תושבות החברה באמנות המס של ישראל

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2008

רוב אמנות המס של ישראל תואמות את נוסח אמנת מודל ה-OECD, ביחס לתושבות החברה. כך לדוגמה, באמנות המס עם אוקראינה, איטליה, אתיופיה ובולגריה נעשה שימוש במונח: "מקום הניהול הממשי". עם זאת, קיימות מספר אמנות החורגות מנוסח המודל. באמנת המס עם דרום אפריקה, למשל, נעשה שימוש במונח: "מקום ניהול העסקים בפועל". באמנה עם יפן נעשה שימוש במונח: "מקום המשרד הראשי או המרכזי".

האמנה למניעת כפל מס עם בלרוס היא ייחודית בעניין קביעת מקום המושב של התאגיד, שם מופיעה הגדרה מלאה למונח. בסעיף 4 לאמנה נאמר כך:

"למטרות סעיף זה, "ניהול ממשי" - בין היתר, המקום שבו מתקיימת קבלת ההחלטות בדרג הגבוה ביותר על קווי מדיניות חשובים החיוניים לניהול החברה, המקום הממלא תפקיד מוביל בניהול החברה מנקודת מבט כלכלית."

אמנת המס של ישראל עם ארצות הברית

האמנה למניעת כפל מס עם ארצות הברית היא ייחודית ביחס לאמנות מס אחרות של ישראל המבוססות על מודל ה-OECD, בכך שהיא אינה כוללת מבחן מכריע לקביעת תושבות התאגיד. הפתרון של האמנה ביחס לקביעת תושבות התאגיד, מקום בו נוצר כפל תושבות, הוא בהפניית הבעיה אל הרשויות המוסמכות על מנת שיפתרו את העניין בהסכמה הדדית.

בעיית כפל התושבות עשויה להתעורר, לדוגמה, במצב בו חברה התאגדה בארצות הברית, אך השליטה והניהול על עסקיה מופעלים מישראל. הפתרון נמצא בסעיף 3(3) לאמנה עם ארצות הברית שם נאמר:

"כאשר בשל הוראות סעיף קטן (1) אדם שאינו יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ישתדלו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות לפתור את שאלת מקום מושבו בהסכמה הדדית ולקבוע את אופן החלת האמנה לגביו. עד אשר יקבעו הרשויות המוסמכות כאמור, לא יראו את אותו אדם כתושב המדינות המתקשרות, למעט לענין סעיף 26 (הקלה ממסי כפל), סעיף 27 (אי הפליה) וסעיף 31 (כניסה לתוקף) ולענין תשלומים מאת אדם כאמור הנדונים בסעיף קטן (2) לסעיף 12 (דיבידנדים), סעיפים קטנים (2) ו-(3) לסעיף 13 (ריבית) וסעיף קטן
(1)(ב) לסעיף 14 (תמלוגים)."

כפי שעולה מנוסח הסעיף, עד שהרשויות תגענה להסכמה בנושא התושבות של התאגיד, הרי שתאגיד בעל תושבות כפולה לא ייחשב כתושב המדינות המתקשרות לעניין האמנה. היות והוראה זאת עלולה לגרום לכפל מס, נקבע כי יחולו לגבי אותו תאגיד סעיפים 26 (הקלה ממסי כפל), 27 (אי הפליה) ו-31 (כניסה לתוקף). כמו כן, יחולו הוראות האמנה לגבי תשלומי דיבידנד, ריבית ותמלוגים מסוימים שמשלם אותו תאגיד. מכאן, כי על תשלומים שהתאגיד מקבל (בניגוד למצב בו התאגיד משלם לאחרים) לא יחולו שיעורי מס מופחתים או פטור ממס במדינת המקור.

להרחבה בנושא קביעת תושבות התאגיד, ראו: מדריך תושבות לענייני מס, כולל המלצות לתכנון מס.

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
 
logo בניית אתרים