מיסוי בינלאומי - International Taxation

מרצה: ד"ר אבי נוב

מטרת הקורס היא לסקור את עיקרי משטר המיסוי הבינלאומי בישראל, לרבות האמנות למניעת כפל מס. תאגידים ונישומים מתוחכמים עושים שימוש רב בתכנון מס בינלאומי במטרה לנצל את פערי המיסוי שבין המדינות וכך לצמצם למינימום את חבות המס שלהם. בקורס נדון בין היתר, בשיטות המרכזיות לתכנון מס בינלאומי (באמצעות אמנות למניעת כפל מס, מקלטי מס ועוד) ואת דרכי ההתמודדות של רשויות המס עם תכנונים אלה. הקורס מיועד גם להקנות ידע והבנה של סוגיות מס אקטואליות ולאפשר בחינה וניתוח ביקורתי של החוק ומדיניות המס של הרשויות. במהלך הקורס יושם דגש על לימוד תיאורטי ומעשי כאחד.

דרישות

השתתפות בקורס דורשת קריאת החומר, השתתפות בשיעורים ובחינה סופית.

מרכיבי הציון הסופי: בחינה;

שיטת הבחינה: חומר סגור.

חומר קריאה

1. מיסוי עסקאות בינלאומיות - מבוא

 • אמנון רפאל בהשתתפות ירון מהולל, מס הכנסה, כרך רביעי (1996).
 • אברהם אלתר ואורי כליף, הרפורמה במיסוי בינלאומי (2003).

2. ממיסוי טריטוריאלי למיסוי פרסונאלי

 • סעיפים 2, ו- 4א, לפקודת מס הכנסה.
 • דו"ח הועדה לרפורמה במס הכנסה, סיוון תשס"ב - יוני 2002, הוצאת רונן (ועדת רבינוביץ), פרק ג' - מיסוי הכנסות מחוץ לישראל.
 • חוזר מס הכנסה 21/2002 - סקירת השינויים העיקריים שבוצעו במסגרת הרפורמה בתחום המיסוי הבינלאומי.
 • אבי נוב, מיסוי עסקאות בינלאומיות: תכנון מס ליחידים ולחברות, תל אביב, רונן (2008), פרק 2.

3. תושבות היחיד

 • סעיף 1 לפקודת מס הכנסה (הגדרת תושבות).
 • ע"א 477/02 גונן נ' פ"ש חיפה, מסים כ/1 ה-71.
 • עמ"ה 7038/03 סולר נ' פ"ש ירושלים 3, מסים כ/1 ה-143.
 • עמ"ה 517/04 צייגר נ' פ"ש אילת, מסים יט/3 ה-237.
 • אבי נוב, מיסוי עסקאות בינלאומיות: תכנון מס ליחידים ולחברות, תל אביב, רונן (2008), פרק 4.

4. תושבות התאגיד

 • סעיף 1 לפקודת מס הכנסה (הגדרת תושבות).
 • עמ"ה 130/90, סולל בונה ארצות חוץ נ' פקיד-השומה, פד"א כב 177.
 • חוזר מס הכנסה 4/2002 - קווים מנחים לקביעת "שליטה וניהול".
 • אבי נוב, מיסוי עסקאות בינלאומיות: תכנון מס ליחידים ולחברות, תל אביב, רונן (2008), פרק 3.
 • ה' קירש "הערות בענין שליטה או ניהול בעקבות פסק דין סולל בונה", מיסים ח/3 (יוני 1994) עמ' א-81.

5. אמנות למניעת כפל מס

 • סעיף 196 לפקודת מס הכנסה.
 • גדעון קלוגמן ומאיר קפוטא, האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לארה"ב, מבוא.
 • בש"א 5663/07 ינקו וייס אחזקות נ' פ"ש חולון, מסים כב/1 ה-191.
 • עמ"ה 1255/02 חברת ג'טק טכנולוגיות בע"מ נ' פ"ש כפר-סבא, מסים יט/3 ה-196.
 • אבי נוב, מיסוי עסקאות בינלאומיות: תכנון מס ליחידים ולחברות, תל אביב, רונן (2008), פרק 7.

6. חברה נשלטת זרה

 • סעיף 75ב' לפקודת מס הכנסה.
 • חוזר מס הכנסה 5/2003 - "הרפורמה במס הכנסה - מיסוי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה".
 • אבי נוב, מיסוי עסקאות בינלאומיות: תכנון מס ליחידים ולחברות, תל אביב, רונן (2008), פרק 9.
 • דורון לוי ואיתן אסנפי, "חברה נשלטת זרה", חלק א', מיסים כ/4 (אוגוסט 2006) א-38.

7. חברת החזקות ישראלית

 • סעיפים 67ב-יא לפקודה.
 • אבי נוב, מיסוי עסקאות בינלאומיות: תכנון מס ליחידים ולחברות, תל אביב, רונן (2008), פרק 16.
 • ברוך כחלון, פטור השתתפות, מיסים כב/4 (אוגוסט 2008) א-72.

8. מחירי העברה

 • סעיף 85א לפקודת מס הכנסה.
 • אבי נוב, מיסוי עסקאות בינלאומיות: תכנון מס ליחידים ולחברות, תל אביב, רונן (2008), פרק 12.
 • ג'קי חולי ויריב בן דוב, "היבטי מיסוי בינלאומי ומחירי העברה בעסקאות בקניין רוחני", מיסים יט/1 (פברואר 2005).

9. האינטרנט והמיסוי הבין לאומי

 • שי מנוחין, ואח' עתיד המסחר האלקטרוני בישראל לאור הרפורמה במס - מעט מדי מאוחר מדי? מיסים יד/3 (יוני 2000) א-68.
 • אבי נוב, מיסוי עסקאות בינלאומיות: תכנון מס ליחידים ולחברות, תל אביב, רונן (2008), פרק 17.
 • מאמר באנגלית:

Arthur J. Cockfield, Should We Really Tax Profits from Computer Servers?, 21 Tax Notes Int’l 2407 (2000); Basu S, ‘Taxation of Electronic Commerce’ The Journal of Information, Law and Technology, 2 (2001).

10. מיסוי נאמנויות בינלאומיות

 • אהרן יורן, נאמנויות בינלאומיות "בלתי מוכרות" - תכנון מס וכפל מס, מיסים ז/6 (דצמבר 1993) עמ' א-25.
 • דו"ח הועדה למיסוי נאמנויות (בראשות פרידה ישראלי), נציבות מס הכנסה (2003), מצוי באתר האינטרנט של משרד האוצר (http://mof.gov.il/taxes).
 • דו"ח הוועדה לתוכנית המסים הרב שנתית (קפוטא-מצא), יוני 2005 - פרק ח'. מצוי באתר האינטרנט של משרד האוצר (http://mof.gov.il).

 

logo בניית אתרים