זיכוי עקיף מכוח אמנה - החלטת מיסוי בהסכם

להלן החלטת מיסוי 29/07, הנוגע לקביעת רשות המסים בנושא זיכוי עקיף מכוח אמנה, אשר התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי של רשות המיסים, בתחום המיסוי הבינלאומי.

להרחבה בנושא זיכוי מס עקיף בפקודת מס הכנסה, ראו: זיכוי מס עקיף.

העובדות

1. חברה תושבת ישראל הקימה, יחד עם משקיעים נוספים, קרן להשקעה בנכסים במדינות שונות באירופה. להרחבה בנושא קביעת תושבות החברה, ראו: מדריך תושבות לצורכי מס, כולל המלצות לתכנון מס.

2. הקרן מאוגדת כשותפות על פי דיני מדינה זרה (להלן: "הקרן" או "השותפות").

3. בכוונת מקימי הקרן להשקיע בנכסי נדל"ן מחוץ לישראל וזאת באמצעות חברות ייעודיות שיוקמו במדינות המטרה, באופן שכל נכס יירכש על ידי חברה ייעודית.

4. החברה הישראלית מחזיקה ב- 21.34% מהזכויות בקרן.

5. הקרן צפויה לרכוש נכס נדל"ן במדינת אמנה לצורך פעילות שתקיים במדינת אמנה וזאת באמצעות חברה ייעודית המוקמת על פי הדין באותה מדינה והיא אשר תרכוש את הנכס ותפעיל אותו (להלן: "החברה הזרה"). לרשימת מדינות אמנה, ראו: מדריך לאמנות מס.

6. השותפות אינה נישומה במדינה הזרה , אינה חייבת במס במדינה הזרה על הכנסותיה, ואין מכירים בה אלא בשותפים כבעלי הנכסים וההתחייבויות שבידי השותפות. בעת העברת כספים מהשותפות לשותפים אין במדינה הזרה אירוע מס ואין ניכוי מס במקור.

7. השותפות אינה מהווה ישות נפרדת לצרכי מיסוי במדינת מושבה, דהיינו: הקרן (השותפות) נחשבת כתאגיד שקוף לצורך דיני המס באותה מדינה. כפועל יוצא מכך, אמנות המס של המדינה הזרה חלות ביחס למדינת המושב של השותפים בשותפות ולא ביחס למדינת המושב של השותפות. משנת 1994 ועד לתום שנת 2006 היו השותפים תושבי מדינת האמנה.

פרטי הבקשה

התבקשנו לאשר, כי אמנת המס שבין ישראל למדינה הזרה (להלן: "האמנה") תחול על החברה הישראלית ביחס להחזקתה, באמצעות הקרן (השותפות), במניות החברה הזרה ולהכנסות (2) הנובעות מהחזקה זו, ולפיכך יחולו בעניינם של המשקיעים תושבי ישראל הוראות סעיף 18 לאמנה אשר לפיו יהיו זכאים לזיכוי בישראל בשל המס הזר.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. נקבע כי האמנה תחול על החברה הישראלית ביחס להחזקתה, באמצעות הקרן (השותפות), במניות החברה הזרה ולהכנסות הנובעות מהחזקה זו, ולפיכך יחולו בעניינם של המשקיעים תושבי ישראל הוראות האמנה אשר לפיו יהיו זכאים לזיכוי בישראל בשל המס הזר.

2. החברה הישראלית התחייבה להמציא לפקיד השומה לפי בקשתו, פרטים מלאים בדבר השקעת הקרן במדינת האמנה, ובכלל זה דוחות כספיים של השותפות, של השותף הכללי, ושל החברה הזרה.


להרחבה בנושא זיכוי במס, ראו: מדריך מיסוי בינלאומי: זיכוי ממס, כולל המלצות לתכנון מס.

ראו גם: החלטות מיסוי רשות המסים - זיכוי ממס 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 
 
טואול - בניית אתרים