קביעת העדר מוסד קבע - החלטת מיסוי בהסכם

להלן החלטת מיסוי 4857/11, ביחס לקביעת העדר מוסד קבע אשר התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי של רשות המיסים, בתחום המיסוי הבינלאומי.

להרחבה ביחס להיבטי המיסוי של מוסד קבע, ראו: מוסד קבע - מדריך לתכנון מס.

העובדות

1. חברה הרשומה והמאוגדת במדינת אמנה (להלן: "חברה 1"). להרחבה בנושא אמנות מס, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס).

2. במסגרת הקמה ופיתוח של רציף עגינה (מרינה), פרסמה רשות הנמלים מכרז (להלן: "המכרז").

3. חברה תושבת מדינת אמנה (להלן: "חברה 2"), זכתה במכרז לביצוע העבודות.

4. למטרת ביצוע חלק מעבודות המחקר, התקשרה חברה 2 בהסכם עם חברה 1 (להלן: "ההסכם"), במסגרתו התחייבה חברה 1 לבצע עבודות מחקר ובדיקות גיאופיסיות (להלן: "עבודות המחקר"), של קרקעית הים בנמל, על מנת לעמוד על טיבם, מהותם ותכונותיהם של מי הים והקרקעית, למטרת תכנון ובניית רציף עגינה של ספינות בנמל, כקבלן משנה של חברה 2. הכול בהתאם להוראות המכרז.

5. עבודות המחקר יבוצעו, בין היתר, באמצעות דחפורים וציוד כבד ומורכב שיבצעו קידוחים וחפירות בקרקעית הים על מנת להשיג את המידע הגיאולוגי הנדרש.

6. יובהר כי, חברה 1 וחברה 2 אינם צדדים קשורים.

7. התמורה לה זכאית חברה 1 בשל ביצוע עבודות המחקר הינה בתנאי שוק כפי שנקבעה בין צדדים לא קשורים.

8. על פי תנאי המכרז, חברה 2 אחראית על הטעמת הנהלים ותנאי המכרז כפי שנקבעו על ידי רשות הנמלים ועל בחינת יישומן בפועל על ידי חברה 1.

9. לצורך ביצוע עבודות המחקר יעבדו באתר לכל היותר מספר עובדים זרים תושבי מדינת אמנה (להלן: "העובדים הזרים"), המועסקים מטעם ובשם החברה. העובדים הזרים שיגיעו לישראל ישתכנו בבתי מלון במהלך שהותם לצורך ביצוע השירות. נציין כי העובדים הזרים מאופיינים כעובדים מקצועיים, שאינם מורשים או מוסמכים לחתום על חוזים כלשהם בישראל בשם החברה.

10. בנוסף, החברה צפויה להתקשר עם קבלני משנה ישראליים לביצוע חלק מעבודות המחקר.

11. על פי ההסכם, צפויות עבודות המחקר להתבצע על ידי חברה 1, באמצעות העובדים הזרים, עם קבלת אישורי העבודה, תקופה ארוכה יותר משישה חודשים אך פחות משנה.

12. לחברה אין משרדים או מקום עסקים אחר המשמשים אותה בישראל והיא אינה עוסקת בפעילות נוספת כלשהי בישראל מעבר למפורט בבקשה זו.

הבקשה

1. לקבוע כי, פעילות חברה 1 בישראל בקשר לביצוע עבודות המחקר עונה לגדר עבודות הקשורות ל"פרויקט של בינוי או הרכבה". וכפועל יוצא מכך, פעילות החברה בישראל אינה יוצרת לה "מוסד קבע" הואיל ומשך תקופת שהייתה של החברה באתר לא עולה על תקופה מצטברת של 12 חודשים.

2. על פי הוראות האמנה, ככל שהעובדים הזרים לא ישהו בישראל יותר מ-183 ימים בכל שנת מס לביצוע העבודות באתר, משכורותיהם של העובדים הזרים לא יהיו כפופות למס הכנסה בישראל על פי הדין הישראלי.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. לאור העובדה שעבודות המחקר שביצעה חברה 1 בשל הקמה ופיתוח של רציף עגינה, מהוות חלק בלתי נפרד מהפרויקט נשוא הסכם זה, וכל עוד עבודות אלו נמצאות בפיקוח ובאחריותה של חברה 2. עבודות המחקר ייחשבו כעבודות הקשורות ל"פרויקט של בינוי או הרכבה" וכל עוד משך ביצוען לא יעלה על 12 חודשים, הרי שלא נוצר מוסד קבע לחברה 1.

2. לגבי כל עובד זר שישהה בישראל יותר מ-183 יום בשנת מס, יש לנכות מס מהמשכורת שקיבל בשל עבודתו בפרויקט. כמו כן, תחול חובת ניכוי מס במקור גם על עובד שישהה בישראל פחות מ-183 ימים אלא אם משכורתו משולמת לו ממעביד זר.

3. לצורך בחינת קיומו של מוסד קבע לקבלן הראשי, יש לסכום את תקופת שהייתו בישראל לרבות תקופות השהייה של קבלני המשנה שלו.

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים