‏15 יוני 2011

פטור מריבית לתושבי חוץ

ועדת הכספים של הכנסת אישרה תקנות המבטלות פטור מריבית לתושבי חוץ בגין ניירות ערך מסוימים

הודעת רשות המסים - ועדת הכספים אישרה אתמול תקנות שהביא לאישורה שר האוצר שעניינן ביטול פטור מריבית לתושבי חוץ בגין ניירות ערך מסוימים.

לאור החשש שהוצג לפיו הפטור מנוצל על ידי שחקנים בשוק המט"ח למטרות עשיית רווח לטווח קצר וגורם לתיסוף מטבע שעלול לפגוע בכושר התחרות ארוך הטווח של המשק, וזאת בעיקר כאשר מדובר ברכישה של מק"מ ואגרות חוב לטווח קצר, קיבלה הוועדה את ההצעה לבטל לתושבי חוץ את הפטור מריבית בגין מילוות מדינה שהמועד לפדיונם אינו עולה על 13 חודשים מיום הוצאתם. ביטול הפטור יחול מיום 7.7.2011, כך שתינתן אפשרות למחזיקים לשקול את צעדיהם בעקבות התקנות החדשות , שכן לאחר מועד זה תחויב הריבית במס.

תקנות אלה מצטרפות לתקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת לתושבי חוץ) ותקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית) אשר גם ביטול הפטור מכוחן, ייכנס לתוקף ביום 7.7.11.

להשלמת התמונה יצוין, כי פורסמה הצעת חוק לתיקון סעיף 97(ב2) לפקודת מס הכנסה, כך שיבוטל הפטור ממס הקיים היום לתושבי חוץ על רווח הון במכירה במישרין של מלווה מדינה קצר מועד כאמור לעיל. הצעת החוק תעלה בפני מליאת הכנסת בימים הקרובים.
 
 
לביקורת ביחס לביטול הפטור ממס למשקיעי חוץ על רווחים ממק"מ ואג"ח, ראו: ביטול הפטור ממס במק"מ ובאג"ח
טואול - בניית אתרים