נוסח אמנת מס ישראל שוויץ

 
הנוסח המחייב מופיע באתר משרד האוצר
 
ראו גם: האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לשוויץ - חוזר מס הכנסה 10/2002, היחידה למיסוי בינלאומי, מיום 7 ביולי 2002.
 
 
המועצה הפדרלית השוויצרית וממשלת ישראל ברצותן לעשות אמנה בדבר מניעת מסי כפל לגבי מסים על הכנסה ועל הון, הסכימו לאמור:

סעיף 1: תחולה אישית

אמנה זו תחול על בני אדם שהם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.

סעיף 2: המסים הנידונים

1. אמנה זו תחול על מסים על הכנסה ועל הון המוטלים מטעם מדינה מתקשרת או יחידות משנה מדיניות או רשויות מקומיות שלה, ללא התחשבות בדרכי הטלתם.

2. יראו כמסים על הכנסה ועל הון כל המסים המוטלים על סך כל ההכנסה, על סך כל ההון, או על חלקים מההכנסה או מההון, לרבות מסים על רווחים מהעברת מטלטלין או מקרקעין, מסים על סך כל השכר או המשכורות שמשלמים מיזמים, וכן מסים על עליית ערך של נכסים.

3. המסים הקיימים שעליהם תחול אמנה זו הם בעיקר:

(א) בשוויץ:

המסים הפדרליים, הקנטונליים והקהילתיים

(i) על הכנסה (הכנסה כוללת, הכנסה משכר, הכנסה מהון, רווחים תעשייתיים ומסחריים, רווחי הון ופריטי הכנסה אחרים); וכן

(ii) על הון (סך כל הרכוש, מקרקעין ומיטלטלין, נכסי עסקים, הון נפרע ורזרבות, ופריטי הון אחרים),

(להלן: "מס שוויצרי");

(ב) בישראל:

(i) מס הכנסה ומס חברות (לרבות מס על רווחי הון);

(ii) המס המוטל על רווחים מהעברת מקרקעין לפי חוק מס שבח מקרקעין;

(להלן: "מס ישראלי").

4. אמנה זו תחול גם על מסים זהים או דומים בעיקרם שיוטלו לאחר תאריך חתימת אמנה זו, בנוסף למסים הקיימים או במקומם. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על שינויים משמעותיים שחלו בדיני המסים שלהן.

5. האמנה לא תחול על הכנסה הנתונה למס באחת המדינות המתקשרות מהתערבויות, הימורים, או זכיות בהגרלות.

סעיף 3: הגדרות כלליות

1. למטרות אמנה זו, אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר:

(א) (i) המונח "שוויץ" פירושו הקונפדרציה השוויצרית;

(ii) המונח "ישראל" פירושו מדינת ישראל; ובמשמעותו הגיאוגרפית, המונח
ישראל, כולל את המדף היבשתי, ואזורים ימיים אחרים שלגביהם היא מממשת זכויות ריבוניות וסמכויות שיפוט בהתאם לדין הבין-לאומי;

(ב) המונח "אדם" כולל יחיד, חברה וכל חבר בני אדם אחר;

(ג) המונח "חברה" פירושו כל גוף מואגד או ישות משפטית הנחשבת כגוף מואגד לצורכי מס;

(ד) המונחים "מיזם של מדינה מתקשרת" ו"מיזם של המדינה המתקשרת האחרת" פירושם, בהתאמה, מיזם המנוהל בידי תושב של מדינה מתקשרת ומיזם המנוהל בידי תושב של המדינה המתקשרת האחרת.

(ה) המונח "תעבורה בין-לאומית" פירושו כל הובלה בספינה או בכלי טיס המופעלים בידי מיזם שמקום ניהולו הממשי נמצא במדינה מתקשרת, למעט כאשר הובלה כאמור נעשית רק בין מקומות שבתוך המדינה המתקשרת האחרת.

(ו) המונח "רשות מוסמכת" פירושו:

(i) בשוויץ, מנהל מינהל המס הפדרלי או נציגו המוסמך;

(ii) בישראל, שר האוצר או נציגו המוסמך;

(ז) המונח "אזרח" פירושו:

(i) יחידי שהוא בעל אזרחות של מדינה מתקשרת;

(ii) כל גוף משפטי, שותפות או התאגדות אשר מעמדם ככאלה בא להם מכוח דיניה התקפים של מדינה מתקשרת.

2. ביחס ליישום הוראות אמנה זו בידי מדינה מתקשרת במועד כלשהו, תהיה לכל למונח שלא הוגדר בה, אם לא משתמע אחרת מן ההקשר, המשמעות שיש לו באותו מועד לפי הדינים (כולל חוקים, תקנות, הוראות ביצוע מינהליות ופסקי דין) של אותה מדינה מתקשרת המתייחסים למסים אשר לגביהם מיושמת האמנה; למשמעות שיש למונח לפי דיני המס של אותה מדינה תהיה עדיפות על פני המשמעות שניתנת לו לפי חוקים אחרים של אותה מדינה.

סעיף 4: תושב

1. למטרות אמנה זו, המונח "תושב מדינה מתקשרת" פירושו כל אדם אשר לפי דיני אותה מדינה נתון בה למס מכוח מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו, מקום רישומו או כל מבחן אחר כיוצא באלה; מונח זה גם כולל את המדינה עצמה, וכל יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה. ואולם, מונח זה אינו כולל אדם שכל זיקתו למדינה מתבטאת בכך שהוא חייב בה במס לגבי הכנסה ממקורות המצויים בתחומי אותה מדינה או לגבי הון הנמצא בה.

2. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ייקבע מעמדו כאמור להלן:

(א) יראוהו רק כתושב המדינה שבה עומד לרשותו בית קבע; אם עומד לרשותו בית קבע בשתי המדינות, יראוהו כתושב המדינה שעמה קשריו האישיים הכלכליים הדוקים יותר (מרכז האינטרסים החיוניים);

(ב) אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה מתקשרת נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, או אם אין לו בית קבע אף לא באחת משתי המדינות המתקשרות, יראוהו כתושב המדינה המתקשרת שבה הוא נוהג לגור;

(ג) אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות המתקשרות, או אין הוא נוהג לגור אף לא באחת מהן, יראוהו רק כתושב המדינה המתקשרת שהוא אזרחה;

(ד) אם הוא אזרח של שתי המדינות המתקשרות, או אם אינו אזרח אף לא של אחת מהן, תיישבנה הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות את השאלה בהסכמה הדדית.

3. מקום שמוכח הוראות ס"ק 1 אדם שאינו יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, יראוהו כתושב המדינה שבה נמצא מקום הניהול הממשי שלו.

סעיף 5: מוסד קבע

1. למטרות אמנה זו, המונח "מוסד קבע" פירושו מקום עסקים קבוע שבו מתנהלים עסקי המיזם, כולם או חלקם.

2. המונח "מוסד קבע" כולל במיוחד:

(א) מקום הנהלה;

(ב) סניף;

(ג) משרד;

(ד) בית חרושת;

(ה) בית מלאכה; וכן

(ו) מכרה, באר נפט או באר גז, מחצבה או כל מקום אחר להפקת אוצרות טבע.

3. אתר בנייה או פרוייקט בנייה או התקנה, מהווים מוסד קבע רק אם הם נמשכים יותר משנים עשר חודשים.

4. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, המונח "מוסד קבע" יראוהו כאילו אינו כולל:

(א) שימוש במתקנים אך ורק לצורכי אחסנה, תצוגה או מסירה של טובין או של סחורה השייכים למיזם;

(ב) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לצורכי אחסון, תצוגה או מסירה;

(ג) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לשם עיבודם בידי מיזם אחר;

(ד) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם קניית טובין או סחורה או לשם איסוף מידע, עבור המיזם;

(ה) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק למטרות פרסום, אספקת מידע, מחקר מדעי או פעילויות דומות, שטיבן הכנה או עזר, עבור המיזם;

(ו) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם ביצוע צירוף כלשהו של הפעילויות המאוזכרות בפסקאות משנה (א) עד (ה), ובלבד שהפעילות הכוללת של מקום העסקים הקבוע הנובעת מהצירוף האמור, הנה פעילות שטיבה הכנה או עזר.

5. על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, מקום שאדם - שאינו סוכן בעל מעמד בלתי תלוי שעליו חל ס"ק 6 - פועל בשם מיזם, ויש לו במדינה מתקשרת סמכות לחתום חוזים בשם המיזם והוא נוהג להשתמש בסמכות זו, רואים את אותו מיזם כאילו יש לו מוסד קבע באותה מדינה לגבי כל הפעולות שאותו אדם מבצע עבור המיזם, זולת אם פעולותיו של אותו אדם מוגבלות לסוג הפעולות שצוינו בס"ק 4, שאילו בוצעו באמצעות מקום עסקים קבוע לא היו עושות אותו למוסד קבע לפי הוראותיו של אותו ס"ק.

6. לא יראו מיזם כאילו יש לו מוסד קבע במדינה מתקשרת רק משום שהוא מנהל עסקים באותה מדינה באמצעות מתווך, עמיל כללי, או כל סוכן אחר בעל מעמד בלתי תלוי, ובלבד שאותם בני אדם פועלים במהלך הרגיל של עסקיהם.

7. העובדה שחברה תושבת מדינה מתקשרת שולטת בחברה או נתונה לשליטתה של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, או המנהלת עסקים באותה מדינה אחרת (אם באמצעות מוסד קבע ואם בדרך אחרת), היא בלבד לא יהא בה כדי לכונן לאחת מהן מעמד של מוסד קבע של האחרת.

סעיף 6: הכנסה ממקרקעין

1. הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין (לרבות הכנסה מחקלאות או מייעור) הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. למונח "מקרקעין" תהא המשמעות שעל פי דיני המדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין הנדונים. בכל מקרה, יכלול המונח נכסים הנלווים למקרקעין, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות וייעור, זכויות שעליהן חלות הוראות החוק הכללי בעניין מקרקעין, זכות להנאת השימוש במקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד ניצול מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים, או בעד הזכות לנצלם; ספינות וכלי טיס לא ייראו כמקרקעין.

3. הוראות ס"ק 1 יחולו על הכנסה המופקת משימוש ישיר במקרקעין, מהשכרתם או משימוש בהם בכל דרך אחרת.

4. הוראות ס"ק 1 ו-3 יחולו גם על הכנסה ועל הון ממקרקעין של מיזם ועל הכנסה ועל הון ממקרקעין המשמשים לביצוע שירותים אישיים בידי עצמאי.

סעיף 7: רווחי עסקים

1. רווחיו של מיזם של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, אלא אם כן המיזם מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם. אם המיזם מנהל עסקים כאמור, ניתן לחייב במס, במדינה האחרת, את רווחי העסקים של המיזם, אולם רק אותו חלק מהם שניתן לייחסו לאותו מוסד קבע.

2. בכפוף להוראות ס"ק 3, מקום שמיזם של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ייחסו בכל אחת מהמדינות המתקשרות לאותו מוסד קבע את רווחי העסקים שהיו צפויים לו אילו היה זה מיזם נבדל ונפרד העוסק באותן פעילויות או בפעילויות דומות, באותם תנאים או בתנאים דומים, ומקיים יחסים של מיזם בלתי תלוי לחלוטין עם המיזם שהוא משמש לו מוסד קבע.

3. בקביעת רווחי מוסד קבע, יותר ניכויין של ההוצאות שהוצאו למטרות מוסד הקבע, לרבות הוצאות הנהלה ומינהל כללי שהוצאו לכך, בין שהוצאו במדינה שבה נמצא מוסד הקבע ובין שהוצאו במקום אחר.

4. במידה שהיה נהוג במדינה מתקשרת לקבוע את רווחי העסקים שיש לייחסם למוסד קבע על בסיס של ייחוס כלל רווחי העסקים של המיזם לחלקיו השונים, האמור בס"ק 2 לא ימנע מאותה מדינה מתקשרת לקבוע את רווחי העסקים החייבים מס לפי שיטת הייחוס שנהוגה בה; ואולם, יש לאמץ שיטת ייחוס כזאת שתביא לתוצאות התואמות את העקרונות שנקבעו בסעיף זה.

5. לא ייוחסו רווחי עסקים למוסד קבע מטעם זה בלבד שאותו מוסד קבע קנה טובין או סחורה בשביל המיזם.

6. לעניין הס"ק הקודמים, ייחוס רווחי העסקים למוסד קבע ייקבע בהתאם לאותה שיטה מידי שנה בשנה, אלא אם יש סיבה טובה ומספקת לנהוג אחרת.

7. מקום שנכללים ברווחי העסקים פריטי הכנסה הנידונים בנפרד בסעיפים אחרים של אמנה זו, לא יגרעו הוראות סעיף זה מהוראות אותם סעיפים.

סעיף 8: הובלה ימית והובלה אווירית

1. רווחים מהפעלת ספינות או כלי טיס בתעבורה בין-לאומית יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי של המיזם.

2. אם מקום הניהול הממשי של מיזם ספנות נמצא על ספינה, יראוהו כנמצא במדינה המתקשרת שבה נמצא נמל הבית של הספינה, או באין נמל-בית כאמור, במדינה המתקשרת שמפעיל הספינה הוא תושבה.

3. הוראות ס"ק 1 יחולו גם על רווחים מהשתתפות בקרן משותפת, בעסק משותף או בסוכנות הפעלה בין-לאומית.

סעיף 9: מיזמים משולבים

1. מקום:

(א) שמיזם של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בהנהלתו של מיזם המדינה המתקשרת האחרת, בשליטה בו, או בהונו, או

(ב) שאותם בני אדם משתתפים, במישרין או בעקיפין, בהנהלתם של מיזם של המדינה המתקשרת האחת ושל מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או בשליטה בהם, או בהונם,

ובאחד משני מצבים אלו נקבעו או הוטלו תנאים ביחסיהם המסחריים או הכספיים של שני המיזמים, השונים מאלו שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי תלויים, אזי כל הרווחים שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המיזמים ובשל אותם תנאים לא נצמחו, מותר לכלול אותם ברווחי אותו מיזם ולהטיל עליהם מס בהתאם.

2. מקום שרווחים שמיזם של מדינה מתקשרת חויב במס בגינם באותה מדינה כלולים גם ברווחי מיזם של המדינה המתקשרת האחרת וחויבו במס בהתאם, והרווחים הכלולים כך הם רווחים שהיו נצמחים לאותו מיזם של המדינה האחרת, אם התנאים שנקבעו בין המיזמים היו אלה שהיו נקבעים בין מיזמים עצמאיים, כי אז רשאיות הרשויות המוסמכות של הצדדים המתקשרים להתייעץ יחדיו במגמה להגיע להסכמה על התאמות ברווחים בשתי המדינות המתקשרות.

סעיף 10: דיבידנדים

1. דיבידנדים שמשלמת חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב במס את הדיבידנדים גם במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב החברה המשלמת, ולפי דיני אותה מדינה, אולם אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, לא יעלה המס שיוטל כך על:

(א) 5 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים, אם בעל הזכות שביושר הוא חברה (שאיננה שותפות) המחזיקה במישרין לפחות ב-10 אחוזים מהונה של החברה המשלמת את הדיבידנדים.

(ב) 10 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים, על אף הוראות תת ס"ק (א), אם בעל הזכות שביושר הוא חברה המחזיקה במישרין לפחות ב-10 אחוזים מהונה של החברה המשלמת את הדיבידנדים, מקום שהחברה האחרונה היא תושבת ישראל והדיבידנדים משתלמים מתוך רווחים הכפופים למס בישראל בשיעור נמוך יותר מהשיעור הרגיל של מס החברות הישראלי;

(ג) 15 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים בכל המקרים האחרים.

הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות תיישבנה בהסכמה הדדית את אופן ההחלה של הגבלות אלה.

ס"ק זה לא ישפיע על מיסוי החברה ביחס לרווחים שמהם משתלמים הדיבידנדים.

3. המונח "דיבידנדים" בסעיף זה פירושו הכנסה ממניות, ממניות "הנאה" או מזכויות "הנאה", ממניות במכרות, ממניות מייסדים או מזכויות אחרות, אשר אינן תביעות חוב, המשתתפות ברווחים, וכן הכנסה מזכויות אחרות בחברה הכפופות לאותו דין לעניין מסים כהכנסה ממניות לפי דיני המדינה שבה נמצא מושבה של החברה המחלקת.

4. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת בה נמצא מקום מושבה של החברה משלמת הדיבידנדים, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא שם, וזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכל לפי העניין.

5. מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מפיקה רווחים או הכננסה מהמדינה המתקשרת האחרת, לא תטיל מדינה אחרת זו מס על הדיבידנדים המשתלמים בידי החברה אלא ככל שאותם דיבידנדים משתלמים לתושב של אותה מדינה אחרת או ככל שזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה בצורה מעשית למוסד קבע או לבסיס קבוע הנמצאים באותה מדינה אחרת, לא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה במס על רווחים בלתי מחולקים, ואפילו אם הדיבידנדים המשתלמים או הרווחים הבלתי מחולקים מורכבים, כולם או מקצתם, מרווחים או מהכנסה שמקורם במדינה האחרת כאמור.

סעיף 11: ריבית

1. ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. אולם, ניתן לחייב ריבית כאמור במס במדינה המתקשרת שבה היא נצמחת ובהתאם לדיני אותה מדינה, אך אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לריבית, המס שיוטל כך לא יעלה על:

(א) 5 אחוזים מהסכום ברוטו של הריבית במקרה של ריבית הנצמחת במדינה מתקשרת והמשתלמת על כל הלוואה מכל סוג שנתן בנק של המדינה המתקשרת האחרת; וכן

(ב) 10 אחוזים מהסכום ברוטו של הריבית בכל המקרים האחרים.

הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות תיישבנה בהסכמה הדדית את אופן ההחלה של הגבלות אלה.

3. על אף הוראות ס"ק 2, ריבית הנצמחת במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת שהוא בעל הזכות שבמיושר לה, תהיה חייבת במס רק באותה מדינה אחרת במידה שריבית כאמור משתלמת למוכר של ציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי כלשהו, או של סחורה כלשהי שנמכרה על ידו באשראי.

4. על אף הוראות ס"ק 2 ו-3, ריבית הנצמחת במדינה מתקשרת תהיה פטורה ממס באותה מדינה אם היא משתלמת בזיקה להלוואה כלשהי שניתנה ע"י משלת המדינה המתקשרת האחרת, כולל יחידות משנה מדיניות ורשויות מקומיות שלה, הבנק המרכזי של המדינה המתקשרת האחרת או כל מוסד פיננסי אחר של אותה ממשלה כפי שיסכימו הרשויות המוסמכות של המדינה המתקשרות.

5. המונח "ריבית" בסעיף זה פירושו הכנסה מתביעות חוב מכל סוג, בין שהן מובטחות במשכנתא ובין שאינן מובטחות כך, בין שהן נושאות זכות להשתתף ברווחי החיב ובין שאינן נושאות זכות זו, ובמיוחד הכנסה מבטוחות ממשלתיות והכנסה משטרי חוב או מאיגרות חוב, לרבות פרמיות ופרסים הקשורים בבטוחות, שטרי חוב או איגרות חוב אלה. קנסות המוטלים בשל איחור בתשלום לא יראו אותם כריבית לעניין סעיף זה.

6. הוראות ס"ק 1, 2, 3 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לריבית, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקור הריבית באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא שם, ותביעת החוב שבזיקה אליה משתלמת הריבית קשורה בצורה ממשית באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכל לפי העניין.

7. יראו ריבית כאילו מקורה במדינה מתקשרת, כאשר המשלם הוא תושב אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש למשלם הריבית, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד קבע או בסיס קבוע במדינה המתקשרת אשר בקשר אליו נוצרה ההתחייבות בשלה משתלמת הריבית, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושא בנטל הריבית, יראו את הריבית כאילו מקורה במדינה שבה נמצא מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

8. מקום שמטעמי יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, עולה סכום הריבית, בשים לב אל תביעת החוב שעליה הוא שולם, על הסכום שהמשלם והמקבל היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בשאר הוראותיה של אמנה זו.

סעיף 12: תמלוגים

1. תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. אולם, ניתן לחייב תמלוגים כאלה במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורם ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אך אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לתמלוגים, המס המוטל כך לא יעלה על 5 אחוזים מן הסכום ברוטו של התמלוגים.

הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות תיישבנה בהסכמה הדדית את אופן החלתה של הגבלה זו.

3. המונח "תמלוגים" בסעיף זה פירושו תשלומים מכל סוג המתקבלים בעד השימוש, או בעד הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית, לרבות סרטי קולנוע, כל פטנט, סימן מסחר, מדגם או דוגמה, תכנית, נוסחה או תהליך סודיים, או בעד השימוש, או הזכות לשימוש, בציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי, או בעד ידע תעשייתי, מסחרי או מדעי.

4. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לתמלוגים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקורם של התמלוגים באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא שם, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמים התמלוגים קשורים בצורה ממשית באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או 14, הכול לפי העניין.

5. יראו תמלוגים כאילו מקורם במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא תושב אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש למשלם התמלוגים, בין אם הוא תושב אחת המדינות המתקשרות ובין אם לאו, מוסד קבע או בסיס קבוע במדינה המתקשרת, אשר בקשר אליו נוצרה ההתחייבות לשלם את התמלוגים, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושא בנטל התמלוגים, יראו את התמלוגים כאילו מקורם במדינה מתקשרת שבה נמצא מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

6. מקום שבשל יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, עולה סכום התמלוגים, בהתייחס לשימוש, לזכות או לידיעות שבעדם הם משתלמים, על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מן המדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בשאר הוראותיה של אמנה זו.

סעיף 13: רווחי הון

1. רווחים שמפיק תושב מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין הנזכרים בסעיף 6 והנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

2. רווחים מהעברת מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע אשר יש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או מהעברת מטלטלין הקשורים לבסיס קבוע העומד לרשותו של תושב מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לשם ביצוע שירותים אישיים כעצמאי, לרבות רווחים כאמור מהעברת אותו מוסד קבע (לבדו או יחד עם כל המיזם) או אותו בסיס קבוע כאמור, ניתן לחייבם במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

3. רווחים מהעברת ספינות או כלי טיס המופעלים בתעבורה בין לאומית, או מטלטלין השייכים להפעלתם של ספינות או כלי טיס כאמור, יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שה נמצא מקום הניהול הממשי של המיזם.

4. רווחים מהעברת מניות בהון של חברה אשר נכסיה מורכבים, במישרין או בעקיפין, בעיקר ממקרקעין הנמצאים במדינה מתקשרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה.

5. רווחים שמפיק תושב מדינה מתקשרת מהעברת כל נכס, זולת אלה הנזכרים בס"ק 1, 2, 3, ו-4, ניתן לחייבם במס רק במדינה שבה המעביר או תושב, אם המעביר הוא הנהנה שביושר לגבי הנכס ממנו נובעים הרווחים.

סעיף 14: שירותים אישיים של עצמאי

1. הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת משירותים מקצועיים או מפעילויות אחרות בעלות אופי עצמאי, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה, אלא אם כן יש לו במדינה המתקשרת האחרת בסיס קבוע העומד לרשותו בקביעות לצורך ביצוע פעילויותיו. אם יש לו בסיס קבוע כאמור, ניתן לחייב במס את ההכנסה באותה מדינה אחרת, אך ורק את אותו חלק ממנה שניתן לייחסו לאותו בסיס קבוע.

2. המונח "שירותים מקצועיים" כולל במיוחד פעילויות עצמאיות בשטחי המדע, הספרות, האמנות, החינוך או ההוראה, וכן פעילויותיהם העצמאיות של רופאים, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים, רופאי שיניים ורואי חשבון.

סעיף 15: שירותים אישיים של עובד

1. בכפוף להוראות סעיפים 16, 18 ו-19, משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר שמקבל תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה, אלא אם העבודה מבוצעת מבמדינה המתקשרת האחרת. בוצעה העבודה כאמור, ניתן לחייב במס את הגמול שנתקבל תמורתה באותה מדינה אחרת.

2. על אף הוראות ס"ק 1, גמול שמקבל תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבו במס רק במדינה הנזכרת ראשונה אם:

(א) המקבל שוהה במדינה האחרת לתקופה או לתקופות שאינן עולות ביחד על 183 ימים בשנת הלוח שבה מדובר; וכן

(ב) הגמול משולם על ידי או מטעם מעביד שאינו תושב המדינה האחרת;

(ג) הנושא בנטל תשלום הגמול אינו מוסד קבע או בסיס קבוע שיש למעביד במדינה האחרת.

3. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, גמול שמקבל תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה שבוצעה באוניה או בכלי טיס המופעלים בתעבורה בין לאומית, ניתן לחייבו במס במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי של המיזם.

סעיף 16: שכר חברי הנהלה

שכר חברי הנהלה ותשלומים דומים שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר מועצת המנהלים של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

סעיף 17: אמנים וספורטאים

1. על אף הוראות סעיפים 14 ו-15, הכנסה שהפיק תושב מדינה מתקשרת כבדרן, כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, או כמוסיקאי, או כספורטאי, מפעילויותיו האישיות בתור שכזה, שבוצעו במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. מקום שהכנסה תמורת פעילויות אישיות שבוצעו בידי אמן או ספורטאי בתור שכזה נצמחה לא לאותו אמן או ספורטאי עצמו אלא לאדם אחר, ניתן לחייבה במס, על אף הוראות סעיפים 7, 14, ו-15, במדינה המתקשרת שבה מבוצעות פעילויותיו של האמן או הספורטאי. ס"ק זה לא יחול אם נקבע שלא האמן או הספורטאי עצמו, ולא אנשים הקשורים אליו, שולטים במישרין או בעקיפין באדם האמור.

3. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם ביקורו של האמן או הספורטאי במדינה מתקשרת נתמך במידה מהותית, במישרין או בעקיפין, על ידי קרנות הציבור של המדינה המתקשרת האחרת, או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה.

סעיף 18: קיצבאות

בכפוף להוראות ס"ק (2) לסעיף 19, קצבאות וגמול דומה אחר ששולמו לתושב של מדינה מתקשרת תמורת עבודה שבעבר, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה.

סעיף 19: שירות ממשלתי

1. (א) משכורות, שכר וגמול דומה אחר, למעט קיצבה, ששולם בידי מדינה מתקשרת, או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה, יחידת משנה מדינית או רשות מקומית, יהיה חייב במס רק באותה מדינה.

(ב) אולם, משכורות, שכר וגמול דומה אחר יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת האחרת אם השרותים ניתנים באותה מדינה והיחיד הוא תושב אותה מדינה, והוא:

(i) אזרח של אותה מדינה; או

(ii) לא היה תושבה של אותה מדינה אך ורק לשם מתן השירותים.

2. (א) כל קיצבה המשולמת בידי מדינה מתקשרת, או יחידת משנה מדינית או רשות מדינית שלה, או מתוך קרן שנוצרה על ידיהן, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית, תהיה חייבת במס רק באותה מדינה.

(ב) אולם, ניתן יהיה לחייב במס קצבה כזו רק במדינה המתקשרת האחרת אם היחיד הוא תושב ואזרח של אותה מדינה.

3. הוראות סעיפים 15, 16 ו-18 יחולו על משכורות, שכר וגמול דומה וקצבאות ביחס לשירותים שניתנו בקשר לעסק המתנהל בידי מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה.

סעיף 20: סטודנטים

תשלומים שסטודנט או חניך בעסקים, שהינו, או היה מיד לפני ביקורו במדינה מתקשרת, תושב המדינה המתקשרת האחרת, והוא שוהה במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה אך ורק למטרת השכלתו או הכשרתו, מקבל לצורכי קיומו, חינוכו או הכשרתו, לא יהיו חייבים במס באותה מדינה, ובלבד שהתשלומים האמורים נובעים ממקורות שמחוץ לאותה מדינה.

סעיף 21: הכנסה אחרת

1. פריטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת, באשר הם נצמחים, אשר לא נידונו בסעיפים הקודמים של אמנה זו, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

2. הוראות ס"ק 1 לא יחולו על הכנסה שאינה הכנסה ממקרקעין כהגדרתה בסעיף 6(2), אם מקבל ההכנסה האמורה, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא שם, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמים התמלוגים קשורים בצורה ממשית לאותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או 15, הכל לפי העניין.

סעיף 22: הון

1. הון המיוצג ע"י מקרקעין המאוזכרים בסעיף 6, שהנם בבעלותו של תושב מדינה מתקשרת והנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבו במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

2. הון המיוצג ע"י מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או ע"י מטלטלין השייכים לבסיס קבוע העומד לרשות תושב של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לצורך ביצוע שירותים אישיים של עצמאי, ניתן לחייבו במס באותה מדינה אחרת.

3. הון המיוצג ע"י ספינות וכלי טיס המופעלים בתעבורה בין לאומית, וע"י מטלטלין השייכים להפעלת ספינות, כלי טיס כאמור, יהיה חייב במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי של המיזם.

4. כל המרכיבים האחרים של הון של תושב מדינה מתקשרת יהיו חייבים מס רק באותה מדינה.

סעיף 23: מניעת מסי כפל

1. לגבי שוויץ מניעת מסי כפל תיעשה כלהלן:

(א) מקום שתושב שוויץ מפיק הכנסה או בעל הון אשר בהתאם להוראות אמנה זו ניתן לחייבם במס בישראל, שוויץ תפטור ממס, בכפוף להוראות ס"ק (ב), את ההכנסה או ההון האמורים, אך היא רשאית, בחישוב המס על שארית ההכנסה או ההון של אותו תושב, להחיל את שיעור המס אשר היה בר החלה לו ההכנסה או ההון הפטורים לא היו פטורים כך; ובלבד שפטור כאמור יחול לגבי רווחים הנזכרים בסעיף 13(4) רק אם הוכח כי שולם בגינם מס בישראל.

(ב) מקום שתושב שוויץ מפיק דיבידנדים, ריבית או תמלוגים אשר, בהתאם להוראות סעיף 10, 11 או 12 ניתן לחייבם במס בישראל, תתיר שוויץ, לפי בקשה, הקלה לתושב האמור. ההקלה יכול ותכלול:

(i) ניכוי מהמס החל על הכנסתו של אותו תושב בסכום השווה למס שהוטל בישראל בהתאם להוראות סעיף 10, 11 או 12. אולם, ניכוי כאמור לא יעלה על אותו חלק מהמס השוויצרי המתייחס להכנסה שניתן לחייבה במס בישראל, כפי שחושב לפני מתן הניכוי; או

(ii) הפחתה בסכום קבוע של המס השוויצרי; או

(iii) פטור חלקי של הדיבידנדים, הריבית או התמלוגים האמורים ממס שוויצרי, הכולל בכל מקרה לפחות ניכוי מהמס שהוטל בישראל על הסכום ברוטו של הדיבידנדים, הריבית או התמלוגים.

שוויץ תקבע את ההקלה שתחול ותסדיר את הנוהל, בהתאם להוראות השוויציריות הנוגעות לביצוע אמנות בין-לאומיות של הקונפדרציה השוויצרית למניעת מסי כפל.

(ג) חברה שהיא תושבת שוויץ והמפיקה דיבידנדים מחברה שהיא תושבת ישראל, תהיה זכאית, למטרות השוויצרי החל בזיקה לדיבידנדים האמורים, לאותה הנחה שהייתה מוענקת לחברה לו החברה המשלמת את הדיבידנדים הייתה תושבת שוויץ.

2. לגבי ישראל מניעת מסי כפל תיעשה כלהלן:

מקום שתושב ישראל מפיק הכנסה או שהוא בעל הון, אשר בהתאם להוראות אמנה זו ניתן לחייבם במס בשוויץ, תתיר ישראל (בכפוף לדיני ישראל בנוגע להתרת זיכוי על מסי חוץ, אשר לא ישפיעו על העיקרון הכללי הכלול בסעיף זה):

(א) כניכוי מהמס החל על הכנסתו של אותו תושב, סכום השווה למס ההכנסה ששולם בשוויץ;

(ב) כניכוי מהמס החל על הונו של אותו תושב, סכום השווה למס הון ששולם בשוויץ;

אולם, הניכוי האמור לא יעלה בשום מקרה על אותו חלק ממס ההכנסה או ממס ההון, כפי שחושב לפני מתן הניכוי, המתייחס להכנסה או להון, לפי העניין, החייבים במס בשוויץ.

סעיף 24: אי אפליה

1. אזרחיה של מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת למסים או לכל דרישה הקשורה במסים, השונים או מכבידים יותר מהמסים ומהדרישות הקשורות בהם, שאזרחיה אותה מדינה אחרת כפופים להם, או עלולים להיות כפופים להם באותן נסיבות, בעיקר בזיקה לתושבותם. על אף הוראות סעיף 1, הוראה זו תחול גם על בני אדם שאינם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.

2. המיסוי על מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל באותה מדינה אחרת בצורה פחות נוחה מהמס המוטל על מיזמים של אותה מדינה אחרת העוסקים באותן פעילויות. הוראה זו לא תתפרש כמחייבת מדינה מתקשרת להעניק לתושבי המדינה המתקשרת האחרת הנחות אישיות, הקלות או הפחתות לענין מס, שהיא מעניקה לתושביה שלה מסיבות של מעמד אזרחי או חובות משפחה.

3. למעט מקום שחלות הוראות סעיפים 9, 11(8), או 12(6), ריבית, תמלוגים, ותשלומים אחרי שמשלם מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, יהיו, לעניין קביעת הרווחים החייבים במס של אותו מיזם, ניתנים לניכוי לפי אותם התנאים כאילו שולמו לתושב של המדינה הנזכרת ראשונה. באופן דומה, כל חוב של מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, יהיה ניתן לניכוי, לעניין קביעת רווחי ההון החייבים במס של אותו מיזם, לפי אותם התנאים כאילו נזקף לחובת תושב המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה.

4. מיזמים של מדינה מתקשרת שהבעלות בהם או השליטה על הונם נתונה, כולה או בחלקה, במישרין או בעקיפין, בידי תשוב אחד או יותר של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה למסים או לכל דרישה הקשורה במסים השונים או מכבידים יותר מהמסים ומהדרישות הקשורות בהם, שמיזמים דומים אחרים של המדינה הנזכרת ראשונה כפופים להם או עלולים להיות כפופים להם.

5. על אף הוראות ס"ק 2, הוראות סעיף זה יחולו על מסים מכל סוג ותיאור.

סעיף 25: נוהל הסכמה הדדית

1. מקום שאדם סבור שהפעולות של אחת המדינות המתקשרות, או שתיהן, גורמות או עתידות לגרום לו חיוב במס שלא בהתאם להוראות אמנה זו, רשאי הוא, בלי שים לב לתרופות הנתונות לו לפי דיניהן הפנימיים של מדינות אלה, להגיש את עניינו בפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא תושבה, או אם המקרה בא בגדר סעיף 24(1), של המדינה המתקשרת שהוא אזרחה. יש להביא את העניין בתוך שלוש שנים מן ההודעה הראשונה על הפעולה שהביאה לידי חיוב במס שלא בהתאם להוראות אמנה זו.

2. הרשות המוסמכת, אם ההתנגדות נראית לה מוצדקת, ואם אין באפשרותה להגיע לפתרון מספק בעצמה, תשתדל ליישב את העניין בהסכמה הדדית עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, במגמה למנוע חיוב במס שלא בהתאם לאמנה.

3. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או ספק בדבר פרשנותה או החלתה של האמנה. הן רשאיות גם להיוועץ יחדיו לשם מניעת מסי כפל במקרים שלגביהם אין הוראה באמנה זו.

4. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות להתקשר במישרין זו עם זו כדי להגיע לידי הסכם כאמור בס"ק הקודמים. מקום שנראה הדבר רצוי, במטרה להגיע לידי הסכם, לנהל משא ומתן בעל פה, יתקיים משא ומתן כזה באמצעות ועדה המורכבת מנציגי הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות.

סעיף 26: חילופי מידע

1. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן מידע (שהוא מידע העומד לרשותן לפי דיני המסים של כל אחת מהן במהלך הרגיל של המינהל) ככל הדרוש לביצוע הוראותיה של אמנה זו בזיקה למסים שאמנה זו דנה בהם. כל מידה שיוחלף כך יראו אותו כסודי ולא יגלו אותו אלא לבני אדם המעורבים בשומתם או בגבייתם של המסים הנידונים באמנה. לא יוחלף מידע כאמור לעיל אשר יגלה סוד מסחרי, עסקי, בנקאי, תעשייתי או מקצועי או תהליך מסחרי.

2. בשום מקרה אין לפרש הוראות סעיף זה כמטילות על מדינה מתקשרת חובה לנקוט אמצעים מינהליים המנוגדים לתקנות ולנוהג במדינה מתקשרת, או אשר עלולים לעמוד בסתירה לריבונותה, לביטחונה או לסדר הציבורי (תקנת הציבור), או למסור פרטים שאינם ניתנים להשגה לפי דיניה או לפי אלה של המדינה המגישה את הבקשה.

סעיף 27: נציגים דיפלומטיים ופקידים קונסולריים

1. אין באמנה זו כדי לפגוע בזכויות הפיסקליות של נציגים דיפלומטיים או פקידים קונסולריים לפי הכללים המקובלים במשפט הבין לאומי או לפי הוראות שבהסכמים מיוחדים.

2. על אף הוראות סעיף 4, יחיד שהוא חבר משלחת דיפלומטית, נציגות קונסולרית או משלחת קבועה של מדינה מתקשרת שמקומה בשטח המדינה המתקשרת האחרת או במדינה שלישית ייראה, למטרות אמנה זו, כתושב המדינה השולחת אם:

(א) בהתאם למשפט הבינלאומי אין הוא חייב במס במדינה המתקשרת המארחת בזיקה להכנסה ממקורות שמחוץ לאותה מדינה או על הון שמקומו מחוץ לאותה מדינה, וכן

(ב) הוא חייב במדינה השולחת באותן התחייבויות בזיקה למס על סך כל הכנסתו או על הון כמו תושבי אותה מדינה.

3. האמנה לא תחול על ארגונים בינלאומיים, על גופים או על פקידיהם ועל בני אדם שהם חברי משלחת דיפלומטית, נציגות קונסולרית או משלחת קבועה של מדינה שלישית, הנוכחים במדינה מתקשרת, ולא יראו אותם במדינה מתקשרת כתושבים בזיקה למסים על הכנסה ועל הון.

סעיף 28: כניסה לתוקף

1. כל מדינה מתקשרת תודיע לאחרת, בצינורות הדיפלומטיים, על השלמת ההליכים הנדרשים על פי הדין שלה לכניסתה של אמנה זו לתוקף. האמנה תיכנס לתוקף בתאריך קבלתה של המאוחרת מבין הודעות אלה.

2. להוראות אמנה זו יהיה תוקף:

(א) בזיקה למסים המנוכים במקור, על סכומי הכנסה הנצמחים ב-1 בינואר 2002 או אחרי יום זה;

(ב) בזיקה למסים אחרים על הכנסה, על מסים שאפשר לחייב בהם בכל שנת מס המתחילה ב-1 בינואר 2002, או אחרי יום זה.

סעיף 29: סיום

אמנה זו תישאר בתוקף עד שמדינה מתקשרת תביא אותה לידי סיום. כל מדינה מתקשרת רשאית להביא את האמנה לידי סיום, בצינורות הדיפלומטיים, ע"י מתן הודעה על סיום שישה חודשים לפחות לפני תום כל שנת לוח. במקרה זה, תחדל האמנה להיות בת פועל:

(א) בזיקה למסים המנוכים במקור, על תשלומים או זיכויים המתבצעים החל מהיום הראשון בחודש ינואר בשנת הלוח שאחרי השנה שבה ניתנה הודעה כאמור;

(ב) בזיקה למסים אחרים, על תקופות מס המתחילות החל מהיום הראשון בחודש ינואר בשנת הלוח שאחרי השנה שבה ניתנה הודעה כאמור.

ולראיה החתומים מטה, שהוסמכו לכך כדין איש על ידי ממשלתו, על אמנה זו.

נעשה בשני עותקים ב__________ ביום __________, בשפות גרמנית, עברית ואנגלית, ולכל הנוסחים דין מקור שווה. במקרה של הבדלי פרשנות בין הנוסח העברי לבין הנוסח הגרמני, יכריע הנוסח האנגלי.
 
 

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 
טואול - בניית אתרים