ניכוי פחת בגין מוניטין

ד"ר אבי נוב, עו"ד

נובמבר 2010

המונח מוניטין לא הוגדר בדיני המס. בפסק הדין שניתן בבית המשפט העליון ביום 15.12.2003 (מפי כבוד השופט אליעזר ריבלין) בעניין שלמה שרון (להלן - פסק דין שרון) נקבע כי המוניטין מבטאים את מכלול היתרונות שנצברו לעסק בשל תכונותיו, מיקומו, שמו הטוב, דימויו, איכות השירותים שהוא מציע ואיכות המוצרים שהוא מספק. למעשה, העסק, בעל המוניטין, משמר את הרגלם של לקוחותיו לשוב ולפקוד אותו.

בפסק הדין בעניין שלמה שרון נקבע כי השיטה השיורית שהינה השיטה המקובלת להערכת גובה המוניטין לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב, היא השיטה הראויה לקביעת שווים של מוניטין גם לצרכי שיטת המס בישראל. שיטה זו היא ראויה לעמדתם שכן היא מתייחסת, בצורה עקיפה, למוניטין ולערכו של העסק כ"עסק חי", לרווחים הצפויים מהמוניטין בעתיד, תוך התגברות על קשיי השיטות האחרות (נוסחת הרווחים העתידיים והנוסחה היחסית) המבקשות לאמוד את שוויו של המוניטין בצורה ישירה. למותר לציין כי הלכה זו מתיישבת עם ההלכה בדבר אימוץ כללי החשבונאות אל תוך כללי המס עליה עמדנו קודם לכן.

בהתאם לשיטה השיורית מקום בו נרכש עסק על הצדדים לפרט את התמורה ששולמה בעד כל אחד ממרכיביו השונים. כל אחד משויך לקבוצת נכסים מסוימת (למשל: מלאי, נכסים, מזומנים, זכויות בלתי מוחשיות אחרות שאינן מוניטין, מוניטין וכיוב'). ממחיר התמורה ששולמה מופחת ערך השוק של כל אחד מהנכסים האחרים והיתרה מחושבת כמוניטין.

עם זאת, קיים קושי מהותי ליישם את הפסיקה בעניין שרון עם התקינה הבינלאומית החדשה. בהתאם לפסיקה ניתן למכור מוניטין רק כחלק ממכירת העסק, אולם לפי התקינה – תיק הלקוחות לדוגמא יכול לעמוד בזכות עצמו כנכס בלתי מוחשי אחר שניתן למוכרו בנפרד מבלי לאפיין אותו כמוניטין.

לעניין חישוב המוניטין, כללי החשבונאות, מאמצים את שיטת החישוב השיורית ככלי להגדרת המוניטין. לפי כללי החשבונאות, די בכך שעסק נרכש בשווי העולה על הערך ההוגן של נכסיו המזוהים (המוחשיים והבלתי-מוחשיים), בניכוי ההתחייבויות, לצורך הצגת אותו הפרש כ"מוניטין".

בעקבות כניסתן לתוקף של תקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין), התשס"ג-2003, ביום 1 ביולי 2003, הדין מתיר לנישום להפחית לאורך השנים את התמורה ששילם בגין רכישת מוניטין (אשר נרכשו לאחר יום 1 ביולי 2003). שיעור הפחת הקבוע בסעיף 1 לתקנות, הוא 10% לשנה ממחירם המקורי של המוניטין.

להרחבה, ראו: מדריך ניכוי פחת על קניין רוחני

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

2all - בניית אתרי אינטרנט