אמנת המס בין ישראל לגיאורגיה  

הכנסה|אמנה|מסים|תושב|פטור|מדינה|אדם

להלן נוסח אמנת המס ישראל לגיאורגיה כולל הפנייה למקורות נוספים. 

ראו גם:

תקציר אמנת מס ישראל גיאורגיה

תכנון מס להשקעות בגיאורגיה

חוזר מס הכנסה בעניין אמנת המס בין ישראל לגיאורגיה

כללי

אמנת המס ישראל לגיאורגיה או בשמה המלא: "אמנה בין ממשלת גיאורגיה לבין ממשלת מדינת ישראל בדבר מניעת כפל מס ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה", נחתמה ביום 12.05.2010, והיא נכנסה לתוקף בינואר 2012. ראו לעניין זה: צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (גיאורגיה), התשע"ב-2011 (ק"ת 7064 מיום 26.12.11, עמ' 418).

 

נוסח האמנה

ממשלת גיאורגיה וממשלת מדינת ישראל, ברצותן לעשות אמנה בדבר מניעת מסי כפל בזיקה למסים על הכנסה, הסכימו לאמור:

 

סעיף 1: בני אדם נדונים

אמנה זו תחול על בני אדם שהם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.

 

סעיף 2: המסים הנידונים

1.       אמנה זו תחול על מסים על הכנסה המוטלים מטעם מדינה מתקשרת או רשויות מקומיות, ללא התחשבות בדרכי הטלתם.

 

2.       יראו כמסים על הכנסה את כל המסים המוטלים על סך כל ההכנסה, או על רכיבי הכנסה, לרבות מסים על רווחים מהעברת מטלטלין או מקרקעין, וכן מסים על עליית ערך של נכסים.

 

3.       המסים הקיימים שעליהם תחול האמנה הם בעיקר:

 

א)             בגיאורגיה:

 

(i)            מס הרווחים;

 

(ii)          מס ההכנסה;

 

(להלן "מס גיאורגי");

 

ב)             בישראל:

 

(i)            מס הכנסה ומס חברות (לרבות מס על רווחי הון);

 

(ii)          המס המוטל על רווחים מהעברת מקרקעין לפי חוק מיסוי מקרקעין;

 

(להלן: "מס ישראלי").

 

4.     אמנה זו תחול גם על מסים זהים או דומים בעיקרם שיוטלו לאחר תאריך חתימת אמנה זו, בנוסף למסים הקיימים או במקומם. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על שינויים משמעותיים שנעשו בדיני המסים שלהן.

 

סעיף 3: הגדרות כלליות

1.       למטרות אמנה זו, אלא אם כן משתמע אחרת מן ההקשר:

 

א)       המונח "גיאורגיה" פירושו הטריטוריה המוכרת ע"י הקהילה הבינלאומית שבתוך גבולות מדינת גיאורגיה, לרבות הטריטוריה ביבשה, במאגרי המים הפנימיים והים הטריטוריאלי, מרחב האויר מעליהם, בהם גיאורגיה מממשת את ריבונותה, ולרבות האזור הגובל, האזור הכלכלי האקסקלוסיבי והמדף היבשתי הצמוד לים הטריטוריאלי, לגביהם גיאורגיה מממשת את זכויותיה הריבוניות בהתאם למשפט הבינלאומי.

 

ב)       המונח "ישראל" פירושו מדינת ישראל, ובמשמעותו הגיאוגרפית, הוא כולל את השטח שעליו יש לממשלת מדינת ישראל זכויות מיסוי, כולל הים הטריטוריאלי שלה, וכן האזורים הימיים הצמודים לגבול החיצוני של הים הטריטוריאלי, כולל קרקע הים ותת-הקרקע שעליהם מדינת ישראל, בהתאם למשפט הבינלאומי ולדיני מדינת ישראל, מממשת את הזכויות הריבוניות שלה או זכויות אחרות וסמכות שיפוט;

 

ג)     המונחים "מדינה מתקשרת" ו"המדינה המתקשרת האחרת" פירושם גיאורגיה או ישראל, לפי ההקשר;

 

ד)       המונח "אדם" כולל יחיד, חברה וכל חבר בני אדם אחר;

 

ה)       המונח "חברה" פירושו כל תאגיד או כל גוף הנחשבים כתאגיד לצרכי מס;

 

ו)     המונחים "מיזם של מדינה מתקשרת" ו"מיזם של המדינה המתקשרת האחרת" פירושם, בהתאמה, מיזם המנוהל בידי תושב של מדינה מתקשרת ומיזם המנוהל בידי תושב של המדינה המתקשרת האחרת;

 

ז)        המונח "תעבורה בינלאומית" פירושו כל הובלה בספינה או בכלי טיס המופעלים בידי מיזם שמקום הניהול האפקטיבי שלו במדינה מתקשרת, למעט כאשר הספינה או כלי הטיס מופעלים אך ורק בין מקומות שבתוך המדינה המתקשרת האחרת;

 

ח)       המונח "רשות מוסמכת" פירושו:

 

(i)  בגיאורגיה: משרד האוצר או נציגו המוסמך;

 

(ii)  בישראל: שר האוצר או נציגו המוסמך.

 

ט)       המונח "אזרח" פירושו:

 

(i)  כל יחיד שהוא בעל אזרחות של מדינה מתקשרת;

 

(ii)  כל יישות משפטית, שותפות או התאגדות שמעמדם ככאלה נובע מהחוקים התקפים במדינה מתקשרת.

 

י)        המונח "עסק" כולל ביצוע שירותים מקצועיים ופעילויות אחרות בעלות אופי עצמאי.

 

2.       מבחינת יישום הוראות אמנה זו בכל עת ע"י מדינה מתקשרת, כל מונח שלא הוגדר בה, יפורש בהתאם למשמעות שניתנת לו באותה עת לפי חוקי אותה מדינה החלים על המסים שעליהם חלה אמנה זו, אלא אם כן משתמע אחרת מן ההקשר, ותינתן עדיפות לפרשנות הניתנת לאותם מונחים בחוקי המס של אותה מדינה לעומת הפרשנות הניתנת להם לפי חוקים אחרים של אותה מדינה.

 

סעיף 4: תושב

1.     למטרות אמנה זו, המונח "תושב מדינה מתקשרת" פירושו כל אדם, אשר לפי דיני אותה מדינה נתון בה למס מכוח מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום התאגדותו או מקום רישומו, מקום הניהול שלו או כל מבחן אחר מסוג דומה, וכולל גם את המדינה וכל רשות מקומית שלה. אולם מונח זה אינו כולל אדם הנתון למס באותה מדינה רק לגבי הכנסה ממקורות שבאותה מדינה או לגבי הון הנמצא בה.

 

2.     מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ייקבע מעמדו כלהלן:

 

א)       יראוהו רק כתושב המדינה שבה עומד לרשותו בית קבע; אם עומד לרשותו בית קבע בשתי המדינות, יראוהו רק כתושב המדינה שבה יחסיו האישיים והכלכליים הדוקים יותר (מרכז האינטרסים החיוניים);

 

ב)       אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, או אם לא עומד לרשותו בית קבע אף לא באחת מהמדינות, יראוהו רק כתושב המדינה שבה הוא נוהג לגור;

 

ג)        אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות או אף לא באחת מהן, יראוהו רק כתושב המדינה שהוא אזרחה;

 

ד)       אם הוא אזרח של שתי המדינות המתקשרות או אף לא של אחת מהן, הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יישבו את השאלה בהסכמה הדדית.

 

3.     מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 אדם שאינו יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, כי אז יראו אותו רק כתושב המדינה שבה נמצא מקום הניהול האפקטיבי שלו.

 

להרחבה בנושא תושבות, ראו: מדריך לתושבות לענייני מס.

 

סעיף 5: מוסד קבע

1.     למטרות אמנה זו, המונח "מוסד קבע" פירושו מקום עסקים קבוע שבאמצעותו מתנהלים עסקי מיזם, כולם או חלקם.

 

2.     המונח "מוסד קבע" כולל במיוחד:

א)       מקום הנהלה;

ב)       סניף;

ג)     משרד;

ד)       בית חרושת;

ה)       בית מלאכה;וכן

ו)        מכרה, באר נפט או באר גז, מחצבה או כל מקום אחר להפקה של משאבים טבעיים.

 

3.       אתר בנייה או פרויקט בנייה או התקנה אליהם מהווים מוסד קבע רק אם הם נמשכים לתקופה של יותר מתשעה חודשים.

4.     על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, המונח "מוסד קבע" יראוהו כאילו אינו כולל:

 

א)       שימוש במתקנים אך ורק לצורכי אחסון, תצוגה או מסירה של טובין או של סחורה השייכים למיזם;

 

ב)     החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לצורכי אחסון, תצוגה או מסירה;

 

ג)     החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לשם עיבודם על ידי מיזם אחר;

 

ד)     החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם רכישת טובין או סחורה, או לשם איסוף מידע, עבור המיזם;

 

ה)     החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק למטרות ביצוע, עבור המיזם, כל פעילות אחרת שטיבה הכנה או עזר;

 

ו)     החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לצורך צירוף כלשהו של פעילויות המאוזכרות בתת-ס"ק א) עד ה), ובלבד שהפעילות הכוללת של מקום העסקים הקבוע הנובעת מצירוף זה טיבה הכנה או עזר.

 

5.     על אף הוראות ס"ק 1 ו-2 לסעיף זה, מקום שאדם - שאינו סוכן בעל מעמד עצמאי שס"ק 6 חל עליו - פועל בשם מיזם, ויש לו סמכות במדינה מתקשרת לעשות חוזים בשם המיזם והוא משתמש בה בקביעות, יראו את המיזם כאילו יש לו מוסד קבע במדינה זו ביחס לכל הפעילויות שאותו אדם מקבל על עצמו מטעם המיזם, אלא אם כן פעילויות האדם האמור מוגבלות לאלה המאוזכרות בס"ק 4, אשר אילו בוצעו ממקום עסקים קבוע, לא היו הופכות את מקום העסקים הקבוע הזה למוסד קבע לפי הוראות אותו ס"ק.

 

6.     מיזם של מדינה מתקשרת לא ייראה כבעל מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת רק מפני שהוא מנהל עסקים באותה מדינה באמצעות מתווך, נציג מוסמך או כל סוכן אחר בעל מעמד בלתי תלוי, ובלבד שבני אדם אלה פועלים במהלך הרגיל של עסקיהם.

 

7.     העובדה שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת שולטת בחברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת או נשלטת על ידיה, או שהיא מנהלת עסקים באותה מדינה אחרת (אם באמצעות מוסד קבע ואם בדרך אחרת), לא יהיה בה, כשלעצמה, כדי להקנות לחברה אחת מעמד של מוסד קבע של האחרת.

 

להרחבה בנושא "מוסד קבע", ראו: "מוסד קבע" באמנות המס.

 

סעיף 6: הכנסה ממקרקעין

1.     הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין (לרבות הכנסה מחקלאות או ייעור) הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

 

2.     למונח "מקרקעין" תהיה המשמעות שיש לו לפי דיני המדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין הנדונים. המונח יכלול, בכל מקרה, רכוש הנלווה למקרקעין, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות ובייעור, זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין, זכות ההנאה מפירות מקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד עיבוד, או הזכות לעבד, מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים; ספינות וכלי טיס לא ייראו כמקרקעין.

 

3.     הוראות ס"ק 1 יחולו על הכנסה המופקת משימוש ישיר במקרקעין, מהשכרתם או משימוש במקרקעין בכל דרך אחרת.

 

4.     הוראות ס"ק 1 ו-3 יחולו גם על הכנסה ממקרקעין של מיזם.

 

סעיף 7: רווחי עסקים

1.       רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, אלא אם כן המיזם מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם. אם המיזם מנהל עסקים כאמור לעיל, ניתן לחייב במס במדינה האחרת את רווחי העסקים של המיזם, אולם רק אותו חלק מהם שניתן לייחסו לאותו מוסד קבע.

 

2.       בכפוף להוראות ס"ק 3, מקום שמיזם של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ייחסו בכל מדינה מתקשרת לאותו מוסד קבע את הרווחים שהיו צפויים לו אילו היה זה מיזם נבדל ונפרד העוסק בפעילויות זהות או דומות, בתנאים זהים או דומים, ומקיים קשרים באופן בלתי תלוי לחלוטין עם המיזם שהוא מוסד קבע שלו.

 

3.       בקביעת רווחי מוסד קבע, יותר ניכוין של ההוצאות שהוצאו למטרות מוסד הקבע, לרבות הוצאות הנהלה ומינהל כללי שהוצאו כך, בין במדינה שבה נמצא מוסד הקבע ובין במקום אחר.

 

4.       במידה שהיה נהוג במדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים שיש לייחסם למוסד קבע על בסיס של ייחוס כלל רווחי המיזם לחלקיו השונים, לא ימנע האמור בס"ק 2 מאותה מדינה מתקשרת לקבוע את רווחי החייבים במס לפי שיטת הייחוס שנהוגה בה; ואולם, יש לאמץ שיטת ייחוס כזאת שתביא לתוצאות התואמות את העקרונות שנקבעו בסעיף זה.

 

5.       לא ייוחסו רווחים למוסד קבע מטעם זה בלבד שאותו מוסד קבע קנה טובין או סחורה בשביל המיזם.

 

6.       לעניין הס"ק הקודמים, ייחוס הרווחים למוסד הקבע ייקבע בהתאם לאותה שיטה מדי שנה בשנה, אלא אם כן ישנה סיבה טובה ומספקת לנהוג אחרת.

 

7.       מקום שנכללים ברווחים פריטי הכנסה הנידונים בנפרד בסעיפים אחרים של אמנה זו, כי אז לא יגרעו הוראות סעיף זה מהוראות אותם סעיפים.

 

סעיף 8: ספנות והובלה ואווירית

1.       רווחים מהפעלת אוניות או כלי טיס בתעבורה בינלאומית יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול האפקטיבי של המיזם.

 

2.       אם מקום הניהול האפקטיבי והמרכזי של מיזם ספנות הוא על אוניה, כי אז הוא ייחשב כאילו הוא נמצא במדינה המתקשרת אשר בה נמצא נמל הבית של האוניה, או אם אין נמל בית כאמור, במדינה המתקשרת אשר מפעיל האוניה הוא תושבה.

 

3.       הוראות ס"ק 1 יחולו גם על רווחים מהשתתפות בקרן משותפת, בעסק משותף או בסוכנות הפעלה בין-לאומית.

 

סעיף 9: מיזמים משולבים

1.     מקום:

 

א)       שמיזם של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בניהול, בשליטה או בהון של מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או

 

ב)     שאותם בני אדם משתתפים, במישרין או בעקיפין, בניהול, בשליטה או בהון של מיזם של מדינה מתקשרת ושל מיזם של המדינה המתקשרת האחרת,

 

ובכל אחד מהמקרים נקבעו או הוטלו ביחסים המסחריים או הכספיים בין שני המיזמים, תנאים שונים מאלה שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי תלויים, הרי כל הרווחים שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המיזמים ובשל אותם תנאים לא נצמחו, מותר לכלול אותם ברווחי אותו מיזם ולהטיל עליהם מס בהתאם.

 

2.       מקום שמדינה מתקשרת כוללת ברווחי מיזם של אותה מדינה -ומטילה עליהם מס בהתאם-רווחים שעליהם חויב מיזם של המדינה המתקשרת האחרת במס באותה מדינה מתקשרת אחרת, והרווחים שנכללו כך הם רווחים שהיו נצמחים למיזם של המדינה הנזכרת ראשונה לו היו התנאים בין שני המיזמים זהים לאלה שהיו נקבעים בין מיזמים עצמאיים, כי אז אותה מדינה אחרת תבצע התאמה נאותה בסכום המס שהוטל בה על רווחים אלה אם אותה מדינה אחרת חושבת שההתאמות מוצדקות. בקביעת התאמה כאמור, תהיה התחשבות נאותה בהוראות האחרות של אמנה זו, והרשויות המוסמכת של המדינות המתקשרות תיוועצנה זו בזו לפי הצורך.

 

להרחבה בנושא מחירי העברה, ראו: מדריך למחירי העברה (Transfer Pricing) כולל המלצות לתכנוני מס.

 

סעיף 10: דיבידנדים

1.     דיבידנדים ששילמה חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

 

2.     אף על פי כן ניתן לחייב במס דיבידנדים כאלה גם במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב החברה המשלמת, ולפי דיני אותה מדינה, אולם, אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים הוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, המס שיוטל כך לא יעלה על:

 

א)       0 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים אם בעל הזכות שביושר הוא חברה (שאיננה שותפות) המחזיקה במישרין לפחות ב-10 אחוזים מהון החברה המשלמת את הדיבידנדים;

 

ב)       0 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים אם בעל הזכות שביושר הוא המדינה המתקשרת האחרת או הבנק המרכזי של אותה מדינה;

 

ג)        0 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים אם בעל הזכות שביושר הוא קרן פנסיה או מוסד דומה אחר המספק תכניות פנסיה שיחידים יכולים להשתתף בהן על מנת להבטיח הטבות פרישה, מקום שקרן פנסיה או מוסד דומה אחר כאמור מוקמים ומוכרים למטרות מס בהתאם לדיני המדינה המתקשרת האחרת;

 

ד)       5 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים בכל המקרים האחרים.

 

ס"ק זה לא ישפיע על מיסוי החברה ביחס לרווחים מהם משתלמים הדיבידנדים.

 

3.     המונח "דיבידנדים" בסעיף זה פירושו הכנסה ממניות, מניות במכרות, מניות מייסדים או זכויות אחרות, אשר אינן תביעות חוב, המשתתפות ברווחים, וכן הכנסה מזכויות אחרות בתאגיד הכפופות לאותו דין לעניין מסים כהכנסה ממניות, לפי חוקי המדינה שבה נמצא מושבה של החברה המבצעת את החלוקה.

 

4.     הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה המשלמת את הדיבידנדים, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, וזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי באותו מוסד קבע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7.

 

5.     מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מפיקה רווחים או הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת, לא תטיל מדינה מתקשרת אחרת זו מס כלשהו על הדיבידנדים המשתלמים בידי החברה, אלא במידה שאותם דיבידנדים משתלמים לתושב של אותה מדינה אחרת או במידה שזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי למוסד קבע הנמצא באותה מדינה אחרת, ולא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה במס על רווחים בלתי מחולקים, גם אם הדיבידנדים המשתלמים או הרווחים הבלתי מחולקים מורכבים, כולם או חלקם, מרווחים או מהכנסה שמקורם במדינה אחרת כאמור.

 

 

סעיף 11: ריבית

1.       ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

 

2.       אף על פי כן, ניתן לחייב ריבית כאמור במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורה ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אולם אם בעל הזכות שביושר לריבית הוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, המס המוטל כך לא יעלה על 5 אחוזים מהסכום ברוטו של הריבית. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות תיישבנה בהסכמה הדדית את אופן ההחלה של הגבלה זו.

 

3.       על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, ריבית הנצמחת במדינה מתקשרת תהיה פטורה ממס באותה מדינה אם היא משתלמת:

 

א)     לממשלת המדינה המתקשרת האחרת, יחידת משנה מדינית, רשות מקומית או הבנק המרכזי שלה;

 

ב)       ע"י ממשלת אותה מדינה מתקשרת, יחידת משנה מדינית, רשות מקומית או הבנק המרכזי שלה;

 

ג)        לקרן פנסיה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת;

 

ד)       לתושב המדינה המתקשרת האחרת על אגרות חוב תאגידיות הנסחרות בבורסה במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה ואשר הונפקו ע"י חברה שהיא תושבת אותה מדינה;

 

ה)       בזיקה להלוואה, תביעת-חוב או אשראי שהוענקו או בוטחו ע"י מוסד לביטוח או למימון עיסקאות סחר בינלאומי הנמצא בבעלות מלאה של המדינה המתקשרת האחרת.

 

4.       הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם הריבית הנצמחת במדינה מתקשרת משתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת שהוא בעל הזכות שביושר לריבית והריבית האמורה משתלמת ביחס למכירה באשראי, ע"י אותו תושב, של סחורה כלשהי או ציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי כלשהו לתושב המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה. במקרה כאמור יחולו הוראות סעיף 7 לאמנה זו.

5.     המונח "ריבית" בסעיף זה פירושו הכנסה מתביעות חוב מכל סוג, בין שהן מובטחות במשכנתא ובין אם לאו, בין שהן נושאות זכות להשתתף ברווחי החייב ובין אם לאו, ובמיוחד הכנסה מבטוחות ממשלתיות והכנסה משטרי חוב או מאיגרות חוב, לרבות פרמיות ופרסים הקשורים בבטוחות, שטרי חוב או איגרות חוב אלה. קנסות המוטלים בשל איחור בתשלום לא יראו אותם כריבית לעניין סעיף זה.

 

6.     הוראות ס"ק 1, 2 ו-3 לסעיף זה לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לריבית, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נצמחת הריבית, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ותביעת החוב שבזיקה אליה משתלמת הריבית קשורה באופן ממשי למוסד קבע כאמור. במקרה כאמור יחולו הוראות סעיף 7 לאמנה זו.

 

7.     יראו ריבית כאילו מקורה במדינה מתקשרת, כאשר המשלם הוא ממשלת אותה מדינה או רשות מקומית שלה או תושב אותה מדינה. אולם מקום שיש למשלם הריבית, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד קבע באחת המדינות אשר בקשר אליו נוצרה ההתחייבות בשלה משתלמת הריבית, ומוסד קבע זה נושא בנטל הריבית, יראו את הריבית כאילו מקורה במדינה שבה נמצא מוסד הקבע.

 

8.     מקום שמטעמי יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, עולה סכום הריבית, בהתייחס לתביעת החוב שעליה הוא שולם, על הסכום שהמשלם והמקבל היו מסכימים עליו בהעדר יחסים כאמור, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בהוראותיה האחרות של אמנה זו.

 

סעיף 12: תמלוגים

1.       תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת ובעלי הזכות שביושר עליהם הוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה.

 

2.       המונח "תמלוגים" בסעיף זה פירושו תשלומים מכל סוג המתקבלים בעד השימוש, או הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים (כולל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית או סרטי קולנוע), כל פטנט, סימן מסחר, מדגם או דוגמה, תכנית, נוסחה או תהליך סודיים, או עבור מידע הנוגע לניסיון תעשייתי, מסחרי או מדעי.

 

3.       הוראות ס"ק 1 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לתמלוגים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקורם של התמלוגים באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמים התמלוגים קשורים בצורה ממשית באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7.

 

4.       מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר כלשהו, עולה סכום התמלוגים, בהתייחס לשימוש, לזכות או למידע שבעדם הם משתלמים, על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו בהעדר יחסים כאמור, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מן המדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בהוראותיה האחרות של אמנה זו.

 

סעיף 13: רווחי הון

1.     רווחים שהפיק תושב של מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין הנזכרים בסעיף 6 לאמנה זו, הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן למסותם באותה מדינה אחרת.

 

2.     רווחים שמפיק תושב של מדינה מתקשרת מהעברת מניות או זכויות דומות שיותר מ-50 אחוזים מערכן נצמחים במישרין או בעקיפין ממקרקעין הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן למסותם באותה מדינה אחרת.

 

3.     רווחים מהעברת מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע אשר יש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, לרבות רווחים כאמור מהעברת אותו מוסד קבע (לבדו או יחד עם כל המיזם) כאמור, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

 

4.     רווחים מהעברת אוניות או כלי טיס המופעלים בתעבורה הבינלאומית, או מטלטלין השייכים להפעלת אותם אוניות או כלי טיס, יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול בפועל של המיזם.

 

5.       רווחים מהעברת כל נכס, זולת אלה הנזכרים בס"ק 1, 2, 3 ו-4, יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שהמעביר הוא תושבה, אם בעלי הזכות שביושר של רווחי ההון האמורים הוא תושב מדינה מתקשרת.

 

סעיף 14: הכנסה מעבודה

1.     בכפוף להוראות סעיפים 15, 17 ו-18 לאמנה זו, משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר שמקבל תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה, אלא אם העבודה מבוצעת במדינה המתקשרת האחרת. בוצעה העבודה כאמור, ניתן לחייב במס את הגמול שנתקבל תמורתה באותה מדינה אחרת.

 

2.     על אף הוראות ס"ק 1, גמול שמקבל תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת, יהיה חייב במס רק במדינה הנזכרת ראשונה אם:

 

א)     המקבל שוהה במדינה האחרת לתקופה או לתקופות שאינן עולות ביחד על 183 ימים בכל תקופה של שנים עשר חודשים המתחילה או מסתיימת בשנת הכספים שבה מדובר; וכן

 

ב)       הגמול משולם על ידי או מטעם מעביד שאינו תושב המדינה האחרת; וכן

 

ג)        בנטל תשלום הגמול לא נושא מוסד קבע שיש למעביד במדינה האחרת.

 

3.     על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, גמול הנצמח ביחס לעבודה שבוצעה באוניה או בכלי טיס המופעלים בתעבורה בין-לאומית ע"י מיזם של מדינה מתקשרת, ניתן לחייבו במס במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול בפועל של המיזם.

 

סעיף 15: שכר חברי הנהלה

שכר חברי הנהלה ותשלומים דומים אחרים שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר מועצת המנהלים של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

 

סעיף 16: אמנים וספורטאים

1.       על אף הוראות סעיפים 7 ו-14 לאמנה זו, הכנסה שהפיק תושב מדינה מתקשרת כבדרן, כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, או כמוסיקאי, או כספורטאי, מפעילויותיו האישיות בתור שכזה, שבוצעו במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

 

2.       מקום שהכנסה ביחס לפעילויות אישיות שבוצעו בידי בדרן או ספורטאי בתור שכזה נצמחה לא לאותו בדרן או ספורטאי עצמו אלא לאדם אחר, ניתן לחייב הכנסה זו במס, על אף הוראות סעיפים 7 ו-14 לאמנה זו, במדינה המתקשרת שבה מבוצעות פעילויותיו של הבדרן או הספורטאי.

 

3.       הוראות ס"ק 1 ו-2 לסעיף זה לא יחולו על הכנסה שנצמחה מפעילויות שבוצעו במדינה מתקשרת ע"י בדרן או ספורטאי אם הביקור באותה מדינה נתמך, כולו או עיקרו, על ידי קרנות ציבוריות של אחת המדינות המתקשרות או שתיהן או על ידי רשויות מקומיות שלהן או על ידי מוסד המוכר על ידי אחת המדינות המתקשרות כמוסד ללא כוונת רווח. במקרה האמור, ההכנסה תהיה חייבת במס בהתאם להוראות סעיף 7 או 14 לאמנה זו, הכול לפי העניין.

 

סעיף 17: קיצבאות

1.       בכפוף להוראות ס"ק 2 לסעיף 18 לאמנה זו, קצבאות וגמול דומה אחר המשולמים לתושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה בעבר, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

 

2.       על אף הוראות ס"ק 1 לסעיף זה, קיצבאות ששולמו ותשלומים אחרים שנעשו בכפוף לחקיקת הביטוח הסוציאלי של מדינה מתקשרת, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

 

סעיף 18: שירות ממשלתי

1.       א)     משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר, למעט קצבה, ששולמו בידי מדינה מתקשרת או רשות מקומית שלה, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה מתקשרת או רשות מקומית, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

 

ב)       ואולם ניתן לחייב במס משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר כאמור רק במדינה המתקשרת האחרת אם השירותים ניתנים באותה מדינה והיחיד הוא תושב אותה מדינה, והוא:

 

(i)  אזרח של אותה מדינה; או

 

(ii)  לא היה לתושב של אותה מדינה אך ורק לשם מתן השירותים.

 

2.       א)      כל קצבה המשולמת בידי מדינה מתקשרת או רשות מקומית שלה, או מתוך קרנות שנוצרו על ידן, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה מתקשרת או רשות מקומית, תהיה חייבת במס רק באותה מדינה;

 

ב)       ואולם ניתן יהיה לחייב במס קצבה כזו רק במדינה המתקשרת האחרת אם היחיד הוא תושב ואזרח של אותה מדינה.

 

3.     הוראות סעיפים 14, 15, 16 ו-17 לאמנה זו יחולו על משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר, ועל קצבאות, בעד שירותים שניתנו בקשר עם עסק המתנהל בידי מדינה מתקשרת או רשות מקומית שלה.

 

סעיף 19: פרופסורים, מורים וחוקרים מדעיים

1.       פרופסור, מרצה או חוקר מדעי המבקר באחת המדינות המתקשרות, לתקופה שאיננה עולה על שנתיים, למטרות הוראה או עיסוק במחקר באוניברסיטה, מכללה, בית ספר, או מוסד אחר להוראה או למחקר באותה מדינה, ואשר מיד לפני ביקור זה היה תושב של המדינה המתקשרת האחרת, יהיה חייב במס רק באותה מדינה אחרת על הגמול תמורת הוראה או מחקר כאמור. אולם ס"ק זה יחול רק לפרק זמן שאינו עולה על שנתיים מתאריך ביקורו הראשון של האדם במדינה הנזכרת ראשונה למטרה האמורה.

 

2.       הוראות סעיף זה יחולו על הכנסה ממחקר רק אם המחקר האמור מתבצע ע"י היחיד לטובת הציבור ולא בעיקר לתועלתם הפרטית של אדם מסוים או בני אדם מסוימים.

 

סעיף 20: סטודנטים

תשלומים שסטודנט או חניך בעסקים, שהינו או היה מיד לפני ביקורו במדינה מתקשרת תושב של המדינה המתקשרת האחרת, והוא שוהה במדינה הנזכרת ראשונה אך ורק למטרות חינוכו או הכשרתו, מקבל למטרות קיומו, חינוכו או הכשרתו לא יהיו חייבים במס באותה מדינה, בתנאי שהתשלומים האמורים נצמחו ממקורות שמחוץ לאותה מדינה.

 

סעיף 21: הכנסה אחרת

1.     פריטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת, באשר הם נצמחים, אשר לא טופלו בסעיפים הקודמים של אמנה זו, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

 

2.     הוראות ס"ק 1 לסעיף זה לא יחולו על הכנסה שאינה הכנסה ממקרקעין כהגדרתה בס"ק 2 לסעיף 6, אם מקבל ההכנסה האמורה, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה מתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא בה, והזכות או הרכוש שביחס אליהם משולמת ההכנסה קשורים בפועל לאותו מוסד קבע. במקרה זה יחולו הוראות סעיף 7 לאמנה זו.

 

סעיף 22: ביטול כפל מס

1.       במקרה של גיאורגיה, יבוטל כפל מס כלהלן:

 

א)       מקום שתושב של גיאורגיה מפיק הכנסה אשר, בהתאם להוראות אמנה זו, ניתן לחייב במס בישראל, גיאורגיה תתיר כניכוי מהמס על ההכנסה של אותו תושב סכום השווה למס ההכנסה ששולם בישראל.

 

אולם בכל מקרה, ניכוי כאמור לא יעלה על אותו חלק ממס ההכנסה, כפי שחושב לפני מתן הניכוי, אשר ניתן לייחס, לפי המקרה, להכנסה שניתן לחייב במס בישראל.

 

ב)       מקום שהכנסה כאמור היא דיבידנד שמשלמת חברה שהיא תושבת ישראל לחברה שהיא תושבת גיאורגיה ובבעלותה לא פחות מ-25 אחוז מהון המניות של החברה המשלמת את הדיבידנד, הניכוי יביא בחשבון מס ששילמה אותה חברה ביחס להכנסתה שממנה חולקו הדיבידנדים.

 

2.       בישראל יבוטל כפל מס כלהלן:

 

א)       מקום שתושב ישראל מפיק הכנסה אשר בהתאם להוראות הסכם זה, ניתן לחייב במס בגיאורגיה, תתיר ישראל (בכפוף לדיני ישראל בנוגע להתרת זיכוי על מסי חוץ, אשר לא ישפיעו על העיקרון הכללי הכלול בס"ק זה) כניכוי מהמס על הכנסתו של אותו תושב, סכום השווה למס הכנסה ששולם בגיאורגיה.

 

אולם בכל מקרה, ניכוי כאמור לא יעלה על אותו חלק ממס ההכנסה, כפי שחושב לפני מתן הניכוי, אשר ניתן לייחס, לפי המקרה, להכנסה שניתן לחייב במס בגיאורגיה.

 

ב)       מקום שהכנסה כאמור היא דיבידנד שמשלמת חברה שהיא תושבת גיאורגיה לחברה שהיא תושבת ישראל ובבעלותה לא פחות מ-25 אחוז מזכויות ההצבעה המשלמות את הדיבידנד, הניכוי יביא בחשבון מס ששילמה אותה חברה ביחס להכנסתה שממנה חולקו הדיבידנדים.

 

3.       מקום שבהתאם להוראה כלשהי של האמנה, הכנסה הנצמחת לתושב של מדינה מתקשרת פטורים ממס באותה מדינה, המדינה האמורה רשאית בכל זאת, בחישוב סכום המס על יתרת ההכנסה של התושב האמור, להביא בחשבון את ההכנסה הפטורה.

 

סעיף 23: אי-אפליה

1.       אזרחי מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת לכל מס או לכל דרישה הקשורה במיסים, השונים או מכבידים יותר מהמסים ומהדרישות הקשורות בהם, שאזרחי אותה מדינה מתקשרת אחרת כפופים להם, או עלולים להיות כפופים להם באותן נסיבות, בעיקר בזיקה לתושבות.

 

2.     המס על מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל באותה מדינה אחרת בצורה פחות נוחה מהמס המוטל על מיזמים של אותה מדינה אחרת העוסקים באותן פעילויות. הוראה זו לא תתפרש כמחייבת מדינה מתקשרת להעניק לתושבי המדינה המתקשרת האחרת הטבות אישיות, הקלות והנחות כלשהן למטרות מס, מסיבות של מעמד אזרחי או חובות משפחה, שהיא מעניקה לתושביה-שלה.

 

3.     למעט מקום שחלות הוראות ס"ק 1 לסעיף 9, ס"ק 8 לסעיף 11 או ס"ק 6 לסעיף 12, ריבית, תמלוגים ותשלומים אחרים שמשלם מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, יהיו, לעניין קביעת הרווחים החייבים במס של מיזם כאמור, ניתנים לניכוי לפי אותם תנאים כאילו שולמו לתושב של המדינה הנזכרת ראשונה.

 

4.     מיזמים של מדינה מתקשרת, שהבעלות או השליטה על הונם נתונה באופן מלא או חלקי, במישרין או בעקיפין, בידי תושב אחד או יותר של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה לכל מס או לכל דרישה הקשורה במיסים, השונים או מכבידים יותר מהמיסים ומהדרישות הקשורות בהם שמיזמים דומים אחרים של המדינה הנזכרת ראשונה כפופים או עשויים להיות כפופים להם.

 

5.     על אף הוראות סעיף 2 לאמנה זו, הוראות סעיף זה יחולו על מסים מכל סוג ותיאור.

 

סעיף 24: הליך הסכמה הדדית

1.     מקום שאדם סבור שהפעולות של אחת המדינות המתקשרות, או שתיהן, גורמות או עתידות לגרום לו חיוב במס שלא בהתאם לאמנה זו, הוא רשאי, בלי שים לב לתרופות שלפי הוראות הדין הפנימי של מדינות אלה, להביא את עניינו בפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא תושבה או, אם עניינו בא בגדר ס"ק 1 לסעיף 23, של המדינה המתקשרת שהוא אזרחה. יש להביא את העניין בתוך שלוש שנים מההודעה הראשונה על הפעולה שהביאה לידי חיוב במס שלא בהתאם להוראות אמנה זו.

 

2.     הרשות המוסמכת תשתדל, אם ההתנגדות נראית לה מוצדקת, ואם אין באפשרותה להגיע לפתרון מספק בעצמה, ליישב את העניין בהסכמה הדדית עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, במגמה למנוע חיוב במס שלא בהתאם לאמנה. כל הסכם שיושג ייושם על אף כל מגבלת זמן שבדין הפנימי של המדינות המתקשרות.

 

3.     הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או ספק בדבר פרשנותה או החלתה של האמנה. הן רשאיות גם להיוועץ יחדיו לשם מניעת מסי כפל במקרים שלגביהם אין הוראה באמנה זו.

 

4.     הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות לתקשר זו עם זו במישרין, כולל באמצעות ועדה משותפת המורכבת מעצמן או מנציגיהן, למטרות השגת הסכם כמשמעותו בס"ק הקודמים.

 

סעיף 25: חילופי מידע

1.     הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן מידע ככל שצפוי שיהיה נוגע לביצוע הוראותיה של אמנה זו או לניהול או לאכיפה של החוקים הפנימיים הנוגעים למסים המכוסים ע"י אמנה זו, במידה שהחיוב במס לפיהם אינו מנוגד לאמנה. חילופי המידע אינם מוגבלים ע"י סעיף 1.

 

2.       כל מידע שקיבלה מדינה מתקשרת לפי ס"ק 1 יראו אותו כסודי, באותו אופן כמו מידע שהתקבל לפי הדינים הפנימיים של אותה מדינה, ויגלו אותו רק לבני אדם או לרשויות (לרבות בתי משפט וגופים מינהליים) המעורבים בשומתם או בגבייתם של המסים הנדונים באמנה זו, באכיפתם, בהעמדה לדין בשלהם או בהכרעה בערעורים בקשר אליהם. בני האדם או הרשויות האמורים ישתמשו במידע רק למטרות האמורות. הם יהיו רשאים לחשוף את המידע בהליכי בימ"ש ציבורי או בהחלטות שיפוטיות.

 

3.       בשום מקרה אין לפרש את הוראות ס"ק 1 ו-2 כמטילות על מדינה מתקשרת את החובה:

 

א)       לנקוט באמצעים מינהליים המנוגדים לחוקים או לנוהג המינהלי של אותה מדינה מתקשרת או של המדינה המתקשרת האחרת;

 

ב)       לספק מידע שאינו בר השגה לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של המינהל באותה מדינה מתקשרת או במדינה המתקשרת האחרת;

 

ג)        לספק מידע העשוי לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי, מסחרי או סוד מקצועי, או תהליך מסחרי, או מידע, אשר גילויים עשוי לעמוד בסתירה לתקנת הציבור (הסדר הציבורי).

 

4.       אם מדינה מתקשרת מבקשת מידע בהתאם לסעיף זה, המדינה המתקשרת האחרת תשתמש באמצעי איסוף המידע שלה כדי להשיג את המידע המבוקש, גם אם אותה מדינה אחרת איננה זקוקה למידע האמור למטרות המס שלה. ההתחייבות הכלולה במשפט הקודם כפופה למגבלות ס"ק 3, אך בשום מקרה לא יתפרשו המגבלות האמורות כמתירות למדינה מתקשרת לסרב לספק מידע אך ורק מפני שאין לה כל עניין פנימי במידע האמור.

 

5.       בשום מקרה לא יתפרשו הוראות ס"ק 3 במתירות למדינה מתקשרת לסרב לספק מידע אך ורק מפני שהמידע נמצא בידי בנק, מוסד פיננסי אחר, נציג או אדם המשמש בתפקיד של סוכן או נאמן או מפני שהוא מתייחס לאינטרסים של בעלות באדם.

 

להרחבה בנושא העברת מידע, ראו: העברת מידע בין מדינות - מדריך

 

סעיף 26: הגבלת הטבות

1.       על אף הוראותיו של כל סעיף אחר בהסכם זה, תושב מדינה מתקשרת לא יקבל את ההטבה שבהנחה כלשהי או בפטור כלשהו ממס לפי הוראות אמנה זו מהמדינה המתקשרת האחרת אם המטרה העיקרית או אחת המטרות העיקריות של תושב כאמור או אדם הקשור לתושב כאמור הייתה לקבל את ההטבות שבאמנה.

 

2.       ההוראות הנ"ל לא יחולו מקום שחברה עוסקת בפעילות עסקית מהותית במדינה המתקשרת שהיא תושבתה וההקלה במס הנתבעת מהמדינה האחרת היא בזיקה להכנסה הקשורה לפעילויות כאמור.

 

3.       האמנה לא תמנע ממדינה מתקשרת להחיל את הדין הפנימי שלה על מניעת התחמקות ממס או השתמטות ממס.

 

סעיף 27: חברי משלחות דיפלומטיות ונציגויות קונסולריות

אין באמנה זו דבר שיפגע בזכויות הפיסקליות של חברי משלחות דיפלומטיות או נציגויות קונסולריות לפי הכללים הכלליים של משפט הבינלאומי או לפי הוראות שבהסכמים מיוחדים.

 

סעיף 28: תיקונים ותוספות

ניתן להכניס לאמנה זו כל תיקון שהצדדים מסכימים עליו בחילופי איגרות. תיקונים ותוספות אלה ייכנסו לתוקף בכפוף להוראות סעיף 29 לאמנה זו.

 

סעיף 29: כניסה לתוקף

אמנה זו תיכנס לתוקף בתאריך קבלתה של המאוחרת מבין ההודעות מהמדינות המתקשרות שלפיה הושלמו ההליכים הנדרשים על פי הדין שלהן לכניסתה של אמנה זו לתוקף, ולהוראותיה יהיה תוקף:

 

א)      בזיקה למסים המנוכים במקור, על הכנסה הנצמחת ביום הראשון של חודש ינואר של שנת הלוח שאחרי השנה שבה נכנסה האמנה לתוקף, או אחרי יום זה;

 

ב)       בזיקה למסים אחרים על הכנסה, על מסים שאפשר לחייב בהם בכל שנת מס ביום הראשון של חודש ינואר של שנת הלוח שאחרי השנה שבה נכנסה האמנה לתוקף, או אחרי יום זה.

 

סעיף 30: סיום

אמנה זו תישאר בתוקף עד שאחת המדינות המתקשרות תביא אותה לידי סיום. כל מדינה מתקשרת, אחרי תום תקופה של חמש שנים מתאריך הכניסה לתוקף, רשאית להביא אמנה זו לידי סיום, ע"י מתן הודעה בכתב על סיום למדינה המתקשרת האחרת בצינורות הדיפלומטיים, שישה חודשים לפחות לפני תום שנת לוח. במקרה כאמור, תחדל האמנה להיות בת תוקף ביחס למסים לגבי כל שנת כספים המתחילה ב-1 ינואר של שנת הלוח שאחרי השנה שבה נמסרה ההודעה, או אחרי יום זה.

 

ולראיה החתומים מטה, שהוסמכו לכך כדין, חתמו על אמנה זו.

 

נעשה בשני עותקים ב _________ ביום _________ב _________ בשני עותקים, בשפות גיאורגית, עברית ואנגלית, וכל הנוסחים מהימנים באותה מידה. במקרה של הבדל בין הנוסחים, יכריע הנוסח האנגלי.

 

 

פרוטוקול לאמנה בין ממשלת גיאורגיה לבין ממשלת מדינת ישראל בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה

 

בעת החתימה על האמנה בין ממשלת גיאורגיה לבין ממשלת מדינת ישראל בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מסים על הכנסה, החתומים מטה הסכימו על ההוראות הבאות אשר יהוו חלק בלתי נפרד מהאמנה:

 

לסעיף 4, ס"ק 1

 

מובן כי למטרות אמנה זו, המבחן של "מקום הרישום" אינו מתייחס לרישום מוסד קבע במדינה מתקשרת.

 

לסעיף 11, ס"ק 3

 

בהתייחס לגיאורגיה, המונח "הבנק המרכזי" פירושו "הבנק הלאומי של גיאורגיה".

 

 

ולראיה החתומים מטה, שהוסמכו לכך כדין, חתמו על אמנה זו.

 

נעשה בשני עותקים ב _________ ביום _________ב _________ בשני עותקים, בשפות גיאורגית, עברית ואנגלית, וכל הנוסחים מהימנים באותה מידה. במקרה של הבדל בין הנוסחים, יכריע הנוסח האנגלי. 

 

להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס)

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של האמנה

ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים