אמנת מס ישראל פנמה 

מס הכנסה|צו|פנמה|אמנה 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

יולי 2014 

אמנת המס בין ישראל לפנמה אושררה לאחרונה בישראל.בהתאם לכך,שר האוצר חתם על צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (פנמה), התשע"ד-2014, פורסם ק"ת 5857, תשנ"ח, 14.10.97, עמ' 25, ואמנת המס בין ישראל לפנמה נכנסה לתוקף. אציין כי אמנת המס בין ישראל לפנמה אושררה על ידי ממשלת פנמה בפברואר 2013. 

ראו גם:

הוראות חשובות באמנת המס בין ישראל לפנמה
האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לפנמה 
מקלט מס בפנמה
הקמת חברה בפנמה - כדאי להיזהר
הסכמים מיוחדים לחילופי מידע עם מקלטי מס 

צו מס הכנסה

בתוקף סמכותו לפי סעיף 196(א) לפקודת מס הכנסה, שר האוצר הודיע לאמור: מן המועיל הוא שיינתן תוקף לאמנת המס בין ישראל לפנמה שנעשה ביום כ"ג בחשוון התשע"ג (8 בנובמבר 2012), בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של פנמה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה. בצו מס הכנסה נקבע כי לאמנת המס בין ישראל לפנמה יהיה תוקף בישראל לכל שנת מס, החל בשנת המס המתחילה ביום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) ואילך.  

אמנת המס בין ישראל לפנמה

בעקרון, אמנת המס בין ישראל לפנמה מבוססת על מודל ה- OECD והוראותיה העיקריות הינן:

הגדרת אדם: בהתאם לאמנת המס בין ישראל לפנמה, המונח "אדם" כולל גם נאמנות. במקרה שבו נאמנות תסווג כתושבת שתי המדינות, הרשויות המוסמכות ישתדלו לקבוע את תושבותה בהסכמה הדדית. לשם כך, מובאים בפרוטוקול המצורף לאמנה קריטריונים עיקריים לקביעת מקום התושבות של נאמנות לפרק זמן מסוים, כמו הדין המסדיר את פעולתה של הנאמנות, מיקום נכסי הנאמנות, מקום מושבו של היוצר או מקום מושבם של הנהנים. בהיעדר הסכמה כאמור, למעט סעיפים מסוימים, לא יחולו על הנאמנות הוראות האמנה.

קביעת תושבות היחיד: מבחן שובר השוויון הראשון לגבי יחידים הוא מבחן בית הקבע.
להרחבה בעניין קביעת תושבות היחיד, ראו:
תושבות היחיד לענייני מס
תושב ישראל לענייני מס 

קביעת תושבות החברה: בין היתר, מקום הניהול הממשי. 
להרחבה בעניין קביעת תושבות החברה, ראו:
מבוא: תושבות החברה לענייני מס
תושבות החברה באמנות המס של ישראל

כפל תושבות: ביחס לכפל תושבות של יחידים, נקבעו באמנה שוברי שוויון, כאשר המבחן הראשון הוא מקום בית הקבע. לגבי תאגידים נקבע באמנה, כי מקום התושבות של התאגיד יהיה לפי מקום הניהול הממשי.

מוסד קבע: בהתאם לאמנת המס בין ישראל לפנמה, אתר בנייה או פרויקט בנייה או התקנה עליהם מהווים מוסד קבע רק אם הם נמשכים יותר מ‑270 ימים על פני תקופה של 12 חודשים. כמו כן נקבע, כי מתן שירותים, כולל שירותי ייעוץ, מהווה מוסד קבע רק אם ניתן על ידי עובדים או כוח אדם אחר הנוכחים במדינת המקור, במצטבר, יותר מ-270 ימים בתקופה של 12 חודשים.

ניכוי מס במקור על דיבידנד: אמנת המס בין ישראל לפנמה קובעת שיעור מס של 15% במדינת המקור. אם המקבל מחזיק פחות מ‑10% מהון המניות של החברה מחלקת הדיבידנד, שהיא חברה להשקעות במקרקעין, שיעור המס שיוטל לא יעלה על 20%.  כמו כן, ניתן להטיל מס סניף שלא יעלה על שיעור של 5%.

ניכוי מס במקור על ריבית ותמלוגים: בעיקרון, 15%.

רווח הון ממכירת מניות: זכות מיסוי ראשונה למדינת המקור במקרה של בעלות של למעלה מ- 50% בחברה הנמכרת. המס מוגבל ל 5%;

מס יציאה: בהתאם לאמנת המס בין ישראל לפנמה, כאשר תושב אחת המדינות הופך להיות תושב המדינה השנייה, והמדינה הראשונה ממסה אותו בגין רווח הון שנבע לו ממכירה רעיונית של נכס בזמן שינוי התושבות (מס יציאה), אזי במקרה של מכירה עתידית של נכס כאמור, המדינה השנייה לא תמסה את רווח ההון שנצבר עד למועד שינוי התושבות. 

חילופי מידע: כמו באמנת המודל. להרחבה בנושא חילופי מידע, ראו:

חילופי מידע בין ישראל למקלטי מס

רשות המסים תפעל נגד בעלי חשבונות בנק בחו"ל

האמנה הרב-צדדית בענייני מס

המאבק הבינלאומי בתכנוני המס

 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

logo בניית אתרים