תיקון 186 לפקודת מס הכנסה

ד"ר אבי נוב, עו"ד

נובמבר 2011

תיקון 186 לפקודת מס הכנסה ביטל את הפטור ממס לתושבי חוץ בגין רווח הון במכירת איגרת חוב או מלווה של מדינת ישראל או בערבותה, הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם אינו עולה על 13 חודשים מלאים מיום הוצאתם ("מלווה מדינה קצר מועד") ועל עסקה עתידית שנכס הבסיס שלה הוא במישרין או בעקיפין מלווה מדינה קצר מועד.

לדיון בתזכיר החוק לביטול הפטור ממס הניתן למשקיעי חוץ על רווחים מהשקעה במק"מ ובאג"ח ממשלתיות, ראו: ביטול הפטור ממס למשקיעי חוץ על רווחים מהשקעה במק"מ ובאג"ח.

תיקון 186 לפקודת מס הכנסה פורסם ביום חמישי, ה- 16 בנובמבר 2011. כמו כן, ביום 11 במאי 2011 אושרו שתי תקנות חדשות בעניין ביטול פטור ממס למשקיעים זרים.

ביטול הפטור ממס ייכנס לתוקף 30 ימים מיום פרסומו, היינו ב- 16 בדצמבר 2011 והוא יחול על רווח הון ממכירת מלווה מדינה קצר מועד ועל רווח הון מעסקה עתידית שנכס הבסיס שלה הוא במישרין או בעקיפין מלווה מדינה קצר מועד, שיימכרו החל מ-16.12.2011, ואשר נרכשו לפני מועד זה או בשנתיים מהמועד האמור. בשלושים הימים שעד כניסת החוק לתוקף ניתנת אפשרות למחזיקים תושבי החוץ לשקול את צעדיהם בעקבות התיקון האמור, שכן לאחר מועד זה יחויב כל רווח ההון במס.

ביטול הפטור ממס הזה מצטרף לביטול הפטור בתקנות מריבית לתושבי חוץ מניירות הערך האמורים, וביטול הפטור בתקנות לתושבי חוץ על רווחי הון הנובעים בעקיפין ממלווה מדינה קצר מועד, קרי באמצעות קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות מסוימות. הביטול של פטורים אלו נכנס לתוקף כבר ביום 7 ביולי 2011.

יצוין כי פטורים ממס אלה ניתנו בעבר בשל הרצון לעודד פעילות של משקיעים זרים בשוק ההון הישראלי ואלמלא היו ניתנים, היו אותם רווחים חייבים במס בשיעור של 15% או 20% או מס חברות, לפי העניין.

ביטול הפטורים ממס כאמור נבע בין היתר מהחשש לפיו הפטורים ממס מנוצלים על ידי שחקנים בשוק המט"ח למטרות עשיית רווח לטווח קצר וגורמים לתיסוף מטבע שעלול לפגוע בכושר התחרות ארוך הטווח של המשק, וזאת בעיקר כאשר מדובר ברכישה של מק"מ ואגרות חוב לטווח קצר.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה באמצעות המייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים