דיווחים בנושא "מחירי העברה"

ד"ר אבי נוב, עו"ד

דצמבר 2008

חובת הדיווח בעניין מחירי העברה רחבה בצורה משמעותית - הן בדיווח מיוחד המצורף לדוח השנתי שמוגש לרשות המיסים והן ברמת התיעוד והתמיכה שיש לבצע על מנת לתמוך במדיניות מחירי ההעברה (חקר מחירי העברה).

כל עוד הנישום ביצע את חקר מחירי העברה כנדרש, הוראת סעיף 85א(ג)(2) לפקודה משיתה את נטל ההוכחה על פקיד השומה, במידה שיש לו השגות על קביעות הצדדים. דיווח לא נאות ביחס לתנאי השוק בעסקאות המדווחות עלול להוביל לסנקציות פליליות ואזרחיות.

טופס הצהרה על מחירי העברה

בעקבות פרסום התקנות, רשות המיסים פרסמה טופס הצהרה (מס' 1385) המהווה נספח לדוח המס השנתי, המכיל פרטים לגבי עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל:

מספר העסקה;

האם העסקה חד-פעמית;

תיאור העסקה (פירוט סוג הנכס או השירות ותחום הפעילות);

פרטי הצד הקשור לעסקה;

מקום מושבו של הצד הקשור;

סך מחיר העסקה.

כמו כן כולל הטופס הצהרה של הנישום, כי העסקה עם הצדדים הקשורים בחו"ל נערכה בהתאם לתנאי שוק כפי שהוגדרו בסעיף 85א לפקודת מס הכנסה והתקנות הנילוות.

להרחבה בנושא "מחירי העברה", ראו: המדריך למחירי העברה.
 
להרחבה בעניין דיווחים למס הכנסה, ראו: המדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי)

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

logo בניית אתרים