זיכוי עקיף ממס חברות בהשקעה באמצעות שותפות זרה

 
להלן החלטת מיסוי 107/06, הנוגע לקביעת רשות המסים בנושא זיכוי עקיף ממס חברות בהשקעה באמצעות שותפות זרה, אשר התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי של רשות המיסים, בתחום המיסוי הבינלאומי. להרחבה בנושא זיכוי מס עקיף בפקודת מס הכנסה, ראו: זיכוי מס עקיף.

העובדות

1. המבקשות הנן חברות תושבות ישראל, המחזיקות כל אחת 40% ממניות חברה תושבת חוץ (להלן: "החברה הזרה"). להרחבה בנושא קביעת תושבות החברה, ראו: מדריך תושבות לצורכי מס, כולל המלצות לתכנון מס.

2. החברה הזרה מחזיקה ב-50% מהזכויות בשותפות שהוקמה לפי דין זר (להלן: "השותפות הזרה").

3. השותפות הזרה מחזיקה במניות של חברות תושבות חוץ, בשיעורי החזקה הנעים בין 50% ל-100%. חברות אלו מחזיקות בנכסים מחוץ לישראל (להלן: "חברות הנכסים"), מפיקות מהן הכנסה ומחויבות במס חברות בגין הכנסתן במדינות בהן מצויים הנכסים (להלן: "המס הזר").

4. השותפות הזרה הינה "שקופה" לצורכי מס במדינה בה הוקמה, ולפיכך הכנסותיה מיוחסות לחברה הזרה במישרין, ולא חל מס נוסף בחלוקת רווחיה לחברה הזרה.

5. על פי דיני המס במדינה בה הוקמה השותפות, השותפות שקופה הן לעניין הכנסות מדיבידנדים והן לעניין אחזקת נכסים ורווחי הון המופקים ממימושם.

פרטי הבקשה

המבקשות ביקשו לתבוע זיכוי ממס בישראל בשל המס הזר, וזאת בהתאם להוראות סעיף 203(ב) לפקודה (זיכוי עקיף).

החלטת המיסוי ותנאיה

1. לעניין הגדרת "הכנסה שממנה חולק הדיבידנד" בסעיף 126(ג) לפקודה, ייחשבו חברות הנכסים כחברות המוחזקות במישרין על ידי החברה הזרה.

2. שיעור ההחזקה לעניין זה יחושב על ידי הכפלת שיעור זכותה של החברה הזרה בשותפות הזרה בשיעור ההחזקה של השותפות הזרה בכל אחת מחברות הנכסים.

3. לפיכך, יינתן זיכוי בגין המס הזר לפי הוראות סעיפים 126(ג) ו-203(ב) לפקודה, בהתקיים תנאיהם.

4. על המבקשות הוטלו חובות דיווח לגבי החברה הזרה, השותפות והשקעותיהן של חברות הנכסים.

להרחבה בנושא זיכוי במס, ראו: מדריך מיסוי בינלאומי: זיכוי ממס, כולל המלצות לתכנון מס.
 
ראו גם: החלטות מיסוי רשות המסים - זיכוי ממס.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים