תכנון מס לסוף שנת 2011

חברה|עצמאי|דיבידנד|רילוקיישן

 
ד"ר אבי נוב, עו"ד

דצמבר 2011

בטור זה אסקור מספר סוגיות מיסוי חשובות שרצוי להתייחס אליהן לפני תום שנת המס 2011, וכהיערכות לתחילת שנת המס 2012. יישום ההמלצות להלן עשוי לחסוך תשלום מסים בהיקף ניכר.

שימו לב- שיעורי המס המפורטים להלן מבוססים, בין היתר, על פרק המסים בדו"ח טרכטנברג אשר עבר את הליך החקיקה בכנסת. להרחבה בעניין זה, ראו: הרפורמה במס הכנסה של טרכטנברג אושרה.

1. חברה או עצמאי

בעלי הכנסות של מעל 25,000 שקלים יכולים באמצעות תכנון מס לחסוך בתשלומי מיסים במידה ניכרת. יתירה מכך, תכנון המס מאפשר באותה הזדמנות גם לחסוך בתשלומי ביטוח לאומי ומס בריאות.

אם אדם בעל הכנסה גבוהה מקים חברה בע"מ, ומספק את שירותיו באמצעות תאגיד שבשליטתו, הרי שבמקום להיות כפוף לשיעורי המס השוליים הגבוהים (עד 48%) הוא ישלם מס שוטף בשיעור של 25% בלבד בשנת 2012, וזאת בהנחה שהכסף לא יימשך מהחברה כדיבידנד.

פעילות באמצעות חברה מאפשרת לתכנן את משיכת המשכורת באופן המאפשר ניצול מקסימאלי של מדרגות המס ונקודות הזיכוי. בנוסף לחסכון במס, הפעילות באמצעות חברה חוסכת תשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות. השלב הבא בתכנון המס הוא למשוך את יתרת הכסף מהחברה ביעילות מיסויית מקסימאלית. להרחבה בעניין זה, ראו: מושכים רווחים ללא מיסים - תכנוני מס.

2. משיכת דיבידנד

שיעור המס שיחול בחלוקת דיבידנד ליחיד החל ינואר 2012 אמור להיות 25% ואילו שיעור המס בחלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי יהא 30%. כמו כן, אם הכנסתו החייבת של היחיד מכל מקור עולה על מיליון שקלים יחול מס נוסף בשיעור של 2% כך ששיעור המס במקרה זה יהא 32%. מכאן עולה היתרון לחלק דיבידנד עד סוף שנת 2011.

חשוב לציין כי ביחס לחלוקת דיבידנד שיעור המס המיוחד כאמור יחול החל מיום 1.1.2012, ללא קשר למועד שבו נוצרו הרווחים מהם חולק הדיבידנד, ולכן, ככל שיש רווחים בחברה הניתנים לחלוקה כדיבידנדים, כדאי יהיה למשוך אותם כדיבידנדים עד סוף שנת 2011, ולפני כניסתם לתוקף של שיעורי המס הגבוהים כאמור.

3. מכירת נכסים

ביחס לנכסים שנרכשו עד ליום ה-31.12.2011, אך אחרי תחילת ינואר 2003, מכירתם תחויב במס רווח הון או במס שבח מקרקעין, וזאת בהתאם לשיטת החישוב הליניארית, לפיה על הרווח שנצבר עד 31.12.2011 ישולם מס של 20% (או 25% לבעל מניות מהותי) ועל הרווח מיום 1.1.2012 יחול תוספת מס של 5%.

ביחס לנכסים שנרכשו לפני תחילת ינואר 2003, החישוב הליניארי יהיה לגבי שלוש תקופות, כדלקמן:

(א) עד 2003 - בהתאם לשיעור המס השולי;

(ב) משנת 2003 ועד 2012 - שיעור מס של 20% או 25% לבעל מניות מהותי;

(ג) משנת 2012 והלאה - שיעור מס של 25% או 30% לבעל מניות מהותי.

החריגים לחישוב הלינארי: (1) דיבידנדים אשר לגביהם יחול שיעור מס מוגדל מיום 1.1.2012 ואילך, אף אם הם נובעים מרווחים שנבעו לחברה בשנים קודמות; (2) מוניטין אשר ביחס אליו יחול שיעור המס הקודם של 20% במכר עד 31.12.2011, ואחר כך שיעור מס של 25%; (3) ניירות ערך שבמימושם בשנת 2012 יחול שיעור מס של 25% על הרווח הראלי, אלא אם המוכר יבצע "מכירה רעיונית" באמצעות חבר בורסה בישראל, כמפורט בהמשך.

4. רילוקיישן מישראל

תושב ישראל המבקש לעשות רילוקיישן למדינה זרה ולהיחשב כתושב חוץ כבר בשנת המס 2012, עליו להקפיד לעזוב את ישראל עד ליום ה-29 לינואר 2012, שכן בפקודת מס הכנסה קיימת חזקה (הניתנת לסתירה) שהוא נחשב כתושב ישראל בתנאים שונים.

בהקשר זה, קיים יתרון לישראלי המבצע רילוקיישן למדינה זרה שישראל חתומה עימה על אמנת מס. ביחס לעובדים שמבצעים רילוקיישן ואמורים לקבל אופציות מהמעביד שלהם במדינה זרה, יש לבחון את האפשרות של קבלת האופציות רק לאחר ההגירה מישראל. להרחבה בעניין זה, ראו: מיסוי ברילוקיישן.

5. השקעה של יחיד במו"פ

בהתאם לחקיקה חדשה יחסית, אם יחיד (להבדיל מתאגיד) ישקיע במניות של חברה עתירת מו"פ, המצויה בשלב הראשוני של פעילות המו"פ, בשנים 2011-2015, ההשקעה עשויה להיות מותרת בניכוי לצורכי מס, בפריסה על פני 3 שנים, בתנאים מסוימים.

היתרון בכך הוא שההשקעה תותר בניכוי לפני מכירת המניות ותגרום לחסכון במס גדול יותר, מאחר שהיא תסווג כהוצאה פירותית (לפי שיעור המס השולי) ולא כרווח הון (חסכון במס בשיעור של 20%/25% עד סוף 2011). לאור האמור, כדאי לבחון ביצוע השקעות עוד לפני סוף שנת 2011 כדי ליהנות מהניכוי. להרחבה בעניין זה, ראו: הטבות מס להשקעה בחברת הייטק - התרת השקעה במניות כהוצאה.

6. הגשת דוחות מס באינטרנט

רבים אינם מודעים לכך שתיקון חקיקה חדש מחייב את מרבית היחידים להגיש דוחות מס שנתיים באמצעות האינטרנט או באמצעות מייצגים המקושרים למחשב רשות המסים. החקיקה החדשה קובעת כי רשות המסים תוכל להטיל קנסות על אי הגשת דוח מקוון במועד בסכום של כאלף שקלים ליחיד בגין חודש איחור בהגשת הדוח השנתי.

רשות המיסים דחתה את הפעלת מנגנון חיוב הקנסות, ולאחרונה הודיעה על מתן ארכה אחרונה שתאפשר לחייבים בהגשת דוח מס באינטרנט וטרם הגישו כאמור, להיערך להגשת הדו"ח בימים אלו ללא חיוב קנסות כמפורט להלן:

(1) דוחות מס מקוונים לשנים 2007-2009שיוגשועד לסוף שנת 2011, לא יוטלו בגינם חיובי קנסות בגין חודשי הפיגור עד למועד זה. ביחס לדוחות מס שיוגשו בגין שנים 2007-2009 החל מיום 1.12.2011 ואילך, יוטלו קנסות שונים.

(2) דוח מס מקוון לשנת מס 2010- אושרה ארכה מיוחדת עד לסוף שנת 2011. דוחות שיוגשו לאחר מועד זה, יחויבו בסכומי קנס.

7. קיזוז הפסדים בבורסה

הפסדים בבורסה ניתן יהיה לקזז אותם כנגד הכנסות שונות, לרבות דיבידנד וריבית בתנאים מסוימים. ניצול יעיל של הפסדים, תלוי ביישום נכון של הוראות החקיקה בנושא קיזוז ההפסדים, הידועות במורכבותם הרבה. להרחבה בעניין קיזוז הפסדים מניירות ערך, ראו: קיזוז הפסדים בבורסה: תכנון מס.

קיזוז הפסדים מניירות ערך מבוצע בבנקים בהתאם לכללים הבאים:

(1) כל ההפסדים והרווחים הנוצרים במהלך חודש קלנדרי מקוזזים זה כנגד זה. מס שנוכה מרווחים יוחזר עם היווצרות הפסד הון מאוחר יותר באותו חודש. באופן דומה, הפסד הון מקוזז כנגד רווח הון שיווצר מאוחר יותר באותו חודש.

(2) אם לאחר הקיזוזים שבוצעו במהלך החודש, יסתיים החודש ברווח, יועבר המס שנוכה במקור (לאחר הקיזוז) לשלטונות המס, ולא ניתן יהיה להחזיר את המס כנגד הפסד הון שיווצר לאחר אותו חודש.

(3) נישום המעוניין לבצע קיזוז בין רווח שנוצר בחודש קלנדרי מסוים כנגד הפסד שנוצר לאחר אותו חודש, יכול להתחשבן מול רשויות המס בסוף השנה. אמנם החל מינואר 2012, הבנקים יוכלו לבצע קיזוז גם במהלך השנה.

(4) נישום המעוניין לקזז הפסדים אשר לא קוזזו בשנת 2011, צריך להגיש דו"ח לרשות המסים בשנת 2012.

8. מכירה רעיונית

בהתאם לרפורמת טרכטנברג במיסים, אשר אושרה לאחרונה בכנסת, שיעור המס על ריבית, דיבידנד, רווח הון ריאלי לגבי יחיד עולה מ-20% ל-25%, ולגבי בעל מניות מהותי שיעור המס עולה מ-25% ל-30%.

מי שימכור את המניות שלו לפני סוף 2011, המס על הרווח מהמכירה יהיה נמוך יותר. במצב זה המשקיעים עשויים למכור את אחזקותיהם בבורסה לפני סוף השנה כדי ליהנות מתשלום מס נמוך יותר על הרווחים. אולם, כדי למנוע מכירות רבות בבורסה, נקבע כי במהלך חודש דצמבר 2011 יוכל נישום לבצע מכירה רעיונית של המניות.

הרעיון הוא שהמניות לא נמכרות באופן מעשי בבורסה אלא נקבע שער למניה (בשער שבו נסחרה המניה ביום המכירה הרעיונית), שבגינו יחושב רווח ההון. בדרך זאת, ניתן לשלם שיעורי מס נמוכים יותר בגין הרווחים. המכירה הרעיונית מאפשרת למעשה לשלם מס בהתאם לשיעורי המס הנמוכים של שנת 2011 או לממש ההפסד, ובכך ליצור יום רכישה ועלות חדשים לצורכי מס.
 
שימו לב - לא ניתן לבצע מכירה רעיונית ביחס לניירות ערך מחו"ל.
 
להרחבה בנושא בנושא רפורמת המס של טרכטנברג, לרבות סקירת השינויים במערכת המס ותכנוני המס המתחייבים, ראו: רפורמת המס של טרכטנברג

ראו גם: הקמת חברות על ידי שכירים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטיlogo בניית אתרים