אמנת המס בין ישראל לדנמרק 

להלן נוסח אמנת המס ישראל דנמרק. להרחבה בנושא ההוראות החדשות באמנה, ראו: תקציר אמנת מס ישראל דנמרק. להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס).

נוסח האמנה

ממשלת מדינת ישראל וממשלת ממלכת דנמרק, ברצותן לעשות למניעת כפל מס ולמניעת התחמקות ממסים על הכנסה, הסכימו לאמור:

סעיף 1: אדם נדון

אמנה זו תחול על אדם שהוא תושב אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.

סעיף 2: המסים הנידונים

1. אמנה זו תחול על מסים על הכנסה המוטלים מטעם מדינה מתקשרת או מטעם יחידות משנה מדיניות שלה או רשויות מקומיות שלה, ללא התחשבות בדרכי הטלתם.

2. כמסים על הכנסה ייחשבו כל המסים המוטלים על כל ההכנסה או על רכיבי הכנסה, לרבות מסים על רווחים מהעברת מטלטלין או מקרקעין, מסים על סך כל השכר והמשכורות המשתלמים ע"י מיזמים, וכן מסים על עליית ערך של נכסים.

3. המסים הקיימים שעליהם תחול אמנה זו הם:

א) בדנמרק:

(i) מס ההכנסה למדינה (indkomstskatten til staten);

(ii) מס ההכנסה לרשויות המקומיות (den kommunale indkomstskat);

(ייקראו להלן "מס דני").

ב) בישראל:

(i) מס ההכנסה ומס החברות (לרבות מס על רווחי הון); וכן

(ii) מסים המוטלים על רווחים מהעברת מקרקעין לפי חוק מיסוי מקרקעין;

(ייקראו להלן "מס ישראלי").

4. כן תחול אמנה זו על מסים זהים או דומים במהותם שיוטלו לאחר תאריך חתימתה של האמנה, נוסף על המסים הקיימים או במקומם. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על כל שינוי משמעותי שנעשה בדיני המסים הנוגעים של כל אחת מהן.

סעיף 3: הגדרות כלליות

1. למטרות אמנה זו, אלא אם כן משתמע אחרת מן ההקשר:

א) המונחים "מדינה מתקשרת" ו"המדינה המתקשרת האחרת" פירושם דנמרק או ישראל, לפי ההקשר;

ב) המונח "דנמרק" פירושו ממלכת דנמרק, כולל כל שטח שמחוץ לים הטריטוריאלי של דנמרק אשר בהתאם למשפט הבינלאומי מיועד או עשוי להיות מיועד בעתיד לפי החוקים הדניים כשטח שבו דנמרק רשאית לממש זכויות ריבוניות בזיקה לחיפוש ולניצול של משאבים טבעיים על קרקעית הים או תת-הקרקע שלה ובמים שעליהם ובזיקה לכל פעילות אחרת לחיפוש ולניצול כלכלי של האזור; המונח אינו כולל את איי פארו וגרינלנד;

ג) המונח "ישראל" פירושו מדינת ישראל, ובמשמעותו הגיאוגרפית, הוא כולל את השטח שעליו יש לממשלת מדינת ישראל זכויות מיסוי, כולל הים הטריטוריאלי שלה, וכן האזורים הימיים הסמוכים לגבול החיצוני של הים הטריטוריאלי, כולל קרקע הים ותת-הקרקע, שעליהם מדינת ישראל, בהתאם למשפט הבינלאומי ולדיני מדינת ישראל, מממשת זכויות ריבוניות או זכויות אחרות וסמכות שיפוט;

ד) המונח "אדם" כולל יחיד, חברה, נאמנות וכל חבר בני אדם אחר;

ה) המונח "חברה" פירושו כל תאגיד או גוף הנחשב כתאגיד לצורכי מס;

ו) המונח "מיזם" חל על ניהול כל עסק;

ז) המונחים "מיזם של מדינה מתקשרת" ו"מיזם של המדינה המתקשרתהאחרת" פירושם, בהתאמה, מיזם המנוהל בידי תושב של מדינה מתקשרת ומיזם המנוהל בידי תושב של המדינה המתקשרת האחרת;

ח) המונח "תעבורה בינלאומית" פירושו כל הובלה בספינה או בכלי טיס המופעלים בידי מיזם שמקום הניהול האפקטיבי שלו נמצא במדינה מתקשרת, למעט כאשר הספינה או כלי הטיס מופעלים אך ורק בין מקומות שבמדינה המתקשרת האחרת;

ט) המונח "רשות מוסמכת" פירושו:

(i) בדנמרק:השר למיסוי או נציגו המוסמך;

(ii) בישראל:שר האוצר או נציגו המוסמך;

י) המונח "אזרח", בזיקה למדינה מתקשרת, פירושו:

(i) כל יחיד שהוא בעל לאומיות או אזרחות של מדינה מתקשרת זו;

(ii) כל יישות משפטית, שותפות או התאגדות שמעמדם ככאלה נובע מהחוקים התקפים במדינה מתקשרת זו;

יא) המונח "עסק" כולל מתן שירותים מקצועיים ופעילויות אחרות בעלות אופי עצמאי.

2. ביחס ליישום אמנה זו בכל עת ע"י מדינה מתקשרת, לכל מונח שלא הוגדר בה, אם לא מתבקש אחרת מן ההקשר, תהיה המשמעות שניתנת לו באותה עת בחוקי אותה מדינה למטרות המסים שהאמנה חל עליהם, ולכל משמעות לפי דיני המס בני ההחלה של אותה מדינה תהיה עדיפות על משמעות שניתנה למונח לפי חוקים אחרים של אותה מדינה.

סעיף 4: תושב

1. למטרות אמנה זו, המונח "תושב מדינה מתקשרת" פירושו כל אדם אשר לפי דיני אותה מדינה נתון בה למס בשל מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום התאגדותו, מקום הניהול או כל מבחן אחר כיוצא באלה, וכולל גם את אותה מדינה וכל יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה. אולם מונח זה אינו כולל כל אדם החייב במס באותה מדינה רק ביחס להכנסה ממקורות באותה מדינה.

2. יישות משפטית שהיא תושבת מדינה מתקשרת לפי חוקי אותה מדינה ופטורה באופן כללי ממס באותה מדינה, תיראה כתושבת אותה מדינה מתקשרת למטרות אמנה זו.

3. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ייקבע מעמדו כלהלן:

א) יראוהו רק כתושב המדינה שבה עומד לרשותו בית קבע; אם עומד לרשותו בית קבע בשתי המדינות, יראוהו כתושב המדינה שיחסיו האישיים והכלכליים עמה הדוקים יותר (מרכז האינטרסים החיוניים);

ב) אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, או אם אין לו בית קבע אף לא באחת משתי המדינות, יראוהו כתושב המדינה שבה הוא נוהג לגור;

ג) אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות, או אם אינו נוהג לגור אף לא באחת מהן, יראוהו כתושב המדינה שהוא אזרחה;

ד) אם הוא אזרח של שתי המדינות או שאינו אזרח אף לא של אחת מהן, הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יישבו את השאלה בהסכמה הדדית.

4. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 אדם שאינו יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, יראוהו רק כתושב המדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול האפקטיבי שלו.

סעיף 5: מוסד קבע

1. למטרות אמנה זו, המונח "מוסד קבע" פירושו מקום עסקים קבוע שבאמצעותו מתנהלים עסקי המיזם, כולם או חלקם.

2. המונח "מוסד קבע" כולל במיוחד:

א) מקום הנהלה;

ב) סניף;

ג) משרד;

ד) בית חרושת;

ה) בית מלאכה; וכן

ו) מכרה, באר נפט או באר גז, מחצבה או כל מקום אחר להפקת משאבים טבעיים.

3. אתר בנייה או פרויקט של בנייה או של התקנה או מתקן קידוח או אוניה המשמשים לחיפוש משאבים טבעיים, מהווים מוסד קבע רק אם הם נמשכים יותר משנים עשר חודשים. פעילויות המתבצעות ע"י מיזם הקשור למיזם אחר ייראו כמבוצעות ע"י המיזם שאליו הוא קשור רק עם הפעילויות הנדונות:

א) זהות במהותן לאלה המבוצעות ע"י המיזם הנזכר אחרון; וכן

ב) נוגעות לאותו פרויקט או ביצוע, למעט במידה שפעילויות אלה מתבצעות באותו זמן. למטרות ס"ק זה יראו מיזמים כקשורים כאשר אותם בני אדם משתתפים במישרין או בעקיפין בניהול המיזמים, בשליטה עליהם או בהונם.

4. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, המונח "מוסדקבע" ייראה כאילו אינו כולל:

א) שימוש במתקנים אך ורק לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה של טובין או של סחורה השייכים למיזם;

ב) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לצרכי אחסון, תצוגה או מסירה;

ג) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לשם עיבודם בידי מיזם אחר;

ד) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם רכישת טובין או סחורה, או לשם איסוף מידע, עבור המיזם;

ה) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק למטרות ביצוע, עבור המיזם, של כל פעילות אחרת שטיבה הכנה או עזר;

ו) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לצורך צירוף כלשהו של פעילויות המאוזכרות בתת-ס"ק (א) עד (ה), ובלבד שהפעילות הכוללת של מקום העסקים הקבוע הנובעת מצירוף זה טיבה הכנה או עזר.

5. על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, מקום שאדם - שאינו סוכן בעל מעמד עצמאי שס"ק 6 חל עליו - פועל במדינה מתקשרת בשם מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, ויש לו סמכות לחתום על חוזים בשם המיזם והוא משתמש בה בקביעות, יראו את המיזם כאילו יש לו מוסד קבע במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה ביחס לכל הפעילויות שאותו אדם מקבל על עצמו מטעם המיזם, אלא אם פעילויות האדם האמור מוגבלות לאלה הנזכרות בס"ק 4, אשר אילו בוצעו ממקום עסקים קבוע לא היו הופכות את מקום העסקים הקבוע הזה למוסד קבע לפי הוראות אותו ס"ק.

6. מיזם של מדינה מתקשרת לא ייראה כבעל מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת רק מפני שהוא מנהל עסקים באותה מדינה מתקשרת אחרת באמצעות מתווך, עמיל כללי או כל סוכן אחר בעל מעמד בלתי תלוי, ובלבד שבני אדם אלה פועלים במהלך הרגיל של עסקיהם.

7. העובדה שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת שולטת בחברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת או נשלטת על-ידיה, או שהיא מנהלת עסקים באותה מדינה אחרת (אם באמצעות מוסד קבע ואם בדרך אחרת), לא יהיה בה, כשלעצמה, כדי להקנות לחברה אחת מעמד של מוסד קבע של האחרת.

סעיף 6: הכנסה ממקרקעין

1. הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין (לרבות הכנסה מחקלאות או ייעור) הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. למונח "מקרקעין" תהא המשמעות שיש לו לפי דיני המדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין הנדונים. בכל מקרה, יכלול המונח נכסים הנלווים למקרקעין, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות וייעור, זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין, זכותההנאה מפירות מקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד ניצול, או הזכות לנצל, מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים; ספינות, אוניות וכלי טיס לא ייראו כמקרקעין.

3. הוראות ס"ק 1 יחולו על הכנסה המופקת משימוש ישיר במקרקעין, מהשכרתם או משימוש בהם בכל דרך אחרת.

4. הוראות ס"ק 1 ו-3 יחולו גם על הכנסה ממקרקעין של מיזם ועל הכנסה ועל הון ממקרקעין המשמשים לביצוע שירותים אישיים בידי עצמאי.

סעיף 7: רווחי עסקים

1. רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, אלא אם המיזם מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם. אם המיזם מנהל עסקים כאמור לעיל, ניתן לחייב במס במדינה המתקשרת האחרת את רווחי העסקים של המיזם, אולם רק אותו חלק מהם שניתן לייחסו לאותו מוסד קבע.

2. בכפוף להוראות ס"ק 3, מקום שמיזם של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ייחסו בכל מדינה מתקשרת לאותו מוסד קבע את הרווחים שהיו צפויים לו אילו היה זה מיזם נבדל ונפרד העוסק בפעילויות זהות או דומות, בתנאים זהים או דומים, ומקיים קשרים באופן בלתי תלוי לחלוטין עם המיזם שהוא מוסד קבע שלו.

3. בקביעת רווחי מוסד קבע, יותר ניכויין של הוצאות שהוצאו למטרות מוסד הקבע, לרבות הוצאות ניהול והוצאות מינהל כלליות שהוצאו כך, בין אם במדינה שבה נמצא מוסד הקבע או במקום אחר.

4. במידה שהיה נהוג במדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים שיש לייחס למוסד קבע על בסיס של ייחוס כלל הרווחים של המיזם לחלקיו השונים, אין בס"ק 2 דבר שימנע מאותה מדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים החייבים במס לפי שיטת הייחוס שנהוגה בה; ואולם, יש לאמץ שיטת ייחוס כזאת שתביא לתוצאות התואמות את העקרונות שנקבעו בסעיף זה.

