סניף בישראל של חברה זרה וההשלכות לעניין מוסד קבע

מוסד קבע|מחירי העברה|עובדים|אמנת מס|מסים

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

אפריל 2016

רשות המסים פרסמה לאחרונה את החלטת מיסוי 6953/16 בתחום של מיסוי בינלאומי ומחירי העברה. החלטת המיסוי עוסקת בדבר קיומו של מוסד קבע בישראל לחברת ביטוח זרה, תושבת מדינת אמנה, ייחוס ההכנסה לסניף הישראלי והסדרת חבות המס של עובדי הסניף הישראלי. להלן עיקרי החלטת המיסוי כולל הפנייה למקורות נוספים.

להרחבה בנושא מוסד קבע, ראו: מדריך מוסד קבע
להרחבה בנושא מחירי העברה, ראו: מדריך למחירי העברה

1.       רקע עובדתי

1.1  חברה ציבורית תושבת מדינה זרה, העוסקת במתן שירותי ביטוח משנה, מחזיקה במלוא הון מניותיה של חברה פרטית, תושבת אותה מדינה, אשר פועלת אף היא כמבטח משנה (להלן: "החברה האם" ו"החברה", בהתאמה).

1.2  החברה מבטחת בביטוחי משנה חברות ביטוח ישראליות.

1.3  פעילות החברה מול לקוחותיה, לרבות מול לקוחות מישראל, מתבצעת בעיקרה במדינה זרה אחרת (שגם היא 'מדינה גומלת') באמצעות סניף באותה מדינה (להלן: "הסניף הזר").

1.4  הסניף הזר אחראי על הפעילות במדינות שונות בעולם, ובתוך כך גם על הפעילות במדינת ישראל.

1.5  פעילויות הסניף הזר כוללות, בין היתר: משא ומתן, הצעות ומכירות, שירותי תמיכה חלקיים לחיתום, שירותי אקטואריה, קבלת החלטות/נשיאה בסיכונים, ניהול הסכמים ותביעות ושרות לקוחות.

1.6  בסניף הזר פועל עובד שהינו דירקטור בחברה והוא מנהל תחום פעילות מסוים של הסניף הזר, ובתוך כך את פעילות החברה בישראל (לעיל ולהלן: "העובד הבכיר").

1.7  תחת העובד הבכיר מועסקים 2 אקטוארים, שאינם תושבי ישראל, אשר אחראיים על האקטואריה ביחס לשוק הישראלי.

1.8  העובד הבכיר נמצא רוב השנה במדינה הזרה בה נמצא הסניף הזר. יחד עם זאת, הוא מגיע לישראל בתדירות גבוהה כחלק מאחריותו לביצוע פעילות הסניף הזר בישראל, לשם ביצוע פעילות הסניף הזר בישראל. בשנים הרלוונטיות שהה העובד הבכיר כ-40 ימים בשנה בישראל.

1.9  להלן תחומי פעילותו של העובד הבכיר בישראל:

▪     קבלת החלטות לגבי פעילות הסניף.

▪     פגישות עם לקוחות בישראל.

▪     חתימה, יחד עם עובד בכיר מהחברה, ממקום מושבו במדינה הזרה, על פוליסות עם לקוחות ישראליים.

▪     מתן הרצאות והדרכות ללקוחות בישראל.

1.10       פעילות החברה בישראל מבוצעת באמצעות סניף בישראל (להלן: "הסניף הישראלי").

1.11       פעילות הסניף הישראלי מבוצעת על-ידי העובד הבכיר, כמפורט לעיל בסעיף 1.9 וע"י העובדים הישראלים כמפורט להלן:

1.11.1        עובד אחד הינו מנהל הסניף הישראלי, להלן תחומי פעילותו שנעשים בישראל:

▪     שירותי חיתום פוליסות ביטוחי משנה בהתאם להוראות בכתב והנחיות מהחברה.

▪     איסוף מידע עסקי לגבי שוק הביטוח הישראלי.

▪     שירותי אקטואריה.

▪     עריכת כנסים שנתיים ללקוחות החברה וללקוחות פוטנציאליים.

▪     פגישות עם לקוחות בישראל.

▪     מתן שירות ללקוחות החברה הישראליים.

▪     תמחור ראשוני של הצעות ביטוח ובדיקה ראשונית של הצעות ביטוח משנה מלקוחות ישראלים, וכן בדיקת חישובים אקטואריים של הצעות אלו, מחקר שוק ועוד. לאחר מכן, עוברת ההצעה לסניף הזר, ושם נעשית עבודה מעמיקה ומדויקת יותר, לרבות קביעת התמחור הסופי.

▪     מחקרי שוק.

1.11.2        העובד השני עוסק במתן השירותים הבאים ללקוחות החברה בישראל:

▪     תמיכה בחיתום פוליסות.

▪     מענה טלפוני ללקוחות החברה בישראל.

▪     שליחת שאילתות למשרד החיתום הראשי בחו"ל בפניות מורכבות.

2.    הבקשה

להסדיר את חבות המס של הסניף הישראלי בישראל.

3.    החלטה

3.1  פעילות הסניף בישראל יוצרת לחברה מוסד קבע בישראל, בהתאם להוראות האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין מדינת התושבות של החברה (להלן: "האמנה").

3.2  שיטת מחירי העברה שנבחרה לייחוס רווחים לסניף הישראלי היא שיטת חלוקת הרווח, בהתאם לתקנה 2(א)(2)(ב) לתקנות מס הכנסה (קביעת תנאי השוק), התשס"ז-2006 (להלן: "התקנות"). לאחר בחינת מכלול העובדות, הוחלט כי פעילותו של הסניף הישראלי תורמת שיעור מהותי לכלל הכנסות החברה מישראל (להלן: "שיעורי הייחוס").

לעניין זה, ראו: הוראות הפקודה והתקנות בעניין "מחירי העברה"

3.3  חישוב ההכנסה החייבת של הסניף הישראלי יהא כדלקמן:

3.3.1 ההכנסות מפרמיות מלקוחות ישראלים, מכל סוגי הביטוחים, תוכפלנה בשיעור הייחוס.

תוצאת מכפלה זו תוגדר להלן "מחזור הסניף הישראלי".

הסניף יצרף לדוחותיו הכספיים אסמכאות לסכום ההכנסות מפרמיות מלקוחות ישראלים.

3.3.2 מחזור הסניף הישראלי יוכפל בשיעור הרווח התפעולי של החברה (להלן: "הרווח התפעולי של הסניף"), והכל כפי שמוצג בדוחותיה המאוחדים של החברה.

3.3.3 לרווח התפעולי של הסניף יבוצעו התאמות לצרכי מס בהתאם לפקודת מס הכנסה.

3.4  במסגרת החלטת המיסוי נקבע כי אין באמור בה זו כדי לגרוע מחובת ניכוי מס במקור לפי הוראות הדין הפנימי (סעיף 4א(ב)(2)(א) לפקודה), ובהתאם להוראות האמנה על הוצאות שהותרו בניכוי בידי מוסד הקבע בישראל (הן ההוצאות שהעמידו את הרווח התפעולי וכל הוצאה אחרת המיוחסת למוסד הקבע בישראל), לרבות, שכר עובדים ושכרו של העובד הבכיר בגין פעילותו בישראל. אופן ייחוס הכנסתו של העובד הבכיר יהא בהתאם למספר ימי העבודה בישראל חלקי סה"כ ימי העבודה בשנה.

3.5  במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

להחלטות מיסוי נוספות בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים

לחוזרי מס בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

 

טואול - בניית אתרים