תכנון מס להשקעות ברוסיה 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

כתיבה: מרץ 2011
עידכון:  ינואר 2012 

להלן סקירה תמציתית של הוראות המס ברוסיה ביחס לחברות, לרבות תכנון מס למשקיעים מישראל. במסגרת הסקירה אתייחס לאמנת המס שבין רוסיה לקפריסין שיש לה השפעה על משקיעים מישראל, לרבות פרוטוקול חדש לאמנה הכולל הוראות שיש להתחשב בהן בטרם שימוש במבנה השקעות הכולל חברת החזקות תושבת קפריסין. 

מס חברות ברוסיה

חברה תיחשב כתושבת רוסיה עם התאגדה ברוסיה.מס החברות ברוסיה מוטל בשתי רמות -  
מס פדראלי בשיעור של 2% (במקום 6.5% עד ינואר 2009) ומס אזורי בשיעור שבין 13.5% ל 18%, כך ששיעור מס החברות הכולל הוא בין 15.5% ל- 20%. 

המשמעות של שיעור מס החברות ברוסיה

שיעור מס החברות שהוא מתחת ל-20% עשוי לגרום לסיווגה של החברה הרוסית הנשלטת על ידי ישראלים כ"חברה נשלטת זרה", ובשל כך היא עשויה להתחייב במס בישראל באופן שוטף. 

מס רווחי הון

שיעור מס רווחי הון, הוא בעיקרון כשיעור מס החברות. אולם ישנם מספר חריגים, כמפורט להלן:

1. ריווח הון שנובע ממכירת מניות עשוי להיות פטור ברוסיה בהתאם להוראות האמנה שבין רוסיה לקפריסין (ראו על כך להלן).

2. פטור ממס רווח הון כאשר מדובר באחזקה של מעל 5 שנים (ראו על כך להלן). 

מקרקעין

מוטל מס מקסימאלי, בשיעור של 1.5% בהתאם לייעודשל המקרקעין. בנוסף, מוטל מס רכוש על הערך השנתי הממוצע של הנכסים בשיעור של 2.2%. 

קיזוז הפסדים

ניתן לקזז הפסדים עד 10 שנים קדימה בתנאים מסוימים. 

אמנות למניעת כפל מס

רוסיה חתומה על כ-65 אמנות למניעת כפל מס עם מדינות שונות. מדינת ישראל חתמה על אמנה למניעת כפל מס עם רוסיה בשנת 2001. 

מס על דיבידנד 
חברה רוסית המעבירה דיבידנדים לבעלי מניותיה הישראליים חייבת בניכוי מס במקור בשיעור של 10%, בהתאם לקבוע באמנת המס עם רוסיה. למדינת ישראל יש זכות מיסוי שיורית, כך שהיא תוכל לחייב את הדיבידנד שתחלק חברת הבת הרוסית לחברת האם הישראלית במס בשיעור של 25% (מס על דיבידנדים), תוך מתן זיכוי על המס שנוכה במקור ברוסיה (10%). עם זאת, ניתן לקבל זיכוי גם על מס החברות וגם ביחס למס שנוכה במקור באמצעות מנגנון זיכוי עקיף

תכנון מס למשקיעים מישראל

משקיעים מישראל נוהגים לבצע השקעות ברוסיה באמצעות חברת אחזקות תושבת קפריסין, המחזיקה בחברה רוסית. אחת הסיבות לכך הוא שיעור הניכוי מס במקור הנמוך הנובע מהוראות האמנה למניעת כפל מס בין רוסיה לקפריסין. מדובר בשיעור ניכוי במקור של 5% מהדיבידנד המשולם לחברה הקפריסאית. סיבה נוספת היא שבאמצעות מבנה זה, משקיעים יכולים, בתנאים מסוימים, ליהנות מפטור ממס ברוסיה בעת מכירת מניות החברה הקפריסאית, בהתאם לאמנת המס שבין רוסיה לקפריסין (אך ראו להלן התיקון באמצעות הפרוטוקול לאמנה). תכנון מס אחר הוא לפעול ברוסיה באמצעות סניף מקומי, המאפשר למשוך את הכסף מרוסיה ללא ניכוי מס במקור. 

פרוטוקול האמנה בין רוסיה לקפריסין

יש לשים לב כי בפרוטוקול החדש לאמנת המס שבין רוסיה לקפריסין, שנחתם בסוף שנת 2010, קיים סעיף הגבלת הטבות ולפיו אם מטרתה המרכזית של חברה היא להשיג את הטבות האמנה למניעת כפל מס, אותה חברה לא תהיה זכאית להטבות המס שבאמנה.

בפרוטוקול נקבע לעניין שיעור הניכוי מס במקור מדיבידנד (5% או 10%), כי הזכאות לשיעור מופחת של 5% תשתנה באופן כזה שתידרש השקעה מינימאלית בהון מניות בחברה מחלקת הדיבידנד בסך של 100,000 יורו (במקום 100,000 דולר).

עוד נקבע בפרוטוקול כי המונחים "דיבידנדים" ו"ריבית" יתוקנו באופן שיותאמו לאמנת המודל של ארגון ה-OECD.

שינוי חשוב אחר נוגע למיסוי רווחי הון שמפיק תושב אחת המדינות המתקשרות ממכירת מניות בחברה שעיקר נכסיה מקרקעין המצויים במדינה המתקשרת האחרת. לפני התיקון, ניתנה זכות מיסוי בלעדית למדינת מושבו של מפיק רווח ההון ממכירת מניות של חברת המקרקעין תושבת המדינה המתקשרת האחרת. אולם, הפרוטוקול החדש קובע זכות מיסוי ראשונית למדינה בה מצויים נכסי המקרקעין, למעט במקרים מסוימים. הוראה זאת נכנסת לתוקף לאחר 4 שנים מיום הכניסה לתוקף של הפרוטוקול. 

פטור לרווח הון - שינויים בחקיקה 2011

רוסיה הודיעה על כוונתה להעניק פטור ממס על רווח הון שייווצר ממכירת מניות בחברה רוסית, בכפוף לכך שהמוכר החזיק במניות במשך יותר מ- 5 שנים. ההוראה תקפה גם ביחס למכירת מניות של חברה רוסית, אשר 50% או יותר מנכסיה מורכבים ממקרקעין ברוסיה.

הפטור חל ביחס ליחידים וחברות, אך ביחס לחברה יתקיים אחד מהתנאים הבאים:

1. המניות של החברה הרוסית לא היו רשומות למסחר במשך תקופת ההחזקה.

2. בתקופת ההחזקה, המניות של החברה הרוסית היו רשומות למסחר וקשורות לסקטור ההיי-טק.

3. המניות של החברה הרוסית לא היו רשומות למסחר בעת שנרכשו, אך נרשמו למסחר וקשורות לסקטור היי-טק בעת שנמכרו. 
 
שימו לב - ממשלת רוסיה הודיעה על שינויים בחוקי המס ברוסיה. להרחבה, ראו: עדכוני מיסוי בינלאומי - ינואר 2012

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד 

 
טואול - בניית אתרים