חנ"ז - החלטת מיסוי (רולינג)

להלן "החלטת מיסוי" 28/07, הנוגעת לחברה נשלטת זרה (חנ"ז) אשר התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי 2007 של רשות המיסים, בתחום המיסוי הבינלאומי.

להרחבה ביחס להיבטי המיסוי של חנ"ז, ראו: המדריך להוראות חנ"ז (cfc) וחמיז, כולל המלצות לתכנוני מס.

העובדות

1. חברה תושבת ישראל עומדת בראש קבוצה רב לאומית (להלן "הקבוצה").

2. החברה מחזיקה בעקיפין ב 100%- מהזכויות בחברה עסקית כמשמעותה בסעיף 75 ב (א)( 7 (להלן "החברה העסקית").

3. החברה העסקית מחזיקה בחברות זרות רבות, במישרין ובעקיפין (להלן: "חברות חוץ"). בין היתר, החברה העסקית מחזיקה בעקיפין בחברה תושבת מדינת אמנה (להלן "החברה הזרה").

4. החברה הזרה השקיעה במניות רגילות ובמניות בכורה של חברה תושבת מדינת אמנה אחרת (להלן: "החברה הזרה האחרת").

5. בהתאם לדין במדינת מושבה של הזרה האחרת, מהווה הדיבידנד המחולק ממניות הבכורה (להלן "המרכיב הפירותי") הוצאות מימון המותרות בניכוי מהרווחים לצורך מס.

6. במדינת מושבה של החברה הזרה מדווח המרכיב הפירותי כהכנסה מדיבידנד אשר רובו ככולו פטור ממס.

הבקשה

1. לצורך מניין ההכנסות והרווחים הכוללים של החברה העסקית, לא יכללו הכנסות מדיבידנד, שהתקבלו על ידי חברות החוץ ובלבד שחברת החוץ מוחזקת בשיעור של 50% לפחות, במישרין או בעקיפין, על ידי החברה העסקית.

2. סיווג המרכיב הפירותי לעניין הפקודה.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. לצורך מניין ההכנסות והרווחים הכוללים של החברה העסקית, לא יכללו בהכנסות וברווחים של החברה המקבלת, ולא יגרעו מההכנסות ומהרווחים של החברה המחלקת, הכנסות מדיבידנד, שמקורן בחברות חוץ המוחזקת במישרין או בעקיפין בידי החברה העסקית בשיעור של 50% לפחות.

2. למען הסר ספק מובהר, כי לצורך מניין ההכנסות או הרווחים שנבעו לחברה העסקית בשנת המס לא ינוטרלו הכנסות מדיבידנד שנתקבלו בידה לצורך בחינת סיווגה כחברה עסקית.

3. המרכיב הפירותי יסווג כדיבידנד (ולא כריבית) לעניין הפקודה.
 
 
 

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים