תיקון מס' 185 לפקודת מס הכנסה

ביום 3 באוגוסט 2011 (ג' באב התשע"א) התקבל בכנסת תיקון מס' 185 לפקודת מס הכנסה [דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"א, עמ' 823]. הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 552, מיום י"ג בטבת התשע"א (20 בדצמבר 2010), עמ' 330.

מטרת החקיקה

מטרת החקיקה להסדיר מספר סוגיות בסעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודת מס הכנסה, כמפורט להלן. במסגרת החקיקה החדשה תוקנה גם הגדרת "הלוואה" לעניין סעיף 85א' העוסק במחירי העברה. סעיף 85א לפקודה עוסק במיסוי הלוואות בינלאומיות, השונה בנוסחו מהנוסח של סעיפים 3(ט) ו-3(י), וכתוצאה מכך נוצרה חוסר אחידות בחקיקה ביחס למיסוי הלוואות מקומיות לעומת הלוואה בינלאומית. החקיקה באה ליצור הסדרה ואחידות ולקבוע מבחנים ברורים המגדירים מהם יחסים מיוחדים בגינם ניתן למסות את הריבית.

החקיקה החדשה

תיקון סעיף 3

 

בפקודת מס הכנסה‏ (להלן – הפקודה), בסעיף 3 –

(1) בסעיף קטן (ט) –

(א) בפסקה (1), בהגדרה "הלוואה", בסופה יבוא "למעט אחת מאלה:

(1) עסקה בין-לאומית כמשמעותה בסעיף 85א;

(2) הלוואה שניתנה עד יום כ"ח באדר א' התשס"ח (5 במרס 2008), שהיתה נכס קבוע בידי המלווה לפי חוק תיאומים בשל אינפלציה, ביום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), או שהיתה נכס קבוע בידי המלווה במועד החל בתקופה שמיום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) עד יום כ"ח באדר א' התשס"ח (5 במרס 2008), אילו הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה היו חלות לגבי אותה תקופה;";

(ב) בסופו יבוא:

"(5) הוראות פסקה (1)(ג) לא יחולו על הלוואה שקיבל בעל שליטה שהוא חבר בני אדם שאינו חברה משפחתית כמשמעותה בסעיף 64א או חברה שקופה כהגדרתה בסעיף 64א1.";

(2) בסעיף קטן (י), בפסקה (1) –

(א) ברישה, אחרי "בידי נותן ההלוואה" יבוא "ובלבד שמתקיימים יחסים מיוחדים בין נותן ההלוואה לבין מקבל ההלוואה";

(ב) בהגדרה "הלוואה" –

(1) פסקאות (2), (3), (5), (6) ו-(7) – יימחקו;

(2) בפסקה (11), במקום הסיפה החל במילים "ושהיו נכס קבוע" יבוא "עד יום כ"ח באדר א' התשס"ח (5 במרס 2008), שהיו נכס קבוע בידי נותן ההלוואה, לפי חוק תיאומים בשל אינפלציה, ביום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), או שהיו נכס קבוע בידי נותן ההלוואה במועד החל בתקופה שמיום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) עד יום כ"ח באדר א' התשס"ח (5 במרס 2008), אילו הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה היו חלות לגבי אותה תקופה;";

(3) אחרי פסקה (11) יבוא:

"(12) הלוואה שנתן אדם עד יום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007) שנרשמה בפנקסי חשבונות שנוהלו לגבי הכנסה שלגביה לא היו חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה, והוראות פרק ב' לחוק תיאומים בשל אינפלציה לא יחולו בקביעתה;";

(ג) אחרי ההגדרה "הלוואה" יבוא:

""יחסים מיוחדים" – לרבות יחסים שבין אדם לקרובו, וכן שליטה של צד אחד להלוואה במשנהו, או שליטה של אדם אחד בצדדים להלוואה, במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר;";

(ד) בהגדרה "שליטה", במקום "25% לפחות" יבוא "החזקה, במישרין או בעקיפין, ב-5% או יותר, באחד או יותר מאמצעי השליטה, ביום אחד לפחות בשנת המס, ולעניין פסקה (10) להגדרה "הלוואה" – החזקה ב-25% לפחות";

(ה) אחרי ההגדרה "שליטה" יבוא:

""אמצעי שליטה" ו"יחד עם אחר" – כהגדרתם בסעיף 88;

"קרוב" – כהגדרתו בסעיף 76(ד)."

תיקון סעיף 85א

 

בסעיף 85א לפקודה –

(1) בסעיף קטן (ב) –

(א) במקום ההגדרות "אמצעי שליטה" ו"יחד עם אחר" יבוא:

""אמצעי שליטה" ו"יחד עם אחר" - כהגדרתם בסעיף 88;

"אשראי" – לרבות כל חוב;";

(ב) בהגדרה "שליטה", בסופה יבוא "ביום אחד לפחות בשנת המס";

(2) בסופו יבוא:

"(ו)

(1) הוראות סעיף זה לא יחולו על הלוואה שהיא אחת מאלה:

(א) הלוואה שמתקיימים בה כל אלה:

(1) מקבל ההלוואה הוא חבר בני אדם בשליטתו של נותן ההלוואה;

(2) ההלוואה אינה צמודה למדד כלשהו ואינה נושאת ריבית או תשואה כלשהי; לעניין זה לא יראו את שער המטבע כמדד, לגבי הלוואה שניתנה במטבע מדינת התושבות של מקבל ההלוואה;

(3) ההלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני תום תקופה של חמש השנים ממועד נתינתה;

(4) פירעון ההלוואה נדחה בפני התחייבויות אחרות וקודם רק לחלוקת נכסים לבעלי המניות בפירוק;

(ב) שטר הון או איגרת חוב שהנפיק חבר בני אדם, בתנאים הקבועים בפסקה (5) להגדרה "נכסים קבועים" שבתוספת ב' לחוק תיאומים בשל אינפלציה, עד יום כ"ח באדר א' התשס"ח (5 במרס 2008), שהיו נכס קבוע בידי המלווה ביום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), או שהיו נכס קבוע בידיו במועד החל בתקופה שמיום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) עד יום כ"ח באדר א' התשס"ח (5 במרס 2008), אילו הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה היו חלות לגבי אותה תקופה.

(2) על אף האמור לפי פקודה זו, סכום הנובע משינוי בשער מטבע החוץ בעסקה בין-לאומית שהיא הלוואה כאמור בפסקה (1), שניתנה במטבע מדינת התושבות של מקבל ההלוואה, יובא בחשבון רק במועד פירעון ההלוואה ויחולו לגביו הוראות חלק ה'; לעניין זה, יראו את סכום ההלוואה שניתנה, כשהוא מתורגם לשקלים חדשים לפי שערו היציג של מטבע מדינת התושבות של מקבל ההלוואה ביום מתן ההלוואה, כמחיר המקורי כהגדרתו בסעיף 88, ואת סכום פירעון ההלוואה, כשהוא מתורגם לשקלים חדשים לפי שערו היציג של המטבע האמור ביום פירעון ההלוואה, כתמורה כהגדרתה בסעיף 88.

(3) בסעיף קטן זה, "מטבע מדינת התושבות" – גם דולר של ארצות הברית של אמריקה או אירו.".

תחילה ותחולה

 

תחילתם של ההגדרה "הלוואה" שבסעיף 3(ט)(1) לפקודה, כנוסחה בסעיף 1(1) לחוק זה, של פסקה (11) להגדרה "הלוואה" שבסעיף 3(י)(1) לפקודה, כנוסחה בסעיף 1(2)(ב)(2) לחוק זה, ושל סעיף 85א לפקודה, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008), והם יחולו על הלוואה שניתנה ביום האמור ואילך.

הוראת שעה

(א) בשנות המס 2008, 2009 ו-2010 לא יחולו הוראות סעיף 85א לפקודה על שטר הון או איגרת חוב שהנפיק חבר בני אדם עד תום שנת המס 2010 אם אינם צמודים למדד כלשהו ואינם נושאים ריבית או תשואה כלשהי.

(ב) לעניין סעיף קטן (א), לא יראו את שער המטבע כמדד, לגבי הלוואה כאמור באותו סעיף קטן שניתנה במטבע מדינת התושבות של מקבל ההלוואה, ויחולו על סכום הנובע משינוי בשער המטבע כאמור הוראות סעיף 85א(ו)(2) לפקודה, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, בשינויים המחויבים; בסעיף קטן זה, "מטבע מדינת התושבות" – גם דולר של ארצות הברית של אמריקה או אירו.

logo בניית אתרים