נאמנות לפי צוואה והקנייה מחבר בני אדם

צוואה|יוצר|נהנה|פקודה|נאמן|תושב ישראל|תושב חוץ|מסים

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

להלן הוראות בפקודת מס הכנסה לעניין נאמנות לפי צוואה והקנייה מחבר בני אדם. יש להסתמך אך ורק על הפרסום הרשמי של פקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות, ובכל מקרה אין לראות באמור להלן כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי.
להוראות חקיקה נוספות בפקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות, ראו: הוראות פקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות

תיקון מס' 147, ראו הוראות תחולה בסוף פרק זה.

סעיף 75יב. (א)     נאמנות לפי צוואה היא נאמנות שהתקיימו בה כל אלה:

(1)      הנאמנות נוצרה לפי צוואה;

(2)      כל יוצרי הנאמנות הם המצווים שהיו במועד פטירתם תושבי ישראל.

(ב)     בנאמנות לפי צוואה יראו את הכנסת הנאמן כהכנסתו של הנהנה ואת נכסי הנאמן כנכסי הנהנה.

(ג)      (1)      היה בנאמנות לפי צוואה נהנה תושב ישראל אחד לפחות, תיחשב הנאמנות כתושבת ישראל, ויראו את הכנסת הנאמן כהכנסה של תושב ישראל ואת נכסי הנאמן כנכסים המוחזקים בידי תושב ישראל.

(2)      לא היה בנאמנות לפי צוואה נהנה תושב ישראל, יחולו על הנאמנות הוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ה) של סעיף 75י.

(ד)     הקניה לנאמן בנאמנות לפי צוואה וחלוקה לנהנה בנאמנות כאמור לא תיחשב כמכירה לענין הוראות חלק ה.

(ה)     הוראות סעיף 75ו וסעיף זה, למעט סעיפים קטנים (ד) ו-(ז), לא יחולו לגבי נאמנות לפי צוואה שבה נהנה אחד בלבד, שהוא תושב ישראל, אם הנהנה והנאמן ביקשו כי בר השומה ובר החיוב במס יהיה הנהנה; לעניין זה, יראו נהנה ובן זוגו כנהנה אחד, ובלבד שבן זוגו הוא תושב ישראל; בקשה כאמור תוגש לפקיד השומה כאמור בסעיף 75ז(ח) ויחולו ההוראות הקבועות בפסקאות (1) עד (3) של הסעיף האמור, בשינויים המחויבים.

תיקון מס' 165, תחילה: 1.1.09.

נוסח פסקה (ה) עד תיקון 165 (1.1.2009)

(ה)     הוראות סעיף 75ו וסעיף זה, למעט סעיפים קטנים (ד) ו- (ז), לא יחולו לגבי נאמנות לפי צוואה שבה נהנה אחד בלבד, אם הנהנה והנאמן ביקשו כי בר השומה ובר החיוב במס יהיה הנהנה; בקשה כאמור תוגש לפקיד השומה כאמור בסעיף 75ז(ח) ויחולו ההוראות הקבועות בפסקאות (1) עד (3) של הסעיף האמור, בשינויים המחויבים.

(ו)      הוראות סעיף 75ז(ז) יחולו, בשינויים המחויבים, גם לענין נאמנות לפי צוואה.

(ז)      היה בנאמנות לפי צוואה נהנה אחד לפחות לתושב ישראל לראשונה, לתושב חוזר ותיק או לתושב חוזר, כאמור בסעיף 14(א) או (ג), ולא היה בשנת המס נהנה אחר בנאמנות שהוא תושב ישראל, יחולו על הכנסת הנאמן, נוסף על הוראות סעיף 75ו, גם הוראות לפי סעיפים 14(א), (ג) או (ד) [עד תיקון 171 נאמר: לפי סעיפים 14(א) או (ג)], 16, או 97(ב) או (ב3), לפי הענין.

תיקון מס' 168, תחילה: 1.1.07, ראו הוראות תחולה בחוק המתקן; תיקון מס' 171, תחילה: 15.7.09 וראו הוראות תחולה בסוף פרק זה.

נוסח סעיף קטן (ז) עד תיקון 168

(ז)      היה בנאמנות לפי צוואה נהנה אחד לפחות לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר, כאמור בסעיף 14(א) או (ג), ולא היה בשנת המס נהנה אחר בנאמנות שהוא תושב ישראל, יחולו על הכנסת הנאמן, נוסף על הוראות סעיף 75ו, גם הוראות לפי סעיפים 14(א) עד (ג) [עד תיקון 165 נאמר: הוראות סעיפים 14(א) או (ג)], 16, או 97(ב) או (ב3), לפי הענין.

          תיקון מס' 165, תחילה: 1.1.06. התיקון יחול גם על נאמנויות שהוקמו לפני 1.1.06.

(ח)     חדל הנהנה בנאמנות לפי צוואה להיות תושב ישראל, יחולו באותו מועד הוראות סעיף 100א, בשינויים המחויבים.

הקניה מאת חבר-בני-אדם

תיקון מס' 147, ראו הוראות תחולה בסוף פרק זה.

סעיף 75יג. הקנה חבר-בני-אדם לנאמן נכס, יחולו הוראות אלה:

(1)     יראו את ההקניה כמכירה לענין הוראות הפקודה;

(2)     יראו את הנכס שהוקנה כדיבידנד שחולק לבעלי המניות היחידים המחזיקים בזכויות באותו חבר-בני-אדם, במישרין או בעקיפין.

להשלמת התמונה, ראו: מדריך למיסוי נאמנויות, כולל המלצות לתכנון מס

ראו גם: רקע היסטורי לחקיקה בנושא מיסוי נאמנויות

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד

2all - בניית אתרי אינטרנט