מוסד קבע - פעילות באמצעות קבלן משנה: החלטת מיסוי בהסכם

להלן החלטת מיסוי 110/06, ביחס לקביעת רשות המסים בנושא מוסד קבע אשר התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי של רשות המיסים, בתחום המיסוי הבינלאומי.

להרחבה ביחס להיבטי המיסוי של מוסד קבע, ראו: מוסד קבע - מדריך לתכנון מס.

העובדות

1. חברה תושבת מדינת אמנה (להלן: "המבקשת"), הינה חברה בעלת שם עולמי בייעוץ בתחום ייחודי. להרחבה בנושא אמנות מס, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס).

2. המבקשת זכתה במכרז למתן ייעוץ בישראל ונחתם הסכם בינה לבין גורם ישראלי למתן ייעוץ על פי תוכנית עבודה המתפרסת על פני כשנתיים (למען הסר ספק מובהר, כי הפרויקט אינו כולל פעילות של הרכבה או התקנה ואף לא פיקוח על פעילויות כאלו).

3. לצורך ביצוע הייעוץ בישראל נשכרו שירותיה של חברה ישראלית שאינה קשורה אל המבקשת, כקבלן משנה (להלן: "החברה הישראלית"). החברה הישראלית אף יידעה את המבקשת אודות המכרז ובדבר נכונותה לשמש כקבלן משנה.

4. החברה הישראלית אחראית על הטמעת נהלים והנחיות שקבעה המבקשת ועל בחינת יישומן בפועל.

5. המבקשת תפעל מחוץ לישראל ועובדיה יגיעו מעת לעת לביקורים קצרים במתקני הלקוח, על פי הצורך. מתן הייעוץ אינו מצריך שהייה במקום קבוע בישראל ואינו ניתן במשרדי החברה הישראלית. למבקשת אין משרד קבוע בישראל.

6. האחריות המקצועית המהותית לפרויקט הייעוץ ולאיכות הייעוץ מוטלת על המבקשת. פעילות החברה הישראלית הינה תחת פיקוחה של המבקשת ובאחריותה של המבקשת. האחריות לנזקים מוגבלת ומוטלת בעיקרה על המבקשת.

7. התמחור לשעת עבודה של החברה הישראלית זהה לזה של המבקשת. התשלום לחברה הישראלית מבוסס על שעות עבודה צפויות בפרויקט. שינוי בהיקף שעות העבודה בפועל של החברה הישראלית ישפיע על התמורה, אך בכל מקרה חלקה לא יעלה על 45% מסך הפרויקט.

8. המבקשת אינה עוסקת בפעילות נוספת בישראל ואין בישראל גורם המוסמך לחתום על חוזים או להתקשר בשמה.

פרטי הבקשה

המבקשת ביקשה לקבוע כי פעילותה באמצעותה החברה הישראלית אינה יוצרת מוסד קבע בישראל ועל כן הכנסתה מפעילות כאמור אינה חייבת במס בישראל.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. המבקשת לא תחשב כפועלת באמצעות "מוסד קבע" בישראל לעניין אמנת המס בין המדינות, אך ורק בשל פעילותה במסגרת הסכם הייעוץ ובשל כך בלבד.

2. שוכנענו, כי ההכנסה שתפיק החברה הישראלית בשל הפרויקט הינה הכנסה סבירה שנקבעה בגין צדדים לא קשורים, בהתחשב בחלוקת הסיכונים, המטלות וייזום ההתקשרות עם הלקוח הישראלי. במידה שיהיו למבקשת פעילויות נוספות בישראל, ייבחנו השלכות המס בגינן.

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
logo בניית אתרים