זיכוי עקיף ממס חברות בהשקעה באמצעות LLC

להלן החלטת מיסוי 42/08, הנוגע לקביעת רשות המסים בנושא זיכוי עקיף בהשקעה באמצעות LLC, אשר התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי של רשות המיסים, בתחום המיסוי הבינלאומי. להרחבה בנושא זיכוי מס עקיף בפקודת מס הכנסה, ראו: זיכוי מס עקיף.

העובדות

1. חברה תושבת ישראל הפועלת כחברת החזקות לפעילות נדל"ן במדינת אמנה (להלן: "החברה"). להרחבה בנושא קביעת תושבות החברה, ראו: מדריך תושבות לצורכי מס, כולל המלצות לתכנון מס.

2. החברה הינה חברה בת של חברה תושבת ישראל הנסחרת בבורסה בתל אביב (להלן: "החברה האם").

3. החברה פועלת בארה"ב באמצעות חברה אמריקאית מסוג Corporation (להלן: "INC"), המוחזקת במלואה על ידי החברה והמסווגת כישות משפטית נפרדת וברת מיסוי בארה"ב.

4. ה-INC מחזיקה פרויקטים בארה"ב באמצעות מספר תאגידי Limited Liability Company שלהן חבר אחד (LLC), המסווגות כשקופות לצרכי מס בארה"ב.

5. בהתאם לדיני המס בארה"ב תאגיד LLC המוחזק על ידי חבר אחד בלבד, יחשב לצורכי מס שם כישות שאינה קיימת (Disregarded Entity), אלא אם בחר להיחשב כחברה.

6. תאגיד מסוג זה אינו נדרש להגיש דוח מס ואינו נישום לצורכי מס וכל פעילותו (הכנסות, הוצאות, נכסים והתחייבויות וכו') מיוחסות לחבר המחזיק בה.

7. לפיכך, ההכנסות מתאגידי ה-LLC יחשבו כהכנסות של ה-INC לכל דבר ועניין לצורכי מס בארה"ב, והמס ישולם בהתאם.

8. לאור דרישה רגולטורית בארה"ב, בכוונת INC להקים תאגיד חדש מסוג LLC בארה"ב (להלן:" New LLC") ולהעביר להן את כל החזקותיה ב-LLC. יובהר כי New LLC יסווג אף הוא כגוף שקוף לצרכי מס בארה"ב.

9. היות וכלל חברות ה-LLC הינן שקופות לצורכי מס בארה"ב, הרי שהכנסותיהן מיוחדות לחבריהן, דהיינו ל-INC, וזאת בדומה לאופן יחוס ההכנסות משותפות מוגבלת (Limited Partnership) לשותפים.

10. ה-INC מגישה דוח מס פדראלי אחד בו היא כוללת את רווחי כלל ה-LLC ומשלמת מיסים בהתאם.

11. יובהר כי בהתאם לדין האמריקאי חברות ה-LLC לא נחשבות כישות עצמאית וכל ההתנהלות בין רשויות המס לחברות הקבוצה מתבצעת מול ה-INC לכל דבר ועניין.

פרטי הבקשה

נתבקשנו לאשר כי דיבידנד שיחולק לחברה מהכנסות INC מדיבידנד שמקורו בהכנסה שהופקה על ידי LLC יחשב כהכנסה שממנה חולק הדיבידנד כהגדרת המונח בסעיף 126(ג) ומכאן יחולו הוראות הזיכוי העקיף כמשמען בסעיף 126(ג) לפקודה.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. היות וכאמור על פי העובדות, הכנסותיהן של LLC מתחייבות במס בידי INC ונחשבות כהכנסתה של INC הרי שהחברה תהא רשאית להפעיל את הוראות סעיף 126(ג) לגבי סכום הדיבידנד המגולם שהתקבל מ-INC ויראו בהכנסתה של INC כהכנסה ממנה חולק הדיבידנד כאמור על פי סעיף 126(ג).

2. החלטה זו תהיה בתוקף כל עוד ה-LLC וה-NEWLLC יחשבו כגופים שקופים ו-Disregarded Entities. החברה, ה-INC או ה-LLC לא יפנו לרשויות המס בארה"ב בבקשה שלא להיחשב "ישות שאינה קיימת" (Disregarded Entity).

3. סכום המס לו תהא זכאית החברה לקבל כזיכוי לא יעלה על סכום מס החברות בו הייתה חייבת על אותה הכנסה כאמור על פי סעיף 203(ב) לפקודה.

4. החברה תגיש לפקיד השומה דו"חות כספיים מלאים של ה-INC וכן של ה-LLC הכלולים בהחלטה זו.

5. ביחד עם הדו"חות הכספיים, תגיש החברה לפקיד השומה את שומות המס כפי שהוצאו על ידי רשויות המס בארה"ב לגבי הכנסות עבורן מתבקש הזיכוי.

6. עודף זיכוי בשל החלטה זו לא ניתן להעברה לשנים הבאות או להיזקף כנגד הכנסות החברה מכל מקור אחר.

להרחבה בנושא זיכוי במס, ראו: מדריך מיסוי בינלאומי: זיכוי ממס, כולל המלצות לתכנון מס.
 
ראו גם: החלטות מיסוי רשות המסים - זיכוי ממס

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

טואול - בניית אתרים