חוזר רשות המסים בעניין מחירי העברה
 
ד"ר אבי נוב, עו"ד

מרץ 2009

רשות המסים פרסמה חוזר מס הכנסה לסעיף 85א לפקודה ולתקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), המפרט את דרך העבודה לצורך קביעת תנאי השוק במסגרת עבודת חקר (study), כדלקמן:

שלב ראשון: זיהוי ובידוד מאפייני ההשוואה של הצד הנבדק בעסקה הבין-לאומית.

שלב שני: מציאת צד דומה או עסקאות דומות, כך שמאפייני ההשוואה שלהם יהיו דומים לצד הנבדק.

שלב שלישי: ביצוע התאמות, אם יש צורך בכך, לעסקאות הדומות שנבחרו לצרכי השוואה באותם מקרים בהם לא נמצאו עסקאות שמאפייניהם זהים במלואם למאפייני הצד הנבדק. יש לבודד את המאפיין השונה ולהעריך את השפעתו על המדד שנבחר.

שלב רביעי: בחירת שיטת ההשוואה והמדד להשוואה, ובחינתם על העסקאות שנבחרו להשוואה.

שלב חמישי: יצרת טווח של תוצאות שהתקבלו כתוצאה מהרצת השיטה שנבחרה על הצד הדומה/עסקאות דומות.

שלב שישי: בחינה האם מחיר העברה של העסקה הנבחנת נמצא בטווח התוצאות.

אם מחיר העסקה חורג מטווח התוצאות הרלוונטי יש לפקיד השומה סמכות לקבוע את מחיר העסקה בתנאי השוק ולערוך התאמה להכנסה החייבת בהתאם.

בנוסף, חוזר רשות המסים מסביר ומרחיב את הגדרת המונח "יחסים מיוחדים", שהוא מונח מפתח בתחום מחירי העברה. וכך נאמר בחוזר:

"המונח "יחסים מיוחדים" מוגדר בשני רבדים - כללי וספציפי. ברובד אחד ההגדרה מציינת תנאים מסוימים שבהתקיימם ייחשבו יחסים מיוחדים בין צדדים לעסקה וברובד שני מדובר בהגדרה שאיננה סגורה וייתכנו נסיבות ותנאים נוספים שבהתקיימם יראו יחסים מיוחדים בין הצדדים. ברובד זה הכוונה למקרים בהם כאשר בין הצדדים לעסקה הבינלאומית יש "זהות אינטרסים" או כאשר הצדדים לעסקה נשלטים באופן ישיר או עקיף על ידי אותו אינטרס, בדומה למוגדר בסעיף 482 לקוד המס האמריקאי.."

בחוזר רשות המסים מודגש כי באותם מקרים בהם פקיד השומה משתמש במונח "לרבות" בהגדרת יחסים מיוחדים לצורך החלה של סעיף 85א, עליו לבסס ראיות לאפשרות של זהות האינטרסים ואופן השפעתם על מחיר העסקה. לדעתי, מדובר בהרחבה בעייתית של ההוראות ללא כל עיגון בחוק, ובכלל כיצד רשות המסים תחליט על "זהות אינטרסים"?

ביחס לבחירת שיטת ההשוואה (ראו לעיל סקירת השיטות השונות), חוזר רשות המסים קובע כי לאחר שהעסקאות הדומות נקבעו, יש לבחור את השיטה להשוואה בין מחיר העסקה הבינלאומית לבין מחיר העסקאות הדומות. בסופו של דבר, מטרת הבחינה לראות אם מחיר העסקה הבינלאומית הנבחנת נקבע כמו שנקבע המחיר בעסקאות הדומות. תקנה 2(א) לתקנות קובעת כי ההשוואה תהא לפי אחת השיטות שפורטו בתקנה כאשר "המעבר" משיטה לשיטה הוא לאחר שלילת השיטה הקודמת שפורטה בתקנה.

בחוזר רשות המסים נקבע כי שיטת הבכורה היא שיטת השוואת המחיר. אם לא ניתן להפעיל את השיטה, יש לפעול לפי אחת מהשיטות הבאות המתאימה ביותר בנסיבות העניין - שיטת שיעור הרווחיות או שיטת חלוקת הרווח. אם אף אחת מהשיטות האמורות לא ניתנות להפעלה, ניתן לבחור כל שיטה אחרת המתאימה ביותר בנסיבות העניין המשווה בין העסקה הבינלאומית לעסקה הדומה.
 
להרחבה בנושא מחירי העברה, ראו: המדריך למחירי העברה (כולל תכנוני מס).

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה  

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

logo בניית אתרים