הצעת החוק - פרק המיסים בדו"ח טרכטנברג

חוק ההתייעלות|מס הכנסה|מס חברות|ניירות ערך

 
ד"ר אבי נוב, עו"ד
 
אוקטובר 2011

מטרת המסמך להלן לסקור בקצרה את עיקרי חקיקת המס המופיעה בתזכיר החוק לשינוי חברתי כלכלי (תיקוני חקיקה) (מיסים) התשע"ב-2011. במבוא לתזכיר החוק נאמר כך: "לאור החשיבות של חלוקת נטל המס באופן יעיל וצודק אשר נתבררה במיוחד לנוכח המחאה החברתית, וכאחד מהכלים המובהקים להשגת תכליות כלכליות וחברתיות, וכן לאור החלטת הממשלה מיום 30 באוקטובר 2011 לאמץ את מסקנות הועדה לשינוי כלכלי –חברתי ("ועדת טרכטנברג") מתבקשים שינויים בנטל המיסוי המוטל על יחידים ועל תאגידים..." לביקורת ההמלצות, ראו: ביקורת המלצות ועדת טרכטנברג בתחום המיסוי.

ביטול מתווה הפחתת המיסים בחוק ההתייעלות

הממשלה החליטה לבטל את ההוראות שנקבעו במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (להלן - חוק ההתייעלות), ביחס להקטנת שיעורי המס על יחידים ועל חברות, כמפורט להלן.

שיעור המס המירבי החל על יחיד יועלה ל 48% בשנת 2012

בתזכיר החוק מוצע להגדיל את שיעור מס ההכנסה על בעלי הכנסה גבוהה החל מ- 40,231 ש"ח לחודש (בערכי שנת המס 2011) וזאת כך ששיעור המס על מדרגת המס העליונה יוגדל משיעור של 44% אשר אמור לחול בשנת 2012 לשיעור של 48% על הכנסה מסכום זה ואילך.

היטל בגין הכנסות גבוהות

בתזכיר החוק מוצע להטיל מס נוסף על הכנסות גבוהות. המס יוטל על הכנסתו החייבת של אדם העולה על מיליון ש"ח לשנת מס (הכנסה חודשית של כ- 83 אלף ש"ח), מכל מקור שהוא (משכורת, עסק, משלח יד, ריבית, דיבידנד, רווח הון, שבח וכו', למעט סכום אינפלציוני). על הכנסה חייבת כאמור מעל מיליון שקלים חדשים יוטל מס אחיד בשיעור של 2%, מכל מקור שהוא.

מס חברות

בתזכיר החוק מוצע להגדיל את שיעור מס החברות ל- 25%, בינואר שנת 2012, ותישקל העלאה נוספת של מס החברות ל-26% בשנת 2013.

העלאת המס על הכנסות פסיביות

בתזכיר החוק מוצע כי החל מיום 1 בינואר 2012 (להלן – יום השינוי) יועלה שיעור המס על ריבית, דיבידנד, דמי ניכיון, רווח הון ושבח ריאלי מ- 20% ל- 25% ולגבי בעל מניות מהותי יעלה שיעור המס כאמור מ- 25% ל- 30%. לכך יש להוסיף את ההיטל בשיעור 2% במקרים המתאימים.

הוראות המעבר - מיסוי הכנסות פסיביות

1. ביחס לנכסים (למעט ניירות ערך סחירים- ראו על כך להלן) שנרכשו עד ליום ה 31.12.2011, אך אחרי תחילת ינואר 2003 (מועד כניסת הרפורמה במס לתוקף), מכירתם תחויב במס רווח הון או במס שבח מקרקעין לפי שיעורי המס החלים בתקופות שלגביהן מחושב רווח ההון או השבח וזאת בהתאם לשיטת החישוב הליניארית, לפיה על הרווח שנצבר עד 31.12.2011 ישולם מס של 20% (או 25% לבעל מניות מהותי) ועל הרווח מיום 1.1.2012 יחול תוספת מס של 5%.

2. ביחס לנכסים שנרכשו לפני תחילת ינואר 2003, החישוב הליניארי יהיה לגבי שלוש תקופות, כלומר על פי שיעור המס השולי עד 2003 , שיעור מס של 20% (או 25% לבעל מניות מהותי) בתקופה עד 2012 ושיעור מס של 25% (או 30%) לתקופה החדשה.

3. ביחס לניירות ערך סחירים בבורסה יקבע מנגנון מיוחד (מכירה רעיונית) לפיו בשל התקופה שעד ליום 31.12.2011 ימוסה רווח ההון בשיעור המס שחל עד ליום 1.1.2012 ותיקבע תקופת רווח חדשה החל מאותו מועד.

4. שימו לב - ביחס לחלוקת דיבידנד שיעור המס המיוחד כאמור יחול החל מיום 1.1.2012, ללא קשר למועד שבו נוצרו הרווחים מהם חולק הדיבידנד. שיעור המס שיחול בחלוקת דיבידנד ליחיד החל ינואר 2012 יהא 25% ואילו שיעור המס בחלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי יהא 30%. כמו כן, אם הכנסתו החייבת של היחיד מכל מקור עולה על מיליון שקלים יחול מס נוסף בשיעור של 2% כך ששיעור המס במקרה זה יהא 32%. מכאן עולה היתרון לחלק דיבידנד עד סוף שנת 2011.
 
אציין כי ביחס לבעל מניות שאינו מהותי והכנסתו אינה עולה על מליון שקלים בשנת המס, ניתן יהיה לקזז הפסדי הון כנגד הכנסות מדיבידנד. לעניין זה, ראו סעיף 92(א)(4). התנאי לקיזוז הוא ששיעור המס ביחס לדיבידנד אינו עולה על 25%. אמנם, ייתכן ויתקנו את הסעיף בעניין זה במסגרת הליך החקיקה.

להרחבה בנושא רפורמת המס של טרכטנברג, לרבות סקירת השינויים במערכת המס ותכנוני המס המתחייבים, ראו: רפורמת המס של טרכטנברג 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה באמצעות המייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים