרטי הנכסים שחולקו לנהנים בשל סיומה של הנאמנות, ולגבי נאמנות שהיו לה נכסים בישראל בעת סיומה - פרטי הנכסים בישראל שחולקו לנהנים בשל סיומה של הנאמנות.

(ב)      הוראות סעיף קטן (א) יחולו על יוצר שבחר להיות בר השומה ובר החיוב, על יוצר מייצג ועל נהנה מייצג, לפי העניין, בהתאם להוראות לפי סעיפים 75ו1, 75ז(ח) או 75יב(ה), בשינויים המחויבים.

חובת הגשת הודעה בידי נהנה

תיקון מס' 165, תחילה: 1.1.06. התיקון יחול גם על נאמנויות שהוקמו לפני 1.1.06. הסעיף בוטל בתיקון 197, תחילה מיום 1.1.2014 וראו הוראות תחולה בתחילת פרק רביעי 2.

75טז3. בטל.   

נוסח סעיף 75טז3 עד ביטולו מיום 1.1.2014 (תיקון 197)

סעיף 75טז3.     (א)     נהנה תושב ישראל שקיבל מנאמן בחלוקה נכס שאינו כסף, גם אם החלוקה אינה חייבת במס בישראל, חייב בהגשת הודעה למנהל עד יום 30 באפריל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה היתה החלוקה כאמור, ואולם אם חלה על הנהנה חובה להגיש דוח לפי סעיף 131 - במועד הגשת הדוח.

               (ב)    הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש בטופס שקבע המנהל, והנהנה יפרט בה את פרטי הנכס שקיבל בחלוקה ואת מועד החלוקה.

סייג לתחולה

תיקון מס' 147, ראו הוראות תחולה בסוף פרק זה.

75יז. הוראות פרק זה לא יחולו על כל אחד מאלה:

(1)     קרן נאמנות כהגדרתה בסעיף 88, וכן קרן להשקעות משותפות מחוץ לישראל;

(2)     קופת גמל;

(3)     נאמנות שנוצרה לצורך הבטחת קיומו של חיוב מסוים;

(4)     מנהל עיזבון, אפוטרופוס שמונה על ידי בית משפט, נאמן בפשיטת רגל, בעל תפקיד לפי הפרק השלישי לחלק התשיעי [עד תיקון 192 נאמר: סעיף 350] לחוק החברות, מפרק חברה, כונס נכסים;

תיקון מס' 192, תחילה ביום 16.1.13.

(5)     הקדש שהוא מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2);

(6)     נאמן כהגדרתו בסעיף 102.

הוראות כלליות

תיקון מס' 147, ראו הוראות תחולה בסוף פרק זה.

סעיף 75טז. (א)     היו בנאמנות יותר מנאמן אחד, חייבים הנאמנים במס החל על הכנסת הנאמן יחד ולחוד.

(ב)     חברה להחזקת נכסי נאמנות לא תחויב להגיש דוח לפי סעיף 131 או לשלם מס בשל הכנסת הנאמן או בשל נכסי הנאמן המוחזקים בידיה בעבור הנאמן.

(ג)      אין בהיותו של נאמן תושב ישראל כדי להטיל חיוב במס או חיוב להגיש דוח בשל הכנסת הנאמן, נוסף על החיובים המפורטים בפרק זה, שלא היה קיים אילו כל הנאמנים היו תושבי חוץ.

סמכות שר האוצר

תיקון מס' 147, ראו הוראות תחולה בסוף פרק זה.

סעיף 75יח.    שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע:

(1)     הוראות לענין מתן זיכוי לנאמן, ליוצר, או לנהנה בשל מסים ששילם למדינת חוץ נאמן, יוצר או נהנה באותה נאמנות, על הכנסות שחויבו במס הן בישראל והן מחוץ לישראל;

(2)     הוראות לענין חישוב ההכנסה החייבת של הנאמן או רווח ההון במכירת נכסי הנאמן לרבות לענין קביעת מחיר מקורי ויום הרכישה;

(3)     הוראות למיסוי הכנסת הנאמן באופן יחסי בהתאם לשיעור חלקם של נהנים יחידים תושבי חוץ של יוצרים יחידים תושבי חוץ או של תושבים זכאים כמשמעותם בסעיף 75ז(ה), בתנאים שקבע, ואת התיאומים הנדרשים, ולצורך זה הוראות לענין חיוב במס רווח הון בשל הקניה, תיקון שומות וקביעת הכנסה גם לאחר המועדים הקבועים בפקודה זו;

תיקון מס' 197, תחילה מיום 1.1.2014 וראו הוראות תחולה בסוף פרק רביעי 2.

(4)     תנאים, מגבלות, הוראות ותיאומים לענין פרק זה, לרבות לענין נאמנות שחדלה להיות נאמנות תושבי ישראל, נאמנות תושבי חוץ או נאמנות נהנה תושב חוץ.

תיקון מס' 197, תחילה מיום 1.1.2014 וראו הוראות תחולה בסוף פרק רביעי 2.

נוסח פסקאות (3) ו-(4) עד תיקון 197 לפקודה

(3)      הוראות למיסוי הכנסת הנאמן באופן יחסי בהתאם לשיעור חלקם של נהנים יחידים תושבי חוץ או יוצרים יחידים תושבי חוץ, בתנאים שקבע, ואת התיאומים הנדרשים, ולצורך זה הוראות לענין חיוב במס רווח הון בשל הקניה, תיקון שומות וקביעת הכנסה גם לאחר המועדים הקבועים בפקודה זו;

(4)      תנאים, מגבלות, הוראות ותיאומים לענין פרק זה, לרבות לענין נאמנות שחדלה להיות נאמנות תושבי ישראל, נאמנות יוצר תושב חוץ או נאמנות נהנה תושב חוץ.

הוראות תחילה, תחולה והוראות מעבר לתיקון 197 לפקודה

סעיף 42(ו) לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיות (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) התשע"ג-2013

(1)     הוראות פרק רביעי 2 לפקודה, כנוסחו לאחר תיקון 197, יחולו גם על נאמנות שהוקמה לפני יום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014), לגבי הכנסות הנאמן שהופקו או שנצמחו ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) ואילך; ואולם התקופה למתן הודעה לפי סעיף 75ח1(ד) לפקודה, כנוסחו בסעיף 40(11) לחוק המתקן, לעניין נאמנות כאמור, תהיה 180 ימים מיום התחילה.

(2)     על אף האמור בפסקה (1), סעיף 75ז(ה) לפקודה, כנוסחו ערב יום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014), יחול לגבי נאמנות שהיתה לנאמנות תושבי ישראל לאחר שיוצר אחד בה היה לתושב ישראל לראשונה, לתושב חוזר ותיק או לתושב חוזר, כאמור בסעיף 14(א) או (ג), לפני יום התחילה; נפטר היוצר לפני תום התקופה לפי סעיפים 14(א), (ג), או (ד), 16 או 97(ב) או (ב3), לפי העניין, יחולו על הכנסת הנאמן ההוראות לפי סעיפים אלה, ובלבד שכל הנהנים הם תושבים זכאים שההוראות האמורות חלות עליהם או תושבי חוץ.

(3)     לגבי נאמנות שהוקמה לפני יום התחילה, על אף האמור בפסקה (2) להגדרה "חברה להחזקת נכסי נאמנות" בסעיף 75ג לפקודה, כנוסחו בסעיף 40(5) לחוק זה, ובסעיף 75ח1(ד)(3) לפקודה כנוסחו בסעיף 40(11) לחוק המתקן, המועד למסירת הודעה לפקיד השומה כאמור באותן הוראות הוא במועד הגשת הדוח לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס הראשונה החל מיום פרסומו של חוק זה.

הוראות תחולה לתיקון מס' 171 לפקודה

לעניין סעיף 75ז(ה) - [סעיף 170(ד) לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009]

(1)     סעיפים 75ז(ה), 75יא(א) ו-75יב(ז), כנוסחם לאחר תיקון מס' 171, יחול על מי שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, ביום 1.1.2008 ואילך.

(2)     על אף האמור בפסקה (1), יחול סעיף 75ז(ה) על מי שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק בתקופה שתחילתה ביום 1.1.07 וסיומה ביום 31.12.07, ובלבד שביצע את ההשקעות כאמור בסעיף 14(ד) לפקודה כנוסחו לאחר תיקון 171, לפני המועד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק.

להשלמת התמונה, ראו: מדריך למיסוי נאמנויות, כולל המלצות לתכנון מס

ראו גם: רקע היסטורי לחקיקה בנושא מיסוי נאמנויות

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

 

 

2all - בניית אתרי אינטרנט