החלפת אופציות 102 ליחידות RSU על ידי עובדי רילוקיישן

החלטת מיסוי בהסכם

להלן החלטת מיסוי 2514/11, הנוגעת לקביעת רשות המסים בנושא החלפת אופציות 102 ליחידות RSU על ידי עובדי רילוקיישן, אשר התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי של רשות המיסים, בתחום המיסוי הבינלאומי.

1. העובדות

1.1 חברת incG (להלן: "החברה המקצה") הינה חברה ציבורית תושבת מדינה גומלת, הנסחרת בבורסת ה-Nasdaq. לרשימת המדינות, ראו: מדריך לאמנות מס.

1.2 חברת T בע"מ (להלן: "החברה"), הינה חברה פרטית תושבת ישראל, והנה בבעלות מלאה של החברה המקצה.

1.3 על מנת לתמרץ את עובדי החברה, החברה המקצה הציעה לעובדי החברה, אפשרות להחליף חלק או כל האופציות הקיימות שהוקצו בהתאם לתוכניות האופציות הפעילות, שטרם מומשו, שהינן בשלות או שאינן בשלות אשר מחיר המימוש שלהן הינו שווה או מעל X דולר, היינו אופציות שנכון למועד פקיעתן ו/או החלפתן הינן מחוץ לכסף (להלן: "האופציות המוחלפות") ליחידות RSU בהתאם ליחסי המרה שנקבעו על ידי החברה המקצה (להלן: "יחידות ה-RSU") (להלן: "ההצעה").

1.4 יחידות ה-RSU יוקצו תחת תוכנית ההקצאה של החברה המקצה משנה מסויימת ובמקביל יבוטלו האופציות המוחלפות (להלן: "ההחלפה").

1.5 נכון למועד הוצאת אישור זה, המניה נסחרה בנאסד"ק לפי סך של כ-C דולר למניה הנמוך מ-X.

1.5.1 יחידות ה-RSU יהיו כפופות לתקופת הבשלה חדשה (להלן: "תקופת ההבשלה של יחידות ה-RSU").

במועד ההבשלה, של כל יחידות RSU המחליפות, יוקצו אוטומטית מניות רגילות בחברה המקצה, ללא תמורה.

1.6 במניין העובדים להם תוצע ההצעה, נמנים גם עובדים אשר ביצעו רילוקיישן מישראל למדינה הגומלת (להלן: "עובדי רילוקיישן") והמחזיקים באופציות שהוקצו להם בישראל בטרם הרילוקיישן (להלן: "אופציות עובדי רילוקיישן") המוחזקות בנאמנות על ידי נאמן. במועד ההחלפה עובדי הרילוקיישן אינם נחשבים תושבי ישראל. להרחבה בנושא תושבות היחיד, ראו: מדריך תושבות לצורכי מס, כולל המלצות לתכנון מס.

1.7 אופציות עובדי הרילוקיישן, כפופות לניכוי מס במקור בהתאם לכללים ("גישת ה-Vesting" כפי שבוטאה בהחלטות מיסוי. לדוגמא, ראו החלטה מספר 61/06) שנקבעו באישור שניתן על ידי היחידה למיסוי בינלאומי (להלן: "החלטת המיסוי").

1.8 עם החלפת האופציות המוחלפות ליחידות ה-RSU לעובדי הרילוקיישן אין יכולת לבצע כל פעולה ביחידות ה-RSU. במועד ההבשלה המניות מכוח יחידות ה-RSU מונפקות לטובת עובדי הרילוקיישן ומופקדות בידי הנאמן.

2. הבקשה

2.1 לקבוע את אופן יישום החלטת המיסוי בנוגע להחלפת אופציות עובדי רילוקיישן של החברה המקצה ביחידות RSU ואופן ניכוי המס במקור בגינן הרווח המיוחס לישראל.

3. החלטת המיסוי ותנאיה

3.1 בגין ביטול אופציות עובדי הרילוקיישן המוחלפות והקצאת יחידות ה-RSU במסגרת תוכנית 2007, במסגרת ההחלפה, לא ינוכה מס במקור על ידי הנאמן ו/או החברה. להרחבה בנושא ניכוי מס במקור, ראו: ניכוי מס במקור לתושב חוץ.

3.2 במועד מימוש יחידות ה-RSU (מכירת המניות שמכוח יחידות ה-RSU) יחויבו עובדי הרילוקיישן וינוכה מס במקור בהתאם לאמור להלן.

3.3 עם תום תקופת ההבשלה המניות שינבעו מיחידות ה-RSU יופקדו ויוחזקו בנאמנות על ידי הנאמן.

3.4 עקרונות חישוב הרווח המיוחס לישראל וניכוי המס בגינו:

3.4.1 תקופת ההבשלה של יחידות ה-RSU תתוסף לתקופת ההבשלה המקורית של האופציות המוחלפות וזאת לצורך חישוב הרווח המיוחס לישראל, בהתאם להוראות להחלטת המיסוי. כל שאר הכללים לעניין קביעת ההכנסה החייבת במס בישראל לרבות מועד שינוי תושבות ימשיכו להיקבע על פי האמור בהחלטת המיסוי.

3.4.2 הנאמן ינכה את המס בגין הרווח המיוחס לישראל בהתאם לאישור זה, ויעבירו לפקיד שומה. ההעברה תבוצע בהתאם להוראות החלטת המיסוי.

3.5 במקרה של כפל מס תוגש פניה של הנישומים אזרחי ישראל ו/או תושבי ישראל לרשויות המס בישראל בבקשה לפנות להליך של הסכמה הדדית. רשות המיסים תיאות לפנות בבקשה לקיום הליך של הסכמה הדדית בהתאם להוראות האמנה.

3.6 החלטת מיסוי זו לא עסקה בשאלת חבות המס של חברות הקבוצה הזרות המעסיקות את העובדים.

3.7 במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

להרחבה בנושא מיסוי אופציות ברילוקיישן, ראו: מיסוי אופציות ברילוקיישן - מדריך לתכנון מס

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

logo בניית אתרים