שותפות המוחזקת על ידי תושב ישראל ותושב חוץ

החלטת מיסוי| מוסד קבע|מדינה גומלת

להלן החלטת מיסוי בהסכם (החלטת מיסוי 1312/12), בעניין מוסד קבע של שותפות המוחזקת על ידי תושב ישראל ותושב חוץ, אשר התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי של רשות המיסים, בנושא מיסוי בינלאומי. להרחבה בנושא "מוסד קבע", ראו: "מוסד קבע" - מדריך לתכנון מס.

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת ביבוא, שיווק והפצה של מוצרי תקשורת בסביבה ומעסיקה עובדים בישראל.

2. החברה בוחנת אפשרות להקמת מיזם משותף ביחד עם חברה שהוקמה במדינה אמנה במיוחד לצורך כך (להלן: "החברה הזרה"), שבבעלותם של יחידים תושבי המדינה הגומלת (להלן: "בעלי המניות של החברה הזרה").

להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס).

3. המיזם יפעל באמצעות שותפות לא רשומה (להלן: "השותפות"). עיקר פעילותו של המיזם תהא פיתוח ומכירה גלובאלית של מוצרים בתחום התקשורת.

4. הקמת המיזם המשותף הינה במטרה לבסס את פיתוח המוצרים על בסיס טכנולוגיות מהמתקדמות בעולם, תוך שימוש באמצעי הפיתוח המתקדמים שבמדינה הגומלת, כך שעיקר פעילות הפיתוח של המוצרים תבוצע במדינה הגומלת באמצעות מפתחים תושבי אותה מדינה.

5. פעילות המיזם המשותף למעשה תהא חובקת עולם כך שפעילות התכנון, השיווק והייעוץ ללקוחות תבוצע מישראל ואילו פעילות הפיתוח תתבצע מהמדינה הגומלת באמצעות תושבי אותה מדינה.

6. צפוי כי ההחזקה בשותפות תהא 50% על ידי החברה באמצעות חברת בת חדשה בבעלותה המלאה אשר הוקמה במיוחד לצורך כך הרשומה בישראל (להלן: "החברה הישראלית") ו-50% כאמור על ידי החברה הזרה.

7. חלקן של החברה הישראלית והחברה הזרה, בהכנסותיו והוצאותיו של המיזם המשותף ובהכנסתו החייבת תחולק בחלקים שווים בהתאם.

8. החברה הזרה הינה בבעלותם המלאה של בעלי מניות תושבי המדינה הגומלת, אשר מעולם לא חיו בישראל ואין להם כל פעילות נוספת אחרת בישראל.

9. צפוי כי השותפות תשלם שכר עבודה לכלל עובדיה ובכלל זה גם לעובדים אשר יבצעו את עבודתם במדינה הגומלת.

10. עוד צפוי, כי שיווק המוצרים אשר יפותחו יכול שיתבצע באמצעות המיזם המשותף ישירות ו/או בעזרת סוכנים או מפיצים אזוריים.

11. יצוין, כי לא יועברו נכסים בלתי מוחשיים כלשהם לשותפות על ידי החברה הישראלית ו/או בעלי מניותיה במישרין או בעקיפין, עובר להקמתה.

12. תרשים החזקות מצורף בנספח של החלטת המיסוי – ראו ההחלטה באתר רשות המסים.

פרטי הבקשה:

1. המיזם המשותף אשר צפוי כי יפעל חלקו מישראל וחלקו מהמדינה הגומלת, ואשר הצדדים חילקו את פעילותו בין ישראל למדינה הזרה בחלקים שווים, לא יחשב כמוסד קבע של החברה הזרה בישראל. 50% מתוך ההכנסה החייבת של המיזם המשותף (היינו חלק ההכנסה החייבת של החברה הישראלית) יהא חייב במס בישראל. יתרת ההכנסה החייבת היינו 50% מתוך ההכנסה החייבת של המיזם המשותף המיוחס לפעילות המבוצעת מהמדינה הזרה ייוחס לחברה הזרה ויהא חייב במס במדינה הגומלת.

2. הואיל וכאמור כלל פיתוח המוצרים צפוי להתבצע במדינה הזרה באמצעות מפתחים תושבי המדינה הזרה, התבקשנו, למען הסר ספק, כי תשלומים שישולמו לחברה הזרה ו/או לעובדים שאינם תושבי ישראל, לא יחויבו במס בישראל ובכלל זה לא יחושבו כתמלוגים.

3. במכירת ההחזקות במיזם המשותף ככל שתהא או במכירת זכויות המיזם המשותף בחברות חדשות לרבות בישראל אשר יוקמו על ידו אם יוקמו בעתיד - רווח הון ממכירת 50% מהזכויות במיזם שבבעלות חברה חדשה רשומה בישראל שתהא בבעלות המיזם יחויב במס בישראל. אולם, רווח ההון ממכירת הזכויות במיזם שבבעלות החברה הזרה לא יחויב במס בישראל לרבות כאשר המכירה הינה של חברה המוחזקת על ידי המיזם המשותף גם אם היא תושבת ישראל הואיל והמדובר בהשקעת תושב חוץ.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. השותפות תהווה בחלקה מוסד קבע של החברה הזרה בישראל, בהתאם לאמנה למניעת כפל מס בין ישראל למדינה הזרה (להלן: "האמנה").

2. לפיכך, החברה הזרה תפתח תיק בפקיד השומה, שידווח בו על ההכנסה המיוחסת למוסד הקבע.

3. החברה הישראלית תשמש כ"בר שומה" ו"בר חיוב" עבור החברה הזרה, על פי הוראות סעיף 108 לפקודה, ותהיה מיופת הכוח לדווח לפקיד השומה, לקבל בעבור החברה הזרה הכנסות ורווחים, ולשלם את המס שבו חייבת החברה הזרה, מתוך נכסיה של החברה הזרה.

4. הכנסתם של יחידים נותני שירותים אישיים של עצמאי - תושבי המדינה הזרה, ושל יחידים נותני שירותים של עובד - תושבי המדינה הזרה, תחויב, ככל שיהיה רלבנטי, בהתאם להוראות האמנה.

5. מובהר, כי חלק רווחי הון של החברה זרה המיוחס לישראל ו/או למוסד הקבע בישראל יחויבו בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה והאמנה.

6. למען הסר ספק, מובהר כי אין בהחלטת מיסוי זו משום קביעה של רווחי העסקים ו/או רווחים אחרים אחרי אשר ייוחסו לשותפות ו/או לריווחי מוסד הקבע של החברה הזרה בישראל. רווחים אלו ימוסו בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה והאמנה.

להחלטות מיסוי נוספות, ראו: החלטות מיסוי של רשות המסים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של החלטת המיסוי

טואול - בניית אתרים