החלטת מיסוי בנושא היפוך שרוול

רשות המסים|שינוי מבנה|סעיף 104ב|סעיף 102

להלן החלטת מיסוי 7/06, ביחס להעברת מניות חברה ישראלית לחברה זרה בהתאם לסעיף 104ב לפקודה (מהלך המכונה היפוך שרוול). החלטת המיסוי התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי של רשות המיסים, בפרק העוסק בחלק ה2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים.

העובדות

1. חברה א' הינה חברה פרטית תושבת ישראל שהוקמה לאחר יום 1.1.03, העוסקת בתחום התוכנה (להלן: "החברה"). בעל מניותיה הינם יחידים תושבי ישראל וקרן הון סיכון, שלה אישור מרשות המיסים המסדיר את אופן מיסוי המשקיעים הזרים בה על פי סעיף 16א לפקודה. עיקר פעילותה של החברה הינה פעילות מו"פ. החברה הצהירה כי השקעתה של קרן הון הסיכון בחברה הינה "נכס", כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה.

2. החברה הקצתה אופציות לקבוצת עובדים תושבי ישראל בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, לאחר תיקונו בתיקון 132 לפקודה. אופציות אלו טרם הגיעו לתום תקופת החסימה לצרכי מס לפי סעיף 102 לפקודה.

3. קרן הון סיכון זרה (להלן: "הקרן הזרה"), הביעה את נכונותה להשקיע בחברה. הקרן הזרה התנתה את השקעתה כך שהשקעתה תהיה בחברה שתתאגד בארה"ב.

פרטי הבקשה

1. במסגרת המהלך המבוקש, יעבירו בעלי המניות והזכויות בחברה את מלוא החזקותיהם בחברה לחברה שהתאגדה בארה"ב ושהוקמה במיוחד לשם כך (להלן: "החברה הקולטת"), בתמורה להקצאת מניות בחברה הקולטת, בהתאם לסעיף 104ב(א) לפקודה (מהלך זה מכונה "היפוך שרוול").

2. מטרת שינוי המבנה הינה גיוס כספים ממשקיעים, לצורך המשך המחקר והפיתוח בחברה.

3. החברה ביקשה לאשר כי הינה "חברה עתירת מחקר ופיתוח" כהגדרתה בתקנות מ"ה (שינוי מבנה של חברות עתירות מחקר ופיתוח), התשנ"ד-1994. כמו כן, ביקשה הסדר לגבי האופציות שהוקצו בחברה ויוחלפו באופציות למניות החברה הקולטת.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. ניתן אישור לבצע היפוך שרוול - שינוי המבנה על פי הוראות סעיף 104ב(א) לפקודה בכפוף למגבלות הקבועות בו.

2. נקבע כי החברה תיחשב "חברה עתירת מחקר ופיתוח", בתנאי שהחברה ובעלי הזכויות ימלאו אחר הוראות התקנות והתנאים הנוספים שנקבעו בהחלטות מיסוי.

3. נקבע כי בעת מכירת המניות המוקצות בחברה הקולטת, בעלי המניות בחברה ערב שינוי המבנה יתחייבו במס בישראל. נקבע כי במכירה כאמור לא יותרו ניכויים, קיזוזים, זיכויים ופטורים מסוימים.

4. נקבע כי מכירת מניות החברה על ידי החברה הקולטת תחויב במס בישראל ללא אפשרות של ניכוי, קיזוז, פטור וזיכוי.

5. נקבעו מנגנונים לחישוב רווח ההון, כגון: מחיר מקורי, יום רכישה, הוספת דיבידנדים לתמורה (לעניין חישוב רווח ההון עד המועד הקובע ולאחריו), חישוב רווח ההון בגין מכירת המניות המוקצות באופן יחסי (פרו-רטה) וכן הוראות נוספות.

6. נקבעו הוראות למניעת הסטת רווחים והכנסות ממדינת ישראל ולמניעת מעבר של נכסים בלתי מוחשיים מישראל.

7. נקבע כי הזכויות המוקצות והזכויות בחברה שהועברו לחברה הקולטת תוחזקנה בידי נאמן, תושב ישראל, שיהא אחראי כלפי רשות המסים ליישום הוראות האישור ותשלום המס במכירות עתידיות.

8. נקבע כי לא יועברו תמלוגים או תמורה אחרת שאינה במהלך העסקים הרגיל מהחברה לחברה הקולטת, וכל דיבידנד שישולם מהחברה לחברה הקולטת או מהחברה הקולטת לבעלי הזכויות, יחויב במס בישראל, כאילו חולק ע"י חברה תושבת ישראל.

10. נקבע כי תחול רציפות לגבי מיסוי האופציות שהוקצו לעובדים בחברה הקולטת, חלף האופציות שהיו להם בחברה ובוטלו במהלך שינוי המבנה.

11. נקבע כי החלטת המיסוי אינה מהווה אישור לעמידה בתנאי סעיף 104ב לפקודה, נושא אשר יכול וייבדק על ידי פקיד השומה.

12. במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות שונות, כגון: מתן ביאור בדוחות הכספיים ובדוחות לצורכי מס של החברות, אי התרת הוצאות שינוי המבנה, אישור מצגי החברות ומגבלות נוספות.

‏להחלטות מיסוי נוספות, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של החלטות רשות המסים

טואול - בניית אתרים