חברה נשלטת זרה בדוחות, השינויים ב 2014

רשות המסים|זיכוי|מס זר|דיבידנד רעיוני

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

מאי 2015 

רשות המסים פרסמה לאחרונה את הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 3/2015 רשות המסים, בנושא ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2014. הוראת הביצוע נועדה לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2014, בין היתר בהתאם לשינויי החקיקה במסגרת הוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א‑1961 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות. התקציר להלן עוסק בחברה נשלטת זרה (חנ"ז).

ראו גם: הגדרות הפקודה לעניין חנ"ז.
וכן, תיקוני החקיקה אשר נכנסו לתוקף בשנת 2014 - 
שינויי החקיקה בנושא חנ"ז וחמי"ז - 2014
החקיקה החדשה בנושא חנ"ז 2014

במסגרת תיקון מספר 198 לפקודה תוקנו מספר הוראות הקשורות לתנאים בהכרה בחברה נשלטת זרה (חנ"ז) ולחישוב המס. להלן עיקרי השינוי לצורך חישוב המס ודיווח:

א.   בוטל סעיף 75ב(ג) אשר נתן טרם התיקון זיכוי ממס זר המחושב בגין חיוב "הדיבידנד הרעיוני", אף אם לא שולם בפועל מס זר במדינת החוץ. כלומר, לא יינתן זיכוי מהמס הזר בגין דיבידנד רעיוני שטרם חולק.

ב.   סעיף 75ב(ד) קובע שיש להפחית מגובה הדיבידנד שחולק בפועל את סכום גובה הרווחים שחויבו בעבר כדיבידנד רעיוני.

ג.    בהתאם לסעיף 75ב(ד1) יינתן זיכוי מהמס הזר בגין הדיבידנד ששולם בפועל:

במקרה ושולם מס בישראל בשנים קודמות בגין דיבידנד רעיוני מחנ"ז אשר חולק בפועל השנה יינתן זיכוי מהמס הזר בסדר הבא:

  • תחילה כנגד המס החל על הכנסות החוץ של הנישום שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל.
  • יתרת הזיכוי כנגד המס החל על הנישום בשל הכנסות שהופקו או נצמחו בישראל.
  • יתרת הזיכוי תשולם לבעל המניות התום שנת המס שבה שולם המס הזר בפועל:יתרת זיכוי של סכום המס הזר שלא זוכתה או נוכתה בשל המגבלות יחולו עליה הוראות החלות על ההקלה ממיסי כפל ששולמו בגין הכנסת חוץ שאינה פטורה בישראל. הזיכוי לא יעלה על הזיכוי שהיה ניתן בהתאם לסעיף 126(ג) ובכפוף לסעיף 126(ה), אלמלא הופחת הדיבידנד בגין הדיבידנד הרעיוני וכן לא יעלה על סכום המס ששולם בפועל.

דיווח על הכנסות בידי יחיד בעל שליטה בחנ"ז באמצעות טופס 1301 ‑ דוח שנתי ליחיד וטופס 1324 נספח ד' ‑ דיווח על הכנסות מחו"ל ליחיד.

יישום סעיף 75ב(ב) ‑ דיבידנד רעיוני:

הכנסות מדיבידנד רעיוני שנצמחו בשנת המס (שטרם שולמו) החייבים במס לפי סעיף 75ב(ב) ירשמו ב: טופס 1301 כהכנסות מדיבידנד בשדה 055 ובנספח ד' בשדה 472.

ההכנסה תירשם בשני השדות כהכנסה חייבת לאחר קיזוז הפסדים לפי הפקודה. יצורף נייר עבודה ואסמכתאות.

יישום סעיף 75ב(ד) ‑ קבלת דיבידנד בפועל:

הסעיף מכמת את גובה הדיבידנד החייב במס, אשר מחולק מרווחים של חנ"ז באופן הבא: בהתאם להוראות הסעיף יש להפחית מגובה הדיבידנד שחולק בפועל את סכום גובה הרווחים שחויבו בעבר כדיבידנד רעיוני (גם אם קוזז מהם הפסד), כשהם צמודים למדד.

לצורך יישום הסעיף נוספו השדות הבאים בנספח ד':

 

שדה 473 ‑ זהו שדה אינפורמטיבי אשר מציג בתום שנת המס את יתרת הרווחים מדיבידנד רעיוני שטרם חולקה בפועל. יש לצבור בשדה את סכומי הדיבידנד הרעיוני לפני קיזוז הפסדים. אם יש יותר מחנ"ז אחד יש לפרט בנייר עבודה.

שדה 474 ‑ בשדה ירשם סכום הדיבידנד שחולק בפועל בשנת המס.

שדה 475 ‑ ירשם סכום הדיבידנד שחולק בפועל מתוך הכנסות מדיבידנד רעיוני שחויב בשנים קודמות. הסכום האמור ייגזר מיתרת הרווחים שנצברה שנה קודמת בשדה 473. סכום זה הינו לפני קיזוז הפסדים.

שדה 470 ‑ זהו סכום הדיבידנד שחולק בפועל אשר עולה על סכום הדיבידנד הרעיוני ולכן יחויב השנה כדיבידנד רגיל. משדה זה יש להפחית הפסדים וניכויים אחרים שהותרו בישראל (לכן לא בהכרח יהיה שווה ל: 474‑475). הסכום בשדה זה יצורף גם לשדה 055 בטופס 1301.

יישום סעיף 75ב(ד1) ‑ זיכוי בשל מס זר ששולם על הדיבידנד:

סעיף 75ב(ד1) קובע את הכללים שעל פיהם יש לתת לבעל השליטה זיכוי בשל מס זר ששולם על הדיבידנד. על פי הוראות הסעיף זיכוי בשל מס זר יינתן רק בעת קבלת דיבידנד בפועל ותשלום מס זר בפועל.

המס הזר יפוצל לשני מרכיבים -

  • מס זר המתייחס לדיבידנד רעיוני, אשר שולם עליו בעבר מס בישראל. מס זה יזוכה לפי הכללים שנרשמו לעיל בסעיף 3.2.1.
  • יתרת המס זר ששולמה, תזוכה לפי הכללים הרגילים של זיכוי חו"ל.

אופן הרישום והחישוב של שני מרכיבי המס הזר:

רישום הנתונים בנספח ד' (טופס 1324)

שדה 424 ‑ בשדה זה יירשם מלוא המס הזר ששולם השנה על הדיבידנד שחולק בפועל. מדובר ברישום ביניים.

שדה 476 ‑ יירשם גובה המס ששולם בפועל בישראל על הדיבידנד הרעיוני בשנים הקודמות. זאת לאחר שהופחתו מהדיבידנד הרעיוני הפסדים, ניכויים וזיכויים. הרישום בשדה זה ילווה בנייר עבודה מפורט כולל אסמכתאות המעידות על גובה המס ששולם בגין הדיבידנד הרעיוני וההצמדה בגינו.

שדה 477 ‑ בו יירשם חלק המס הזר ששולם השנה ואשר מתייחס לחלק הדיבידנד הרעיוני הכלול בתוך הדיבידנד שחולק בפועל.

לחוזרי מס נוספים בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

יש להסתמך אך ורק על הפרסום הרשמי של הוראת הביצוע על ידי רשות המסים, ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

טואול - בניית אתרים