האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאסטוניה

 
ד"ר אבי נוב, עו"ד 
 
ספטמבר 2010
 

האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאסטוניה נחתמה ביום 29.6.09, והיא בתוקף מיום 1.1.2010 ואילך. האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאסטוניה מבוססת בעיקרה על אמנת המודל של ה-OECD.

להלן מספר הוראות מרכזיות באמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאסטוניה:

תושבות

ביחס ליחידים, נקבע כי מקום בית הקבע של הנישום הוא מבחן שובר שוויון ראשון במקרה של כפל תושבות (בדומה למודל ה-OECD).

ביחס לחברות, ובשונה ממודל ה-OECD, נקבע באמנה, כי במקרה של כפל תושבות של חברה ישראל ואסטוניה יפתרו זאת בהסכמה הדדית (כמו באמנה בין ישראל לארצות הברית). בפרוטוקול לאמנה נקבע, כי במקרה כזה המדינות יביאו בחשבון גורמים כגון מקום הניהול הממשי, מקום ההתאגדות או הכינון, וכל גורם אחר הנוגע בדבר. כמו כן בפרוטוקול נקבע, כי אם וכאשר יאומץ בדין הפנימי באסטוניה קריטריון הניהול האפקטיבי כמבחן התושבות לחברה, אזי גם האמנה בין ישראל ואסטוניה תאמץ קריטריון זה במצב של תושבות כפולה של חברה.
 
ביחס לתושבות התאגיד, הרי שלאור הוראות האמנה כאמור קיים חשש לכפל מס.

דיבידנדים

באמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאסטוניה נקבע פטור ממס במדינת המקור לדיבידנד בין חברות, בהחזקה של 10% ומעלה, וכן לדיבידנד המשולם לקרן פנסיה, בנק מרכזי או המדינה עצמה. בכל מקרה אחר, מוגבל המיסוי ל-5% בלבד.

ריבית

באמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאסטוניה נקבע שיעור מס מקסימלי של 5% במדינת המקור. פטור ממס במדינת המקור יינתן לגבי ריבית המשתלמת לממשלת המדינה השנייה או לבנק המרכזי שלה, וכן לריבית המשתלמת על הלוואה שבוטחה ע"י חברה בבעלות מלאה של המדינה העוסקת בביטוח סיכוני סחר חוץ. כן נקבע פטור ממס במדינת המקור לריבית המשולמת לקרן פנסיה.
 
אציין כי סיווג ההכנסה כריבית לצורך יישום האמנה ניקבע בהתאם לדיני המדינה בה נצמחה הריבית. בחוזר מס הכנסה ליישום הוראות האמנה בין ישראל לאסטוניה נקבע כי אין בסיווג ההכנסה כריבית במדינת המקור, כדי להשפיע על סיווג ההכנסה במדינת התושבות של מקבלה. בהתאם לכך, סיווג ההכנסה של מדינת המקור מחייב לעניין יישום הוראות האמנה אך לא לעניין יישום הוראות אחרות בדין הפנימי של מדינת המושב. המשמעות היא שעשויות להיות השלכות לעניין זכאות של נישום ישראלי לקבל זיכוי ממס זר ששולם על ידו באסטוניה בגין ריבית.
 
תמלוגים

באמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאסטוניה אומץ העיקרון הקבוע באמנת המודל של ה-OECD ולפיו ניתנת זכות מיסוי בלעדית למדינת התושבות.

רווח הון

באמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאסטוניה אומץ העיקרון הקבוע באמנת המודל של ה-OECD, כך שהוענק פטור ממס רווח הון במדינת המקור, אלא אם מדובר במקרקעין או במניות בחברה שלמעלה מ-50% משוויה הוא ממקרקעין.
 
 
זיכוי ממס

ישראל - האמנה קובעת, כי ישראל תיישם את שיטת הזיכוי לגבי הכנסה שמפיק תושב שלה באסטוניה. בנוסף נקבע, כי ישראל תעניק גם זיכוי עקיף, היינו כאשר חברה תושבת אסטוניה תחלק דיבידנד לחברה תושבת ישראל המחזיקה בה 25% ומעלה, יינתן זיכוי בישראל גם בגין המסים ששולמו באסטוניה ביחס להכנסה של החברה האסטונית.

אסטוניה - האמנה קובעת, כי אסטוניה תיישם את שיטת הפטור לגבי הכנסה שמפיק תושב שלה בישראל, למעט שני מקרים שבהם אסטוניה תיישם את שיטת הזיכוי: הראשון, כאשר ישראל תטיל מס בשיעור 5% על דיבידנד לפי סעיף 10(2)(ב) לאמנה; השני, כאשר ישראל תטיל מס בשיעור 5% על ריבית לפי סעיף 11(2) לאמנה.

תכנון מס

במקרים מסוימים יהיה כדאי להקים מבנה אחזקות בו חברה ישראלית תחזיק בחברה תושבת אסטוניה בעקיפין באמצעות חברה תושבת קפריסין. מבנה אחזקות זה, בשילוב עם "הזיכוי העקיף" יכול להפחית את המס הכולל במידה ניכרת. עם זאת, שימו לב - הפרוטוקול לאמנה מבהיר כי ישראל ואסטוניה רשאיות להחיל את דיניהן הפנימיים לשם מניעת התחמקות ממס או הימנעות ממס. 
 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 
 
טואול - בניית אתרים