מיסוי הלוואות לחו"ל בין צדדים קשורים

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2011

בחודש דצמבר 2010 פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 180), התשע"א-2010, המבקשת לתקן את סעיף 85א' לפקודה (מחירי העברה) בעניין הלוואות שניתנו לחו"ל במסגרת פעילות בין צדדים קשורים ואשר הונפקו בגינן שטרי הון.

סעיף 85א לפקודה קובע הוראות מיוחדות לעסקה בינלאומית שמתקיימים בה יחסים מיוחדים בין הצדדים לעסקה שבשלהם נקבע מחיר, כך שהופקו ממנה פחות רווחים מאשר היו מופקים אילו נקבעו תנאי העסקה בין הצדדים שאין ביניהם יחסים מיוחדים.

שימו לב: עסקה כאמור בסעיף 85א כוללת גם אשראי (הלוואה).

רשות המיסים הבהירה באמצעות חוזר מ"ה 3/2008 כי עסקת אשראי במישור הבינלאומי אמורה להיות כפופה לכללי מחירי העברה בסעיף 85א' ולא לסעיף 3(י).

אזכיר כי סעיף 3(י) לפקודה קובע כי חבר-בני-אדם שנתן הלוואה בלא ריבית או בריבית נמוכה משיעור שקבע לעניין זה שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, יראו את הפרש הריבית כהכנסה לפי סעיף 2(4) לפקודה בידי נותן ההלוואה.

הצעת החוק

בהצעת החוק הנוכחית, מוצע לקבוע כי הוראות סעיף 85א' לא יחולו על הלוואה שמתקיימים בה התנאים המפורטים להלן:

1. מקבל ההלוואה הוא חבר בני אדם בשליטתו של נותן ההלוואה.

2. ההלוואה אינה צמודה למדד כלשהוא ואינה נושאת ריבית או תשואה כלשהי, למעט הפרשי שער.

3. ההלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני תום תקופה של 5 שנים ממועד נתינתה.

4. פירעון ההלוואה נדחה בפני התחייבויות אחרות וקודם רק לחלוקת נכסים בפירוק.

הרציונל הוא שהלוואות לתקופה ארוכה על-ידי בעל שליטה, שאינן נושאות ריבית ואין אפשרות לפדותן לפני תום התקופה האמורה, יש לראות כהשקעה בחברה ולא כמתן הלוואה לחברה, ולכן מוצע למעט אותן מהגדרת "אשראי" לפי סעיף 85א.

בהצעת החוק מוצע עוד לקבוע כהוראת מעבר כי בשנות המס 2008, 2009 ו-2010 לא יראו כאשראי לפי סעיף 85א לפקודה שטרי הון ואגרות חוב שהונפקו עד תום שנת המס 2008, אם אינם צמודים למדד כלשהו ואינם נושאים ריבית או תשואה כלשהי.

להרחבה ועידכונים בנושא "מחירי העברה", ראו: המדריך למחירי העברה
 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 
logo בניית אתרים