רווחים שלא שולמו - רקע כללי

פרשנות רשות המסים

ד"ר אבי נוב, עו"ד

דצמבר 2011

מסמך זה כולל את עיקרי פרק 2 בחוזר מס הכנסה מס' 13/2011 בנושא: סעיף 75ב - הבהרות לעניין "סכום הרווחים שלא שולמו", כולל הערות שונות, ביקורת והפנייה למקורות נוספים.

לחזרה לעמוד הראשי, ראו: רווחים שלא שולמו - פרשנות רשות המסים.

1.1 במסגרת תיקון 132 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") הוסף לחלק ד' פרק רביעי 1 הדן בעניין חברה נשלטת זרה (להלן: "חנ"ז"). הוראות הפרק כלולות בסעיף 75ב לפקודה, ותחולתן על הכנסות משנת 2003 ואילך. סעיף 75ב(ב)(1) לפקודה קובע כי "בעל שליטה בחברה נשלטת זרה שיש לה רווחים שלא שולמו, יראו אותו כאילו קיבל כדיבידנד את חלקו היחסי באותם רווחים". להרחבה, ראו חנ"ז - הוראות החוק.

1.2 סעיף 75ב לפקודה משלים את הוראות השיטה הפרסונאלית וקובע שיטת מס ייחודית להכנסות פסיביות. שיטת מיסוי זו ידועה בעולם כהוראות CFC. מטרת הוראות אלו היא למנוע מצב שבו נישום, אשר מחויב במס בהתאם לשיטה הפרסונאלית, ינתב את הכנסותיו הפסיביות שמקורן מחוץ לישראל (ריבית, תמלוגים, דמי שכירות, תמורה ממכירת נכס הוני, וכו') למסגרת משפטית זרה ונפרדת (לדוגמה - חברה זרה). על ידי הסטת ההכנסות לחברה זרה, נדחה החיוב במס בידי הנישום עד למועד קבלת ההכנסות בפועל בידיו, למשל, בעת חלוקת דיבידנד על ידי החברה. ככלל, הסעיף קובע כי יראו בעל שליטה בחנ"ז, אשר לו הכנסות פסיביות שטרם חולקו, כאילו חולקו כדיבידנד לבעל השליטה. משמעות הוראה זו היא מיסוי בעל השליטה על בסיס צבירת ההכנסות הפסיביות בחברה, למרות שטרם חולקו לו בפועל.

1.3 סכום הדיבידנד הרעיוני שיתחייב מכוח סעיף 75ב(ב)(1) לפקודה, יהיה בגובה סכום הרווחים שלא שולמו של חבר בני אדם תושב החוץ (להלן:"החברה הזרה"). המונח "רווחים שלא שולמו" מוגדר בסעיף 75ב(א)(12) לפקודה והוא כולל רווחים שמקורם בהכנסה פסיבית של חנ"ז שהופקה בשנת המס. המונח הכנסה פסיבית מוגדר בסעיף 75ב(א)(5) והוא כולל הכנסה מהמקורות הבאים: רבית, הפרשי הצמדה, דיבידנד, תמלוגים, דמי שכירות, ותמורה ממכירת נכס שאינה ממכירת נכס ששימש בידי החברה בעסק או משלח יד.

1.4 מטרת החוזר היא להבהיר את עמדת רשות המסים ביחס לסוגיות אלו:

1.4.1 כימות והכרה בסכום הרווחים שלא שולמו הנובעים מעסקאות של שינויי מבנה. להרחבה בעניין זה, ראו: רווחים שלא שולמו הנובעים משינויי מבנה.

1.4.2 אופן חישוב רווחיה או הכנסותיה הכוללים של חברה עסקית, לעניין בדיקת תנאי ההכנסה הפסיבית של חבר בני אדם המוחזק במישרין או בעקיפין ע"י חברה עסקית, כאשר מועברים דיבידנד, ריבית או תמלוגים, בתוך קבוצת החברות. להרחבה בעניין זה, ראו: חישוב רווחיה או הכנסותיה הכוללים של חברה עסקית.

1.4.3 אופן קיזוז הפסדים בחנ"ז לצורך חישוב סכום הרווחים שלא שולמו. להרחבה בעניין זה, ראו: אופן קיזוז הפסדי חנ"ז.

להרחבה בנושא חנ"ז וחמי"ז, ראו: מדריך להוראות חנ"ז (cfc) וחמי"ז, כולל המלצות לתכנון מס.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל avinov@bezeqint.net

יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של החוזר

טואול - בניית אתרים