5. לא ייוחסו רווחים למוסד קבע מטעם זה בלבד שאותו מוסד קבע קנה טובין או סחורה בשביל המיזם.

6. לעניין הס"ק הקודמים, ייקבע ייחוס רווחי העסקים למוסד קבע בהתאם לאותה שיטה מדי שנה בשנה, אלא אם יש סיבה טובה ומספקת לנהוג אחרת.

7. מקום שנכללים ברווחים פריטי הכנסה הנידונים בנפרד בסעיפים אחרים של אמנה זו, לא יגרעו הוראות סעיף זה מהוראות אותם סעיפים.

סעיף 8: רווחים מתעבורה בינלאומית

1. רווחים מהפעלת ספינות או כלי טיס בתעבורה בינלאומית יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול האפקטיבי של המיזם.

2. אם מקום הניהול האפקטיבי של מיזם ספנות הוא על אוניה או ספינה, כי אז הוא ייחשב כאילו הוא נמצא במדינה המתקשרת אשר בה נמצא נמל הבית של האוניה, או אם אין נמל בית כאמור, במדינה המתקשרת אשר מפעיל האוניה הוא תושבה.

3. למטרות סעיף זה, רווחים מהפעלת אוניות או כלי טיס בתעבורה בינלאומית יכללו:

א) רווחים מהשכרת אוניות או כלי טיס על בסיס (זמן או מסע) מלא;

ב) רווחים מהשכרת אוניות או כלי טיס על בסיס שלדי, אם ההכנסה מההשכרה נלווית לרווחים מהפעלת אוניות או כלי טיס בתעבורה בינלאומית.

4. רווחים מהשימוש, התחזוקה או ההשכרה של מכולות (כולל נגררים, אסדות וציוד קשור להובלת מכולות) המשמשות להובלת טובין או סחורה בתעבורה בינלאומית יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול האפקטיבי של המיזם.

5. הוראות ס"ק 1-4 יחולו גם על רווחים הנובעים מהשתתפות בקרן, בעסק משותף או בסוכנות הפעלה בינלאומית.

6. מקום שמיזמים ממדינות שונות הסכימו להפעיל אוניות או כלי טיס בתעבורה הבינלאומית באמצעות קונסורציום, הוראות סעיף זה יחולו רק על החלק מהרווחים המתאים להשתתפות המוחזקת באותו קונסורציום בידי מיזם של מדינה מתקשרת.

סעיף 9: מיזמים משולבים

1. מקום -

א) שמיזם של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בניהול, בשליטה או בהון של מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או

ב) שאותם בני אדם משתתפים, במישרין או בעקיפין, בניהול, בשליטה או בהון של מיזם של מדינה מתקשרת ושל מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, ובכל אחד מהמקרים נקבעו או הוטלו בין שני המיזמים, ביחסיהם המסחריים או הכספיים, תנאים שונים מאלה שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי תלויים, הרי כל הרווחים שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המיזמים, אבל בשל אותם תנאים לא נצמחו, מותר לכלול אותם ברווחי אותו מיזם ולהטיל עליהם מס בהתאם.

2. מקום שמדינה מתקשרת כוללת ברווחי מיזם של אותה מדינה - וממסה בהתאם - רווחים שעליהם חויב מיזם של המדינה המתקשרת האחרת במס באותה מדינה מתקשרת, והרווחים שנכללו כך הם רווחים שהיו נצמחים למיזם של המדינה הנזכרת ראשונה לו היו התנאים בין שני המיזמים זהים לאלה שהיו נקבעים בין מיזמים עצמאיים, כי אז אותה מדינה אחרת תבצע התאמה נאותה בסכום המס שהוטל בה על רווחים אלה. בקביעת התאמה כאמור, תהיה התחשבות נאותה בהוראות האחרות של זו, והרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות תיוועצנה זו בזו לפי הצורך.

סעיף 10: דיבידנדים

1. דיבידנדים ששילמה חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. אולם ניתן לחייב במס דיבידנדים כאלה גם במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה המשלמת, ולפי דיני אותה מדינה, אולם אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים הוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, המס שיוטל כך לא יעלה על:

א) 0 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים אם בעל הזכות שביושר הוא חברה (שאיננה שותפות) המחזיקה במישרין 10 אחוזים ומעלה מהון החברה המשלמת את הדיבידנדים, מקום שאחזקה כאמור מוחזקת לפרק זמן רצוף של לא פחות משנה אחת והדיבידנדים מוצהרים בתוך אותו פרק זמן;

ב) 0 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים אם בעל הזכות שביושר הוא המדינה המתקשרת האחרת או הבנק המרכזי של אותה מדינה אחרת, או כל סוכנות לאומית אחרת או סוכנות אחרת (כולל מוסד פיננסי) שבבעלותה או בשליטתה של אותה מדינה אחרת;

ג) 0 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים אם בעל הזכות שביושר הוא קרן פנסיה או מוסד דומה אחר המעניק תוכניות פנסיה שבהן יכולים יחידים להשתתף על מנת להבטיח הטבות פרישה, מקום שקרן פנסיה או מוסד דומה אחר כאמור מוקמים, מוכרים למטרות מס ונשלטים בהתאם לחוקי אותה מדינה אחרת;

(ד) 10 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים בכל המקרים האחרים.

הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יישבו בהסכמה הדדית את אופן החלתן של מגבלות אלה.

ס"ק זה לא ישפיע על מיסוי החברה ביחס לרווחים שמהם משתלמים הדיבידנדים.

3. המונח "דיבידנדים" בסעיף זה פירושו הכנסה ממניות, ממניות "הנאה" או מזכויות "הנאה", מניות במכרות, מניות מייסדים או זכויות אחרות, שאינן תביעות חוב, המשתתפות ברווחים, וכן הכנסה מזכויות אחרות בתאגיד הכפופות לאותו דין לעניין מסים כהכנסה ממניות, לפי חוקי המדינה שבה נמצא מושבה של החברה המבצעת את החלוקה.

4. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה המשלמת את הדיבידנדים, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, וזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי באותו מוסד קבע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7.

5. מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מפיקה רווחים או הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת, לא תטיל מדינה מתקשרת אחרת זו מס על הדיבידנדים המשתלמים בידי החברה, אלא במידה שאותם דיבידנדים משתלמים לתושב של אותה מדינה מתקשרת אחרת או במידה שזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי למוסד קבע הנמצא באותה מדינה מתקשרת אחרת, ולא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה במס על רווחיה הבלתי מחולקים של החברה, גם אם הדיבידנדים המשתלמים או הרווחים הבלתי מחולקים מורכבים, כולם או חלקם, מרווחים או מהכנסה שמקורם במדינה אחרת כאמור.

סעיף 11: ריבית

1. ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. א) אף על פי כן, ניתן לחייב ריבית כאמור במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורה ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אולם אם בעל הזכות שביושר לריבית הוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, המס המוטל כך לא יעלה על 5 אחוזים מהסכום ברוטו של הריבית.

ב) תושב מדינה מתקשרת רשאי לבחור, במקום המס שהיה מוטל לפי תת-ס"ק (א), להיות מחויב במס על הכנסתו מריבית כאילו אותה הכנסה הייתה רווחי עסקים והייתה חייבת במס לפי סעיף 7. הרשויות המוסמכות של כל מדינה מתקשרת רשאיות לאמץ כללים סבירים לקביעה ולדיווח על הכנסה חייבת במס. כן רשאית כל רשות מוסמכת לאמץ גם נהלים להבטחה כי אדם שנצמחת לו הכנסה מריבית ימסור ספרים ורשומות ככל שיידרשו לקביעת סכום המס המתאים.

3. על אף האמור בהוראות ס"ק 1 ו-2, ריבית הנצמחת במדינה מתקשרת תהיה פטורה ממס באותה מדינה אם היא משתלמת:

א) לקרן פנסיה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת;

ב) לתושב המדינה המתקשרת האחרת על אגרות חוב קונצרניות הנסחרות בבורסה במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה ואשר הונפקו ע"י חברה שהיא תושבת אותה מדינה;

ג) לממשלת המדינה המתקשרת האחרת, ליחידת-משנה מדינית, לרשות מקומית או לבנק המרכזי שלה בזיקה להלוואה, לתביעת חוב או לאשראי כלשהם שהובטחו ע"י הגופים האמורים;

ד) בזיקה להלוואה, לתביעת חוב או לאשראי שהובטחו או בוטחו ע"י מוסד לביטוח או למימון עסקאות של סחר בינלאומי, הנמצא בבעלות מלאה של המדינה המתקשרת האחרת.

4. המונח "ריבית" בסעיף זה פירושו הכנסה מתביעות חוב מכל סוג, בין שהן מובטחות במשכנתא ובין אם לאו, בין שהן נושאות זכות להשתתף ברווחי החייב ובין אם לאו, ובמיוחד הכנסה מבטוחות ממשלתיות והכנסה משטרי חוב או מאיגרות חוב, לרבות פרמיות ופרסים הקשורים בבטוחות, שטרי חוב או איגרות חוב אלה.

5. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לריבית, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נצמחת הריבית, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ותביעת החוב שבזיקה אליה משתלמת הריבית קשורה באופן ממשי למוסד קבע כאמור. במקרה כאמור יחולו הוראות סעיף 7.

6. יראו ריבית כאילו מקורה במדינה מתקשרת, כאשר המשלם הוא תושב אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש למשלם הריבית, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד קבע במדינה מתקשרת אשר בקשר אליו נוצרה ההתחייבות בשלה משתלמת הריבית, ומוסד קבע זה נושא בנטל הריבית, יראו את הריבית כאילו מקורה במדינה שבה נמצא מוסד הקבע.

7. מקום שמטעמי יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר כלשהו, עולה סכום הריבית, בהתייחס לתביעת החוב שעליה הוא שולם, על הסכום שהמשלם והבעלים שביושר היו מסכימים עליו בהעדר יחסים כאמור, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לחוקיה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בהוראותיה האחרות של אמנה זו.

סעיף 12: תמלוגים

1. תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת ושהבעלים ביושר שלהם הוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה אחרת.

2. המונח "תמלוגים" בסעיף זה פירושו תשלומים מסוג כלשהו המתקבלים כתמורה בעד שימוש, או בעד הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית, לרבות סרטי קולנוע, כל פטנט, סימן מסחר, מדגם או דגם, תוכנית, נוסחה או תהליך סודיים, או מידע הנוגע לניסיון תעשייתי, מסחרי או מדעי.

3. הוראות ס"ק 1 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לתמלוגים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקורם של התמלוגים באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמים התמלוגים קשורים בפועל לאותו מוסד קבע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7.

4. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר כלשהו, עולה סכום התמלוגים, ביחס לשימוש, לזכות או למידע שבעדם הם משתלמים, על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים חייב במס בהתאם לחוקיה של כל מדינה מתקשרת, תוך התחשבות נאותה בהוראותיה האחרות של אמנה זו.

 

סעיף 13: רווחי הון

1. רווחים שהפיק תושב של מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין הנזכרים בסעיף 6 והנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. רווחים מהעברת מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע אשר יש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, כולל רווחים כאמור מהעברת מוסד קבע כאמור (לבדו או עם כל המיזם), ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

3. רווחים מהעברת אוניות או כלי טיס המופעלים בתעבורה הבינלאומית או מטלטלין השייכים להפעלת אוניות או כלי טיס כאמור, יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול האפקטיבי של המיזם.

4. רווחים מהעברת מכולות (כולל נגררים, אסדות וציוד קשור להובלת מכולות) המשמשות להעברת טובין וסחורה בתעבורה בינלאומית יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול האפקטיבי של המיזם.

5. רווחים שהפיק תושב מדינה מתקשרת מהעברת מניות שיותר מ-50 אחוזים מערכן נובעים, במישרין או בעקיפין, ממקרקעין הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן למסותם באותה מדינה אחרת.

6. רווחים מהעברת כל נכס, זולת אלה הנזכרים בס"ק 1, 2, 3, 4 ו-5, יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שהמעביר הוא תושבה, אם אותו תושב הוא הבעלים ביושר של רווחי הון כאמור.

7. מקום שמיזמים ממדינות שונות הסכימו להפעיל אוניות או כלי טיס בתעבורה הבינלאומית באמצעות תאגיד עסקי, הוראות סעיף 3 יחולו רק על החלק מהרווחים המתאים להשתתפות באותו תאגיד המוחזקת בידי מיזם של מדינה מתקשרת.

8. מקום שאדם שהוא תושב מדינה מתקשרת הופך לתושב המדינה המתקשרת האחרת, והמדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה ממסה רווחי הון רעיוניים על נכס של אותו אדם במועד שינוי התושבות, כי אז - במקרה של העברה עתידית של רכוש כאמור - רווחי הון על רכוש כאמור כפי שנצמחו עד למועד החלפת מקום המושב יהיו חייבים במס במדינה המתקשרת האחרת.

סעיף 14: הכנסה מעבודה

1. בכפוף להוראות סעיפים 15, 17 ו-18, משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר שהופקו על ידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, אלא אם כן העבודה מבוצעת במדינה המתקשרת האחרת. בוצעה העבודה כאמור, ניתן לחייב במס את הגמול שנצמח באותה מדינה אחרת.

2. על אף הוראות ס"ק 1, גמול המופק ע"י תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת, ניתן יהיה לחייבו במס רק במדינה הנזכרת ראשונה אם:

א) המקבל שוהה במדינה האחרת תקופה או תקופות שאינן עולות יחד על 183 ימים בכל תקופה של 12 חודשים המתחילה או מסתיימת בשנת המס שבה מדובר; וכן

ב) הגמול משתלם על ידי מעביד שאינו תושב המדינה האחרת, או מטעמו; וכן

ג) הנושא בנטל תשלום הגמול אינו מוסד קבע שיש למעביד במדינה האחרת.

3. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, גמול המופק ביחס לעבודה שבוצעה על סיפון אוניה או כלי טיס המופעלים בתעבורה בינלאומית, ניתן לחייב במס במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול האפקטיבי של המיזם.

סעיף 15: שכר חברי הנהלה

שכר חברי הנהלה ותשלומים דומים אחרים שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר הדירקטוריון של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

סעיף 16: אמנים וספורטאים

1. על אף הוראות סעיפים 7 ו-14, הכנסה שהפיק תושב מדינה מתקשרת כבדרן, כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, או כמוסיקאי, או כספורטאי, מפעילויותיו האישיות בתור שכזה שבוצעו במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. מקום שהכנסה בזיקה לפעילויות אישיות שבוצעו בידי בדרן או ספורטאי בתור שכזה נצמחה לא לאותו בדרן או ספורטאי עצמו אלא לאדם אחר, ניתן לחייב הכנסה זו במס, על אף הוראות סעיפים 7 ו-14, במדינה המתקשרת שבה מבוצעות פעילויותיו של הבדרן או הספורטאי.

3. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו על הכנסה הנצמחת מפעילויות המבוצעות במדינה מתקשרת ע"י אמנים או ספורטאים אם הביקור באותה מדינה נתמך כולו, או בחלקו העיקרי, ע"י אחת המדינות המתקשרות או שתיהן, או יחידות משנה מדיניות או רשויות מקומיות שלהן, או ע"י מוסד המוכר ע"י אחת המדינות המתקשרות או שתיהן כמוסד ללא מטרות רווח.

סעיף 17: קצבאות, תשלומי ביטוח לאומי ותשלומים דומים

1. תשלומים שקיבל יחיד, שהוא תושב מדינה מתקשרת, לפי חקיקת הביטוח הסוציאלי של המדינה המתקשרת האחרת, או לפי כל תכנית אחרת מקרנות שנוצרו ע"י אותה מדינה אחרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, ניתן לחייב במס באותה מדינה אחרת.

2. בכפוף להוראות ס"ק 1 לסעיף זה ולס"ק 2 לסעיף 18, קצבאות וגמול דומה אחר הנצמחים במדינה מתקשרת והמשולמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת, בין אם תמורת עבודה בעבר ובין אם לאו, יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת האחרת. אולם ניתן לחייב במס קצבאות וגמול דומה אחר במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה מקום:

א) שתרומות שהמוטב שילם לתכנית הפנסיה נוכו מההכנסה החייבת במס של המוטב במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה לפי הדין של אותה מדינה;

ב) שתרומות ששילם מעסיק לא היו הכנסה חייבת במס לגבי המוטב במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה לפי הדין של אותה מדינה.

3. קצבאות ייראו כאילו נצמחו במדינה מתקשרת אם שולמו ע"י קרן פנסיה או מוסד דומה אחר המעניק תכניות פנסיה שבהם רשאים יחידים להשתתף על מנת להבטיח הטבות פרישה, מקום שקרן פנסיה או מוסד דומה אחר כאמור מוקמים, מוכרים למטרות מס ונשלטים בהתאם לדיני אותה מדינה.

סעיף 18: שירות ממשלתי

1. א) משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר, למעט קצבה, ששולמו בידי מדינה מתקשרת, יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה, יחידת משנה או רשות, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

ב) ואולם, ניתן לחייב במס משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר כאמור רק במדינה המתקשרת האחרת אםהשירותים ניתנים באותה מדינה והיחיד הוא תושב אותה מדינה, והוא:

(i) אזרח של אותה מדינה;או

(ii) לא היה לתושב של אותה מדינה אך ורק לשם מתן השירותים.

2. א) כל קצבה המשולמת בידי מדינה מתקשרת, יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, ליחיד בעד שירותים שניתנולאותה מדינה, יחידת משנה או רשות, תהיה חייבת במס רק באותה מדינה.

ב) ואולם, ניתן יהיה לחייב במס קצבה כזו רק במדינה המתקשרת האחרת אםהיחיד הוא תושב ואזרח של אותה מדינה.

3. הוראות סעיפים 14, 15, 16 ו-17 יחולו על משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר, ועל קצבאות, בעד שירותים שניתנו בקשר עם עסק המתנהל בידי מדינה מתקשרת, יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה.

סעיף 19: סטודנטים

תשלומים שסטודנט או חניך בעסק, שהינו או היה מיד לפני ביקורו במדינה מתקשרת תושב של המדינה המתקשרת האחרת, והוא שוהה במדינה הנזכרת ראשונה רק למטרות חינוכו או הכשרתו, מקבל למטרות קיומו, חינוכו או הכשרתו לא יהיו חייבים במס באותה מדינה, בתנאי שהתשלומים האמורים נצמחים ממקורות שמחוץ לאותה מדינה.

סעיף 20: הכנסה אחרת

1. פריטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת, באשר הם נצמחים, ואשר לא טופלו בסעיפים הקודמים של אמנה זו, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

2. הוראות ס"ק 1 לא יחולו על הכנסה שאינה הכנסה ממקרקעין כהגדרתה בס"ק 2 לסעיף 6, אם מקבל ההכנסה האמורה, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה מתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא בה, והזכות או הרכוש שביחס אליהם משולמת ההכנסה קשורים בפועל לאותו בסיס קבוע או מוסד קבע. במקרה זה יחולו הוראות סעיף 7.

סעיף 21: ביטול מסי כפל

כפל מס יבוטל כלהלן:

1. בדנמרק:

א) בכפוף להוראות תת-ס"ק (ג), מקום שתושב דנמרק מפיק הכנסה אשר, בהתאם להוראות אמנה זו, ניתן לחייב במס בישראל, תתיר דנמרק כניכוי מהמס על הכנסתו של אותו תושב, סכום השווה למס ששולם בישראל;

ב) אולם הניכוי האמור לא יעלה על אותו חלק ממס ההכנסה, כפי שחושב לפני מתן הניכוי, אשר ניתן לייחס להכנסה שניתן לחייב במס בישראל;

ג) מקום שתושב דנמרק מפיק הכנסה אשר, בהתאם להוראות אמנה זו, ניתן לחייב במס רק בישראל, דנמרק רשאית לכלול הכנסה זו בבסיס המס, אולם תתיר כניכוי ממס ההכנסה את החלק ממס ההכנסה המיוחס להכנסה הנצמחת בישראל.

2. בישראל:

א) מקום שתושב ישראל מפיק הכנסה אשר, בהתאם להוראות אמנה זו, ניתן לחייב במס בדנמרק, תתיר ישראל (בכפוף לדיני ישראל בנוגע להתרת זיכוי על מסי חוץ, אשר לא ישפיעו על העיקרון הכללי הכלול בס"ק זה) כניכוי מהמס על הכנסתו של אותו תושב, סכום השווה למס ההכנסהששולם בדנמרק.

ב) אולם הניכויים האמורים לא יעלו על אותו חלק ממס ההכנסה, כפי שחושב לפני מתן הניכוי, אשר ניתן לייחס, לפי המקרה, להכנסה אשר ניתן לחייב במס בדנמרק.

סעיף 22: אי-אפליה

1. אזרחיה של מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת למסים או לכל דרישה הקשורה במסים, השונים או מכבידים יותר מהמסים ומהדרישות הקשורות בהם, שאזרחי אותה מדינה מתקשרת אחרת כפופים להם, או עלולים להיות כפופים להם באותן נסיבות, במיוחד בקשר לתושבות.

2. המיסוי על מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל באותה מדינה אחרת בצורה פחות נוחה מהמס המוטל על מיזמים של אותה מדינה אחרת העוסקים באותן פעילויות.

3. למעט מקום שחלות הוראות ס"ק 1 לסעיף 9, ס"ק 7 לסעיף 11 או ס"ק 4 לסעיף 12, ריבית, תמלוגים, ותשלומים אחרים שמשלם מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, יהיו, לעניין קביעת הרווחים החייבים במס של מיזם כאמור, ניתנים לניכוי לפי אותם תנאים כאילו שולמו לתושב של המדינה הנזכרת ראשונה.

4. מיזמים של מדינה מתקשרת, שהבעלות או השליטה על הונם נתונים באופן מלא או חלקי, במישרין או בעקיפין, בידי תושב אחד או יותר של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה למיסוי או לכל דרישה הקשורה במיסוי שהם שונים או מכבידים יותר מהמיסוי ומהדרישות הקשורות בו, שמיזמים דומים אחרים של המדינה הנזכרת ראשונה כפופים להם או עלולים להיות כפופים להם.

5. אין באמנה זו דבר שיתפרש כמחייב מדינה מתקשרת להעניק ליחידים שאינם תושבי אותה מדינה הטבות אישיות, הקלות והנחות כלשהן למטרות מס, המוענקות ליחידים שהם תושביה או אזרחיה.

6. הוראות סעיף זה יחולו רק על המסים הנזכרים בסעיף 2 לאמנה זו.

סעיף 23: נוהל הסכמה הדדית

1. מקום שאדם סבור שפעולותיה של אחת המדינות המתקשרות, או שתיהן, גורמות או עתידות לגרום לו חיוב במס שלא בהתאם להוראות אמנה זו, רשאי הוא, בלי שים לב לתרופות הנתונות לו לפי הדין הפנימי של אותן מדינות, להביא את עניינו בפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא תושבה, או אם המקרה בא בגדר ס"ק 1 לסעיף 22, של המדינה המתקשרת שהוא אזרחה. יש להביא את העניין בתוך שלוש שנים מההודעה הראשונה על הפעולה שהביאה לידי חיוב במס שלא בהתאם להוראות האמנה.

2. אם ההתנגדות נראית לה מוצדקת, ואם אין באפשרותה להגיע לפתרון מספק בעצמה, הרשות המוסמכת תשתדל ליישב את העניין בהסכמה הדדית עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, במגמה למנוע חיוב במס שאינו תואם את הוראות אמנה זו. כל הסכם שיושג ייושם על אף כל מגבלת זמן שבדין הפנימי של המדינות המתקשרות.

3. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או ספק בדבר פירוש האמנה או יישומה. כן הן רשאיות להיוועץ זו בזו לשם ביטול מסי כפל במקרים שאין הוראות לגביהם באמנה זו.

4. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות להתקשר זו עם זו במישרין, לרבות באמצעות ועדה משותפת המורכבת מעצמם ומנציגיהם, למטרות השגת הסכם כמובנו בסעיפים הקטנים הקודמים.

5. מקום, שלפי ס"ק 1, אדם הביא מקרה בפני הרשות המוסמכת של מדינה מתקשרת בהתבסס על כך שפעולותיה של אחת המדינות המתקשרות או שתיהן גרמו לאותו אדם חיוב במס שלא בהתאם להוראות אמנה זו; וכן שהרשויות המוסמכות אינן מסוגלות להגיע להסכמה על יישוב אותו מקרה בהתאם לס"ק 2 בתוך שנתיים מהבאת המקרה בפני הרשות המוסמכת של הצד המתקשר אחר, כל נושא שלא יושב הנובע מהמקרה יובא לבוררות אם האדם מבקש זאת. אולם נושאים לא מיושבים אלה לא יובאו לבוררות אם כבר ניתנה החלטה בנושאים אלה ע"י בית משפט או טריבונל מינהלי של מדינה. אלא אם כן אדם שנפגע במישרין מהמקרה אינו מקבל את ההסכמה ההדדית המיישמת את החלטות הבוררות, החלטה זו תחייב את שני הצדדים המתקשרים ותיושם על אף כל מגבלת זמן שבדין הפנימי של מדינות אלה. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יישבו בהסכמה הדדית את אופן ההחלה של ס"ק זה.

6. לס"ק 5 יהיה תוקף מהתאריך שבו ס"ק דומה (בוררות) באמנה למניעת כפל מס בין דנמרק לבין מדינה שלישית נכנס לתוקף.

סעיף 24:חילופי מידע

1. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן מידע ככל שיהיה דרוש לביצוע הוראות אמנה זו או החוקים הפנימיים של המדינות המתקשרות הדנים במסים המכוסים ע"י אמנה זו המוטלים על ידי המדינות המתקשרות, או יחידות המשנה המדיניות או הרשויות המקומיות שלהן, במידה שהחיוב במס לפיהם אינו מנוגד לאמנה. חילופי המידע אינם מוגבלים ע"י סעיף 1.

2. כל מידע שקיבלה מדינה מתקשרת לפי ס"ק 1 ייראה כסודי באותו אופן כמידע שהושג לפי דיניה הפנימיים של אותה מדינה, ויגלו אותו רק לבני אדם או לרשויות (לרבות בתי משפט וגופים מינהליים) המעורבים בשומתם או בגבייתם, באכיפתם או בהעמדה לדין בשלהם או בהכרעה בערעורים בקשר למסים מכל סוג ותיאור. בני האדם או הרשויות האמורים ישתמשו במידע רק למטרות האמורות. הם רשאים לגלות את המידע בהליכים משפטיים פומביים או בהחלטות שיפוטיות.

3. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יתפרשו בשום מקרה כמטילות על אחת המדינות המתקשרות את ההתחייבות:

א) לנקוט באמצעים מינהליים המנוגדים לחוקים ולנוהג המינהלי של אותהמדינה מתקשרת או של המדינה המתקשרת האחרת;

ב) לספק מידע שאינו בר השגה לפי הדינים או במהלך המינהל הרגיל באותה מדינה מתקשרת או במדינה המתקשרת האחרת;

ג) לספק מידע העשוי לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי או מקצועי, או תהליךמסחרי, או מידע, אשר גילויים עשוי לעמוד בסתירה לסדר הציבורי (תקנתהציבור).

4. אם מדינה מתקשרת מבקשת מידע בהתאם לסעיף זה, המדינה המתקשרת האחרת תשתמש באמצעי איסוף המידע שלה כדי להשיג את המידע המבוקש, גם אם אותה מדינה אחרת איננה זקוקה למידע האמור למטרות המס שלה. ההתחייבות הכלולה בס"ק הקודם כפופה למגבלות ס"ק 3, אך בשום מקרה לא יתפרשו מגבלות כאמור כמתירות למדינה מתקשרת לסרב לספק מידע אך ורק מפני שאין לה כל עניין מס פנימי במידע האמור.

5. בשום מקרה הוראות ס"ק 3 יפורשו כמתירות למדינה מתקשרת לסרב לספק מידע רק משום שהמידע מוחזק על ידי בנק, מוסד כספי אחר, ממונה או אדם הפועל בתפקיד של סוכן או של נאמן, או מתייחס לזכויות בעלות באדם.

סעיף 25: סיוע בגביית מסים

1. הצדדים המתקשרים יעניקו זה לזה סיוע בגביית תביעות הכנסה. סיוע זה אינו מגובל ע"י סעיפים 1 ו-2. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות ליישב בהסכמה הדדית את אופן החלתו של סעיף זה.

2. המונח "תביעת הכנסה" כמשמעותו בסעיף זה פירושו הסכום המגיע ביחס למסים מכל סוג ותיאור המוטלים מטעם המדינות המתקשרות או מטעם יחידות משנה מדיניות או רשויות מקומיות שלהן, במדיה שהמיסוי לפיו אינו עומד בסתירה לאמנה זו או לכל מסמך שהמדינות המתקשרות הן צדדים לו, וכן ריבית, קנסות מינהליים והוצאות גבייה או שמירה המתייחסות לסכום האמור.

3. מקום שתביעת אכיפה של מדינה מתקשרת היא בת אכיפה לפי דיני אותה מדינה והחייב הוא אדם אשר באותו מועד, לפי דיני אותה מדינה, אינו יכול למנוע את גבייתה, אותה תביעת הכנסה, לבקשת הרשות המוסמכת של אותה מדינה, תתקבל למטרות גבייה ע"י הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת. תביעת הכנסה זו תיגבה ע"י אותה מדינה אחרת בהתאם להוראות דיניה בני ההחלה על אכיפה וגבייה של מסיה-שלה, כאילו תביעת ההכנסה הייתה תביעת הכנסה של אותה מדינה אחרת.

4. מקום שתביעת הכנסה של מדינה מתקשרת היא תביעה שביחס אליה אותה מדינה, לפי דיניה, רשאית לנקוט אמצעי שמירה במטרה להבטיח את גבייתה, אותה תביעת הכנסה, לבקשת הרשות המוסמכת של אותה מדינה, תתקבל למטרות נקיטת אמצעי שמירה ע"י הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת. אותה מדינה אחת תנקוט אמצעי שמירה ביחס לאותה תביעת הכנסה בהתאם להוראות דיניה כאילו תביעת ההכנסה הייתה תביעת הכנסה של אותה מדינה אחרת גם אם, במועד החלת האמצעים האמורים, תביעת ההכנסה איננה בת אכיפה במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה או החייב הוא אדם שיש לו זכות למנוע את גבייתה.

5. על אף הוראות ס"ק 3 ו-4, תביעת הכנסה שהתקבלה ע"י מדינה מתקשרת למטרות ס"ק 3 ו-4, לא תהיה כפופה באותה מדינה למגבלות הזמן ולא תוענק לה קדימות החלה על תביעת הכנסה לפי דיני אותה מדינה מטעמי טיבה כשלעצמו. נוסף על כך, תביעת הכנסה שהתקבלה ע"י מדינה מתקשרת למטרות ס"ק 3 או 4, באותה מדינה, לא תיהנה מהקדימות החלה על אותה תביעת הכנסה לפי דיני המדינה המתקשרת האחרת.

6. הליכים ביחס לקיום, לתוקף או לסכום של תביעת הכנסה של מדינה מתקשרת לא יובאו בפני בתי המשפט או הגופים המינהליים של המדינה המתקשרת האחרת.

7. מקום, בכל עת אחרי שהוגשה בקשה ע"י מדינה מתקשרת לפי ס"ק 3 או 4 ולפני שהמדינה המתקשרת האחרת גבתה והעבירה את תביעת ההכנסה הנוגעת בדבר למדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה, שתביעת ההכנסה הנוגעת בדבר חדלה להיות במקרה של בקשה לפי ס"ק 3, תביעת הכנסה של המדינה הנזכרת ראשונה שהיא בת אכיפה לפי דיני אותה מדינה והחייב הוא אדם שבאותו מועד אינו יכול, לפי דיני אותה מדינה, למנוע את גבייתה; או במקרה של בקשה לפי ס"ק 4, תביעת הכנסה של המדינה הנזכרת ראשונה שביחס אליה אותה מדינה רשאית, לפי דיניה, לנקוט אמצעי שמירה במטרה להבטיח את גבייתה, הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה תודיע במהרה לרשות המוסמכת של המדינה האחרת על עובדה זו, ולבחירתה של המדינה האחרת, המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה תשעה או תמשוך את בקשתה.

