עודף זיכוי בגין מס זר

 

סעיף 205|זיכוי עקיף|פקודה|מסים|מס זר|הכנסה|כפל מס

 
להלן הפרק החמישי בפרשנות רשות המסים לעניין זיכוי מסי חוץ. הפרק החמישי עוסק בעודף זיכוי בגין מס זר בשנת המס. לדף הראשי, ראו: פרשנות רשות המסים - זיכוי מיסי חוץ.
ראו גם: מדריך מיסוי בינלאומי: זיכוי ממס
 
סעיף 205א לפקודה מקנה לנישום את הזכות לנצל עודף זיכוי שנוצר לו בגין מס זר בהתאם לכללים מיוחדים. עודף זיכוי מוגדר כסכום מסי החוץ ששולמו בשל הכנסות חוץ ממקור פלוני, בניכוי סכום הזיכוי הניתן בשלהן כנגד מסי ישראל (כשהוא חיובי). מסי חוץ ששולמו בגין הכנסה הפטורה בישראל, מיסים שהנישום התנדב לשלמם בחו"ל וכן מסי חוץ שהנישום ויתר על זיכוי בגינם - אינם נחשבים לעודף זיכוי.
 
כמו כן, על עודף זיכוי שנוצר כתוצאה מזיכוי בגין מס ששולם על ידי חבר-בני- אדם שחילק דיבידנד, לא יחולו הוראות סעיף 205א לפקודה. המשמעות היא, שעודף זיכוי כאמור לא יועבר לשנים הבאות (ההוראות מצויות בסעיף 126(ה) לפקודה).
 
א.    קיזוז כנגד מס בשל הכנסות שיופקו מחוץ לישראל מאותו מקור
עודף הזיכוי יופחת ממס החל על הכנסות חוץ מאותו מקור, דהיינו עפ"י החלוקה למקורות (ל"סלים"). כך למשל, עודף זיכוי בגין הכנסות מעסק שהופקו בחו"ל ינוצל כנגד מס שהנישום יהיה חייב בו בשנים הבאות בשל הכנסה מעסק שתופק בחו"ל (אותו עסק או עסק אחר). בנוסף, קיזוז עודף הזיכוי יתבצע אך ורק כנגד חיוב במס בשל הכנסות חוץ ולא כנגד חיוב במס בשל הכנסות שיופקו בישראל.
 
ב.    העברת עודף הזיכוי לשנים הבאות
קיזוז עודף הזיכוי יתבצע בחמש השנים הבאות לאחר השנה בה הוא נוצר, בזו אחר זו (אם ניתן לקזז את עודף הזיכוי בשנה מסויימת, לא ניתן יהיה להעבירו לקיזוז לשנים הבאות). סדר הקיזוז ייקבע לפי כלל פיפ"ו (FIFO) - ראשית יקוזז עודף הזיכוי ה"ישן יותר" באותו "סל" (סדר זה עדיף לנישומים).
 
ג.     תיאום עודף הזיכוי
עודף הזיכוי יקוזז, כשהוא מתואם לפי שיעור עליית המדד מתום שנת המס שבה נוצר עד לתום שנת המס שבה הופחת. בכל מקרה, הפחתת עודף הזיכוי כאמור תיעשה בכפוף להוראות חלק י', פרק שלישי לפקודה, בשינויים המחוייבים. כלומר: כל אותן הוראות, תנאים ומגבלות החלים במתן זיכוי בגין מס זר, יחולו גם בעת ניצול עודף הזיכוי כאמור בשנים הבאות.
 
לחוזרי מס נוספים בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים
 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
ד"ר אבי נוב, עו"ד
טואול - בניית אתרים