הנחיות לפעולה לעניין בעל הזכות שביושר
 
הדיון להלן העוסק בהנחיות לפעולה לעניין בעל הזכות שביושר, הוא מתוך חוזר רשות המיסים, בנושא בעל זכות שביושר (חוזר מס הכנסה מס' 22/2004, בתחום המיסוי הבינלאומי), המשמש למניעת ניצול לרעה של אמנות מס. להרחבה בנושא אמנות מס, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס).

לצורך הקביעה האם מקבל תשלום או תקבול כלשהם הוא בעל הזכות שביושר בו יש לבחון את מכלול העובדות והנסיבות בכל מקרה ולהביא בחשבון את כל הקריטריונים הרלבנטיים, ובכללם אלו שפורטו לעיל.

גורמים רבים יכולים ללמד על כך שישות מסוימת אינה בעל הזכות שביושר או שהיא מהווה צינור להעברת תשלומים לאחר שהוא בעל הזכות שביושר בהם. רק הנהנה האמיתי והסופי בתשלומים זכאי להנות מהטבות והקלות הקבועות באמנת המס שמדינת תושבתו צד לה.

להלן מספר גורמים שיכולים להצביע על "ישויות צינור":

א. פעילות עסקית מינימלית;

ב. קיום נכסים מינימליים;

ג. נושא משרה עם תפקיד מוגבל ולא מהותי (לעיתים זהו רק עו"ד חיצוני);

ד. בעלות חולפת/זמנית בתקבולים;

ה. העדר הצדקה לקיום מבנה חברות מסוים מלבד המטרה של חיסכון במס;

ו. מתן הלוואות "Back to Back" (שיעורי ריבית זהים, תנאים והסדרי פרעון תשלומים מקבילים וכו');

ז. שעבוד נכסים על ידי אחר כנגד הלוואות או מתן ערבויות של אחר בדרך אחרת;

ח. ישות אחרת נוטלת את הסיכונים הכלכליים;

ט. לישות אחרת השליטה על הסכומים המועברים והיכולת להחליט על גורלם והשימוש בהם;

י. התקבולים אינם נחשבים כהכנסה חייבת במס אצל ישות הביניים במדינת תושבותה;

יא. קיום התחייבות חוזית או אחרת לעברת תקבולים לגורם אחר;

יב. העברה שיטתית ונמשכת של תקבולים לגורם אחר, אף ללא התחייבות פורמלית;

 
 
ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של החוזר

טואול - בניית אתרים