הוראות הפקודה והתקנות בעניין "מחירי העברה"

ד"ר אבי נוב, עו"ד

דצמבר 2008

סעיף 85א לפקודת מס הכנסה קובע כי ב"עסקה בין-לאומית" שבה מתקיימים בין הצדדים לעסקה יחסים מיוחדים, שבשלהם נקבע מחיר לעסקה באופן שהופקו ממנה פחות רווחים מאשר היו מופקים אילו נקבע המחיר בין צדדים שאין ביניהם יחסים מיוחדים, תדווח העסקה בהתאם לתנאי השוק ותחויב במס בהתאם.

שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת הוסמך לקבוע, בין השאר, דרכים ושיטות להכרה במחיר העסקה או בתנאיה כמחיר שוק או כתנאי שוק, לפי העניין, וכן הוראות לעניין דוחות ומסמכים שיוגשו לפקיד השומה והוראות המתייחסות לרישום ולתיעוד.

תקנות בעניין זה אושרו על ידי ועדת הכספים (30.10.06) ונכנסו לתוקף עם פרסומן ברשומות ביום ה-29.11.2006. התקנות מבוססות הן על תקנות מחירי העברה האמריקאיות והן על הנחיות ה-OECD. תקנות אלו מיושמות במדינות רבות בעולם, על מנת לספק בסיס משותף לטיפול בסוגיית מחירי העברה והקטנת הסיכוי למחלוקות בין רשויות המס לבין הנישומים. בהתאם לדברי ההסבר לתקנות, הן נועדו לסייע לחברות ישראליות בניהול הליכי בקרה בתחום מחירי העברה וצמצום חשיפתן לכפל מס.

"עסקה בין-לאומית", מוגדרת בתקנות כעסקה נשוא הבדיקה שמתקיימים בה שני אלה:

(1) העסקה נעשתה בין צדדים שיש ביניהם, כולם או מקצתם, יחסים מיוחדים, הכוללים, בין השאר, קרובי משפחה וחברות קשורות.

(2) אחד או יותר מהצדדים לעסקה הוא "תושב חוץ", או שההכנסה מהעסקה, כולה או חלקה, היא הכנסה חייבת במס גם מחוץ לישראל.

השיטות לקביעת תנאי שוק

לצורך קביעה, האם עסקה בינלאומית נעשתה בתנאי שוק, על הנישום ליישם את אחת מהשיטות המפורטות להלן (השיטות מתוארות בהתאם לסדר העדיפויות של המחוקק).

  • שיטה המשווה בין המחיר שנקבע בעסקה בינלאומית לבין המחיר שנקבע בעסקה דומה (שיטת השוואת המחיר).
  • שיטה המשווה את שיעור הרווחיות בין העסקה הבינלאומית לבין עסקה דומה.
  • שיטה המשווה בין עסקה בינלאומית לבין עסקה דומה על פי החלוקה הנהוגה של הרווח או ההפסד בין הצדדים, בהתחשב בתרומתו של כל צד לעסקה, בסיכוניו ובזכויותיו.
  • שיטה אחרת המתאימה ביותר בנסיבות העניין.

הוראות נוספות

יש לבחור להשוואה עסקאות דומות שבוצעו לכל היותר 3 שנים לפני ביצוע העסקה הנבדקת (בסמכות פקיד שומה לקצר או להאריך את מספר השנים).

עסקה בינלאומית תיחשב כעסקה בתנאי שוק, אם כתוצאה מהשוואתה לעסקאות דומות לא חרגה התוצאה שהתקבלה מהטווח הבין-רבעוני.

במידה ששיטת ההשוואה שיושמה הינה שיטת השוואת המחיר, בלא שנדרשו התאמות, יראו את העסקה כעסקה בתנאי שוק אם המחיר לא חרג מטווח הערכים בעסקאות דומות.

במידה שלא ניתן לראות עסקה בינלאומית כעסקה בתנאי שוק, כפי שהוסבר לעיל, ידווח מחיר העסקה על פי ערך החציון.

במקרים של "עסקה חד-פעמית", אין צורך בחקר שוק, שכן יהיה קשה למצוא עסקה דומה לה, שאושרה על ידי פקיד השומה ככזו. במקרה זה, העסקה תדווח לפקיד השומה, אולם ההתייחסות למחיר או לתנאים תהא כאילו המדובר הוא בעסקה בין צדדים שאין ביניהם יחסים מיוחדים.

להרחבה בנושא "מחירי העברה", ראו: המדריך למחירי העברה.
 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

logo בניית אתרים