8. בשום מקרה לא יתפרשו הוראות סעיף זה כמטילות על מדינה מתקשרת את החובה:

א) לנקוט אמצעים מינהליים המנוגדים לדינים ולנוהג המינהלי של אותה מדינה או של המדינה המתקשרת האחרת;

ב) לנקוט אמצעים שיעמדו בסתירה למדיניות הציבורית (תקנת הציבור);

ג) להעניק סיוע אם המדינה המתקשרת האחרת לא מיצתה את כל האמצעים הסבירים לגבייה או לשמירה, לפי המקרה, הזמינים לפי הדינים או הנוהג המינהלי שלה;

ד) להעניק סיוע במקרים שבהם הנטל המינהלי על אותה מדינה הוא בלתי יחסי בעליל להטבות שתפיק המדינה המתקשרת האחרת.

9. סעיף זה ייכנס לתוקף בתאריך שבו תיכנס לתוקף אמנה בין ישראל לבין מדינה שלישית הכוללת סעיף דומה (סיוע בגביית מסים).

סעיף 26: חברי משלחות דיפלומטיות ונציגויות קונסולריות

אין באמנה זו דבר שיפגע בזכויות הפיסקליות של חברי משלחות דיפלומטיות ונציגויות קונסולריותלפי הכללים המקובלים במשפט הבינלאומי או לפי הוראות שבהסכמים מיוחדים

סעיף 27: הגבלת הטבות

1. על אף הוראותיו של כל סעיף אחר באמנה זו, תושב מדינה מתקשרת לא יקבל את ההטבה שבהנחה כלשהי או בפטור כלשהו ממס לפי הוראות אמנה זו מהמדינה המתקשרת האחרת אם המטרה העיקרית או אחת המטרות העיקריות של עסקה או של פעולה שבוצעו ע"י תושב כאמור או אדם הקשור לתושב כאמור הייתה לקבל את ההטבות שבאמנה.

2. האמנה לא תמנע ממדינה מתקשרת להחיל את הדין הפנימי שלה על מניעת התחמקות ממס או השתמטות ממס.

סעיף 28: הרחבה על שטח

1. ניתן להרחיב אמנה זו, בשלמותה או עם השינויים הנדרשים, על כל חלק משטח דנמרק שהאמנה אינה חלה עליו, או על כל מדינה או שטח אשר דנמרק אחראית ליחסים הבינלאומיים שלהם, המטילים מסים שאופיים דומה במהותו לזה של אלה שהאמנה חלה עליהם. כל הרחבה כאמור תיכנס לתוקף מהתאריך, ובכפוף לשינויים ולתנאים, כולל תנאים בנוגע לסיום, ככל שיפורטו ויוסכמו בין הצדדים המתקשרים באיגרות שיוחלפו בצינורות הדיפלומטיים או בכל אופן אחר בהתאם להליכים החקיקתיים שלהם.

2. אם לא הסכימו המדינות המתקשרות אחרת, סיומה של אמנה זו ע"י אחד הצדדים לפי סעיף 30 יביא לידי סיום, באופן הקבוע בהוראות סעיף זה, את החלת האמנה על כל מדינה או שטח שעליהם היא הורחבה לפי סעיף זה.

סעיף 29: כניסה לתוקף

1. ממשלות המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו, בכתב, בצינורות הדיפלומטיים, כי הנהלים הפנימיים לכניסתה לתוקף של אמנה זו מולאו.

2. האמנה תיכנס לתוקף בתאריך המאוחרת מבין הודעות אלה הנזכרות בס"ק 1 ולהוראותיה יהיה תוקף ביחס למסים על הכנסה בשנה שאחרי זו שבה נכנסת האמנה לתוקף ובשנות הכנסה עתידיות.

3. האמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת ממלכת דנמרק בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה ועל הון, שנחתמה ב-27 ביוני 1966, תחדל להיות בתוקף ביחס לכל מס החל מתאריך כניסתה של אמנה זו לתוקף ביחס לאותו מס בהתאם להוראות ס"ק 1 ו-2 לסעיף זה ותבוא לידי סיום בתאריך האחרון כאמור.

סעיף 30: סיום

אמנה זו תישאר בתוקף עד שמדינה מתקשרת תביא אותו לידי סיום. כל מדינה מתקשרת רשאית להביא את האמנה לידי סיום, בצינורות הדיפלומטיים, ע"י מתן הודעה בכתב על סיום לפחות שישה חודשים לפני תום כל שנת לוח אחרי תום פרק זמן של חמש שנים מהשנה שבה נכנסה האמנה לתוקף. במקרה האמור, תחדל האמנה להיות בתוקף בזיקה למסים על הכנסה בשנת ההכנסה שאחרי זו שבה נמסרה ההודעה על הסיום ובשנות הכנסה עתידיות.

ולראיה החתומים מטה, שהוסמכו לכך כדין, חתמו על אמנה זו.

נעשה בשני עותקים ב _________ ביום _________ב _________ בלוח העברי, שהוא יום ______________20, בשפות עברית, דנית ואנגלית במקרה של הבדלים בהוראותיה של אמנה זו, יכריע הנוסח האנגלי.

__________________________________________________

בשם ממשלת ממלכת דנמרקבשם ממשלת מדינת ישראל

פרוטוקול

במועד החתימה על האמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממלכת דנמרק בדבר מניעת כפל מס ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה, ממשלת ממלכת דנמרק וממשלת מדינת ישראל הסכימו שההוראות הבאות יהוו חלק בלתי נפרד מן האמנה.

1. בהתייחס לסעיפים 6 ו-10

מובן כי סעיף 6 ולא סעיף 10 חל על הכנסה של תושב דנמרק מ-REIT (קרן להשקעות במקרקעין בהתאם לסעיף 64א3 לפקודת מס ההכנסה הישראלית) שהיא תושבת ישראל.

2. בהתייחס לסעיף 13 ס"ק 8

מובן כי אם הרשויות המוסמכות ינסו ליישב באמצעות נוהל ההסכמה ההדדית את שאלת סכום רווחי ההון המיוחס לאחת המדינות המתקשרות בזיקה למס יציאה המוטל, הן תתחשבנה בגורמים כגון שווי השוק ההוגן של הנכסים ביום התרחשות אירוע מס היציאה.

3. הקלה במס

הקלה הניתנת לפי הוראות אמנה זו לתושב מדינה מתקשרת ע"י רשויות המס של המדינה המתקשרת האחרת תהיה מותנית בהגשת אישור תושבות שהונפק ונחתם ע"י רשויות המס של המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה.


ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים